Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hukuk kuralları olması insanları cezalandırmak içindir.
  2. (.....) Hukuk kuralları ile insan davranışları birbirine uyumlu olmalıdır.
  3. (.....) Hukuk kuralları toplum düzeninin korunması için önemlidir.
  4. (.....) Hukuk kuralları sadece devletin çıkarlarını korur.
  5. (.....) Hukuk kuralları ihlal edildiğinde belirli cezalar uygulanır.
  6. (.....) Hukuk kuralları sadece devlet memurları tarafından uygulanır.
  7. (.....) Hukuk kuralları toplumun ihtiyaçlarına göre zaman içinde değişebilir.
  8. (.....) Hukuk kuralları vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini garanti eder.
  9. (.....) Hukuk kuralları herkes için eşittir.
  10. (.....) Hukuk kuralları toplumda barışı ve adaleti sağlar.

 2. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 3. Tanzimat Dönemi’nde açılan kız öğretmen okullarının faydaları nelerdir?


 4. Cevap: Tanzimat Dönemi’nde açılan kız öğretmen okullarının faydaları şunlardır: - Kız çocuklarının eğitimine olanak sağlamıştır. - Toplum hayatına katılımlarını artırmıştır. - Okuyan kız çocuklarının sayısının artmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi’nde açılan kız öğretmen okulları, kız çocuklarına eğitim alma fırsatı sunarak toplum hayatına katılımlarını artırmış ve okuyan kız çocuklarının sayısının artmasına katkı sağlamıştır. 5. Cumhuriyet Dönemi’nde hangi bilim insanları hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır?


 6. Cevap: Cumhuriyet Dönemi’nde hangi bilim insanları hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır?riyet Dönemi’nde hangi bilim insanları hangi alanlarda çalışmalar yapmışlardır? Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi’nde astronomi, matematik, fizik, kimya, tıp ve tarih gibi çeşitli alanlarda önemli bilim insanları çalışmalar yapmışlardır. Bu bilim insanlarından bazıları ve çalıştıkları alanlar şunlardır: * Astronomi: Fatin Gökmen * Matematik: Cahit Arf * Fizik: Behram Kurşunoğlu, Orhan Asım Barut, Feza Gürsey * Kimya: Sedat Bey, Mehmet Arif Bey, Ali Rıza Bey * Tıp: Hulusi Behçet, Akil Muhtar Özden, Mazhar Osman * Tarih: Halil İnalcık Bu bilim insanlarının çalışmaları, Türkiye’nin bilim alanında önemli ilerlemeler kaydetmesine katkıda bulunmuştur. 7. Cumhuriyet Dönemi’nde bilim alanında yaşanan gelişmelerin önemi nedir?


 8. Cevap: Cumhuriyet Dönemi’nde bilim alanında yaşanan gelişmelerin önemi nedir?riyet Dönemi’nde bilim alanında yaşanan gelişmelerin önemi nedir? Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi’nde bilim alanında yaşanan gelişmeler, ülkenin kalkınması ve modernleşmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu gelişmeler, ülkenin bilimsel ve teknolojik alanda bağımsızlığını kazanmasını, kendi ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmesini ve rekabet gücünü artırmasını sağlamıştır. Ayrıca, bilim alanındaki gelişmeler, eğitim sisteminin iyileştirilmesine, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve toplumun genel refah düzeyinin artmasına katkı sağlamıştır. 9. Osmanlı Devleti'nde para politikasının olumsuz etkileri neler olmuştur?


 10. Cevap: Osmanlı Devleti'nde para politikasının olumsuz etkileri arasında akçenin değer kaybetmesi, Yeniçerilerin ayaklanması ve ekonominin genel olarak bozulması yer almaktadır. Açıklama:

  Para ayarındaki oynamalar ve devalüasyon, Osmanlı ekonomisinde olumsuz sonuçlara yol açmış ve Yeniçerilerin ayaklanmasına sebep olmuştur. Ayrıca, devletin kendi parasının değerini koruyamadığı için devletin ekonomi üzerindeki denetimi de azalmıştır. 11. Merkantilizmin Osmanlı ekonomisine olan etkileri neler olmuştur?


 12. Cevap: Merkantilizmin Osmanlı ekonomisine olan etkileri arasında küçük atölyelerin iflasın eşiğine gelmesi ve kapitalist ekonomik anlayışa karşı bir tutum geliştirilmesi yer almaktadır. Açıklama:

  Merkantilizmin etkisiyle Osmanlı'da kâr oranları düşük tutulmuş ve zenginleşmekten ve ihracattan ziyade ithalatı ve aza kanaat etmeyi ön plana çıkaran bir anlayış benimsenmiştir. Bu anlayış, küçük atölyeleri iflasın eşiğine getirmiş ve Osmanlı'nın kapitalist ekonomik anlayışa karşı bir tutum geliştirmesine yol açmıştır. 13. Lozan Antlaşması'nın ekonomik sonuçları nelerdir?


 14. Cevap: Lozan Antlaşması'nın ekonomik sonuçları arasında kapitülasyonların kaldırılması, dış borçların azaltılması, nüfus mübadelesinin yapılması ve gümrük düzenlemelerinin yapılması yer almaktadır. Açıklama:

  Lozan Antlaşması'nın ekonomik sonuçları, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını ve kalkınmasını sağlamıştır. 15. Misak-ı Millî'nin 6. Maddesi ve Lozan Antlaşması'nın 28. Maddesi arasındaki ekonomi ile ilgili maddelerin önemi nedir?


 16. Cevap: Misak-ı Millî'nin 6. Maddesi ve Lozan Antlaşması'nın 28. Maddesi, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına vurgu yapmıştır. Bu maddeler, Türkiye'nin siyasi, adli ve mali gelişmesini engelleyen ve sınırlayan hususları kabul etmeyeceğini ve kapitülasyonların her bakımdan kaldırıldığını belirtmektedir. Bu sayede yabancı sermayenin ülke ekonomisinde istediği gibi at oynatması engellenmiştir ve ülke, ekonomik anlamda bağımsızlığına kavuşmuştur. Açıklama:

  Misak-ı Millî ve Lozan Antlaşması, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına vurgu yapmıştır. Bu antlaşmalar, Türkiye'nin siyasi, adli ve mali gelişmesini engelleyen ve sınırlayan hususları kabul etmeyeceğini ve kapitülasyonların her bakımdan kaldırıldığını belirtmektedir. 17. Tanzimat Dönemi'nde çıkan ilk kanun hangisidir?


 18. Cevap: Ceza kanunu Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde çıkan ilk kanun, 1840 yılında yürürlüğe giren ceza kanunudur. 19. Mecelle hangi dönemde yürürlüğe girmiştir?


 20. Cevap: Meşrutiyet Dönemi Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde başlatılan Mecelle çalışmaları, Meşrutiyet Dönemi'nde yürürlüğe girmiştir. 21. 921 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırı nedir?


 22. Cevap: Başkalarının hürriyetinin sınırıdır. Açıklama:

  1921 Anayasası’na göre her Türk hür doğar ve hür yaşar. Hürriyet, başkasına zarar vermeyen her türlü tasarrufta bulunmaktır. Başkalarının da hürriyeti olduğu için, kişinin hürriyeti de başkalarının hürriyetinin sınırına kadar devam eder. 23. 1924 Anayasası’nda yer alan temel hak ve hürriyetlerden üç tanesini yazınız.


 24. Cevap: Kişi dokunulmazlığı, vicdan hürriyeti, seyahat hürriyeti. Açıklama:

  1924 Anayasası’nda yer alan temel hak ve hürriyetlerden bazıları şunlardır: Kişi dokunulmazlığı, vicdan hürriyeti, seyahat hürriyeti, akit (sözleşme) hürriyeti, sâyü amel (çalışma) hürriyeti, temellük (mülk edinme) ve tasarruf hürriyeti, içtima (toplanma) hürriyeti, cemiyet ve şirket kurma hürriyeti. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı
  2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  3. Millet mektepleri
  4. Halkevleri
  5. Yeni Türk harfleri
  6. Karma eğitim sistemi
  7. İmam-hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri
  8. Üniversite reformu
  9. Astronomi çalışmaları
  10. Matematik çalışmaları
  a. Yeni harfleri tanıtmak ve halkın okuma yazma oranını artırmak amacıyla açılmış okullar
  b. Bütün okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ve eğitim-öğretim birliğinin sağlanması
  c. Sadece erkek öğrencilerin değil, kız öğrencilerin de eğitim alabilmesini sağlayan sistem
  d. Din görevlileri yetiştirmek için açılan okullar ve fakülteler
  e. Nükleer fizik üzerinde yoğun çalışmalar yapan bilim insanı
  f. Öğretim birliğini sağlayan kanun
  g. Kadınların eğitimine de önem verilerek uygulanan sistem
  h. Okuma yazmayı kolaylaştırmak ve okuryazar oranını artırmak amacıyla kabul edilen harfler
  ı. İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerin açılmasıyla gerçekleştirilen reform
  i. Fatin Gökmen ve Cahit Arf gibi bilim insanlarının yaptığı çalışmalar

 26. Cevap: 1-g, 2-f, 3-a, 4-b, 5-h, 6-c, 7-d, 8-ı, 9-e, 10-i Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı, çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim sisteminin benimsenmesini temel almıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, bütün okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasını ve eğitim-öğretim birliğinin sağlanmasını öngörmüştür. Millet mektepleri, yeni harfleri tanıtmak ve halkın okuma yazma oranını artırmak amacıyla açılmıştır. Halkevleri, şehirlilerden köylülere kadar herkesin ilmî ve fikrî gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yeni Türk harfleri, okuma yazmayı kolaylaştırmak ve okuryazar oranını artırmak amacıyla kabul edilmiştir. Karma eğitim sistemi, sadece erkek öğrencilerin değil, kız öğrencilerin de eğitim alabilmesini sağlayan sistemdir. İmam-hatip okulları ve ilahiyat fakülteleri, din görevlileri yetiştirmek için açılan okullar ve fakültelerdir. Üniversite reformu, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerin açılmasıyla gerçekleştirilen reformdur. Astronomi çalışmaları, Fatin Gökmen gibi bilim insanlarının yaptığı çalışmalardır. Matematik çalışmaları, Cahit Arf gibi bilim insanlarının yaptığı çalışmalardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • EşleştirmeAyrıca Lise Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

* Hukuk kuralları hakkında doğru bilgilere sahip olmak. * Hukuk kurallarının önemini ve gerekliliğini anlamak. * Hukuk kurallarının uygulanmasıyla toplum düzeninin sağlanacağını bilmek. * Hukuk kurallarının herkes için eşit olduğunu ve vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini garanti ettiğini öğrenmek. * Hukuk kurallarının toplumda barışı ve adaleti sağladığını fark etmek.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi’nde açılan kız öğretmen okullarının faydalarını açıklayabilirler.

Cumhuriyet Dönemi’nde hangi bilim insanlarının hangi alanlarda çalışmalar yaptıklarını bilir.

Cumhuriyet Dönemi’nde bilim alanında yaşanan gelişmelerin önemini kavrar.

Osmanlı Devleti'nde para politikasının olumsuz etkilerini ve ekonomi üzerindeki etkilerini öğrenmek.

Merkantilizmin Osmanlı ekonomisine olan etkilerini ve Osmanlı'nın bu etkilere karşı geliştirdiği tutumu öğrenmek.

Lozan Antlaşması, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının önünü açmıştır.

Öğrenciler; Misak-ı Millî ve Lozan Antlaşması'nın ekonomik bağımsızlığına vurgu yaptığını anlamalı ve bu antlaşmaların maddelerini yorumlayabilmelidir.

Öğrenciler, Tanzimat Dönemi'nde çıkan ilk kanunun ne olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Mecelle'nin hangi dönemde yürürlüğe girdiğini öğrenirler.

Öğrenciler, 1921 Anayasası’na göre temel hak ve hürriyetlerin sınırını anlayacaklardır.

Öğrenciler, 1924 Anayasası’nda yer alan temel hak ve hürriyetlerden bazılarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan değişiklikleri ve bu değişikliklerin önemini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri