Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Ailenin psikolojik işlevlerini belirtiniz.


 2. Cevap: * Güven duygusu vermek * Psikolojik olarak güçlü ve özgüvenli bireyler yetiştirmek * Sağlıklı ilişkiler kurma becerisini geliştirmek Açıklama:

  Aile, bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılar ve sağlıklı bir kişilik gelişimi sağlar. 3. Evliliğin birey üzerindeki üç etkisini örneklendiriniz.


 4. Cevap: * Kimlik ve amaç duygusu kazandırır. * Sosyal ve duygusal destek sağlar. * Kişilik gelişimini etkiler. Açıklama:

  Evlilik, bireyler için hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilecek önemli bir yaşam olayıdır. 5. Çekirdek aile yapısının Batı toplumlarında yaygınlaşmasının nedenleri nelerdir?


 6. Cevap: Sanayileşme, ekonomik yapının dönüşümü Açıklama:

  Sanayileşme, ailenin üretim birimi olmaktan çıkmasına neden olarak çekirdek aile yapısının oluşumunu desteklemiştir. Aile üyeleri artık geçimlerini sağlamak için dışarıda çalışmaya başlamış ve bu da ailenin boyutunun küçülmesine yol açmıştır. 7. Aile yapısındaki değişimlerin aile üyelerine etkilerini tartışınız.


 8. Cevap: Bitişik aile ve akrabalık ilişkilerinin zayıflaması, karar alma süreçlerinde bireyselliğin artması, aile içindeki hiyerarşik yapının değişmesi Açıklama:

  Aile yapısındaki değişimler, bireylerin daha bağımsız kararlar vermelerine ve daha az aile üyesiyle yakın ilişkiler kurmalarına yol açmıştır. Bu durum aile içindeki hiyerarşik yapıyı da etkileyerek ebeveynlerin ve yaşlıların otoritesinin azalmasına neden olmuştur. 9. Eğitimin gün geçtikçe neden daha da önemli hale geldiğini üç nedenden dolayı açıklayınız.


 10. Cevap: * Teknolojik gelişmeler ve bilgi tabanlı ekonomilerin artması, eğitimli işgücüne olan ihtiyacı artırır. * Küreselleşme, bireyleri uluslararası rekabete maruz bırakır ve eğitim, bu rekabette başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. * Eğitim, bireylerin kendilerini geliştirmelerine, yaşam kalitelerini iyileştirmelerine ve topluma aktif olarak katılmalarına olanak tanır. Açıklama:

  Günümüzün hızla değişen dünyasında, eğitim, bireylerin ve toplumların ilerlemesi ve refahı için çok önemli bir faktör haline gelmiştir. 11. Toplumdaki tabakalaşmanın nedenlerini ve sonuçlarını tartışınız.


 12. Cevap: * Nedenler: Kişilerin geliri, mesleği, eğitimi, sosyal statüsü ve aile geçmişi gibi faktörler tabakalaşmaya yol açar. * Sonuçlar: Tabakalaşma, eşitsizliğe, sosyal çatışmaya ve sosyal hareketliliğin kısıtlanmasına neden olabilir. Ancak, aynı zamanda sosyal düzenin sürdürülmesine ve toplumsal farklılıkları yansıtmasına da yardımcı olabilir. Açıklama:

  Tabakalaşma, toplumlardaki çok yönlü bir olgudur ve hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabilir. 13. Kültürün insanlara öğrettiği şeylere üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Ne yapıp ne yapmamaları gerektiği * Yeme içme alışkanlıkları * Güzel veya çirkin olan şeyler Açıklama:

  Kültür, toplumda kabul edilen davranışları ve normları belirler. 15. Toplumsal bütünleşmeyi sağlayan kültürel unsurları yazınız.


 16. Cevap: * Dil * Eğitim * Din Açıklama:

  Dil ortak bir iletişim aracı sağlar; eğitim, toplumun değerlerini ve normlarını aktarır; din, toplumsal birliği ve dayanışmayı teşvik eder. 17. Yabancı kültür hayranlığının nedenlerinden üçünü listeleyiniz.


 18. Cevap: * Kültürel yenilik arayışı * Küreselleşme ve medya etkisi * Belirsizlik ve kaygıya karşı güvenlik duygusu sağlama arzusu Açıklama:

  Yabancı kültür hayranlığı, kişinin kendi kültürüne alternatif kültürel deneyimlere ilgi duymasıdır. 19. Kültür merkezciliğinin olumsuz sonuçlarından birini tanımlayın.


 20. Cevap: Kültürel önyargı ve ayrımcılık Açıklama:

  Kültür merkezciliği, kişinin kendi kültürünü üstün görmesine yol açarak, diğer kültürlere karşı önyargı ve ayrımcılığa neden olabilir. 21. Dukhaların dil özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Türkçenin bir lehçesi olan Dukhacayı konuşurlar. Açıklama:

  Dukhacay, Türkçe ile aynı dil ailesinden gelir ve benzer sözcükler içerir. 23. Tevariklerin sosyal yapısında kadınların rolünü tartışınız.


 24. Cevap: Anaerkil bir yapıya sahiptirler ve soyadları anneden alınır. Açıklama:

  Tevarik toplumunda kadınlar, evlilik ve boşanma gibi konularda söz hakkına sahiptir. Bu, onların sosyal statüsünün yüksek olduğunu gösterir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Sosyalleşme, eğitim sürecinde bireye verilen açık ve gizli işlevleri içerir.
  (.....) 2. Eğitim, bireylerin toplumsal hayata hazırlanmasına yardımcı olan bir süreçtir.
  (.....) 3. Okul, eğitim sürecinde bireylerin akademik bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlar.
  (.....) 4. Eğitim, bireylerin topluma uyum sağlamalarına yardımcı olur.
  (.....) 5. Modern toplumlarda, planlı ve sürekli eğitim, bireylerin hayata uyum sağlamaları için gereklidir.
  (.....) 6. Eğitim, bireylerin zihinsel ve toplumsal gelişimine katkı sağlar.
  (.....) 7. Eğitim sürecinde, bireyler farklı davranış kalıplarıyla karşılaşırlar.
  (.....) 8. Eğitim, eğitmenlerin bireylerin kişilik gelişimine olumlu yönde etki ettiği bir süreçtir.
  (.....) 9. Sosyalleşme, eğitim sürecinin yalnızca gizli işlevlerini içerir.
  (.....) 10. Eğitim, bireylerin kültür aktarımı yapmalarına yardımcı olur.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Sosyalleşme, eğitim sürecinin hem açık hem de gizli işlevlerini içerir. 2. Eğitim, bireyleri toplumsal hayata hazırlamak amacıyla gerçekleştirilir. 3. Okul, eğitim sürecinde bireylerin akademik bilgi ve beceriler kazanmalarına yardımcı olur. 4. Eğitim, bireylerin topluma uyum sağlamalarına yardımcı olur. 5. Modern toplumlarda, teknolojik ve ekonomik değişimler nedeniyle planlı ve sürekli eğitim gereklidir. 6. Eğitim, bireylerin hem zihinsel hem de toplumsal gelişimine katkı sağlar. 7. Okul, bireylerin farklı davranış kalıplarıyla karşılaştığı bir ortamdır. 8. Eğitim sürecinde, eğitmenler bireylerin kişilik gelişimine olumlu yönde etki eder. 9. Sosyalleşme, eğitim sürecinin hem açık hem de gizli işlevlerini içerir. 10. Eğitim, bireylerin kültür aktarımı yapmalarına yardımcı olur. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Geniş aile
  2. Geçiş dönemi geniş aile
  3. Çekirdek aile
  4. Yeni geniş aile
  5. Tek ebeveynli aile
  a. Tek merkezli, çok jenerasyonlu aile
  b. Boşanma veya terk etme ile ortaya çıkan aile
  c. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aile
  d. Birden fazla çekirdek ailenin bir arada yaşadığı aile
  e. Mekansal olarak ayrılmış, ancak bağlı ilişkiler sürdüren aile

 28. Cevap: 1. a 2. e 3. c 4. d 5. b Açıklama:

  Eşleştirmeler, aile yapılarının tarihsel gelişim sırasına göre yapılmıştır. 29. Eşleştirme

  Sorular:
  1. Örfler ve âdetler
  2. Gelenekler
  3. Görenekler
  4. Bilişsel boyut
  5. Davranışsal boyut
  6. Maddi boyut
  7. Toplumun yaşam biçimleri
  8. İnançlar
  9. Uygulamaya zorunlu kurallar
  10. Somut kültürel öğeler
  Önermeler:
  a. Maddi araçlar
  b. Yazılı ve yazısız kurallar
  c. Uzunca bir zaman dilimi içinde uyulan davranış kalıpları
  d. Toplumun hayatını kolaylaştıracak unsurlar
  e. Geçmişten devralınan millî içerikli kültür değerleri
  f. Normlar arasında yaptırımı en fazla olan kurallar
  g. Görüp tekrarlanan alışılmış davranış biçimleri
  h. Toplumun üyeleri tarafından ortaklaşa benimsenen düşünce ve inançlar
  ı. İnsanların duygularına tesir eden davranış biçimi
  j. Fikirler ve idealler

 30. Cevap: 1. f 2. e 3. g 4. j 5. b 6. a 7. d 8. h 9. f 10. a Açıklama:

  Kültürün üç boyutunu (bilişsel, davranışsal, maddi) ve ögelerini eşleştiren bir egzersiz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise sosyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Ailenin bireylerin psikolojik sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkisini anlamak.

Evliliğin bireylerin yaşamları üzerindeki çeşitli etkilerini kavramak.

Çekirdek aile yapısının Batı toplumlarında yaygınlaşmasının nedenlerini açıklama

Aile yapısındaki değişimlerin aile üyelerine etkilerini değerlendirme

* Eğitimin giderek artan önemini anlar. * Eğitimin bireyler ve toplum için sağladığı faydaları değerlendirir.

* Tabakalaşmanın nedenlerini ve sonuçlarını inceler. * Tabakalaşmanın toplum üzerindeki etkisini değerlendirir.

Kültürün bireyler üzerindeki etkilerini kavrama

Toplumsal bütünleşmeye katkıda bulunan kültürel unsurları tanıma

Yabancı kültür hayranlığının altında yatan motivasyonları kavramak.

Kültür merkezciliğinin toplum üzerindeki zararlı etkilerini anlamak.

Öğrenciler, farklı kültürlerin dilsel özelliklerini ve dilsel çeşitliliğin önemini kavrar.

Öğrenciler, farklı kültürlerdeki cinsiyet rolleri ve kadınların toplumdaki konumunu karşılaştırır.

* Sosyalleşme ve eğitim arasındaki ilişkiyi kavramak. * Eğitimin toplumsal hayattaki rolünü anlamak. * Eğitimin bireyler üzerindeki etkilerini değerlendirmek. * Eğitim sürecinin işlevlerini ayırt edebilmek. * Eğitimin önemini ve modern toplumlardaki vazgeçilmezliğini kavramak.

Öğrenciler, farklı aile modellerini ve aralarındaki farkları ayırt edebilirler.

Öğrenciler, kültürün bilişsel, davranışsal ve maddi boyutlarını anlayacak ve bu boyutların içeriklerini ilişkilendireceklerdir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Sosyoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri