Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Uluslar Arası İlişkiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Uluslararası ilişkiler disiplini, hangi bilim dallarının bir toplumun sınırlarını aşan boyutlarını bir araya getirmektedir?

  A) Siyaset bilimi ve hukuk    B) İktisat ve tarih          
  C) Felsefe ve psikoloji       D) Coğrafya ve antropoloji   
  E) Dil bilimi ve demografi                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Uluslararası ilişkiler disiplini, siyaset bilimi, iktisat, tarih, felsefe, hukuk, psikoloji, coğrafya, antropoloji, dil bilimi ve demografi gibi disiplinlerin hem konularından hem de yöntemlerinden faydalanmaktadır. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler disiplini, bu bilim dallarının bir toplumun sınırlarını aşan boyutlarını bir araya getirmektedir. 3. Uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavramlarından biri olan egemenlik, hangi anlamlara gelmektedir?

  A) Bir devletin ülke toprakları üzerinde yönetme yetkisini kullanma hakkıdır.
  B) Bir devletin kendi iç işlerinde bağımsız olma hakkıdır.
  C) Bir devletin uluslararası ilişkilerde bağımsız olma hakkıdır.
  D) Bir devletin başka devletlere yardım etme hakkıdır.
  E) Bir devletin başka devletlere karşı savaş açma hakkıdır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Egemenlik, bir devletin ülke toprakları üzerinde yönetme yetkisini kullanma hakkıdır. Bu hak, devletin iç işlerinde bağımsız olmasını ve uluslararası ilişkilerde diğer devletlere karşı egemenliğini korumasını sağlar. 5. Uluslararası ilişkiler disiplinini oluşturan temel disiplinlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarih             B) Siyaset bilimi   
  C) İktisat           D) Hukuk            
  E) Hepsi                                 

 6. Cevap: E Açıklama:

  Uluslararası ilişkiler disiplini, tarih, siyaset bilimi, iktisat, hukuk ve sosyoloji gibi disiplinlerden beslenen bir disiplindir. Bu nedenle, uluslararası ilişkiler disiplinini oluşturan temel disiplinlerden biri tarihtir. 7. Uluslararası ilişkilerde "güçler dengesi" yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi güçler dengesinin korunması için gereklidir?

  A) Devletlerin güçleri arasında büyük farklar olmasının önlenmesi
  B) Devletlerin askeri güçlerini artırmaları
  C) Devletlerin ittifaklar oluşturmaları
  D) Devletlerin diplomasi yoluyla sorunlarını çözmeleri
  E) Devletlerin ekonomik güçlerini artırmaları

 8. Cevap: A Açıklama:

  Güçler dengesi yaklaşımına göre, devletlerin güçleri arasında büyük farklar olması, sistemin istikrarını bozabilir. Bu nedenle, güçler dengesinin korunması için devletlerin güçleri arasında denge olması gerekir. 9. Realizme göre uluslararası ilişkilerin temel birimi nedir?

  A) Birleşmiş Milletler (BM)    B) Uluslararası örgütler      
  C) Devletler                   D) Sivil toplum kuruluşları   
  E) Ekonomik kuruluşlar                                       

 10. Cevap: C Açıklama:

  Realizme göre uluslararası ilişkilerin temel birimi devletlerdir. Devletler, egemen ve bağımsız hareket edebilme yeteneğine sahip tek aktörlerdir. Diğer aktörler, devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden ya da devletlerin etkisi altında kalan aktörlerdir. 11. Uluslarararası ilişkiler disiplininin klasik kuramlarından biri olan realizm, uluslararası sistemin temel aktörü olarak .... kabul eder.

  A) devleti                       B) milletleri                   
  C) uluslararası örgütleri        D) uluslararası kurumları       
  E) sivil toplum kuruluşlarını                                    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Realizme göre, uluslararası sistem anarşi temelinde kurulmuş bir sistemdir ve bu sistemde devletler, kendi varlıklarını sürdürmek için sürekli bir güç mücadelesi içindedirler. Bu nedenle, realizm devleti uluslararası sistemin temel aktörü olarak kabul eder. 13. Çoğulculuk yaklaşımına göre, uluslararası sistemde .... gibi devlet olmayan aktörlerin de önemli bir yeri vardır.

  A) uluslararası örgütler       B) uluslararası kurumlar      
  C) sivil toplum kuruluşları    D) özel şirketler             
  E) hepsi                                                     

 14. Cevap: E Açıklama:

  Çoğulculuk yaklaşımına göre, uluslararası sistemde devletler dışında uluslararası örgütler, uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler gibi aktörlerin de önemli bir yeri vardır. Bu aktörler, uluslararası sistemin işleyişini ve şekillenmesini önemli ölçüde etkilemektedir. 15. Uluslararası ilişkilerde güvenlik konusunda realist yaklaşımın temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Devletler arası iş birliği, güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar.
  B) Devletlerin güvenliğini sağlamak için güç kullanımı kaçınılmazdır.
  C) Uluslararası örgütler, güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynar.
  D) Uluslararası sistemin anarşik yapısı, güvenliğin sağlanmasını zorlaştırır.
  E) Güvenlik, devletlerin iç politikalarından bağımsız olarak sağlanabilir.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Realistler, uluslararası ilişkileri devletler arasındaki bir güç mücadelesi olarak görürler. Bu nedenle, devletlerin güvenliğini sağlamak için güç kullanımının kaçınılmaz olduğunu iddia ederler. 17. Uluslararası ilişkilerde toplumsallık konusunda liberal yaklaşımın temel iddiası aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan, doğası gereği kendi çıkarlarını korumak ve diğerlerine egemen olmak ister.
  B) Toplumsal düzenin devamı için devletin güvenliği sağlanmalıdır.
  C) Uluslarararası ilişkiler, eğitim, sağlık, sanat, spor, bilim, haberleşme, yoksulluk ve çevre kirliliği gibi insan yaşamına dair her konuyu kapsar.
  D) Ekonomik olaylar, uluslararası siyaseti gün geçtikçe daha fazla etkilemektedir.
  E) Çevresel koşulların iyileştirilmesi ve eğitim ile insanlar daha mutlu yaşayabileceklerdir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Liberaller, uluslararası ilişkileri devletlerin dışındaki aktörlerin de önemli rol oynadığı bir alan olarak görürler. Bu nedenle, uluslararası ilişkileri eğitim, sağlık, sanat, spor, bilim, haberleşme, yoksulluk ve çevre kirliliği gibi insan yaşamına dair her konuyu kapsayan bir alan olarak tanımlarlar. 19. Uluslararası ilişkilerde aktörler arasındaki çatışmaların en son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tırmanma    B) Caydırma    C) Savaş    D) Müzakere    E) Uzlaşma    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Çatışma, uluslararası aktörler arasındaki uzlaşmaz çıkarlar nedeniyle doğan anlaşmazlıkları ifade eder. Uluslararası aktörler, çatışmacı bir tutum sergilediklerinde aralarında bir gerilim yaşanır ve bazen bu gerilimle başlayan anlaşmazlıklar uzlaşı ile çözülebilir. Tarafların geri adım atmadığı ve kendi çıkarları doğrultusunda ısrarcı oldukları en son aşamada ise şiddetin ve gücün kullanıldığı savaşlara dönüşebilir. 21. Uluslararası çatışmaların belli başlı nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) İhtiyaçların sonsuz; kaynakların kısıtlı olması
  B) Ya hep ya hiç tutumu (bencil insan doğası)
  C) Silahlanma yarışı
  D) Uluslararası sistemin anarşik yapısı
  E) Etnik milliyetçilik

 22. Cevap: E Açıklama:

  Uluslararası çatışmaların belli başlı nedenleri arasında ihtiyaçların sonsuz; kaynakların kısıtlı olması, ya hep ya hiç tutumu (bencil insan doğası), silahlanma yarışı, uluslararası sistemin anarşik yapısı ve etnik milliyetçilik yer almaktadır. 23. İlk Çağ’da uluslararası ilişkilerde çatışmaların çözümünde kullanılan en yaygın yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Diplomatik yöntemler    B) Caydırma               
  C) Savaş                   D) İttifak kurma          
  E) Ticaret                                           

 24. Cevap: A Açıklama:

  İlk Çağ’da uluslararası ilişkilerde çatışmaların çözümünde kullanılan en yaygın yöntem diplomatik yöntemlerdir. Devletler arasında ittifakların kurulması, barışın korunması için çeşitli antlaşmalar yapılması, evlilikler yoluyla siyasi ittifaklar kurulması gibi diplomatik yöntemler kullanılmıştır. 25. İlk Çağ’da devletlerin dış politika hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Verimli tarım alanlarını ve zengin maden yataklarını ele geçirmek
  B) Fethedilen yerlerden ganimet ve köle toplamak
  C) Önemli ticaret yolları ve merkezleri üzerinde egemenlik kurmak
  D) Barışı korumak
  E) İnsan haklarını ve demokrasiyi yaymak

 26. Cevap: E Açıklama:

  İlk Çağ’da devletlerin dış politika hedefleri, verimli tarım alanlarını ve zengin maden yataklarını ele geçirmek, fethedilen yerlerden ganimet ve köle toplamak ve önemli ticaret yolları ile merkezleri üzerinde egemenlik kurmak olmuştur. İnsan hakları ve demokrasi gibi kavramlar henüz ortaya çıkmadığı için bu hedefler arasında yer almamaktadır. 27. İlk Çağ'da devletler arası ilişkilerde diplomasi nasıl yürütülmüştür?

  A) Açık diplomasi anlayışına göre yürütülmüştür.
  B) Gizli diplomasi anlayışına göre yürütülmüştür.
  C) Hem açık hem de gizli diplomasi anlayışına göre yürütülmüştür.
  D) Sadece açık diplomasi anlayışına göre yürütülmüştür.
  E) Sadece gizli diplomasi anlayışına göre yürütülmüştür.

 28. Cevap: A Açıklama:

  İlk Çağ'da devletler arası ilişkilerde diplomasi, açık diplomasi anlayışına göre yürütülmüştür. Diplomatik görüşmeler, tamamen kamuoyuna açık yürütülmüş, elçilerle görüşmeler gizli tutulmamıştır. 29. Eski Yunan'da uluslararası ilişkileri şekillendiren kurumlardan biri olan amfiksiyonik konseylerin özellikleri nelerdir?

  A) Şehir devletlerinin ortak siyasi sorunlarının tartışıldığı ve çözümlendiği bölgesel konferanslardır.
  B) Günümüzdeki modern uluslararası ilişkilerin önemli araçlarından biri olan kongre veya konferans diplomasisinin ilk örnekleridir.
  C) Şehir devletlerinin eşit oy hakkıyla kararlar aldığı kurumlardır.
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Amfiksiyonik konseyler, şehir devletlerinin ortak siyasi sorunlarının tartışıldığı ve çözümlendiği bölgesel konferanslardır. Günümüzdeki modern uluslararası ilişkilerin önemli araçlarından biri olan kongre veya konferans diplomasisinin ilk örnekleridir. Şehir devletlerinin eşit oy hakkıyla kararlar aldığı kurumlardır. 31. Haçlı Seferleri'nin temel amacı nedir?

  A) Hristiyanları İslamiyet'ten korumak
  B) Kutsal toprakları Müslümanlardan geri almak
  C) İslamiyet'i yaymak
  D) Hristiyanları bir araya getirmek
  E) Avrupa'daki feodal düzeni yıkmak

 32. Cevap: B Açıklama:

  Haçlı Seferleri, Hristiyanların Kutsal toprakları Müslümanlardan geri almak amacıyla düzenledikleri askeri seferlerdir. Bu seferlerin temel amacı, Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak ve Hristiyanların kutsal topraklara serbestçe erişimini sağlamaktır. 33. Orta Çağ'da uluslararası ilişkilerde etkili olan Bizans diplomasisinin temel yöntemi nedir?

  A) Rakip ya da düşman devletleri içeriden zayıflatmak
  B) Rakip ya da düşman devletleri birbirlerine düşürerek bölmek
  C) Rüşvet yoluyla komşu devletlerden yandaşlar edinmek
  D) Tehlikeli olan komşu ülkeleri Hristiyanlaştırmak
  E) Bizanslı prensesleri yabancı hükümdar ve prenslerle evlendirerek amacına ulaşmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bizans diplomasisi, rakip ya da düşman devletleri içeriden zayıflatmak, birbirlerine düşürerek bölmek ve ardından tehlikeyi yok etmek üzerine kurulmuştur. Bu amaçla, Bizans, komşu devletlerde siyasi ve toplumsal karışıklıklar yaratmaya, rakip devletlerin yöneticilerini birbirine düşürmeye ve düşman ülkelerin ordularını birbirine kırıştırmaya çalışmıştır. 35. Fransız İhtilali'nin uluslararası ilişkilere etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ulus devletlerin ortaya çıkmasını sağlaması
  B) Avrupa'da milliyetçilik akımının yayılmasını sağlaması
  C) Avrupa'da güç dengesinin değişmesine yol açması
  D) Uluslararası hukukun temellerini atması
  E) Avrupa'da din savaşlarının sona ermesini sağlaması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Fransız İhtilali, ulus devletlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu ihtilal sonucunda, Fransız halkı egemenliğin kendisine ait olduğunu ilan etmiş ve bu durum diğer Avrupa ülkelerinde de milliyetçilik akımının yayılmasına yol açmıştır. 37. Modern uluslararası ilişkiler sisteminin temelini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nun varlığı
  B) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da genişleme politikası izlemesi
  C) Avrupa'da yaşanan din savaşları
  D) Vestfalya Barışı
  E) Fransız İhtilali

 38. Cevap: D Açıklama:

  Vestfalya Barışı, Avrupa'da modern uluslararası ilişkiler sisteminin temelini oluşturan bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Avrupa'da egemen ulus devletlerin ortaya çıkması sağlanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Detayları

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise uluslar arası ilişkiler dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları; mebisnavlari.com tarafından test formatında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Uluslararası ilişkiler disiplininin temel bilim dallarını kavrar.

Uluslararası ilişkiler disiplininin temel kavramlarından olan egemenliğin anlamını kavrar.

Uluslararası ilişkiler disiplininin temel disiplinlerini ayırt eder.

Güçler dengesi yaklaşımının temel varsayımlarını kavrar.

12.1.1. Uluslararası ilişkiler kuramlarını açıklar.

12.1.1.1 Uluslarararası ilişkiler disiplininin klasik kuramlarından realizmin temel özelliklerini açıklar.

12.1.2.1 Uluslarararası ilişkiler disiplininin klasik kuramlarından çoğulculuğun temel özelliklerini açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde güvenlik konusunda realist yaklaşımı açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde toplumsallık konusunda liberal yaklaşımı açıklar.

* Uluslararası ilişkilerde çatışmanın aşamalarını açıklar.

* Uluslararası çatışmaların nedenlerini açıklar.

12.1.1.1. Uluslararası ilişkilerde çatışmaların çözümünde kullanılan yöntemleri açıklar.

12.1.2.1. Devletlerin dış politika hedeflerini açıklar.

İlk Çağ'da devletler arası ilişkilerde kullanılan diplomasi anlayışını açıklar.

Amfiksiyonik konseylerin özelliklerini açıklar.

Haçlı Seferleri'nin temel amacını açıklar.

Bizans diplomasisinin temel yöntemini açıklar.

Fransız İhtilali'nin uluslararası ilişkilere etkilerini açıklar.

Modern uluslararası ilişkiler sisteminin temelini oluşturan unsurları açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Uluslar Arası İlişkiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Uluslar Arası İlişkiler 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Uluslar Arası İlişkiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.