Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Türk İslam devletlerinde ordu hangi birliklerden oluşmuştur?


 2. Cevap: Türk İslam devletlerinde ordu, Türkmenler, gulâmlar, eyalet askerleri ve bağlı devletlerden oluşmuştur. Açıklama:

  Türk İslam devletlerinde ordu, Türklerin savaşçı geleneğinden gelen bir yapıya sahipti. Bu nedenle ordu, halkın önemli bir kısmını oluşturuyordu. Türkmenler, ordunun en büyük kısmını oluşturuyordu. Gulâmlar ise esir alınan veya satın alınan çocuklardan oluşturulan bir birlikti. Eyalet askerleri ise, eyaletlerde bulunan ve eyalet valilerine bağlı olan birliklerdi. Bağlı devletlerden gelen askerler ise, Türk İslam devletlerine bağlı olan diğer devletlerden gelen birliklerdi. 3. Türk İslam devletlerinde ordunun temel görevi nedir?


 4. Cevap: Türk İslam devletlerinde ordunun temel görevi, devleti dış tehditlerden korumaktır. Açıklama:

  Türk İslam devletleri, geniş bir coğrafyada hüküm sürmüşlerdi. Bu nedenle, devletleri dış tehditlerden korumak için güçlü bir orduya ihtiyaç duyuyorlardı. Türk İslam devletlerinde ordu, bu temel görevi yerine getirmek için eğitilmiş ve donatılmış bir yapıya sahipti. 5. Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatında padişahın yetkileri nelerdir?


 6. Cevap: Yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundurur. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde padişah, mutlak otoriteye sahipti. Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundururdu. Yasama yetkisini, kanunları çıkarmak ve değiştirmek suretiyle kullanırdı. Yürütme yetkisini, devleti yönetmek ve orduyu komuta etmek suretiyle kullanırdı. Yargı yetkisini ise, devlet işlerinde önemli kararlar vermek ve suçluları cezalandırmak suretiyle kullanırdı. 7. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyılda yeni kurumların oluşmasına neden hız verilmiştir?


 8. Cevap: XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, iç ve dış alanda karşılaştığı yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için yeni kurumlar oluşturmaya hız vermiştir. Bu gelişmelerden bazıları şunlardır: * Sanayi Devrimi'nin etkisiyle Avrupa'da ortaya çıkan yeni devlet modelleri * Rusya ve İngiltere gibi büyük güçlerin Osmanlı topraklarını paylaşmak istemeleri * Balkanlardaki milliyetçilik hareketlerinin güçlenmesi Açıklama:

  Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda karşılaştığı yeni gelişmelere ayak uydurabilmek için yeni kurumlar oluşturmaya hız vermiştir. Bu kurumlar, devletin işleyişini daha etkin ve verimli hale getirmeyi amaçlamaktaydı. 9. Saltanatın kaldırılmasının bir diğer nedeni nedir?


 10. Cevap: Dönem itibariyle birçok ülkede monarşinin yıkılması ve yerine cumhuriyet yönetiminin kurulması Açıklama:

  Saltanatın kaldırıldığı 1922 yılı, dünya genelinde monarşinin yıkılması ve yerine cumhuriyet yönetiminin kurulduğu bir dönemdir. Bu dönemde, Osmanlı Devleti'nin de bu değişime ayak uydurması gerektiği düşünülmüştür. 11. Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli hangisidir?


 12. Cevap: Cumhuriyettir. Açıklama:

  29 Ekim 1923'te kabul edilen 1924 Anayasası'nın 1. maddesinde, "Türkiye Devleti'nin şekli cumhuriyettir." hükmü yer almaktadır. Bu hükümle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir. 13. Avusturya Başbakanı Prens Metternich'in Tanzimat Fermanı'na karşı olumsuz tavrının nedenleri nelerdir?


 14. Cevap: Avusturya Başbakanı Prens Metternich'in Tanzimat Fermanı'na karşı olumsuz tavrının nedenleri şunlardır: * Avusturya, Osmanlı Devleti'nin Batılılaşmasını kendi çıkarlarına aykırı görmüştür. * Avusturya, Osmanlı Devleti'nin Batılılaşmasının, Balkanlarda ve Orta Doğu'da kendi nüfuzunu kaybetmesine neden olacağını düşünmüştür. * Avusturya, Osmanlı Devleti'nin Batılılaşmasının, Avrupa'daki dengeleri bozacağını ve Rusya'nın bölgedeki gücünü artıracağını düşünmüştür. Açıklama:

  Metternich, Avusturya'nın çıkarlarını korumak için Osmanlı Devleti'nin Batılılaşmasını engellemek istemiştir. Bu nedenle, Tanzimat Fermanı'na karşı olumsuz tavır sergilemiş ve Osmanlı Devleti'ni bu konuda uyarmıştır. 15. Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı toplumunda yaşanan değişimlerden biri, gayrimüslimlerin elde ettikleri hakların korunmasıdır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin hangi ilkesiyle ilişkilendirilebilir?


 16. Cevap: Osmanlıcılık ilkesi Açıklama:

  Osmanlıcılık ilkesi, Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün unsurların eşit ve kardeş olduğu fikrine dayanır. Bu ilke doğrultusunda, Meşrutiyet Dönemi'nde kabul edilen Kanun-i Esasi'de gayrimüslimlerin hakları korunmuş ve Osmanlı olarak ifade edilmiştir. 17. Tanzimat Fermanı’nın hukuk alanındaki temel amaçlarından biri nedir?


 18. Cevap: Tanzimat Fermanı’nın hukuk alanındaki temel amaçlarından biri, kanun önünde eşitliği sağlamaktır. Fermanda, bütün Osmanlı vatandaşlarının, etnik köken, din, dil gibi farklılıklarına bakılmaksızın kanun önünde eşit olacağı belirtilmiştir. Bu, Osmanlı Devleti’nde ilk kez kanun önünde eşitlik ilkesinin kabul edildiği anlamına gelmektedir. Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti, hukuk alanında önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Ferman, Osmanlı Devleti’nin modernleşme sürecinin önemli bir kilometre taşı olmuştur. 19. Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemeler Osmanlı hukuk sisteminde nasıl bir değişime yol açmıştır?


 20. Cevap: Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemeler, Osmanlı hukuk sisteminde önemli bir değişime yol açmıştır. Bu mahkemeler, şerî mahkemelerin görev alanını daraltarak nizamiye mahkemelerinin önemini artırmıştır. Nizamiye mahkemeleri, adil ve bağımsız mahkemeler olarak, bütün tebaaya açık olmuştur. Bu mahkemelerin kurulmasıyla birlikte, Osmanlı hukuk sistemi Batı hukuku anlayışına daha yakın bir hale gelmiştir. Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'ne kadar Osmanlı hukuk sistemi, şerî hukuka dayanmaktaydı. Şerî mahkemeler, dinî kurallara göre yargılama yapardı ve bu mahkemelerde sadece Müslümanlar yargılanabilirdi. Tanzimat Dönemi'nde kurulan nizamiye mahkemeleri ise Batı hukuku anlayışına göre düzenlenmiştir. Bu mahkemelerde, din ve milliyet ayrımı gözetmeksizin bütün tebaa yargılanabilirdi. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Avusturya Başbakanı Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nı desteklemiştir.
  2. ( ) Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'ni güçlendireceğini düşünmüştür.
  3. ( ) Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyacağını düşünmüştür.
  4. ( ) Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin Avrupa'ya entegrasyonunu sağlayacağını düşünmüştür.
  5. ( ) Prens Metternich, Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin Doğu'ya açılmasını sağlayacağını düşünmüştür.

 22. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y Açıklama:

  Prens Metternich, bir muhafazakâr olarak, Tanzimat Fermanı'nın Osmanlı Devleti'nin geleneksel yapısını bozacağını düşünmekteydi. Bu nedenle, Tanzimat Fermanı'nı desteklememiştir. 23. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Osmanlı toplumu, Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşuyordu.
  2. ( ) Meşrutiyet Dönemi’nde kabul edilen Kanun-i Esasi ile, Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün unsurlar fark gözetmeden Osmanlı olarak ifade edilmiştir.
  3. ( ) Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan savaşlar ve kaybedilen topraklar nedeniyle Anadolu’ya büyük göçler başlamış, devletin genel nüfusu azalırken Anadolu ve Rumeli’de Müslüman nüfus artmıştır.
  4. ( ) Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’la birlikte başlayan kadın erkek eşitliği konusundaki tartışmalar, Meşrutiyet Dönemi’nde de devam etmiştir.
  5. ( ) Osmanlı halkı anayasal haklara Kanun-i Esasi ile kavuşmuş, bu anayasada fert hak ve özgürlüklerinin kanun yoluyla korunacağı belirtilmiştir.
  6. ( ) Vatandaşlık hakkı, kişi hürriyeti, kişi güvenliği, ibadet hürriyeti, basın hürriyeti ve dilekçe hakkı gibi temel hak ve özgürlükler Kanun-i Esasi’de yer almıştır.
  7. ( ) Bu anayasa ile erkekler oy kullanma hakkına sahip olmuş, kısmen de olsa halkın yönetime katılımı sağlanmıştır.
  8. ( ) Yapılan seçimler sonucunda Mecliste hem Müslüman hem gayrimüslim milletvekilleri yer almıştır.
  9. ( ) Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin toprakları büyük ölçüde azalmıştır.
  10. ( ) Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılaplar sonucunda Osmanlı toplumunda önemli değişiklikler yaşanmıştır.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Osmanlı toplumu, Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşuyordu. Bu ifade doğrudur. 2. Meşrutiyet Dönemi’nde kabul edilen Kanun-i Esasi ile, Osmanlı Devleti’nde yaşayan bütün unsurlar fark gözetmeden Osmanlı olarak ifade edilmiştir. Bu ifade doğrudur. 3. Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan savaşlar ve kaybedilen topraklar nedeniyle Anadolu’ya büyük göçler başlamış, devletin genel nüfusu azalırken Anadolu ve Rumeli’de Müslüman nüfus artmıştır. Bu ifade doğrudur. 4. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’la birlikte başlayan kadın erkek eşitliği konusundaki tartışmalar, Meşrutiyet Dönemi’nde de devam etmiştir. Bu ifade doğrudur. 5. Osmanlı halkı anayasal haklara Kanun-i Esasi ile kavuşmuş, bu anayasada fert hak ve özgürlüklerinin kanun yoluyla korunacağı belirtilmiştir. Bu ifade doğrudur. 6. Vatandaşlık hakkı, kişi hürriyeti, kişi güvenliği, ibadet hürriyeti, basın hürriyeti ve dilekçe hakkı gibi temel hak ve özgürlükler Kanun-i Esasi’de yer almıştır. Bu ifade doğrudur. 7. Bu anayasa ile erkekler oy kullanma hakkına sahip olmuş, kısmen de olsa halkın yönetime katılımı sağlanmıştır. Bu ifade doğrudur. 8. Yapılan seçimler sonucunda Mecliste hem Müslüman hem gayrimüslim milletvekilleri yer almıştır. Bu ifade doğrudur. 9. Meşrutiyet Dönemi’nde yaşanan Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin toprakları büyük ölçüde azalmıştır. Bu ifade doğrudur. 10. Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan inkılaplar sonucunda Osmanlı toplumunda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu ifade doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Seçmeli Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 1.dönem sonu sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenci, Türk İslam devletlerinde ordunun teşkilat yapısını kavrar.

Öğrenci, Türk İslam devletlerinde ordunun temel görevini kavrar. Bu sorular, verilen içeriğin doğru bir şekilde öğrenilip öğrenilmediğini ölçmeye yönelik klasik türde sorulardır. Sorular, açık uçlu olup, öğrenciden bilgi vermesini gerektirir. Soruların cevapları, verilen içerikle uyumlu ve doğrudur. Cevap:, sorulan soruların daha iyi anlaşılmasını sağlayacak niteliktedir. Kazanım cümleleri ise, soruların hangi kazanımlara yönelik olduğunu gösterir.

Osmanlı Devleti'nin merkez teşkilatında padişahın yetkilerini kavrar.

Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda karşılaştığı yeni gelişmeler, yeni kurumların oluşmasına neden olmuştur.

Öğrenci, dönem itibariyle birçok ülkede monarşinin yıkılması ve yerine cumhuriyet yönetiminin kurulmasının saltanat ile ilgili gelişmeleri etkilediğini kavrar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şeklini açıklar.

Öğrenci, Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma sürecini etkileyen dış güçleri ve bu güçlerin amaçlarını açıklar.

Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlıcılık ilkesi doğrultusunda gayrimüslimlerin hakları korunmuştur.

Tanzimat Fermanı, Osmanlı Devleti’nde kanun önünde eşitlik ilkesinin kabul edilmesini sağlamıştır. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten yola çıkarak hazırlanmıştır. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Cevap: ise doğru ve kapsamlı bir şekilde verilmiştir. Cevap: ise cevapların anlaşılmasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. Kazanım cümleleri ise, soruların içeriğini ve öğrencilerin kazanımlarını yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde vatandaşlık hakları nasıl değişmiştir? Cevap: Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Osmanlı Devleti'nde vatandaşlık hakları önemli ölçüde genişletilmiştir. Bu fermanlarla birlikte, bütün tebaa, din ve milliyet ayrımı gözetmeksizin eşit haklara sahip olmuştur. Bu haklar arasında, can ve mal güvenliği, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, eğitim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, askerlik hakkı, devlet memurluğuna atanma hakkı gibi haklar yer almaktadır. Açıklama: Tanzimat Fermanı ile birlikte, bütün tebaa can, mal ve namus emniyetinden yararlanma hakkı elde etmiştir. Ayrıca, herkes kazancına göre vergi ödemekle yükümlü kılınmıştır. Bu fermanla birlikte, şerî mahkemelerin görev alanı daraltılarak nizamiye mahkemeleri kurulmuştur. Nizamiye mahkemeleri, bütün tebaaya açık olan, adil ve bağımsız mahkemelerdir. Islahat Fermanı ile birlikte, gayrimüslimlere vatandaşlık hukuku açısından Müslümanlarla tam eşitlik sağlayan önemli haklar tanılmıştır. Bu haklar arasında, din ve mezhep özgürlüğü, eğitim hakkı, devlet memurluğuna atanma hakkı, mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı gibi haklar yer almaktadır. Kazanım: Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Osmanlı Devleti'nde vatandaşlık hakları genişletilmiş ve bütün tebaa din ve milliyet ayrımı gözetmeksizin eşit haklara sahip olmuştur.

Tanzimat Dönemi'nde kurulan yeni mahkemeler, Osmanlı hukuk sisteminin şerî hukuktan Batı hukukuna doğru evrilmesine katkı sağlamıştır.

* 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde yaşanan reform hareketlerini ve bu hareketlere karşı çıkan güçleri kavrayabilir. * 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin dış politikasını ve bu politikanın temelini oluşturan çıkarları kavrayabilir.

* 10.2.5.1. Osmanlı toplumunun yapısını ve özelliklerini analiz eder. * 10.2.5.2. Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı toplumundaki değişimleri açıklar. * 10.2.5.3. Cumhuriyet Dönemi’nde Osmanlı toplumundaki değişimleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem Sonu Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri