Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda hangi ülkeler garantör olarak yer almıştır?


 2. Cevap: Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Açıklama:

  Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantör devlet olarak belirlenmiştir. 3. Kıbrıs Türkleri üzerinde uygulanan Rum saldırılarının başlangıç tarihini belirtiniz.


 4. Cevap: Kıbrıs Türkleri üzerinde uygulanan Rum saldırılarının başlangıç tarihini belirtiniz. Kanıt 1: Rumlar 21 Aralık 1963'teki saldırılarda 24 Türk'ü şehit etti.s Türkleri üzerinde uygulanan Rum saldırılarının başlangıç tarihini belirtiniz. Kanıt 1: Rumlar 21 Aralık 1963'teki saldırılarda 24 Türk'ü şehit etti. Açıklama:

  Kıbrıs Türkleri üzerinde uygulanan Rum saldırılarının başlangıç tarihini belirtiniz. Kanıt 1: Rumlar 21 Aralık 1963'teki saldırılarda 24 Türk'ü şehit etti. Cevap: 21 Aralık 1963rkleri üzerinde uygulanan Rum saldırılarının başlangıç tarihini belirtiniz. Kanıt 1: Rumlar 21 Aralık 1963'teki saldırılarda 24 Türk'ü şehit etti. Cevap: 21 Aralık 1963 5. 1960-1980 yılları arasında Türkiye'de meydana gelen askerî darbelerin siyasi etkileri nelerdir?


 6. Cevap: Siyasi istikrarsızlık, askerî vesayet kurumlarının oluşturulması, siyasi partilerin kapatılması, siyasi liderlerin tutuklanması. Açıklama:

  Bu darbeler, sivil yönetimin etkisini azaltırken askerî vesayetin ülke yönetimindeki rolünü artırmıştır. 7. Türkiye'de 1960'lardan itibaren yaşanan sosyo-kültürel gelişmelerden üç tane örnek veriniz.


 8. Cevap: * Göç * Ailenin yapısında yaşanan değişimler * Batı müziğinden etkilenerek ortaya çıkan Anadolu pop-rock akımı Açıklama:

  Türkiye, 1960'lardan itibaren hızla artan ekonomik gelişmeler nedeniyle sosyal ve kültürel alanda da önemli değişimler yaşadı. Bu değişimlerin başlıcaları arasında köyden kente göç, aile yapısının dönüşmesi ve Batı müziğinden etkilenerek ortaya çıkan Anadolu pop-rock akımı yer aldı. 9. Adolf Hitler'in iktidara geldikten sonra uygulamaya koyduğu üç aşamalı planı açıklayınız.


 10. Cevap: 1. Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtulmak. 2. Almanya sınırları dışında yaşayan tüm Almanları sınırlar içine almak. 3. Hayat Sahası politikası ile Almanya'nın refah ve mutluluğunu artırmak. Açıklama:

  Hitler, Almanya'nın eski ihtişamını geri kazanmayı ve dünya sahnesinde güçlü bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyordu. 11. Rusya'yı savaşa sürükleyen sebepler nelerdir?


 12. Cevap: Japonya'nın kaynaklardan yoksun olması ve diğer devletlerin ekonomik ambargoları ile Asya ve Batı Pasifik'te Batılı rakiplerine karşı üstünlük sağlama isteği. Açıklama:

  Metin, Rusya'yı savaşa sürükleyen sebeplerin Japonya'nın kaynaklardan yoksun olması ve diğer devletlerin ekonomik ambargoları ile Asya ve Batı Pasifik'te Batılı rakiplerine karşı üstünlük sağlama isteği olduğunu açıklar. 13. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk dış politikasının temel hedefleri nelerdi?


 14. Cevap: Yeni Türk devletini dünyaya tanıtmak ve Türkiye’nin güvenliğini sağlamak. Açıklama:

  Türk dış politikası, başlangıçta Lozan Konferansı’nda çözülemeyen sorunlara odaklanmış, daha sonra ise Almanya ve İtalya’nın genişlemeci politikalarına karşı ittifaklar kurmaya yönelik bir yaklaşım benimsemiştir. 15. Mustafa Kemal hangi amaçlarla Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu'nu kurmuştur?


 16. Cevap: Millî iradeyi korumak, çağdaşlaşmayı desteklemek ve millî egemenliği gerçekleştirmek. Açıklama:

  Mustafa Kemal, farklı grupları birleştirerek ve muhalefeti azaltarak Meclis'in daha etkin çalışmasını sağlamak istemiştir. 17. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyetine üye olmasındaki tereddütleri nelerdi?


 18. Cevap: Cemiyetin Lozan Antlaşması'nda tarafsız davranmaması ve Türkiye'nin müttefiki SSCB'nin cemiyetin eleştirel tutumu. Açıklama:

  Türkiye, barış yanlısı olsa da cemiyetin ilke ve uygulamalarına güvenmiyordu. 19. 1929 Ekonomik Bunalımı'nın tarıma nasıl etkileri olmuştur?


 20. Cevap: Tarım ürünleri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle çiftçiler büyük zararlar etmiş, ürünler çöpe atılmış veya yok edilmiştir. Açıklama:

  Ekonomik bunalım, tarımsal üretime yönelik talebin azalmasına neden olmuş ve ürünlerin satılamaması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, çiftçiler ürünlerini değerinden çok düşük fiyatlarla satmak veya yok etmek zorunda kalmışlardır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Ekonomik bunalımlar bireylerin yaşamını olumlu yönde etkiler.
  2. (.....) Ekonomik bunalımlar işsizliğe neden olabilir.
  3. (.....) Ekonomik bunalımlar sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır.
  4. (.....) Ekonomik bunalımlar insanların şehirden kırsala göç etmesine yol açmaz.
  5. (.....) Ekonomik bunalımlar insanlarda umutsuzluğa ve toplumsal huzursuzluğa neden olur.
  6. (.....) Ekonomik bunalımların şehirleşme üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
  7. (.....) Ekonomik bunalımlar sırasında insanların yaşam standartları yükselir.
  8. (.....) Ekonomik bunalımlar eğitime olanakları artırır.
  9. (.....) Ekonomik bunalımlar sırasında halkın beslenme düzeyi yükselir.
  10. (.....) Ekonomik bunalımlar insanları çevre kirliliğine karşı daha duyarlı hale getirir.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 23. Eşleştirmeleri yapın:

  1. (.....) Sadabat Paktı
  2. (.....) Locarno Antlaşması
  3. (.....) Briand-Kellogg Paktı
  4. (.....) Milletler Cemiyeti
  Önermeler:
  a. I. Dünya Savaşı sonrası Fransa ve Almanya'nın ilişkilerini normalleştirdi.
  b. Doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için imzalandı.
  c. Amerika'da başlayıp dünyanın diğer bölgelerine yayılan ekonomik çöküş.
  d. Dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla kuruldu.
  e. Savaşın ulusal politikaların aleti olmasını yasakladı.

 24. Cevap: 1. b 2. a 3. e 4. d Açıklama:

  * Sadabat Paktı, Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında imzalanarak doğu sınırlarının güvenliği sağlanmıştır. * Locarno Antlaşması, Almanya ile Fransa arasındaki ilişkileri normalleştirmiştir. * Briand-Kellogg Paktı, savaşın ulusal politikaların aleti olarak kullanılmasını yasaklamıştır. * Milletler Cemiyeti, dünyada kalıcı barışı sağlamak amacıyla kurulmuştur. 25. Aşağıdaki olayların hangi ülke ile ilgili olduğunu yazın:

  a. Mussolini'nin saldırgan politikası
  b. Balkan Antantı
  c. Hatay Sorunu
  d. Sadabat Paktı
  e. Boğazlar sorunu

 26. Cevap: a. İtalya b. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya c. Türkiye, Fransa, Suriye d. Türkiye, İran, Irak, Afganistan e. Türkiye, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği Açıklama:

  Bu soruda verilen olayların hangi ülkeyle ilgili olduğu sorulmaktadır. 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. II. Dünya Savaşı, devletler ve toplumlar üzerinde yıkıcı ........ getirdi.
  2. Savaş sonrasında .......... ve .......... Bloklari, üstünlüğü ele geçirmek için mücadeleye giristi.
  3. SSCB'nin isgal ettiği Avrupa ülkeleri onun .......... hâline geldi.
  4. ABD ve SSCB arasındaki Soğuk Savaş, silaha başvurulmaktan kaçınılan .......... bir süreçtir.
  5. Truman Doktrini, komünist .......... önlemek amaçlı bir ekonomik ve askerî yardım programıdır.
  6. .......... ise Sovyet uydu ülkeleriyle bağ güçlendirmek için kurulmuş bir örgüttür.
  7. Marshall Planı'nın öncelikli amacı, Avrupa ülkelerinin .......... önlemekti.
  8. Avrupa Birliği, Avrupa'da ekonomik .......... ve siyasi birlik sağlamak amacıyla kuruldu.
  9. NATO, SSCB ve komünizmin Avrupa'da .......... önlemek için kurulmuştur.
  10. Varşova Paktı, .........'na karşı bir savunma örgütüdür.1. Boşlukları Doldurun

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 2.dönem 1.sınav soruları, yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan 12.sınıflar için hazırlnamıştır

Öğrenciler, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda garantör olarak yer alan ülkeleri öğrenirler.Cevap:

Öğrenciler, Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı saldırıların başlangıç tarihini öğrenirler.

Öğrenciler, 1960-1980 yılları arasındaki askerî darbelerin Türkiye'nin siyasi yapısı üzerindeki olumsuz etkilerini anlarlar.

* Öğrenciler, Türkiye'de 1960'lardan itibaren yaşanan sosyo-kültürel gelişmelerin neler olduğunu anlayabilecekler.

Öğrenciler, Hitler'in iktidara yükselişinin ve politikalarının II. Dünya Savaşı'ndaki rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, II. Dünya Savaşı'na Japonya'yı sürükleyen faktörleri anlayabilecekler.

Öğrenciler, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Türk dış politikasının temel hedeflerini anlayabileceklerdir.Cevap: Türkiye'yi anlamayan Batılı devletlerin tutumları karşısında yalnız kalan Türkiye, destek için

Öğrenciler, Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu'nu kurmasındaki amaçları anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye'nin dış politikadaki pragmatik yaklaşımını kavrar.

Öğrenciler, Ekonomik Bunalım'ın tarım sektörü üzerindeki yıkıcı etkilerini anlayacaktır.

* Ekonomik bunalımların bireyler, toplum ve ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu anlamak. * Ekonomik bunalımların işsizlik, yoksulluk ve toplumsal huzursuzluğa yol açabileceğini kavramak. * Ekonomik bunalımların eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini fark etmek. * Ekonomik bunalımların şehirleşme ve göç üzerindeki etkilerini değerlendirmek. * Ekonomik bunalımların bireylerin psikolojik ve duygusal durumlarını etkileyebileceğini anlamak.

* Öğrenciler, I. Dünya Savaşı sonrası barışı sağlama çabalarını ve bu çabaların sonuçlarını analiz edebilirler. * Öğrenciler, uluslararası anlaşmaların önemini ve uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini anlayabilirler. * Öğrenciler, ekonomik krizlerin uluslararası ilişkileri nasıl etkilediğini değerlendirebilirler. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın: a. Faşizm b. Nazizm c. Sosyalizm d. Komünizm e. Liberalizm f. Kapitalizm g. Ekim Devrimi h. Mare Nostrum Projesi ı. Lebensraum Politikası j. Hayvan Çiftliği Seçenekler: 1. Özel mülkiyete ve serbest piyasa ekonomisine dayalı ideoloji 2. Irkçılık ve antisemitizmi içeren ideoloji 3. İşçi haklarını savunan ideoloji 4. Üretim araçlarının ortaklaşa mülkiyetine dayalı ideoloji 5. Bireysel hakları ve özgürlükleri savunan ideoloji 6. Rusya'da 1917'de gerçekleştirilen devrim 7. İtalya'nın Akdeniz'e hakim olma amacını içeren proje 8. Almanya'nın yayılma amacını içeren politika 9. George Orwell'in totaliterliği eleştiren romanı 10. Bireyin tamamen reddedildiği ve devletin üstünlüğünün kabul edildiği ideoloji Cevap: 1. f 2. b 3. c 4. d 5. e 6. g 7. h 8. ı 9. j 10. a Açıklama: Her bir ideoloji ve kavramın temel özelliklerini belirterek eşleştirmeler yapılmıştır. Kazanım: * İdeolojilerin temel özelliklerini anlama * Tarihsel olayların ideolojik köklerini kavrama * Eleştirel düşünme ve eşleştirme becerilerinin geliştirilmesi

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasında rol alan ülkeleri ve sorunları öğrenebilecekler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri