Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Toplumsal kurumların olumlu işlevlerinden üç tane örnek veriniz.


 2. Cevap: * Toplumsal kurumlar, gruplarda yüksek düzeyde bir bütünleşmeyi, iş birliği ve dayanışmayı sağlar. * Toplumsal kurumlar, kişilerin toplumsal davranışlarını kolaylaştırır ve basitleştirir. * Toplumsal kurumlar, bireylere kendi özel yetenek ve isteklerini geliştirebildiği, önceden var olan roller sunarlar. Açıklama:

  Toplumsal kurumlar, toplumdaki düzeni sağlamak, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal ilişkileri düzenlemek için önemli işlevlere sahiptir. Olumlu işlevleri, toplumun sağlıklı işleyişine ve bireylerin refahına katkıda bulunur. 3. Toplumsal kurumların ani değişmelere müsait olmadığını açıklayınız.


 4. Cevap: Toplumsal kurumlar, kurumsal davranışları koruma ve sürdürme eğilimindedir. Bu nedenle, ani değişmelere müsait değildirler. Toplumun istikrarını sağlamak için kurumlar, tarihsel olarak gelişen kuralları ve normları korurlar. Açıklama:

  Toplumsal kurumların ani değişmelere müsait olmaması, toplumsal istikrarın korunmasına yardımcı olur. Ancak, bu aynı zamanda yeniliğin topluma girmesini engelleyebilir ve bireysel özgürlükleri sınırlayabilir. 5. Türk Medeni Kanunu'nda kadınların temel hakları nelerdir?


 6. Cevap: Toplumsal, siyasal ve ekonomik haklar Açıklama:

  Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara toplumsal (örneğin eğitim, çalışma hakkı), siyasal (örneğin oy kullanma, seçilme hakkı) ve ekonomik (örneğin mülkiyet hakkı, miras hakkı) haklar tanınmıştır. 7. Atatürk'ün eğitim konusundaki görüşlerini açıklayınız.


 8. Cevap: Atatürk, eğitimin bir toplumun kalkınması için hayati olduğu düşüncesindeydi. Eğitimin herkes için eşit ve erişilebilir olması gerektiğine inanıyordu. Açıklama:

  Atatürk, eğitim sisteminde kadınlara ve kız çocuklarına öncelik vermiş, laik ve bilimsel bir eğitim sisteminin kurulmasına büyük önem vermiştir. 9. Kültürün bireyleri şekillendirmedeki rolünü açıklayınız.


 10. Cevap: Dil, eğitim ve sanat yoluyla değerleri, inançları, toplumsal ilişkileri ve estetik beğenileri öğreterek Açıklama:

  Kültür, bireylere hayatta nasıl davranacakları, neleri değer verecekleri ve estetik açıdan neleri güzel bulacağı konusunda rehberlik eder. Bu öğretiler zamanla bireyin bilinçaltına yerleşerek onun davranışlarını ve düşüncelerini şekillendirir. 11. Kültürün insan yaşantısını nasıl etkilediği hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Kültür, insanların hayata bakış açısını, algılarını, değer yargılarını ve davranışlarını etkiler. İnsanlar kültürü aracılığıyla dünyayı anlamlandırır ve onunla etkileşime girer. Açıklama:

  Kültür, insanların dünyayı algılama ve yorumlama şeklini belirleyen bir dizi öğrenilmiş kalıp ve fikirdir. Bu kalıplar dil, din, gelenek, görenek, değerler ve inançlar gibi unsurları içerir. 13. Farklı kültürlere karşı nasıl bir yaklaşım sergilemek gerekir?


 14. Cevap: * Saygı * Anlayış * Empati Açıklama:

  Farklı kültürlere karşı saygılı olmak, onların değer ve inançlarını anlamaya çalışmak ve kendi bakış açımızdan bakmaktan kaçınmak önemlidir. 15. Tevariklerin geleneksel yaşam biçimini etkileyen temel unsuru açıklayınız.


 16. Cevap: Sahra koşullarında yaşamaları. Açıklama:

  Tevarikler, kontrolü güç olan Sahra koşullarında yaşadıkları için herhangi bir devletin tam hâkimiyetini kabul etmemişlerdir. 17. Küreselleşmenin toplumsal hayata etkilerini üç örnek vererek açıklayın.


 18. Cevap: * Küresel ekonomik entegrasyon, iş gücü piyasalarında rekabetin artmasına neden olmuştur. * Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, kültürlerin birbirine karışmasına ve yeni kimlikler oluşmasına yol açmıştır. * Çevre sorunları, küresel işbirliğini ve çevresel düzenlemeleri gerektirmiştir. Açıklama:

  Küreselleşme, ulusal sınırları aşan ve dünya çapında değişimlere yol açan bir süreçtir. 19. Kitle iletişim araçlarının toplumsal değişime etkisini açıklayınız.


 20. Cevap: Bu soru medya ve iletişim teknolojilerinin toplumları nasıl dönüştürdüğünü anlamaya odaklanır. Açıklama: 21. Toplumsal gelişmenin ögelerini açıklayınız.


 22. Cevap: Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve siyasi ögeler. Açıklama:

  Toplumsal gelişme, bir toplumun yaşam koşullarının iyileşmesi olarak tanımlanır ve ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik ve siyasi alanlarda olumlu değişimleri kapsar. 23. Toplumsal gelişme ile ilerleme ve toplumsal değişme arasındaki farkları belirtiniz.


 24. Cevap: Toplumsal gelişme olumlu değişimleri ifade ederken ilerleme ve toplumsal değişme nötr kavramlardır. Toplumsal değişme herhangi bir yönde olabilirken toplumsal gelişme ve ilerleme, toplumun arzu edilen bir duruma doğru değiştiğini ima eder. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin toplumsal gelişmeyi diğer ilgili kavramlardan ayırt etmelerine yardımcı olacaktır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Toplumsal gelişme bir değer yargısı taşır.
  2. (.....) Toplumsal gelişme olumlu bir farklılaşmayı ifade eder.
  3. (.....) Kişi başına düşen millî gelir toplumsal gelişmenin bir göstergesidir.
  4. (.....) Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen millî gelir yüksektir.
  5. (.....) Sahra altı Afrika ülkelerinde kişi başına düşen millî gelir 100 doların altındadır.
  6. (.....) Refah düzeyi yüksek ülkelerde görece daha fazla eşitlik vardır.
  7. (.....) Toplumsal gelişme sadece ekonomik faktörleri içerir.
  8. (.....) Sosyal adalet toplumsal gelişmenin önemli bir ögesidir.
  9. (.....) Toplumsal gelişme bireysel mutluluğu artırır.
  10. (.....) Toplumsal gelişme çevresel sürdürülebilirliği de kapsar.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Dil bölüşümünün gerçekleştiği ülkelerde bireylerin daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri alacağı açıktır.
  (.....) 2. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli değişkenlerden biri o ülke ekonomisinin genel durumudur.
  (.....) 3. Ekonomik büyüme, ekonomik yapıdaki bir değişiklikten çok mevcut yapı içinde sayı ve nicelik artışını ifade eder.
  (.....) 4. Toplumsal gelişmenin ortaya çıkabilmesi için ekonomik gelişme ve büyüme yeterlidir.
  (.....) 5. Bir ülkenin demokrasi ile yönetiliyor olması, toplumsal gelişmenin önemli bir ayağıdır.
  (.....) 6. Orta tabaka, toplumsal tabakalaşma piramidi içindeki yeri ve genişliğiyle toplumsal gelişmenin bir göstergesidir.
  (.....) 7. Gelişmiş ülkeler, toplumsal gelişmenin tamamını hemen hemen gerçekleştirmişlerdir.
  (.....) 8. Toplumsal gelişmede hukukun üstünlüğünün önemli bir yeri yoktur.
  (.....) 9. Bir toplumdaki çeşitli unsurların bir araya gelmesi ve birbirini destekler mahiyette çalışması toplumsal bütünleşme olarak adlandırılır.
  (.....) 10. Sancaktepe'deki dernek yöneticilerinin bir araya gelerek kardeşlik göstermeleri, toplumsal bütünleşmenin bir örneğidir.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  Verilen metin, toplumsal gelişme ve ilgili unsurlar hakkında bilgi vermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise sosyoloji dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, toplumsal kurumların olumlu işlevlerinin farkına varır.

Öğrenciler, toplumsal kurumların ani değişmelere müsait olmamasının hem olumlu hem de olumsuz yönlerini anlar.

Öğrenciler, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan kadın haklarını öğrenirler.

Öğrenciler, Atatürk'ün eğitim konusundaki ilerici görüşlerini ve kadın eğitimine verdiği önemi anlarlar.

Kültürün birey üzerindeki kalıcı etkisini kavrama

Kültürün insan yaşamındaki rolünü anlama.

Kültürel çeşitliliğe karşı hoşgörülü olma ve farklı görüşlere açık olma.

Kültürel farklılıkların coğrafi koşullardan etkilenebileceğini anlamak.

Öğrenci, küreselleşmenin toplumsal hayata etkilerini anlayabilecektir. Teknolojinin toplumsal değişime zorladığı değişimlerden üç tane örnek veriniz. Açıklama: Bu soru teknoloji ile toplumsal değişim arasındaki bağlantıyı anlamaya yöneliktir. Kazanım: Öğrenciler teknolojinin toplumsal yapı ve ilişkiler üzerindeki etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler kitle iletişim araçlarının haber, kültür ve toplumsal bağlamların oluşumundaki rolünü kavrayacaktır.

Öğrenciler, toplumsal gelişmenin çok yönlü bir kavram olduğunu ve çeşitli ögeleri içerdiğini anlayacaktır.

Öğrenciler, toplumsal gelişmenin, toplumsal değişimin ve ilerlemenin farklı anlamlara sahip kavramlar olduğunu anlayacaktır

* Toplumsal gelişmenin önemini ve unsurlarını kavramak * Ekonomik gelişme, siyasi istikrar ve sosyal adaletin toplumsal gelişmeyle ilişkisini anlamak * Toplumsal bütünleşmenin önemini ve devamlılığı sağlamada oynadığı rolü kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri