Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi kültürün kökleşmiş ögelerinden biri değildir?

  A) Örfler    B) Âdetler    C) Gelenekler    D) Normlar    E) Davranışlar    

 2. Cevap: E Açıklama:

  Davranışlar, kültürün kökleşmiş ögelerinden biri değil, kültürün aktarımını sağlayan geçici eylemlerdir. 3. Kültürel gecikme, aşağıdakilerden hangisinde ortaya çıkar?

  A) Maddi kültür değişirken manevi kültür değişmez.
  B) Maddi kültür değişmezken manevi kültür değişir.
  C) Maddi kültür değişirken manevi kültür gecikmeli olarak değişir.
  D) Manevi kültür değişirken maddi kültür gecikmeli olarak değişir.
  E) Maddi ve manevi kültür aynı anda değişir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Kültürel gecikme, maddi kültürde meydana gelen değişikliklerin, manevi kültürün takip etmesinde gecikmesine verilen addır. 5. Kültürün toplumsal kurumlar üzerindeki etkisinden hangisi aşağıdakilerden biridir?

  A) Kurumların şekillenmesine yardımcı olur.
  B) Kurumların çalışma saatlerini belirler.
  C) Kurumların amaçlarını değiştirmez.
  D) Kurumların etik kurallarına aykırı davranılmasına yol açar.
  E) Kurumların finansal kaynaklarını azaltır.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültür, toplumsal kurumların kalıplaşmış davranış biçimlerini ve pratiklerini belirler. 7. Aşağıdakilerden hangisi baskın kültürün bir özelliği değildir?

  A) Geniş kitlelerce kabul görmüştür.
  B) Homojendir.
  C) Alt kültürleri içinde barındırır.
  D) Değişime uğrar.
  E) Başka kültürleri etkileyebilir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Baskın kültürler genellikle homojen değildir, yani farklı alt kültürleri ve hatta baskın kültürle çatışan karşı kültürleri içinde barındırır. 9. Kültür merkezciliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Diğer kültürleri kendi kültüründen üstün görür.
  B) Kendi kültürünü doğal kabul eder.
  C) Her kültürü kendi değerler sistemi içinde anlar.
  D) Farklı kültürlerin medeni dünyada yer alamayacağını düşünür.
  E) Tüm kültürleri bir hiyerarşi içinde tasarlamaz.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Kültür merkezciliği, kişinin kendi kültürünü doğal sayarken ötekilerini suni olarak değerlendirmesidir. 11. Kültürün temel normlarından biri olan örfleri diğer normlardan ayıran özellik nedir?

  A) Yasalara dayanmaları
  B) Toplumsal yaptırımlarının en az olması
  C) Dışarıdan yaptırım uygulanmaları
  D) Bir kültürün değerler sisteminin temelini oluşturmaları
  E) Aniden oluşmaları

 12. Cevap: D Açıklama:

  Örfler, bir kültürün değerler sisteminin temelinde yer alır ve zamanla resmî yasalar hâline gelebilirler. 13. Kültürün hangi boyutu, insanlara yaşamlarına dair temel soruların cevaplarını sunar?

  A) Davranışsal    B) Bilişsel    C) Maddi    D) Etimolojik    E) Sosyolojik    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bilişsel boyut, değerler, inançlar ve anlam kodları gibi yaşamın niçin sorusuna cevap veren ilkeleri içerir. 15. Aşağıdakilerden hangisi, kültürün işlevlerinden biri değildir?

  A) Bireyleri toplumsallaştırır.
  B) Gerçekliği anlamlandırmamıza yardımcı olur.
  C) Toplumsal çatışmaları şiddetlendirir.
  D) Toplumsal kurumları oluşturur.
  E) Dilin öğrenilmesini sağlar.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Kültür, toplumsal çatışmaları şiddetlendirmek yerine, genellikle uyumu ve işbirliğini teşvik eder. 17. Bir toplumun belli ölçülerde homojen görünüm sergilemesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kültürün nesilden nesile aktarılma sürecinde değişmesi
  B) Kültürün diğer kültürlerden kendisini yalıtarak varlığını sürdürmesi
  C) Toplumun sınıfsal farklılıklarının olmaması
  D) Toplum üyelerinin aynı dini benimsemesi
  E) Teknolojik gelişmelerin kültür üzerindeki etkisi

 18. Cevap: A Açıklama:

  Kültürün heterojen bir yapıya sahip olması nedeniyle, nesilden nesile aktarılırken değişmesi, görünümünün homojen olmamasında etkili bir faktördür. 19. Yabancı kültür hayranlığına yol açabilecek toplumsal bir neden aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ülkenin ekonomik olarak gelişmiş olması
  B) Toplumda kültürel bir kopuş yaşanması
  C) Ülkenin uzun bir imparatorluk mirasına sahip olması
  D) Toplumun geleneklerine bağlı olması
  E) Toplumda eğitim seviyesinin yüksek olması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Toplumda kültürel bir kopuş yaşanması, insanların kendi kültürlerinden kopmalarına ve yabancı kültürlere hayranlık duymalarına yol açabilir. 21. Tevarikler hangi coğrafi bölgede yaşamaktadırlar?

  A) Büyük Sahra      B) Balkanlar       
  C) Orta Doğu        D) Hindistan       
  E) Güney Amerika                       

 22. Cevap: A Açıklama:

  Metinde Tevariklerin Büyük Sahra'nın güneyinde yaşadığı belirtilmektedir. 23. Dukhaların toplum yapısında hangi özellik ön plana çıkmaktadır?

  A) Cinsiyet eşitliği        B) Yaşlıların üstünlüğü    
  C) Erkek egemenliği         D) Sınıfsal farklılıklar   
  E) Hiyerarşik yapı                                     

 24. Cevap: A Açıklama:

  Dukhaların toplum yapısında kadınlar da her konuda söz hakkına sahip olduğu için cinsiyet eşitliği ön plana çıkmaktadır. Yaşlılar saygı görse de karar alma süreçlerinde zorlama yoktur. 25. Hangisi toplumsal değişmenin doğru bir tanımıdır?

  A) Toplumdaki olumlu farklılaşmalar
  B) Toplumdaki olumsuz farklılaşmalar
  C) Toplumdaki zaman içinde gerçekleşen değişimler
  D) Toplumdaki gelişmeler
  E) Toplumdaki ilerlemeler

 26. Cevap: C Açıklama:

  Toplumsal değişim, toplumda zamanla meydana gelen farklılaşmaları ifade eder. 27. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumsal değişime yol açmasının sebebi nedir?

  A) Yeni ihtiyaçlar ve sorunların ortaya çıkması
  B) İnsanların geleneksel yöntemlere daha fazla güvenmesi
  C) Eğitim seviyesinin düşmesi
  D) Nüfus artışının hızlanması
  E) Savaşların ve göçlerin yaygınlaşması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, yeni araçlar, yöntemler ve fikirler yaratarak toplumda yeni ihtiyaçlar ve sorunlar doğurur ve bu da toplumsal değişime yol açar. 29. Teknolojik gelişmeler aşağıdakilerden hangisini etkilemiştir?

  A) Nüfus yapısı          B) Toplumsal eylemler   
  C) Eğitim süreci         D) Kültürel aktarılma   
  E) Hepsi                                         

 30. Cevap: E Açıklama:

  Teknolojik gelişmeler, nüfus yapısını, toplumsal eylemleri, eğitim sürecini ve kültürel aktarılmayı etkilemiştir. 31. Modernleşme sürecinde toplumsal değişime yol açan etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Coğrafi keşifler       B) Nüfus artışı          
  C) Teknolojik ilerleme    D) Siyasi istikrar       
  E) Kültürel çeşitlilik                             

 32. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik ilerleme, sanayileşme, kentleşme gibi değişimlere yol açarak toplumsal yapıda köklü dönüşümler yaratmıştır. 33. Modern dönemin başlangıcından itibaren toplumsal değişimlerde en önemli rolü oynayan kültürel etken hangisidir?

  A) Bilimin gelişmesi
  B) Gelenekçiliğin artması
  C) Sanayi kapitalizminin yükselişi
  D) Siyasi devrimlerin sıklaşması
  E) Nüfus artışının hızlanması

 34. Cevap: A Açıklama:

  Modern dönemde bilimin gelişmesi, rasyonel düşüncenin ve yenilikçiliğin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Bu da toplumsal yapıların ve yaşam biçimlerinin sorgulanmasına ve değiştirilmesine neden olmuştur. 35. Küreselleşmeye yol açan siyasal değişimlerden biri hangisidir?

  A) Sovyetler Birliği'nin yıkılması
  B) Sanayi Devrimi
  C) Rönesans
  D) Aydınlanma Çağı
  E) Fransız Devrimi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Doğu Avrupa'daki siyasi devrimler ve Sovyetler Birliği'nin yıkılması, küreselleşmenin yoğunlaşmasına yol açan bir siyasal değişim sürecidir. 37. Cumhuriyet Hükümeti'nin tarımı geliştirmek için hangi vergiyi kaldırmıştır?

  A) Aşar vergisi      B) Öşür vergisi     
  C) Arazi vergisi     D) Emlak vergisi    
  E) Kazanç vergisi                        

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Hükümeti, 17 Şubat 1925'te tarımsal gelişmeyi desteklemek için aşar vergisini kaldırmıştır. 39. Toplumsal çözülmeye direnç gösteren önlemler aşağıdakilerden hangisini içermez?

  A) Toplumsal değerlerin yeniden vurgulanması
  B) Sosyal yardımların artırılması
  C) Güvenlik güçlerinin yetkilerinin artırılması
  D) Toplumsal kurumların güçlendirilmesi
  E) Eğitimin öneminin vurgulanması

 40. Cevap: C Açıklama:

  Toplumsal çözülmeye direnç gösteren önlemler, toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlar. Güvenlik güçlerinin yetkilerinin artırılması, bu bağları güçlendirmek yerine zayıflatabilir. 41. Sosyoloji'de toplumu bir organizmaya benzeten ilk sosyolog kimdir?

  A) Auguste Comte        B) Émile Durkheim      
  C) Max Weber            D) Karl Marx           
  E) Ferdinand Tönnies                           

 42. Cevap: A Açıklama:

  A. Comte, toplumu bir organizma olarak görmüştür. 43. Toplumsal tabakalaşmanın işlevlerinden biri nedir?

  A) Toplumsal istikrarı sağlamak
  B) Bireylere sosyalleşme fırsatı sunmak
  C) Toplumsal değişimi hızlandırmak
  D) Tüm bireylerin eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamak
  E) Bireyler arasında çatışmayı önlemek

 44. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal tabakalaşma, bireylerin toplumdaki rollerini belirleyerek toplumsal istikrarı sağlar. 45. Feodal Avrupa'da toplumsal tabakalar hangi ölçüte göre belirleniyordu?

  A) Doğum    B) Servet    C) Eğitim    D) Meslek    E) Din    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Feodal Avrupa'da sosyal tabakalar, kişinin ailesine ve toprak mülkiyetine göre belirleniyordu. 47. Toplumsal hareketliliğin hangi türünde bireylerin gelir düzeyi, saygınlığı ve yaşam biçimi önemli bir farklılık göstermez?

  A) Dikey hareketlilik       B) Yatay hareketlilik      
  C) Biçimsel hareketlilik    D) Coğrafi hareketlilik    
  E) Eğitimli hareketlilik                               

 48. Cevap: B Açıklama:

  Yatay hareketlilik, aynı tabaka içindeki hareketleri ifade eder ve gelir düzeyinde veya yaşam biçiminde önemli değişikliklere neden olmaz. 49. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliği etkileyen bir faktör DEĞİLDİR?

  A) Eğitim imkanları      B) Fırsat eşitliği      
  C) Sosyal tabakalaşma    D) Irk ayrımcılığı      
  E) Rekabet                                       

 50. Cevap: C Açıklama:

  Sosyal tabakalaşma, toplumsal hareketliliğin sonucudur, etkeni değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 11.sınıflar seçmeli sosyoloji dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kökleşmiş kültür ögelerini belirleme

Kültürel gecikme kavramını anlama

Toplumsal kurumların oluşumunu ve işleyişini anlamak.

Baskın kültürü tanımlama

Kültür merkezciliği kavramını anlamak.

Kültürel normları ve bunların özelliklerini anlamak.

Kültürün bilişsel boyutunu tanımlayabilme

Toplum ve Kültür - Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

Kültürel süreçlerin temel nedenlerini anlama.

Yabancı kültür hayranlığının nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

Farklı kültürler hakkında bilgi edinme

Toplum yapılarındaki farklılıkları analiz etme

Toplumsal değişmenin kavramını anlama ve tanımayı öğrenmek

Bilim ve teknolojinin toplumsal değişmeye etkisini kavrama.

Teknolojinin toplumsal alanlar üzerindeki etkisini anlama.

Öğrencilerin modernleşme sürecinde teknolojinin rolünü kavramalarını sağlar.

Toplumsal değişimin kültürel yönlerini anlama

Küreselleşmenin siyasal nedenlerini anlama.

Atatürk Devrimleri ve Türkiye'nin tarımsal gelişimi

Toplumsal çözülmeye karşı önlemleri anlama

Toplumsal yapı kavramını tanımlamak.

Toplumsal tabakalaşmanın işlevlerini kavramak

Toplumsal tabakalaşma sistemlerinin tarihsel gelişimini anlama.

Toplumsal hareketliliğin türlerini anlamak.

Toplumsal hareketliliği etkileyen faktörleri belirlemek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri