Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde)

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) CEVAPLARI

 1. Paleolitik Çağ'dan Neolitik Çağ'a geçişte hangi önemli değişiklikler meydana gelmiştir?


 2. Cevap: Paleolitik Çağ'dan Neolitik Çağ'a geçişte önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Paleolitik Çağ'da insanlar avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdürmüş, taş aletler kullanmış ve göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Neolitik Çağ'da ise tarımın keşfedilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesiyle yerleşik hayata geçilmiştir. İnsanlar artık bitki yetiştiriciliği yaparak besin üretebilir hale gelmiş ve bu da nüfusun artmasına yol açmıştır. Ayrıca, çanak çömlek yapımı, yapılaşma tarzları ve sosyal yapıda değişiklikler yaşanmıştır. Açıklama:

  Paleolitik Çağ, insanlık tarihinin en eski dönemlerinden biridir. Bu dönemde insanlar avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdürmüş ve doğal kaynaklardan elde ettikleri yiyecekleri tüketmişlerdir. Neolitik Çağ ise tarımın ve yerleşik hayatın başladığı bir dönemi ifade eder. Tarımın keşfedilmesi, bitki yetiştiriciliği ve hayvan evcilleştirme, insanların yaşam biçiminde büyük değişikliklere neden olmuştur. İnsanlar artık kendilerine yetecek kadar besin üretebilir hale gelmişler ve bu, nüfus artışına ve yerleşik köylerin oluşmasına yol açmıştır. 3. Neolitik Çağ'da tarımın keşfedilmesinin insan toplulukları üzerindeki etkileri neler olmuştur?


 4. Cevap: Neolitik Çağ'da tarımın keşfedilmesi, insan toplulukları üzerinde çeşitli etkiler yaratmıştır. Tarımın keşfiyle insanlar artık bitki yetiştirebilir hale gelmişlerdir. Bu, daha fazla besin üretebilmelerine ve nüfus artışına yol açmıştır. İnsanlar artık yerleşik hayata geçmişler, köyler kurmuşlar ve tarıma dayalı ekonomiler geliştirmişlerdir. Ayrıca, hayvanların evcilleştirilmesi, sürülerin oluşturulmasına ve hayvansal ürünlerin kullanılmasına olanak tanımıştır. Tarım ve hayvancılığın yaygınlaşması, insanların yaşam biçimini kökten değiştirmiş ve yerleşik toplumların oluşmasına neden olmuştur. Açıklama:

  Neolitik Çağ'da tarımın keşfi, insan topluluklarının yaşam biçiminde büyük değişikliklere yol açmıştır. Tarım, besin üretimini kolaylaştırmış ve insanların daha fazla besine erişimini sağlamıştır. Ayrıca, yerleşik toplulukların oluşmasına neden olarak sosyal yapıda ve ekonomik sistemde değişikliklere yol açmıştır. 5. Maden Çağı'nın başlangıcı olarak kabul edilen dönem hangisidir ve bu dönemde hangi önemli değişiklikler yaşanmıştır?


 6. Cevap: Maden Çağı'nın başlangıcı Kalkolitik Çağ olarak kabul edilir. Kalkolitik Çağ, MÖ 5.800 ila 3.400 yılları arasında yaşanmıştır. Bu dönemde taş aletlerin kullanımı azalmış ve bakır aletlerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu, insanların metal kullanımına başladığı dönemi ifade eder. Açıklama:

  Kalkolitik Çağ, insan topluluklarının taş aletlerden metal aletlere geçtiği bir dönemi ifade eder. Bakırın işlenmesi ve bakır aletlerin kullanılması, bu dönemdeki önemli gelişmelerden biridir. 7. Demir Çağı'nın başlamasıyla neler değişmiştir?


 8. Cevap: Demir Çağı'nın başlamasıyla aletlerin yapımında kullanılan malzeme olarak demir daha yaygın hale gelmiştir. Demir, özellikle silahların ve araçların daha etkili ve dayanıklı bir şekilde üretilmesine olanak tanımıştır. Demir Çağı'nda uygarlıklar arasındaki ticaret artmış ve sosyal yapıda karmaşıklık gözlemlenmiştir. Bu dönemdeki uygarlıklar arası etkileşim ve demirin kullanımı, teknolojik ve kültürel ilerlemelere yol açmıştır. Açıklama:

  Demir Çağı, insanların aletlerin yapımında kullanılan malzeme olarak demiri benimsemeye başladığı bir dönemi ifade eder. Demirin kullanımı, silahların ve araçların daha etkili hale gelmesini sağlamış ve uygarlıklar arası ticareti artırmıştır. 9. Paleolitik Çağ ve Neolitik Çağ arasındaki temel farklar nelerdir ve bu değişikliklerin insan toplulukları üzerindeki etkileri neler olmuştur?


 10. Cevap: Paleolitik Çağ ve Neolitik Çağ arasındaki temel farklar şunlardır: Paleolitik Çağ'da insanlar avcı-toplayıcı yaşam tarzını sürdürmüş, taş aletler kullanmış ve göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Neolitik Çağ'da ise tarımın keşfedilmesi ve hayvanların evcilleştirilmesiyle yerleşik hayata geçilmiştir. Bu değişikliklerin insan toplulukları üzerindeki etkileri şunlardır: Tarımın keşfi, insanların daha fazla besin üretebilir hale gelmelerine yol açmış ve nüfus artışına neden olmuştur. İnsanlar artık yerleşik hayata geçmişler, köyler kurmuşlar ve tarıma dayalı ekonomiler geliştirmişlerdir. Açıklama:

  Paleolitik Çağ ile Neolitik Çağ arasındaki temel farklar, insanların yaşam tarzında ve besin üretimindeki değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler, insan toplulukları üzerinde büyük etkilere sahiptir. 11. Yazının icadı insanlık tarihinin neden önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir?


 12. Cevap: Yazının icadı, bilgi, beceri ve tecrübelerin daha kolay ve doğru bir şekilde nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. Bilgi birikimleri yazı sayesinde korunmuş, bilim ve teknoloji gelişmiş ve insanlık tarihinde ilerleme kaydedilmiştir. Açıklama:

  Yazının icadı, sözlü aktarımın ötesine geçerek bilginin daha kalıcı hale gelmesini sağlamıştır. Bu, insanların öğrenilen bilgileri daha iyi koruyabilmesine ve yeni nesillere aktarabilmesine yardımcı olmuştur. Bilgi birikimi, yazı aracılığıyla daha sistematik bir şekilde saklanabilmiş ve gelecekteki nesillere aktarılabilmiştir. 13. Yazının icadı nasıl bir ihtiyaçtan doğmuştur ve nasıl gelişmiştir?


 14. Cevap: Yazının icadı bir ihtiyaçtan doğmuştur. İlk Çağ'da Mezopotamya'daki dinî inanışlara göre, üretim tanrıların malı olarak kabul edilmiş ve insanlar bu ürünleri mabetlere teslim etmiştir. Rahipler, insanların teslim ettiği ürünleri kil tabletler üzerine sembollerle resmetmiştir. Bu, yazının ilk basit hali olarak kabul edilir. Açıklama:

  İnsanların ürettikleri ürünleri ve kayıtları saklama ihtiyacı yazının ortaya çıkmasına yol açmıştır. İlk yazı sistemleri sembolik işaretlerden oluşuyordu ve zamanla geliştirilerek daha karmaşık hale geldi. Yazı sayesinde bilgiler daha kalıcı hale gelmiş ve gelecek nesillere aktarılabilmiştir. 15. Piktografik yazı ve çivi yazısı arasındaki farklar nelerdir?


 16. Cevap: Piktografik yazı sembolik işaretlerden oluşuyordu ve ilk dönemlerde avuç içine sığabilecek kil tabletler üzerine resmedilirdi. Çivi yazısı ise sembolik işaretlerin giderek küçülerek çiviler gibi göründüğü ve işaret kümelerinin oluştuğu bir yazı sistemidir. Açıklama:

  Piktografik yazı, sembollerin daha büyük ve detaylı olduğu bir yazı sistemiydi, ancak çivi yazısıyla semboller daha kompakt ve daha fazla bilgiyi taşıyabilen işaret kümelerine dönüşmüştür. 17. Yazının icadının bilim ve teknolojiye nasıl katkı sağladığını açıklayınız.


 18. Cevap: Yazının icadı, bilgi birikimlerinin korunmasını ve daha iyi nesilden nesile aktarılmasını sağladı. Bu, bilim ve teknolojinin gelişmesine olanak tanıdı. Yazı, bilgiyi daha sistematik bir şekilde saklama ve paylaşma imkanı verdi ve bu, ilerlemeyi hızlandırdı. Açıklama:

  Yazının icadı, bilgi ve bilimde büyük bir dönüşüm yarattı. Bilim adamları, gözlemlerini, deneylerini ve bulgularını yazıya dökebilir hale geldi. Bu sayede bilimsel ilerlemeler kaydedildi ve teknolojik gelişmelere yol açıldı. 19. Yazının icadı, insanların hangi yaşam tarzı ve inanç sistemlerini yansıtır?


 20. Cevap: Yazının icadı, ilk Çağ'da Mezopotamya'daki dinî inanışları yansıtır. Bu dönemde her şey tanrıların malı olarak kabul edilir ve insanlar ürettiklerini mabetlere teslim ederler. Rahipler, bu teslimatları sembollerle kaydederek yazının ilk basit hali olan piktografik yazıyı oluşturmuşlardır. Açıklama:

  İnsanların yaşam tarzı ve inanç sistemleri, yazının icadıyla ilişkilidir. İlk yazılar, tanrılara yapılan sunumları kaydetmek için kullanıldı ve bu yazılar, o döneme ait inanç ve yaşam tarzlarını yansıtır. 21. Yazının icadının insanlık tarihindeki önemi nedir?


 22. Cevap: Yazının icadı, bilgi iletişimini ve saklamayı kolaylaştırarak insanlık tarihinde büyük bir dönüm noktası oluşturmuştur. Açıklama:

  Yazının icadı, insanların bilgiyi yazılı olarak kaydetmelerine ve nesiller arası aktarmalarına imkân vermiştir. Bu, bilimin, kültürün ve medeniyetin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. 23. Hangi medeniyetler yazıyı ilk keşfettiler ve ne tür yazı sistemlerini kullanıyorlardı?


 24. Cevap: Sümerler ve Mısırlılar, yazının ilk icat edildiği medeniyetlerdir. Sümerler çivi yazısı kullanırken Mısırlılar hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Açıklama:

  Sümerler, Mezopotamya'da yaşayan bir topluluktu ve çivi yazısını geliştirdiler. Mısırlılar ise Nil Nehri çevresinde hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. 25. Yazının icadının yönetim ve bilim alanlarındaki etkileri nelerdir?


 26. Cevap: Yazının icadı, yönetimde hukuk kurallarının yazılı olarak kaydedilmesini ve bilimde gözlemlerin, deneylerin ve teorilerin yazılı olarak ifade edilmesini sağlamıştır. Açıklama:

  Yazının icadı, hükümetlerin kanunları yazılı olarak saklamalarına ve bilim insanlarının çalışmalarını yazılı olarak paylaşmalarına yardımcı olmuştur. Bu, medeniyetin gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. 27. Yazının icadının medeniyetler arası iletişimdeki rolü nedir?


 28. Cevap: Yazının icadı, medeniyetler arası iletişimi kolaylaştırmış ve farklı toplumların bilgi ve kültürlerini paylaşmalarına olanak tanımıştır. Açıklama:

  Yazı, farklı medeniyetlerin yazılı belgeleri değiş tokuş etmelerine ve farklı kültürel ifadeleri anlamalarına yardımcı olmuştur. Bu, medeniyetlerin birbirleriyle etkileşimini artırmıştır. 29. Archimedes'in deneyleri nasıl bilimsel ilerlemelere katkı sağlamıştır?


 30. Cevap: Archimedes'in deneyleri, suyun kaldırma kuvveti ve nesnelerin batma davranışı hakkında temel anlayışlar geliştirmesine yardımcı olmuştur. Açıklama:

  Archimedes, havuzdaki deneylerle suyun kaldırma kuvvetini anlamış ve gemilerin metal malzemeden yapılabileceğini göstermiştir. Bu, gemi yapımında önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. 31. Mısır medeniyeti hangi matematiksel ve astronomik bilgilere katkıda bulunmuştur?


 32. Cevap: Mısır medeniyeti hacim ve alan ölçmeyi hesaplamış, piramitler inşa etmiş ve güneş takvimini kullanmıştır. Açıklama:

  Mısır medeniyeti matematikte hacim ve alan ölçümü yapmış, astronomide güneş takvimini kullanarak yılı 365 gün olarak hesaplamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) Detayları

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 05 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik


Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KADİM DÜNYADA İNSAN
  1. Erken İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder
  2. Erken İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.
  3. Erken İlk Çağ’da siyasi gücün kaynakları ile siyasi organizasyon türlerini ilişkilendirir.
  4. Evrensel hukuk ilkelerinin İlk Çağ’ın sonlarından itibaren yazılı kanunlar hâline getirilmeye başlandığını kavrar
  5. İlk Çağ’ın sonlarında ve Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olmalarının gerekçelerini analiz eder.
  6. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
  7. Milattan önceki dönemde yeryüzündeki başlıca yerleşim alanlarını ve medeniyet çevrelerini tanır.
  8. MÖ 350-MS 1250 arasında Asya ve Avrupa’daki önde gelen siyasi organizasyon türlerini kavrar
 • İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA
  1. Asya merkezli Türk devlet ve topluluklarının çevrelerindeki yerleşik imparatorluklarla ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.
  2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
  3. İslamiyet öncesi dönemde askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yerini ve önemini değerlendirir
  4. İslamiyet öncesi dönemde Türk topluluklarının yaşadıkları coğrafyaların bu toplulukların hayat ve geçim tarzlarına etkisini analiz eder
  5. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
  6. Türk topluluklarının Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.

Ayrıca Lise tarih dersi yazılı soruları; 9.sınıflar için 1.dönem 2.yazılı yoklama dönemine ait açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak 2.ve 3.ünite konularından hazırlanmıştır

Öğrenciler, Paleolitik Çağ ile Neolitik Çağ arasındaki temel farkları anlayacak, tarımın insan yaşamına etkisini değerlendireceklerdir.

Öğrenciler, Neolitik Çağ'da tarımın ve yerleşik hayatın önemini anlayacak ve bu dönemin insan toplulukları üzerindeki etkilerini değerlendireceklerdir.

Öğrenciler, Maden Çağı'nın başlangıcını ve bu dönemdeki metal kullanımının önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Demir Çağı'nın başlamasıyla nelerin değiştiğini ve bu dönemin teknolojik gelişmelere etkisini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Paleolitik Çağ ve Neolitik Çağ arasındaki temel farkları ve bu değişikliklerin insan toplulukları üzerindeki etkilerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, yazının icadının insanlık tarihindeki rolünü anlayacak ve bilgi aktarımının önemini değerlendireceklerdir.

Öğrenciler, yazının nasıl icat edildiğini ve insanların bilgi saklama ihtiyacının bu icadı nasıl tetiklediğini anlayacaklardır.

Öğrenciler, piktografik yazı ve çivi yazısı arasındaki temel farkları anlayacaklardır.

Öğrenciler, yazının bilim ve teknolojiye nasıl katkı sağladığını anlayacaklar ve bilimsel ilerlemenin önemini takdir edeceklerdir.

Öğrenciler, yazının icadının o dönemdeki yaşam tarzını ve inanç sistemini nasıl yansıttığını anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Tarih Yazılı Soruları (Klasik Türde) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri