Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Berberilerin İslamiyet'i kabul etmesinde Hasan b. Numan'ın rolünü anlatınız.


 2. Cevap: Hasan b. Numan, Berberilerle yapılan çatışmalar sonrasında uyguladığı barışçıl ve uzlaştırıcı politikalarla Berberilerin gönüllerini kazanarak onları İslamiyet'e yönlendirmiştir. Açıklama:

  Hasan b. Numan'ın politikaları, Berberilerin İslam'ı benimsemesinde önemli bir katalizör görevi görmüştür. 3. Karahanlı Devleti'nin kuruluşu ve ilk hükümdarı hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Karahanlı Devleti, 840 yılında Karluk, Yağma, Çigil ve Tuhsi boyları tarafından kurulmuştur. İlk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han'dır. Açıklama:

  Karahanlı Devleti, Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devletlerinden biridir. 5. Sultan Alp Arslan'ın biyografisini veriniz.


 6. Cevap: * 1029'da doğmuştur * Tuğrul Bey'in yeğenidir * 1063'te Büyük Selçuklu Sultanı olmuştur * 1071'de Malazgirt Muharebesi'ni kazanmıştır * 1078'de Barzam Kalesi'nde öldürülmüştür Açıklama: 7. Selçuklu devletinde hükûmet işlerini yürüten en büyük görevlisinin unvanı nedir?


 8. Cevap: Vezir Açıklama:

  Selçuklularda, Büyük Divan'ın başında vezir bulunurdu ve sultandan sonra divanın en büyük görevlisi ve onun mutlak vekiliydi. 9. Medine Sözleşmesi'nin tarihsel önemini açıklayınız.


 10. Cevap: Medine Sözleşmesi, Medine toplumuna farklı inançları bir arada yaşatan bir düzen getirmiştir. Vatandaşlara sosyal ve siyasal bir kimlik kazandırmış, inanç hürriyetini garanti altına almış, mal ve can güvenliğini sağlamıştır. Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, farklı inançları barış içinde bir arada yaşatmayı amaçlayan bir antlaşmadır. Bu niteliğiyle çağının ilerisinde bir belgedir. 11. Akabe Biatları'nın sonuçları neler olmuştur?


 12. Cevap: Akabe Biatları sonucunda Mekkeli Müslümanlar Medine'ye hicret etmiş, Hz. Muhammed'in Medine'de İslami bir devlet kurması kolaylaşmıştır. Açıklama:

  Akabe Biatları, Hz. Muhammed'e Medine'de siyasi bir otorite kazandırmıştır. Bu otorite, Hz. Muhammed'in İslamiyet'i yayması ve bir devlet kurması için önemli bir zemin oluşturmuştur. 13. Kerbela Olayı'nın Müslüman toplumu üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 14. Cevap: Mevali siyaseti, Emeviler döneminde Arap olmayan Müslümanların aşağılanması ve onlara eşitsiz vergiler uygulanması anlamına geliyordu. Bu politika, İslam'ın eşitlik ilkesiyle çelişiyordu ve halkın desteğini kaybetmelerine neden oldu. Açıklama:

  Mevali siyaseti, Emevilerin ırkçılığa dayalı bir politika izlemesinin bir sonucuydu. Bu politika, devletin merkezileşmesine engel oldu ve isyanların artmasına yol açtı. 15. Abbasilerin devlet yönetiminde İranlıların etkin rol oynamasına yol açan uygulamalar nelerdir?


 16. Cevap: * Vezirlik kurumunun oluşturulması * Sasanilerin yönetim yapısının örnek alınması * Arap ve mevali arasındaki farkın ortadan kaldırılması Açıklama:

  Abbasiler, devletin yönetimini güçlendirmek için İranlıların bilgi ve deneyimlerinden yararlandılar. Bu politika, İranlıların devlette etkili bir konuma gelmelerine yardımcı oldu. 17. İslam döneminde bilim alanında kurulmuş önemli kurumları yazınız.


 18. Cevap: * Mescid ve camiler * Suffe * Kütüphaneler * Medreseler Açıklama:

  İslam döneminde eğitim ve öğretim faaliyetleri farklı kurumlarda gerçekleştirilmiştir. Mescidler ve camiler başlangıçta bu amaçla kullanılmış, daha sonra suffe ve kütüphaneler eğitim ve öğretim faaliyetlerine ayrılmıştır. Medreseler ise özel olarak eğitim ve öğretim için inşa edilen kurumlardır. 19. Beytü'l-Hikme'nin İslam medeniyeti için önemini açıklayınız.


 20. Cevap: * Grekçe, Süryanice, Sanskritçe ve Farsça gibi dillerden birçok eseri tercüme ettirmiştir. * Orta Çağ'ın en zengin kütüphanesi haline gelmiştir. * Tıp, astronomi, mantık ve matematik gibi alanlarda çalışmalar yapılmasını sağlamıştır. * İslam dünyasında büyük bir fikir hareketine öncülük etmiştir. Açıklama:

  Beytü'l-Hikme, İslam medeniyetinin en önemli bilim kurumlarından biridir. Tercüme faaliyetleri, kütüphane zenginliği ve bilimsel çalışmalarıyla İslam dünyasında bilimsel ilerlemede önemli bir rol oynamıştır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam Medeniyeti, bilimsel bir medeniyettir.
  2. (.....) Kur'an, insanları düşünmeye teşvik etmez.
  3. (.....) Hz. Muhammed, okuma yazma öğretimini teşvik etti.
  4. (.....) Medreseler, İslam medeniyetinde ilk eğitim kurumlarıydı.
  5. (.....) Beytü'l-Hikme, Bağdat'ta kurulan bir tıp merkezidir.
  6. (.....) Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklu Devleti'nde kuruldu.
  7. (.....) Ömer Hayyam, astronomi ile ilgilenmedi.
  8. (.....) Er-Râzî, ünlü bir matematikçidir.
  9. (.....) İslam âlimleri, Grekçe eserleri tercüme etmediler.
  10. (.....) Kaşgar medreseleri, Türkler arasında ilim adamlarının yetişmesine katkı sağladı.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  * 751
  * 840
  * 963
  * 1040
  * 1040
  * 1048
  * 1071
  * 1077
  * 1097
  * 1157
  Eşleştirmeler:
  a. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması
  b. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
  c. Harzemşahlar Devleti’nin kurulması
  d. Pasinler Muharebesi
  e. Malazgirt Muharebesi
  f. Dandanakan Savaşı
  g. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması
  h. Gazneli Devleti’nin kurulması
  ı. Karahanlı Devleti’nin kurulması
  j. Talas Savaşı

 24. Cevap: 1. d - Pasinler Muharebesi 2. e - Malazgirt Muharebesi 3. h - Gazneli Devleti’nin kurulması 4. ı - Karahanlı Devleti’nin kurulması 5. j - Talas Savaşı 6. f - Dandanakan Savaşı 7. a - Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması 8. b - Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması 9. c - Harzemşahlar Devleti’nin kurulması 10. g - Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Türk cihan hâkimiyeti düşüncesi
  2. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu
  3. Malazgirt Savaşı
  4. Sultan-ı İslam unvanı
  5. Kutadgu Bilig
  6. Pasinler Ovası Muharebesi
  7. Dandanakan Muharebesi
  8. Kut anlayışı
  9. İslami dönemde hükümdarların gücünün kaynağı
  10. "Al- lah’ın yeryüzündeki gölgesi" ifadesi
  Eşleştirme Önermeleri:
  a. 1040
  b. Alp Arslan
  c. Allah'ın nasibi veya takdiri
  d. Devlet teşkilatının özellikleri
  e. 1048
  f. Tuğrul Bey
  g. Kutalmış
  h. İlahi
  i. Abbasi halifesi
  j. Türk kağanları

 26. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar Detayları

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca Lise tarih dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde 9.sınıflar için yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İslamiyet'in Kuzey Afrika'da yayılmasında askeri güç dışındaki unsurların önemini anlamak.

Türk İslam devletlerinin tarihsel gelişimini anlamak

* Sultan Alp Arslan'ın hayatı ve başarılarını öğrenmek

Büyük Selçuklu Devleti'nde devlet teşkilatının yapısını öğrenmek.

Öğrenciler, Medine Sözleşmesi'nin farklı inançlı toplulukları bir arada tutan tarihsel önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Akabe Biatları'nın Hz. Muhammed'in hicretini ve İslam devletini kurmasını nasıl kolaylaştırdığını anlarlar. Medine Sözleşmesi'nin imzalanma sebeplerini açıklayınız.

Öğrenciler, Emevilerin yıkılma nedenleri arasında mevali siyasetinin önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, Abbasilerin devlet yönetiminde İranlıların rolünün nedenlerini ve bu rolün önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, İslam döneminde kurulmuş önemli bilim kurumlarını öğrenir.

Öğrenciler, Beytü'l-Hikme'nin İslam medeniyeti için önemini anlar.

* İslam medeniyetinin temel özelliğini anlama. * Kur'an'ın bilim ve eğitim konusundaki öğretilerini kavrama. * İslam Medeniyeti'nde eğitim kurumlarının gelişimini öğrenme. * Beytü'l-Hikme'nin İslam bilim tarihindeki önemini anlama. * Nizamiye Medreseleri'nin Türk-İslam kültürüne katkısını bilme. * İslam âlimlerinin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi edinme. * Türklerin bilimsel faaliyetlerine ilişkin farkındalık kazanma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.