Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları CEVAPLARI

 1. Evliliğin toplumsal önemi nedir?

  A) Sadece eğlence ve mutluluk kaynağıdır.
  B) Toplumsal düzeni korumak ve huzuru sağlamak
  C) Sadece çocuk sahibi olmak için yapılır.
  D) Sosyal çevreyi daraltır.
  E) Sadece ekonomik istikrar sağlar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Evlilik, toplumsal düzenin korunmasına ve huzurun sağlanmasına katkıda bulunur. 3. İslam'a göre evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Evlilik yalnızca maddi ihtiyaçları karşılamak için yapılır.
  B) Evlilikte tarafların karşılıklı rızası önemli değildir.
  C) Mehir sadece erkeğin hakkıdır.
  D) Evlilik, toplumun huzurunu bozar.
  E) Evlilik, karşılıklı rıza ve şahitlerin tanıklığıyla gerçekleşir.

 4. Cevap: E Açıklama:

  İslam'a göre evlilik, tarafların karşılıklı rızası ve şahitlerin tanıklığıyla gerçekleşir. 5. Evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Evlilik sadece geleneksel bir uygulamadır.
  B) Evlilik, ailelerin müdahale etmesini teşvik eder.
  C) Nikâh, ailenin toplumsal kabulünü amaçlar.
  D) Evlilik toplumsal düzeni korur ve huzur sağlar.
  E) Evlilik, bireylerin kendi huzurunu amaçlar.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Evlilik sadece geleneksel bir uygulama değil, aynı zamanda hukuki bir sözleşmedir. 7. Hangi ayette eşlerin birbirlerine örtü ve elbise oldukları ifade edilmektedir?

  A) Bakara suresi, 237. ayet.    B) Nahl suresi, 72. ayet.      
  C) Furkan suresi, 74. ayet.     D) Rûm suresi, 21. ayet.       
  E) Nisâ suresi, 23. ayet.                                      

 8. Cevap: B Açıklama:

  Nahl suresi, 72. ayette eşlerin birbirlerine örtü ve elbise oldukları ifade edilmektedir. 9. Peygamberimiz, evlilik için hangi tavsiyede bulunmuştur?

  A) Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.
  B) Evliliği erteleyiniz, acele etmeyiniz.
  C) Sadece maddi gelir göz önüne alınız.
  D) Eş seçiminde ailelerin kararlarına uyunuz.
  E) Evlilik için yüksek masraflar yapınız.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimiz, evliliğin şartlarını kolaylaştırmayı ve zorlaştırmamayı tavsiye etmiştir. 11. Eşler arasındaki geçimsizlik ve anlaşmazlığın çözümü için aşağıdaki yöntemlerden hangisi İslam'a göre önerilir?

  A) Hakem gönderme.               B) Karşılıklı suçlamalar.       
  C) Ayrı yaşama.                  D) Dedikodu yapma.              
  E) Hızlı bir şekilde boşanma.                                    

 12. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre eşler arasındaki geçimsizlik ve anlaşmazlık için hakem gönderme önerilir. 13. Boşanma durumunda eşlerin davranışlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Boşanma sırasında eşler birbirlerini karalamalıdır.
  B) Aile mahremiyeti ihlal edilmelidir.
  C) Eşler, sırları ifşa etmeden ayrılmalıdır.
  D) Boşanma sırasında çocukları birbirlerine karşı kışkırtmalıdır.
  E) Eşler, haklarını ihlal ederek ayrılmalıdır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Boşanma sırasında eşlerin birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeleri önerilir. 15. Emniyet ve güven, toplum huzurunun sağlanması için neden önemlidir?

  A) Eğitim seviyesini yükseltmek için.
  B) Güçlü bir ekonomi oluşturmak için.
  C) Temel insan haklarını korumak için.
  D) Rekabetçi bir toplum oluşturmak için.
  E) Siyasi istikrarı sağlamak için.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Emniyet ve güven, temel insan haklarını korumak ve toplum huzurunu sağlamak için önemlidir. 17. İslam dinine göre emaneti korumak neden önemlidir?

  A) Ekonomik zenginliği artırmak için.
  B) Toplumda ahlaki değerleri yükseltmek için.
  C) Rekabetçi bir ortam oluşturmak için.
  D) İnsanların birbirlerine güvenmesini sağlamak için.
  E) Hırsızlığı teşvik etmek için.

 18. Cevap: D Açıklama:

  İslam'a göre emaneti korumak, insanların birbirlerine güvenmesini sağlamak için önemlidir. 19. Toplumda emniyet ve huzurun sağlanabilmesi için bireylerin ne tür sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir?

  A) Yüksek bir eğitim seviyesine ulaşmak.
  B) Kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutmak.
  C) Aile içinde rekabetçi bir ortam yaratmak.
  D) Temel insan haklarını korumak ve insanlara güvenmek.
  E) Siyasi istikrarı sürdürmek.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Toplumda emniyet ve huzurun sağlanabilmesi için bireylerin temel insan haklarını korumaları ve birbirlerine güvenmeleri gerekmektedir. 21. Sulh kelimesi ne anlama gelir?

  A) Saldırganlık        B) Barış ve anlaşma   
  C) İntikam             D) Savaş              
  E) Zulüm                                     

 22. Cevap: B Açıklama:

  Sulh kelimesi barış ve anlaşma anlamına gelir. 23. Hak ve adaleti gözetmek, insanlar arasındaki ilişkilerde hangi olumlu davranışları gerektirir?

  A) Haksızlık, zulüm ve hile
  B) Kıskançlık, rekabet ve düşmanlık
  C) Dürüstlük, hakkaniyet ve merhamet
  D) Öfke, intikam ve kin
  E) İyilikseverlik, bencillik ve çıkarcılık

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hak ve adaleti gözetmek, dürüstlük, hakkaniyet ve merhamet gibi olumlu davranışları gerektirir. 25. Haksızlığa uğrayan bir kişinin hak arayışı nasıl olmalıdır?

  A) Kendisi cezalandırmalıdır.
  B) Hukuk kurumlarına başvurmalıdır.
  C) Kendi yöntemleriyle intikam almalıdır.
  D) Hakaret etmelidir.
  E) Başkasının hakkına daha fazla zarar vermelidir.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Haksızlığa uğrayan bir kişi, hak arayışında hukuk kurumlarına başvurmalıdır. 27. Ahlaki yozlaşma toplumda ne gibi sonuçlar doğurabilir?

  A) İyi davranışları teşvik eder
  B) Toplumsal dayanışmayı artırır
  C) Dinî değerleri güçlendirir
  D) Toplumsal düzensizliklere yol açar
  E) İslam'ı yaymayı kolaylaştırır

 28. Cevap: D Açıklama:

  Ahlaki yozlaşma, toplumsal düzensizliklere yol açabilir ve toplumun huzurunu bozabilir. 29. İslam'a göre iyi bir insan olmak için ne yapılmalıdır?

  A) Sadece ibadetler yapılmalıdır.
  B) Ahlaki değerlere önem verilmemelidir.
  C) İbadetlerin dışında iyi davranışlar gösterilmelidir.
  D) Sadece ahlaki değerlere odaklanılmalıdır.
  E) Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunulmamalıdır.

 30. Cevap: C Açıklama:

  İslam'a göre iyi bir insan olmak, sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda iyi davranışlar göstermekle de mümkündür. 31. İslam'a göre iyi davranışlar sadece ibadetlerle mi sınırlıdır?

  A) Evet, sadece ibadetlerle sınırlıdır.
  B) İslam, iyi davranışları teşvik etmez.
  C) Hayır, sadece ahlaki davranışlar önemlidir.
  D) İslam, sadece bencillik yapmayı teşvik eder.
  E) Hayır, ibadetlerin yanı sıra iyi davranışlar da önemlidir.

 32. Cevap: E Açıklama:

  İslam'a göre iyi bir insan olmak, sadece ibadetlerle değil, aynı zamanda iyi davranışlar göstermekle de mümkündür. 33. İslam, yardımlaşma ve dayanışma konusunda hangi davranışları teşvik eder?

  A) Kötü davranışları
  B) Bencillik yapmayı
  C) İnsanların birbirlerine yardım etmemesini
  D) İyi davranışları ve sadakayı
  E) Başkalarının sıkıntılarını umursamamayı

 34. Cevap: D Açıklama:

  İslam, yardımlaşma ve dayanışma konusunda iyi davranışları ve sadakayı teşvik eder. 35. Hangi etken, toplumda ahlaki yozlaşmaya yol açabilir?

  A) Yardımlaşma ve dayanışma
  B) İyi komşuluk ilişkileri
  C) İnsanların dürüstlük prensiplerine uyması
  D) Alkol bağımlılığı
  E) Sadaka verme

 36. Cevap: D Açıklama:

  Alkol bağımlılığı, toplumda ahlaki yozlaşmaya yol açabilir. 37. Ahlaki yozlaşma toplumun hangi yönlerini etkileyebilir?

  A) Toplumun birliğini artırır.
  B) İnsanları daha fazla bir araya getirir.
  C) Toplumun huzurunu bozar ve düzensizliklere yol açar.
  D) İyi komşuluk ilişkilerini güçlendirir.
  E) İnsanları daha iyi eğlendirir.

 38. Cevap: C Açıklama:

  Ahlaki yozlaşma, toplumun huzurunu bozabilir ve düzensizliklere yol açabilir. 39. Mahremiyetin ihlal edilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Sadaka verme
  B) İyi komşuluk ilişkileri
  C) Tecessüs ve mahremiyeti ihlal
  D) Yardımlaşma ve dayanışma
  E) Ahlaki değerler

 40. Cevap: C Açıklama:

  Mahremiyetin ihlali, tecessüs ve mahremiyeti ihlal anlamına gelir. 41. Hangisi tecessüs ve mahremiyetin korunmasını amaçlayan bir kavramdır?

  A) Sadaka verme               B) Tesettür                  
  C) İyi komşuluk ilişkileri    D) Ahlaki değerler           
  E) Tolerance                                               

 42. Cevap: B Açıklama:

  Tesettür, mahremiyetin korunmasını amaçlayan bir kavramdır. 43. Fitne ve fesat, toplumsal düzeni bozmak için kullanılan olumsuz davranışlardır. Bu davranışlar aşağıdakilerden hangisini amaçlar?

  A) Adalet ve barışı teşvik etmek
  B) Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek
  C) Güven ve huzuru artırmak
  D) Toplumsal kargaşa ve karmaşa yaratmak
  E) İyi komşuluk ilişkilerini geliştirmek

 44. Cevap: D Açıklama:

  Fitne ve fesat, toplumsal düzeni bozmak ve kargaşa yaratmak amacıyla kullanılır. 45. Münafıkların en temel özelliği nedir?

  A) İnançlarını açıkça ifade etmek
  B) İyi komşuluk ilişkileri kurmak
  C) İçi dışı bir olmamak ve iki yüzlü olmak
  D) Ahlaki değerlere saygı göstermek
  E) Toplumsal dayanışmayı teşvik etmek

 46. Cevap: C Açıklama:

  Münafıklar, içi dışı bir olmayan ve iki yüzlü davranış sergileyen kişilerdir. 47. Yaralama, bir kişinin vücut bütünlüğüne kasti olarak zarar verme eylemidir. Bu nedenle yaralama, aşağıdaki haklardan hangisini ihlal eder?

  A) Mal hakkı    B) Bilgi hakkı    C) Can hakkı    D) Nesil hakkı    E) Din hakkı    

 48. Cevap: C Açıklama:

  Yaralama, bir kişinin can hakkını ihlal eder. 49. Öldürmek, bir kişinin hayat hakkını elinden almak anlamına gelir. Hangi kaynakta bir kişiye başka bir kişinin hayatına kastetmek büyük bir günah olarak kabul edilir?

  A) Türk Ceza Kanunu
  B) İslam Dinindeki Kutsal Kitaplar
  C) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
  D) Birleşmiş Milletler Antlaşmaları
  E) Roma Hukuku

 50. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, bir kişinin hayatına kastetmenin büyük bir günah olduğunu belirtir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları Detayları

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları Testini Çöz tıklayın. Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise temel dini bilgiler test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, evliliğin toplumsal düzen için önemini anlayacaklar.

Öğrenciler, İslam'ın evlilikte karşılıklı rızayı ve tanıklığı önemsediğini anlayacaklar.

Öğrenciler, evliliğin geleneksel ve hukuki bir boyutu olduğunu anlayacaklar.

Öğrenciler, eşler arasındaki ilişkinin Kur'an'da nasıl anlatıldığını öğrenmiş olacaklardır.

Öğrenciler, evlilik için şartların kolaylaştırılması gerektiği ilkesini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın eşler arasındaki sorunların çözümü için önerdiği yöntemleri öğreneceklerdir.

Öğrenciler, boşanma durumunda eşlerin davranışlarının nasıl olması gerektiğini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, emniyet ve güvenin toplumsal önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın emanetin korunmasının toplumsal önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, toplumsal sorumlulukların temelinde insan haklarını korumanın ve güvenin olduğunu anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, sulh kelimesinin anlamını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, hak ve adaletin olumlu davranışları teşvik ettiğini ve dürüstlüğün önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, haksızlığa uğradıklarında hukuk kurumlarının önemini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, ahlaki yozlaşmanın toplumsal sonuçlarını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın iyi davranışları teşvik ettiğini ve ahlaki değerlere önem verdiğini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın iyi davranışları teşvik ettiğini ve ibadetlerin yanı sıra ahlaki davranışların da önemli olduğunu anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın yardımlaşma ve dayanışma konusundaki öğretilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, alkol bağımlılığının toplumsal etkilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, ahlaki yozlaşmanın toplumsal etkilerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, mahremiyetin neden önemli olduğunu ve ihlal edilmesinin ne anlama geldiğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, tesettürün mahremiyetin korunmasındaki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, fitne ve fesatın toplumsal sonuçlarını anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, münafıkların özelliklerini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, yaralamanın insan haklarına olan etkisini anlamış olacaklardır.

Öğrenciler, İslam dininin öldürmeyi nasıl değerlendirdiğini anlamış olacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 13 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 64 kere doğru, 24 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Temel Dini Bilgiler Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.