Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devletinde düğünlerde eğlence olarak yapılan yarış hangi spor dalına benzemektedir?

  A) Cimnastik    B) Maraton    C) Tenis    D) Bisiklet    E) Basketbol    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği gibi, düğünlerde yapılan yarışlar maratonu andırmaktadır. 3. Osmanlı padişahlarından hangisi çevgân oyununa büyük ilgi göstermiştir?

  A) II. Selim              B) IV. Murad             
  C) Yavuz Sultan Selim     D) Fatih Sultan Mehmet   
  E) I. Süleyman                                     

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Türkiye Selçuklu Sultanı Melikşah'ın çevgân oyununa büyük ilgi gösterdiği ifade edilmektedir. 5. Osmanlı Beylik Dönemi'nde yapılan sporların amacı neydi?

  A) Savaş eğitimi       B) Eğlence ve keyif   
  C) Dini ibadet         D) Sağlıklı yaşam     
  E) Sosyalleşme                               

 6. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Beylik Dönemi'nde spor, savaşçı yetiştirmek için bir araç olarak kullanılmıştır. 7. Osmanlı Devleti'nde hangi spor dalı yeniçerileri eğitmek için kullanılmıştır?

  A) Binicilik         B) Güreş            
  C) Okçuluk           D) Avcılık          
  E) Kılıç kullanma                        

 8. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde yeniçeriler, güreş tekkelerinde eğitilmiştir. 9. Osmanlı Devleti'nde güreşin toplumsal hayat üzerindeki etkisi neydi?

  A) Birlik ve beraberliği güçlendirdi.
  B) Kahramanlık duygularını körükledi.
  C) Dini öğretilerin yayılmasına yardımcı oldu.
  D) Sosyal sınıflamaları ortaya çıkardı.
  E) Sportif rekabeti teşvik etti.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde güreş, birlik ve beraberliği güçlendiren ve millî duyguları ortaya çıkaran bir spor dalı olarak görülmüştür. 11. Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini düzenleyen ressam kimdir?

  A) Osman Hamdi Bey            B) İbrahim Çallı             
  C) Şeker Ahmet Paşa           D) Sanayi-i Nefise Mektebi   
  E) Halk Evleri                                             

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Şeker Ahmet Paşa'nın 1874 yılında Türkiye'deki ilk resim sergisini açtığı belirtilmektedir. 13. Osmanlı Devleti'nde resim sanatının gelişmesine katkı sağlayan kurumlardan biri hangisidir?

  A) Halk Evleri
  B) Sanayi-i Nefise Mektebi
  C) Türkiye İdman Cemiyet İttifakı
  D) Terbiye-i Bedeniye Encümeni
  E) İdman İttifakı Heyet-i Muvakkatesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Sanayi-i Nefise Mektebi'nin resim sanatının kurumsallaşmasında önemli rol oynadığı belirtilmektedir. 15. XIX. yüzyıl Osmanlı resim sanatında hangi tür eserler yaygındı?

  A) Tarihi olayları konu alan tablolar
  B) Manzara ve portre resimleri
  C) Modern sporları konu alan eserler
  D) Geleneksel nakkaşlık ve tezhip çalışmaları
  E) Soyut ve sembolik eserler

 16. Cevap: B Açıklama:

  Metinde XIX. yüzyıl Osmanlı resim sanatında "manzara ve portre resimlerinin" yaygın olduğu belirtilmektedir. 17. XVI. yüzyılda Osmanlı kültürü hangi sanat dallarında Batı kültürünü etkilemiştir?

  A) Minyatür ve tezhip
  B) Dokuma, halı, çini ve seramik
  C) Hat ve musiki
  D) Heykel ve resim
  E) Mimarlık ve şiir

 18. Cevap: B Açıklama:

  XVI. yüzyılda Osmanlı kültürü dokuma, halı, çini ve seramik gibi sanat dallarında Batı kültürünü etkilemiştir. 19. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hangi müzik türü Batı müziğini etkilemiştir?

  A) Tasavvuf müziği      B) Saray müziği        
  C) Mehter müziği        D) Halk müziği         
  E) Türk Sanat Müziği                           

 20. Cevap: C Açıklama:

  XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde mehter müziği Batı müziğini etkilemiştir. 21. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk ulusal mimarlık üslubu ne olarak adlandırılıyordu?

  A) Art Deco                      B) Bauhaus                      
  C) I. Ulusal Mimarlık Dönemi     D) II. Ulusal Mimarlık Üslubu   
  E) Neoklasizm                                                    

 22. Cevap: C Açıklama:

  I. Ulusal Mimarlık Dönemi, İslam mimarisinin unsurlarını Avrupa mimarisi ile harmanlayarak yeni bir üslup yaratmıştır ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında etkili olmuştur. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatının gelişimine katkı sağlayan önemli bir kurum hangisidir?

  A) Türk Ocakları             B) Güzel Sanatlar Birliği   
  C) Millî Kütüphane           D) Türk Tarih Kurumu        
  E) İstanbul Üniversitesi                                 

 24. Cevap: B Açıklama:

  Güzel Sanatlar Birliği, Türk Ressamlar Birliği'nin 1929'da aldığı isimle resmi bir nitelik kazanmıştır ve resim sanatının desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 25. Cumhuriyet Dönemi'nde bir Türk sanatçısı tarafından yapılan ilk anıt heykel hangisidir?

  A) İzmit Atatürk Heykeli
  B) İstanbul Sarayburnu Atatürk Anıtı
  C) Amasya Atatürk Anıtı
  D) Çorum Atatürk Anıtı
  E) Tekirdağ Atatürk Anıtı

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde bir Türk sanatçısı tarafından yapılan ilk anıt heykel, 1929 yılında Nijat Sirel tarafından yapılan İzmit Atatürk Heykeli'dir. 27. Mimar Sinan'ın öğrencisi olan ve Selimiye Camii'nin mimarı kimdir?

  A) Yakup Şah              B) Davud Ağa             
  C) Sedefkar Mehmet Ağa    D) Hayreddin             
  E) Mimar Hayrüddin                                 

 28. Cevap: A Açıklama:

  Selimiye Camii'nin mimarı, Mimar Sinan'ın öğrencisi Yakup Şah'tır. 29. Küreselleşme sürecinde ulusal kültürleri tehdit eden en önemli unsurlardan biri hangisidir?

  A) Teknolojik ilerleme
  B) Uluslararası ticaret
  C) Kültürel çeşitliliğin artması
  D) Küresel iletişim ağları
  E) Eğitim sistemlerinin değişimi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Küreselleşme sürecinde, küresel iletişim ağları, ulusal kültürleri kitle iletişim araçları ve sosyal medya üzerinden yabancı kültürlere maruz bırakarak tehdit etmektedir. 31. Tanzimat Dönemi'nde ilk açılan ortaokul türü hangisidir?

  A) İptidai Mektepler    B) Rüştiyeler          
  C) İdadîler             D) Sultaniler          
  E) Darülmuallimât                              

 32. Cevap: B Açıklama:

  Rüştiyeler, ortaokulların karşılığı olan ilk okullardır ve 1839 yılında açılmıştır. 33. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların özel okullar açma hakkı hangi dönemde tanınmıştır?

  A) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi
  B) Tanzimat Dönemi
  C) Sultan II. Abdülhamit Dönemi
  D) Cumhuriyet Dönemi
  E) Hiçbir dönemde

 34. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, azınlıkların eğitim kurumları açma ve yönetme hakkını tanımıştır. 35. Tanzimat Dönemi'nde açılan ilk modern üniversite hangisidir?

  A) Mülkiye Mektebi            B) Darülfünun                
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi    D) Mekteb-i Hukuk            
  E) Baytar Mektebi                                          

 36. Cevap: B Açıklama:

  Darülfünun, Tanzimat'ın ilan edildiği sırada açılan, Osmanlı Devleti'nin ilk modern üniversitesidir. 37. Cumhuriyet döneminde ortaöğretimde gerçekleştirilen önemli değişimlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Okulların sayısının azaltılması
  B) Öğrencilerin kız ve erkek olarak ayrılması
  C) Karma eğitimin benimsenmesi
  D) Öğretim süresinin kısaltılması
  E) Din dersinin müfredattan çıkarılması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet döneminde ortaöğretimde karma eğitim uygulanmaya başlanmıştır. 39. Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan çalışmaların sonuçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ortaokul ve lise sayısında azalma
  B) Okuryazarlık oranının düşmesi
  C) Eğitim kalitesinin artması
  D) Öğretmen sayısında azalma
  E) Özel okulların yaygınlaşması

 40. Cevap: C Açıklama:

  Atatürk dönemindeki eğitim çalışmaları, eğitim kalitesinin artmasına ve okuryazarlık oranının yükselmesine yol açmıştır. 41. Cumhuriyet Dönemi'nde çağdaş bilimin gelişmesine hangi reform öncülük etmiştir?

  A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  B) Yeni Türk harflerinin kabulü
  C) Üniversite reformu
  D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  E) Medreselerin kapatılması

 42. Cevap: C Açıklama:

  1933 yılında yapılan üniversite reformu, çağdaş bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 43. Astronomiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan Cumhuriyet Dönemi bilim insanı kimdir?

  A) Cahit Arf              B) Behram Kurşunoğlu     
  C) Fatin Gökmen           D) Orhan Asım Barut      
  E) Ahmed Yüksel Özemre                             

 44. Cevap: C Açıklama:

  Fatin Gökmen, Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu ve ramazanın başlangıcının belirlenmesiyle ilgili çalışmalarıyla tanınan bir astronomdur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise Türk kültür ve medeniyet tarihi sene sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafında cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal hayattaki yerini öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nde sporun tarihi gelişimini öğrenmek.

Türklerde sporun tarihçesi hakkında bilgi edinme

Osmanlı Devleti'nde spor faaliyetlerinin önemini kavrama

Sporun toplumsal hayata etkilerini değerlendirme

Osmanlı resim sanatının önemli temsilcilerini ve eserlerini hatırlamak.

Osmanlı resim sanatının gelişiminde etkili olan kurumları anlamak.

Osmanlı resim sanatının içerik ve tarzlarını değerlendirmek.

Osmanlı ve Batı Sanatı'nın etkileşimini kavrama

Osmanlı Müzik Tarihi'ni öğrenme

Cumhuriyet Dönemi mimarlık stillerini sınıflandırmak.

Cumhuriyet Dönemi'nde kültür kurumlarının sanatın gelişimine katkılarını anlamak.

Cumhuriyet Dönemi heykel sanatının gelişimini anlamak.

Osmanlı mimarisindeki önemli isimleri ve eserlerini tanımak.

Küreselleşmenin kültürel etkilerini anlamak.

Tanzimat Dönemi eğitim reformlarını anlama

Osmanlı Devleti azınlık politikalarını anlama

Tanzimat Dönemi'nde yapılan yenilikleri anlama

Cumhuriyet döneminde eğitim politikalarının sosyal dönüşümdeki rolünü değerlendirebilmek.

Cumhuriyet döneminde eğitim sistemindeki reformların etkisini anlayabilmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel ve kültürel gelişmelerdeki önemli olayları değerlendirir.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilim yapan önemli kişilerin çalışmalarını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 42 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri