Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Sosyoloji, toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bağlamda, sosyolojinin toplumsal yapıya ve toplumsal ilişkilere katkıları nelerdir?


 2. Cevap: Sosyoloji, toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri inceleyerek toplumsal hayatın nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı olur. Bu sayede, toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri güçlendirmek veya değiştirmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanabiliriz. Açıklama:

  Sosyoloji, toplumsal yapının temellerini ve işleyişini anlamamıza yardımcı olur. Bu sayede, toplumsal yapının güçlenmesi ve sürdürülmesi için gerekli olan önlemleri alabiliriz. Ayrıca, toplumsal yapının değişmesi gerektiği durumlarda, bu değişimin nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi ve beceriler kazanabiliriz. 3. Toplumsal gruplar ile toplumsal kurumlar arasında nasıl bir ilişki vardır?


 4. Cevap: Toplumsal gruplar ve toplumsal kurumlar, toplumu oluşturan temel unsurlardır. Gruplar, toplumsal kurumların temelini oluştururken, kurumlar da grupların faaliyetlerini düzenler. Bu nedenle gruplar ve kurumlar karşılıklı etkileşim halindedir. Açıklama:

  Toplumsal gruplar, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen ve belirli bir süre varlığını sürdüren topluluklardır. Toplumsal kurumlar ise, toplumda ortak ihtiyaçlara cevap vermek için oluşturulmuş ve kalıcı nitelik kazanmış sistemlerdir. Örneğin, eğitim kurumu, toplumsal bir kurumdur. Bu kurum, toplumda eğitim ihtiyacını karşılamak için oluşturulmuştur. Eğitim kurumu, öğrencilerin bir araya gelmesini sağlayarak bir toplumsal grup oluşturur. Bu grup, eğitim kurumu tarafından belirlenen kurallara göre faaliyetlerini sürdürür. 5. Sosyolojinin doğuşunda felsefe ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 6. Cevap: Sosyoloji, 19. yüzyılda felsefeden ayrılarak bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Ancak sosyolojinin doğuşunda felsefe önemli bir rol oynamıştır. Açıklama:

  Sosyolojinin kurucuları, felsefede edindikleri bilgi ve birikimden yararlanmışlardır. Örneğin, sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Auguste Comte, pozitivizm felsefesinden etkilenmiştir. Pozitivizm felsefesinin temelinde, doğal bilimlerde kullanılan yöntemin toplumsal olaylara da uygulanabileceği fikri yer almaktadır. Comte, bu fikri sosyolojinin temelini oluşturmuştur. 7. 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan toplumsal değişmelerin temel nedenleri nelerdir?


 8. Cevap: * Sanayi Devrimi * Fransız Devrimi * Coğrafi Keşifler * Aydınlanma Çağı Açıklama:

  Sanayi Devrimi, üretim biçiminin değişimine neden olarak yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkmasına, kentleşmenin artmasına ve toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmıştır. Fransız Devrimi, siyasal ve toplumsal düzende köklü değişikliklere neden olarak bireysel özgürlüklerin artmasına ve demokrasinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Coğrafi Keşifler, Avrupa'nın yeni yerler keşfetmesine ve yeni pazarlara açılmasına neden olarak ekonomik ve siyasi gücünü artırmıştır. Aydınlanma Çağı, akıl ve bilimin öneminin vurgulanması ile toplumsal düşüncede önemli bir dönüşüme neden olmuştur. 9. Sosyalleşme sürecini etkileyen faktörler nelerdir?


 10. Cevap: Kültür, aile, okul, arkadaş grupları, kitle iletişim araçları, bireyin kişilik özellikleri Açıklama:

  Sosyalleşme sürecini etkileyen faktörler şunlardır: * Kültür: Bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürü, sosyalleşme sürecini önemli ölçüde etkiler. Farklı kültürlerde farklı sosyalleşme süreçleri görülür. * Aile: Aile, sosyalleşme sürecinin en önemli faktörlerinden biridir. Aile, bireye dili, temel davranış kalıplarını ve toplumsal değerleri öğretir. * Okul: Okul, sosyalleşme sürecinin önemli bir kurumudur. Okul, bireye bilgi ve beceriler kazandırarak onun toplumsal hayata katılımını sağlar. * Arkadaş grupları: Arkadaş grupları, sosyalleşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Arkadaş grupları, bireyin kendini ifade etmesini ve sosyal becerilerini geliştirmesini sağlar. * Kitle iletişim araçları: Kitle iletişim araçları, sosyalleşme sürecini etkileyen modern bir faktördür. Kitle iletişim araçları, bireye toplumsal yaşam hakkında bilgi ve fikirler sunarak onun sosyalleşmesine katkıda bulunur. * Bireyin kişilik özellikleri: Bireyin kişilik özellikleri, sosyalleşme sürecini etkileyen faktörlerden biridir. Örneğin, dışa dönük bir bireyin sosyalleşmesi, içe dönük bir bireye göre daha kolaydır. 11. Sosyalleşme süreci hangi dönemlerde gerçekleşir?


 12. Cevap: > Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde. Açıklama:

  > Sosyalleşme, bireylerin içinde yaşadıkları toplumun kültürünü, değerlerini, normlarını ve rollerini öğrenmesi ve içselleştirmesi sürecidir. Bu süreç, bireyin doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Sosyalleşmenin en yoğun yaşandığı dönemler ise çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleridir. 13. Toplumsal değer ve normlar, toplumsal hayatın düzenli bir şekilde akıp gitmesine nasıl katkıda bulunmaktadır? Günlük hayatınızdan örnekler veriniz.


 14. Cevap: Toplumsal değer ve normlar, toplumsal hayatın düzenli bir şekilde akıp gitmesine aşağıdaki şekillerde katkıda bulunur: * Toplumsal düzeni sağlarlar. Toplumsal değerler ve normlar, bireylerin davranışlarını belirli bir çerçeveye sokar ve bu sayede toplumsal düzeni sağlarlar. Örneğin, trafik kuralları, insanların trafikte güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlar. * Sosyal uyumu sağlarlar. Toplumsal değerler ve normlar, bireylerin birbirlerini anlamasını ve kabullenmesini sağlar. Bu sayede toplumsal uyum sağlanır. Örneğin, saygı ve hoşgörü gibi toplumsal değerler, bireylerin birbirlerine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü davranmalarını sağlar. * Sosyal gelişmeyi sağlarlar. Toplumsal değerler ve normlar, bireylerin doğru ve yanlışı ayırt etmelerini sağlar. Bu sayede toplumsal gelişme sağlanır. Örneğin, adalet ve eşitlik gibi toplumsal değerler, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlar. Açıklama:

  Toplumsal değer ve normlar, günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. Örneğin, trafikte sağa sola bakmadan geçmek, toplum içinde yüksek sesle konuşmak, başkalarının eşyalarına izinsiz dokunmak gibi davranışlar toplumsal normlara aykırıdır. Bu davranışlar, toplumsal düzeni ve uyumu bozabilir. 15. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde eğitime kazandırılan kız çocuklarının sayısının artması, toplumsal düzeni nasıl etkiler?


 16. Cevap: Toplumsal düzeni olumlu yönde etkiler. Açıklama:

  Kız çocuklarının eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı ve toplumsal refah gibi alanlarda olumlu gelişmelere katkıda bulunur. Eğitimli kız çocukları, toplumda daha aktif bir rol oynar ve toplumsal problemlerin çözümüne yardımcı olurlar. Bu nedenle, kız çocuklarının eğitimine verilen önem, toplumsal düzenin korunması ve sürekliliği açısından önemlidir. 17. Toplumsal yapının unsurlarından biri olan yerleşim biçimleri, toplumda hangi tür toplumsal ilişkileri ortaya çıkarır?


 18. Cevap: Yerleşim biçimleri, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve iletişimlerini doğrudan etkiler. Örneğin, köylerde yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler, kentlerde yaşayan insanlar arasındaki ilişkilerden farklıdır. Köylerde yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler daha yakın ve samimidir. Bu, köylerde insanların daha az sayıda ve daha birbirine yakın yaşadığından kaynaklanır. Kentlerde ise insanlar arasındaki ilişkiler daha mesafeli ve resmidir. Bu, kentlerde insanların daha fazla sayıda ve daha birbirinden uzak yaşadığından kaynaklanır. Açıklama:

  Yerleşim biçimleri, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve iletişimlerini doğrudan etkiler. Bu durum, yerleşim biçimlerinin toplumsal yapının önemli bir unsuru olmasını sağlar. 19. Toplumsal yapının unsurlarından biri olan toplumsal kurumlar, toplumda hangi işlevleri yerine getirir?


 20. Cevap: Toplumsal kurumlar, toplumda düzeni ve işleyişi sağlamak için gerekli olan rolleri ve normları belirler. Bu sayede, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Ayrıca, toplumsal kurumlar, toplumda bireylerin sosyalleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlar. Bu sayede, bireyler topluma uyum sağlayabilir ve toplumsal rollerini yerine getirebilirler. Açıklama:

  Toplumsal kurumlar, toplumda düzeni ve işleyişi sağlamak için gerekli olan rolleri ve normları belirler. Bu sayede, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Ayrıca, toplumsal kurumlar, toplumda bireylerin sosyalleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlar. Bu sayede, bireyler topluma uyum sağlayabilir ve toplumsal rollerini yerine getirebilirler. 21. Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşmayı belirleyen temel etkenler nelerdir?


 22. Cevap: Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşmayı belirleyen temel etkenler, siyasi güç, ekonomik durum ve dinî inançlardır. Açıklama:

  Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşma, yöneticiler ve yönetilenler şeklinde basit bir yapıya sahiptir. Yöneticiler, devleti yöneten ve toplumun üst tabakasını oluşturan kesimdir. Yönetilenler ise toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan ve devlet yönetiminde söz sahibi olmayan kesimdir. Yöneticileri seyfiye (ordu mensupları), ilmiye (din adamları), kalemiye (kâtipler) ve saray hizmetlileri oluşturur. Yönetilenler ise köylü, şehirli, esnaf ve zanaatkârlar olarak sınıflandırılabilir. Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşmayı belirleyen temel etkenler, siyasi güç, ekonomik durum ve dinî inançlardır. Siyasi güç, devletin yönetimine sahip olma hakkı ve ayrıcalıklarından kaynaklanan bir etkendir. Ekonomik durum, bireylerin sahip olduğu mal ve mülk gibi maddi kaynaklardan kaynaklanan bir etkendir. Dinî inançlar ise bireylerin sahip olduğu dinî değerler ve inanışlardan kaynaklanan bir etkendir. 23. Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşma biçimi hangi özellikleriyle diğer tabakalaşma biçimlerinden farklılık gösterir?


 24. Cevap: Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşma biçimi, diğer tabakalaşma biçimlerinden hükümdar merkezli ve daha esnek olmasıyla farklılık gösterir. Açıklama:

  Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşmayı belirleyen temel etkenler, hükümdar tarafından belirlenir. Bu nedenle, Osmanlı toplumundaki toplumsal tabakalaşma biçimi, hükümdar merkezlidir. Ayrıca, Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşma biçimi, daha esnektir. Bu nedenle, bireyler, sahip oldukları yetenekler ve başarılar doğrultusunda toplumsal tabakalaşmada yükselebilirler. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Sosyoloji, 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir bilimdir.
  2. ( ) Sosyolojinin kurucusu Auguste Comte'dur.
  3. ( ) Sosyolojinin konusu, toplumdur.
  4. ( ) Sosyoloji, toplumsal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen bir bilimdir.
  5. ( ) Sosyoloji, toplumsal sorunları çözmeye yönelik çözümler üretmeye çalışır.
  6. ( ) Sosyolojinin doğuşunda üç temel olay etkili olmuştur: Doğa bilimlerinde ve felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler, Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi.
  7. ( ) Doğa bilimlerinde yaşanan gelişmeler, sosyolojinin doğuşuna bilimsel yöntemin uygulanması açısından katkıda bulunmuştur.
  8. ( ) Felsefi düşüncede yaşanan gelişmeler, sosyolojinin doğuşuna toplumsal sorunların irdelenmesi açısından katkıda bulunmuştur.
  9. ( ) Fransız Devrimi, sosyolojinin doğuşuna toplumsal eşitsizliğin ve çatışmanın incelenmesi açısından katkıda bulunmuştur.
  10. ( ) Sanayi Devrimi, sosyolojinin doğuşuna toplumsal değişimin ve modernleşmenin incelenmesi açısından katkıda bulunmuştur.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Sosyoloji, 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir bilimdir. Bu doğrudur. 2. Sosyolojinin kurucusu Auguste Comte'dur. Bu doğrudur. 3. Sosyolojinin konusu, toplumdur. Bu doğrudur. 4. Sosyoloji, toplumsal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen bir bilimdir. Bu doğrudur. 5. Sosyoloji, toplumsal sorunları çözmeye yönelik çözümler üretmeye çalışır. Bu doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Sosyoloji dersi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde mebsinavlari.com tarafından cevep ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Sosyoloji, toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri inceleyerek toplumsal hayatın daha iyi anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.

Toplumsal gruplar ve toplumsal kurumlar, toplumu oluşturan temel unsurlardır ve karşılıklı etkileşim halindedir.

Sosyoloji, 19. yüzyılda felsefeden ayrılarak bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Ancak sosyolojinin doğuşunda felsefe önemli bir rol oynamıştır.

* 19. yüzyılda Avrupa'da yaşanan toplumsal değişmelerin temel nedenlerini açıklayabilir.

Sosyalleşme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

Sosyalleşme sürecinin farklı dönemlerde gerçekleştiğini bilir.

Toplumsal değer ve normlar, toplumsal hayatın düzenli bir şekilde akıp gitmesine katkıda bulunur.

Kız çocuklarının eğitimi, toplumsal düzenin korunması ve sürekliliği için gereklidir.

Toplumsal yapının unsurlarından biri olan yerleşim biçimleri, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini ve iletişimlerini doğrudan etkiler.

Toplumsal kurumlar, toplumda düzeni ve işleyişi sağlamak, bireylerin sosyalleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlamak gibi önemli işlevleri yerine getirir.

Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşmayı belirleyen temel etkenleri kavrayabilirim.

Osmanlı toplumunda toplumsal tabakalaşma biçiminin özelliklerini kavrayabilirim.

* Sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimini kavrar. * Sosyolojinin konusunu ve yöntemini bilir. * Sosyolojinin toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretmedeki rolünü kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Sosyoloji 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri