Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Tanzimat Dönemi’nde açılan ilk kız öğretim okulu hangisidir?

  A) Darülfünûn
  B) Darülmuallimât
  C) Sanayi-i Nefise Mektebi
  D) Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi
  E) Mülkiye Mektebi

 2. Cevap: B Açıklama:

  Darülmuallimât, 1870 yılında kız ilkokulları ve kız rüştiyelerine bayan öğretmen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. 3. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin temel hedeflerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Laiklik ve akılcılık
  B) Din eğitimi ve tarikatçılık
  C) Askeri eğitim ve disiplin
  D) Sosyalizm ve komünizm
  E) Feodalizm ve derebeylik

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin temel hedeflerinden biri, laiklik ve akılcılık olmuştur. Bu, eğitimin dinsel etkilerden uzaklaştırılarak bilimsel ve akılcı bir temele oturtulması anlamına gelir. 5. Osmanlı Devleti'nde azınlık okulları çoğunlukla hangi amaçlarla açılmıştır?

  A) Eğitim ve öğretim hizmeti vermek
  B) Milliyetçilik fikrini yaymak
  C) Ekonomik faaliyetlerde bulunmak
  D) Siyasi propaganda yapmak
  E) Kültürel mirasını korumak

 6. Cevap: D Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde azınlık okulları, çoğunlukla siyasi propaganda yapmak ve kendi milliyetçilik fikirlerini yaymak amacıyla açılmıştır. 7. Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzluklar aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

  A) Akçenin değerinin artmasına
  B) Tağşiş uygulamasının yapılmasına
  C) Kaime denilen kâğıt paraların basılmasına
  D) Mecidiye ve liranın değerinin yükselmesine
  E) Yabancı paraların piyasalarda dolaşmasına

 8. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzluklar, akçe içindeki gümüş miktarının azaltılarak devalüasyon yapılmasına ve tağşiş uygulamasının başlatılmasına yol açmıştır. 9. Osmanlı ekonomisinin çözülme sürecinde sanayide yaşanan durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sanayinin gelişmesi ve ihracatın artması
  B) Sanayinin gerilemesi ve ithalatın artması
  C) Sanayinin tamamen yok olması ve dışa bağımlılığın artması
  D) Sanayinin belli bazı alanlarda gelişmesi ve diğer alanlarda gerilemesi
  E) Sanayinin yabancıların kontrolüne geçmesi ve yerli sanayinin zayıflaması

 10. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı ekonomisinin çözülme sürecinde sanayi gerilemiş ve ithalat artmıştır. Bu durum, yerli üreticilerin zayıflamasına ve dışa bağımlılığın artmasına neden olmuştur. 11. Millî Mücadele'nin ardından, Atatürk'ün ekonomik politikalarının temel amacı ne olmuştur?

  A) Yabancı sermayeyi cezbetmek
  B) Özel girişimciliği desteklemek
  C) Devletçilik sistemini benimsemek
  D) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
  E) İşsizliği azaltmak

 12. Cevap: D Açıklama:

  Atatürk'ün ekonomik politikalarının temel amacı, Türkiye'nin ekonomik olarak bağımsız olması ve yabancı ülkelere olan bağımlılığının azaltılması olmuştur. 13. Fatih'in Bosna Ahidnâmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Ahidnâme, Bosna'nın Osmanlı topraklarına katılmasını düzenlemiştir.
  B) Ahidnâme, Bosna'nın bağımsızlığını tanımıştır.
  C) Ahidnâme, Bosna'nın dini özgürlüğünü garanti altına almıştır.
  D) Ahidnâme, Bosna'nın ekonomik bağımsızlığını sağlamıştır.
  E) Ahidnâme, Bosna'nın siyasi bağımsızlığını tanımıştır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Fatih'in Bosna Ahidnâmesi, Bosna'nın Osmanlı topraklarına katılmasını düzenleyen bir belge değildir. Ahidnâme, Bosna'nın bağımsızlığını tanımamıştır. Ahidnâme, Bosna'nın ekonomik bağımsızlığını sağlamamıştır. Ahidnâme, Bosna'nın siyasi bağımsızlığını tanımmamıştır. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır. 15. Tanzimat Dönemi'nde, Müslümanlarla gayrimüslimler arasında anlaşmazlıkları çözmek için kurulan mahkemeye ne ad verilirdi?

  A) Mahkeme-i Nizamiye    B) Mahkeme-i Şer'iyye   
  C) Mahkeme-i Rüsumat     D) Mahkeme-i Ticaret    
  E) Mahkeme-i Evkaf                               

 16. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde, Müslümanlarla gayrimüslimler arasında anlaşmazlıkları çözmek için yeni bir tür mahkeme olan Mahkeme-i Nizamiye kuruldu. Bu mahkemeler, daha önce Müslümanlarla gayrimüslimler arasında anlaşmazlıkları çözmek için görev yapan Şer'iyye mahkemelerinin yerini aldı. 17. Tanzimat Fermanı ile hangi hukuki düzenleme getirilmiştir?

  A) Yargılanmadan kimseye ceza verilemeyeceği hükmü
  B) Vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunacağı hükmü
  C) Kanun ile tanımlanmayan suç ve cezanın olmayacağı hükmü
  D) Bütün vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı hükmü
  E) Tüm bunlar

 18. Cevap: E Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile yargılanmadan kimseye ceza verilemeyeceği, vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunacağı, kanun ile tanımlanmayan suç ve cezanın olmayacağı ve bütün vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı gibi hukuki düzenlemeler getirildi. 19. Cumhuriyet Dönemi'nde Türklerin ilk anayasası olarak kabul edilen anayasa hangisidir?

  A) Teşkilat-ı Esasîye
  B) Kanun-i Esasi
  C) Mecelle
  D) Medenî Kanun
  E) İstiklal Mahkemeleri Kanunu

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde Türklerin ilk anayasası olarak kabul edilen anayasa Teşkilat-ı Esasîye'dir. Teşkilat-ı Esasîye, 1921 yılında ilan edilmiş olup, savaş döneminde hazırlandığı için bu Anayasa'da temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir. 21. Teşkilat-ı Esasîye'de temel hak ve hürriyetlere yer verilmemesinin nedeni nedir?

  A) Savaş döneminde hazırlanmış olması
  B) Mustafa Kemal Paşa'nın isteği
  C) Meclisin kararı
  D) Halkın isteği
  E) Mahkemelerin kararı

 22. Cevap: A Açıklama:

  Teşkilat-ı Esasîye'de temel hak ve hürriyetlere yer verilmemesinin nedeni, savaş döneminde hazırlanmış olmasıdır. Savaş döneminde temel hak ve hürriyetlerin uygulanması zordur. 23. Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında neden daha çok Batı'yı örnek almaya başladığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batı'nın ekonomik ve askeri gücü
  B) Batı'nın eğitim sisteminin daha iyi olması
  C) Batı'nın kültürel değerlerinin daha üstün olması
  D) Batı'nın dininin daha doğru olması
  E) Batı'nın iklim koşullarının daha uygun olması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti, Batı'nın eğitim sisteminin daha iyi olduğunu fark etti ve bu nedenle Batı'yı örnek almaya başladı. 25. Tanzimat Dönemi'nde eğitim kurumlarının öne çıkan özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

  A) Arapça ve Farsça ağırlıklı eğitim
  B) Batı'nın bilim ve teknolojisini temel alan eğitim
  C) Üniversitelerin kurulması
  D) Özel okulların sayısının azaltılması
  E) Kız çocuklarına eğitimin yasaklanması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde Batı'nın bilim ve teknolojisi temel alınarak eğitim veriliyordu. 27. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında yapılan çalışmaların sonuçlarından biri değildir?

  A) Okuryazarlık oranının artması
  B) Bilimsel çalışmaların desteklenmesi
  C) Teknolojik gelişmelerin hızlanması
  D) Yabancı dil eğitiminin yaygınlaşması
  E) Sanat ve kültür alanında gerileme

 28. Cevap: E Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında yapılan çalışmaların sonuçlarından biri okuryazarlık oranının artması, bilimsel çalışmaların desteklenmesi, teknolojik gelişmelerin hızlanması ve yabancı dil eğitiminin yaygınlaşmasıdır. 29. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan üniversite reformunun amacı neydi?

  A) Üniversitelerin sayısını azaltmak
  B) Üniversiteleri özel sektöre devretmek
  C) Bilimsel ve kültürel gelişmelere öncülük etmek
  D) Üniversiteleri kapatmak
  E) Üniversite öğrencilerinin sayısını azaltmak

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan üniversite reformunun amacı, bilimsel ve kültürel gelişmelere öncülük etmekti. Bu reform ile birlikte İstanbul Üniversitesi, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Orman Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi gibi üniversiteler açılmış ve üniversite ve yüksek okul sayısında önemli bir artış sağlanmıştır. 31. Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin en önemli nedenlerinden biri nedir?

  A) Batı'da gelişen yeni ekonomik yaklaşımların Osmanlı ekonomisine uygulanması
  B) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki ekonomik gelişmeleri yakından takip etmemesi
  C) Osmanlı Devleti'nin dış ticaretin gelişmesi ve değerli madenlere sahip olma politikalarını benimsemesi
  D) Osmanlı Devleti'nin insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını ekonomi politikalarının temel amacı olarak belirlemesi
  E) Osmanlı Devleti'nin zenginleşmeyi ve ihracatı ön plana çıkararak ekonomi politikalarını düzenlemesi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin en önemli nedenlerinden biri, Batı'da gelişen yeni ekonomik yaklaşımların Osmanlı ekonomisine uygulanmasıdır. Bu yaklaşımlar, Osmanlı ekonomisinin yapısına uygun olmadığı için olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 33. Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzluklar nelerdir?

  A) Osmanlı Devleti, para basımını kontrol altında tutmuştur.
  B) Osmanlı Devleti, paranın değerini koruyabilmiştir.
  C) Osmanlı Devleti, piyasalarda bütünüyle yabancı paraların dolaşmasını önlemiştir.
  D) Osmanlı Devleti, akçe içindeki gümüş miktarını artırarak enflasyonu önlemiştir.
  E) Osmanlı Devleti, savaş ve ordu masraflarının artması nedeniyle mali bunalımla karşı karşıya kalmıştır.

 34. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzluklar arasında savaş ve ordu masraflarının artması nedeniyle mali bunalımla karşı karşıya kalması yer almaktadır. Bu durum, paranın değerinin düşmesine ve enflasyonun artmasına neden olmuştur. 35. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi hangi tarihte imzalanmıştır?

  A) 1453    B) 1456    C) 1463    D) 1467    E) 1475    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Fatih'in Bosna Ahidnâmesi, Fatih Sultan Mehmed tarafından 1463 yılında imzalanmıştır. 37. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin temel amacı nedir?

  A) Bosna'nın Osmanlı İmparatorluğu'na katılmasını sağlamak
  B) Bosna'daki Hristiyanların haklarını korumak
  C) Bosna ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ticaret anlaşması yapmak
  D) Bosna'daki isyanları bastırmak
  E) Bosna'nın yönetimini yerel yöneticilere bırakmak

 38. Cevap: B Açıklama:

  Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin temel amacı, Bosna'daki Hristiyanların haklarını korumaktır. Ahidnamede, Bosna'daki Hristiyanların dinlerini özgürce yaşayabilecekleri ve kiliselerine dokunulmayacağı belirtilmiştir. 39. Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında güvenilir bir sistem kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından biri olarak, aşağıdakilerden hangisi çıkarılmıştır?

  A) Medeni Kanun      B) Ticaret Kanunu   
  C) Ceza Kanunu       D) Anayasa          
  E) Hepsi                                 

 40. Cevap: E Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında güvenilir bir sistem kurulması için çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarından biri olarak, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu ve Anayasa gibi önemli kanunlar çıkarılmıştır. 41. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin yer almamasının nedenlerinden biri değildir?

  A) 1921 Anayasası'nın geçici bir süre için hazırlanmış olması.
  B) Türkiye'nin henüz yeni bir devlet olması ve temel hak ve hürriyetlerin henüz tam olarak belirlenmemiş olması.
  C) Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hak ve hürriyetlere karşı olması.
  D) Türkiye'nin bağımsızlık savaşını yeni kazanmış olması ve devletin önceliklerinin farklı olması.
  E) Türkiye'nin batılı bir devlet olma yolunda olmaması.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, temel hak ve hürriyetlere büyük önem veriyordu ve bunların korunması için çalıştı. Bu nedenle, 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin yer almamasının nedeni Mustafa Kemal Atatürk'ün temel hak ve hürriyetlere karşı olması değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 9.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Tanzimat Dönemi'nde açılan ilk kız öğretim okulunun adını ve amacını açıklayabilme.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimin temel hedeflerini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti'nde azınlık okullarının amaçlarını açıklayabilirler.

Osmanlı Devleti'nin para politikasını ve bunun ekonomi üzerindeki etkilerini anlamak.

Osmanlı ekonomisinin çözülme sürecinde sanayide yaşanan durumu ve bunun sonuçlarını anlamak.1.

Öğrenciler, Atatürk'ün ekonomik politikalarının temel amacının ekonomik bağımsızlığı sağlamak olduğunu anlayacaktır.

Öğrenciler, Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin içeriğini ve önemini kavrayabileceklerdir.

Öğrencilerin, Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemeleri ve bunların görev alanlarını kavramasını sağlamak.

Öğrencilerin, Tanzimat Fermanı'nın içeriğini ve önemini kavramasını sağlamak.

Cumhuriyet Dönemi'nde Türklerin ilk anayasasının adını ve içeriğini öğrenmek.

Teşkilat-ı Esasîye'de temel hak ve hürriyetlere yer verilmemesinin nedenini öğrenmek.

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin eğitim alanında neden daha çok Batı'yı örnek almaya başladığını açıklayabilme.

Tanzimat Dönemi'nde eğitim kurumlarının öne çıkan özelliklerini açıklayabilme.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanında yaşanan gelişmelerin sonuçlarını analiz eder.

Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişiklikleri ve önemini açıklamak.

Osmanlı ekonomisinin zor duruma düşmesinin nedenlerini açıklayabilme.

Osmanlı Devleti'nin para politikasında yaşanan olumsuzlukları açıklayabilme.

Öğrenciler, Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin imzalandığı tarihi bilirler

Öğrenciler, Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nin temel amacını bilirler

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde hukuk alanında güvenilir bir sistem kurulması için yapılan çalışmalar ve çıkarılan kanunlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Öğrenciler, 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin yer almamasının nedenlerini anlayabilmektedirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri