Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Sosyoloji, toplumu bütüncül bir yaklaşımla inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle, toplumsal olayların ve olguların açıklanmasında tek bir faktörün yeterli olmadığını savunur. Bu bağlamda, sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi nasıldır?


 2. Cevap: Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi, toplumsal olayları ve olguları bütüncül bir şekilde açıklayabilmek için gereklidir. Çünkü toplumsal olaylar ve olgular, tek bir faktörün etkisiyle değil, birden fazla faktörün etkileşimiyle ortaya çıkar. Açıklama:

  Sosyoloji, toplumsal yapıyı oluşturan farklı unsurları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini inceler. Bu nedenle, toplumsal olayları ve olguları açıklayabilmek için ekonomi, siyaset, kültür, tarih, coğrafya, psikoloji gibi diğer sosyal bilimlerden yararlanır. Örneğin, göç olgusunu inceleyen bir sosyolog, ekonomik, siyasi, kültürel, coğrafi gibi faktörleri birlikte ele almak zorundadır. 3. Sosyolojinin bir amacı, toplumsal hayatı anlama ve açıklamaktır. Bu bağlamda, sosyolojinin toplumsal hayatı anlama ve açıklamadaki önemi nedir?


 4. Cevap: Sosyoloji, toplumsal hayatı anlama ve açıklamayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Toplumsal hayatı anlamak, toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak için gereklidir. Çünkü toplumsal sorunların çözümü, toplumsal hayatın nasıl işlediğinin anlaşılmasına bağlıdır. Açıklama:

  Sosyoloji, toplumsal hayatı nesnel bir şekilde inceleyerek toplumsal yapıyı ve toplumsal ilişkileri anlamamızı sağlar. Bu sayede, toplumsal sorunların kökenlerini ve çözüm yollarını daha iyi kavrayabiliriz. 5. Sosyolojinin doğuşunda Sanayi Devrimi'nin etkisini açıklayınız.


 6. Cevap: Sanayi Devrimi, Avrupa'da köklü toplumsal ve ekonomik değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler, geleneksel toplum yapısının çözülmesine, modern kentlerin ortaya çıkmasına ve işçi sınıfının oluşumuna yol açmıştır. Bu durum, dönemin düşünürlerini toplumsal sorunları sosyolojik açıdan açıklamaya itmiştir. Açıklama:

  Sanayi Devrimi ile birlikte, üretim yerinin evlerden fabrikalara taşınması, işçilerin uzun saatler ve düşük ücretlerle çalışması, iş kazaları ve işsizlik gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar, toplumsal huzursuzluğa neden olmuş ve dönemin düşünürlerini toplumsal düzenin nasıl sağlanabileceği konusunda düşünmeye sevk etmiştir. 7. Sosyolojinin doğuşunda Aydınlanma felsefesinin etkisini açıklayınız.


 8. Cevap: Aydınlanma felsefesi, Avrupa'da akla duyulan güveni arttırmış ve bireysellik ve özgürlük ideallerini yüceltmiştir. Bu durum, toplumsal olayların akılcı bir şekilde açıklanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Açıklama:

  Aydınlanma felsefesinin öncüleri, toplumsal düzenin akılcı bir şekilde kurulması gerektiğine inanıyorlardı. Bu doğrultuda, toplumsal olayların nedenlerini ve sonuçlarını bilimsel bir şekilde açıklamaya çalışan sosyolojinin doğuşunda önemli bir rol oynamışlardır. 9. Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun değerlerini, normlarını, geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini öğrenmesi ve benimsemesi süreci nedir?


 10. Cevap: Sosyalleşme Açıklama:

  Sosyalleşme, bireylerin içinde yaşadıkları toplumun bir parçası hâline gelmeleri sürecidir. Bu süreç, bireylerin toplumun değerlerini, normlarını, geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini öğrenmeleri ve benimsemeleri ile gerçekleşir. 11. Sosyalleşme sürecinde bireye kazandırılan temel beceriler nelerdir?


 12. Cevap: Dil ve temel davranış kalıplarını öğrenme, toplumsal değerleri benimseme, iş birliği yapma, geniş kitlelerle iletişim kurma Açıklama:

  Sosyalleşme sürecinde bireye kazandırılan temel beceriler şunlardır: * Dil ve temel davranış kalıplarını öğrenme: Birey, sosyalleşme sürecinde içinde bulunduğu toplumun dilini ve temel davranış kalıplarını öğrenir. Bu beceriler, bireyin toplum içinde iletişim kurmasını ve toplumsal yaşamda yer almasını sağlar. * Toplumsal değerleri benimseme: Birey, sosyalleşme sürecinde içinde bulunduğu toplumun değerlerini benimser. Bu değerler, bireyin davranışlarını ve tutumlarını şekillendirir. * İş birliği yapma: Birey, sosyalleşme sürecinde iş birliği yapma becerisi kazanır. Bu becerisi sayesinde birey, başkalarıyla birlikte çalışabilir ve ortak hedeflere ulaşabilir. * Geniş kitlelerle iletişim kurma: Birey, sosyalleşme sürecinde geniş kitlelerle iletişim kurma becerisi kazanır. Bu becerisi sayesinde birey, farklı kültürlerden ve sosyal gruplardan insanlarla iletişim kurabilir. 13. Bir toplumda, bir bireyin sahip olduğu statüler nelerdir?


 14. Cevap: Bir bireyin sahip olduğu statüler, o bireyin toplumsal konumunu ve yerini gösteren sosyal belirleyicilerdir. Bu statüler, bireyin cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, mesleki durumu, ailevi konumu, ekonomik durumu, dini inancı, etnik kökeni gibi faktörlere göre belirlenir. Açıklama:

  Statüler, bireylerin toplumsal yaşamdaki yerlerini ve rollerini belirlemede önemli bir rol oynar. Bireylerin sahip oldukları statüler, onların davranışlarını, beklentilerini ve ilişkilerini şekillendirir. 15. Toplumsal değerlerin davranışlarımıza yön verdiğini düşünüyor musunuz? Niçin?


 16. Cevap: Evet, toplumsal değerlerin davranışlarımıza yön verdiğini düşünüyorum. Çünkü toplumsal değerler, bireylerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer ölçüt olarak ortaya çıkar. Bireylerin toplumsal değerlere uygun davranmaları, toplum içinde kabul görmeleri ve olumlu ilişkiler kurmalarını sağlar. Açıklama:

  Toplumsal değerler, bireylerin toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda onlara yol gösterir. Bu değerlere uygun davranan bireyler, toplum tarafından olumlu olarak değerlendirilir ve kabul görür. Bu da onların toplumsal ilişkilerde daha başarılı olmalarını sağlar. 17. Çevrenizde olumsuz sapma örneklerinden hangileriyle karşılaşıyorsunuz?


 18. Cevap: * Çevremde karşılaşabileceğim olumsuz sapma örnekleri şunlardır: * Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçlar * Şiddet, taciz, tecavüz gibi suçlar * İçki, uyuşturucu, sigara gibi bağımlılık yapan maddelerle ilgili suçlar * Kötü muamele, şiddet, ihmal gibi aile içi şiddet * Öğrencilerde okula devamsızlık, kopya çekme, kavga etme gibi davranışlar * İş yerindeki işçilerin işverene karşı saygısızlık, hırsızlık, sabotaj gibi davranışlar Açıklama:

  Toplumda olumsuz sapma davranışları yaygın olarak görülebilmektedir. Bu davranışlar, topluma ve bireylere zarar vermektedir. Olumsuz sapma davranışlarının önlenmesi için toplumsal denetimin güçlendirilmesi, kişisel özellikler ve sosyal faktörlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. 19. Türkiye’de olumsuz sapmayı önlemek için öneriler geliştiriniz.


 20. Cevap: Türkiye’de olumsuz sapmayı önlemek için şu önerilerde bulunulabilir: * Toplumsal denetimi güçlendirmek için: * Aile ve okul gibi kurumlarda toplumsal değerlerin ve normların öğretilmesi ve benimsetilmesi sağlanmalıdır. * Toplumsal denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. * Toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi sağlanmalıdır. * Kişisel özellikleri geliştirmek için: * Kişisel gelişim programları ve etkinlikleri düzenlenmelidir. * Aile, okul ve toplumda bireylerin kişisel özelliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. * Sosyal faktörleri iyileştirmek için: * Yoksulluk, işsizlik, eğitim eksikliği gibi sosyal sorunların çözümü için çalışmalar yapılmalıdır. * Toplumsal dışlanmanın önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Açıklama:

  Olumsuz sapma davranışlarını önlemek için toplumsal, kişisel ve sosyal faktörlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu öneriler, olumsuz sapma davranışlarının önlenmesine katkıda bulunabilir. 21. Rekabet ve çatışmanın toplumsal hayattaki önemi nedir?


 22. Cevap: Rekabet, bireylerin ve grupların gelişmesine ve ilerlemesine yardımcı olur. Çatışma ise toplumsal değişim ve reformlara yol açabilir. Açıklama:

  Rekabet, bireylerin ve grupların daha iyisini yapmaya teşvik eder. Bu sayede bireyler ve gruplar kendilerini geliştirmeye ve ilerlemeye çalışırlar. Örneğin, iki sporcu arasında yapılan bir yarış, sporcuların daha hızlı ve daha çevik olmaları için çalışmalarını sağlar. Çatışma ise toplumsal eşitsizliklere ve sorunlara dikkat çekerek toplumsal değişim ve reformlara yol açabilir. Örneğin, işçi ve işveren arasındaki bir çatışma, işçilerin haklarını daha iyi elde etmeleri için mücadele etmelerine yol açabilir. 23. Baskı ve mübadele arasındaki temel fark nedir?


 24. Cevap: Baskı, tek yönlü bir ilişkiyken, mübadele karşılıklı bir ilişkidir. Açıklama:

  Baskıda, bir birey veya grup diğer birey veya grubu kendi isteklerine göre davranmaya zorlar. Bu ilişkide karşılıklılık yoktur. Örneğin, bir aile çocuğunu derslerine çalışmazsa onu cezalandırır. Bu durumda aile, çocuğunu kendi isteklerine göre davranmaya zorlamaktadır. Mübadelede ise iki birey veya grup karşılıklı çıkarları doğrultusunda birlikte çalışırlar. Bu ilişkide karşılıklılık vardır. Örneğin, iki arkadaş bir proje ödevi üzerinde birlikte çalışırlar. Bu durumda her iki arkadaş da projenin tamamlanması için çaba gösterirler. 25. İrfan Bulu’nun Harvard Üniversitesine kabul edilmesi, toplumsal hareketliliğe bir örnek midir?


 26. Cevap: Evet, İrfan Bulu’nun Harvard Üniversitesine kabul edilmesi, toplumsal hareketliliğe bir örnektir. İrfan Bulu, okulu olmayan bir köyde doğup büyümüş ve annesi okuma yazma bilmemektedir. Bu nedenle, onun Harvard Üniversitesine kabul edilmesi, toplumsal tabakalaşma içinde yükselmesi anlamına gelmektedir. Açıklama:

  Toplumsal hareketlilik, bireylerin toplumsal tabakalar arasında yer değiştirmesidir. Bu hareketlilik, hem coğrafi olarak hem de tabakalar arasında gerçekleşebilir. 27. Türkiye’de tersine göç, toplumsal hareketliliği nasıl etkilemektedir?


 28. Cevap: Türkiye’de tersine göç, toplumsal hareketliliği hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Olumlu yönde etkisi, Türkiye’ye geri dönen kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanarak toplumsal tabakalaşma içinde yükselmeleridir. Olumsuz yönde etkisi ise, Türkiye’deki işgücü piyasasını olumsuz etkileyerek işsizlik oranını artırmasıdır. Açıklama:

  Tersine göç, bireylerin toplumsal tabakalar arasında yer değiştirmesine neden olabilen bir faktördür. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Toplumsal sapma, toplumda hâkim olan değer ve normların dışındaki davranışlardır.
  2. ( ) Olumlu sapma, toplum tarafından onaylanmayan davranışlardır.
  3. ( ) Kentleşme, toplumsal denetimi zayıflatır.
  4. ( ) Refah artışı ile suç eğilimi arasında ters orantı vardır.
  5. ( ) Suç, toplumsal düzeni tehdit eden bir sorundur.

 30. Cevap: 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (Y) 5. (D) Açıklama:

  1. Cümle, toplumsal sapmanın tanımını vermektedir. Bu nedenle doğrudur. 2. Cümle, olumlu sapmanın tanımını vermektedir. Bu nedenle yanlıştır. 3. Cümle, kentleşmenin toplumsal denetimi zayıflattığına dair sosyolojik bir teoriyi ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 4. Cümle, refah artışı ile suç eğilimi arasında ters orantı olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle yanlıştır. 5. Cümle, suçun toplumsal düzeni tehdit ettiğini ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 31. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İş birliği, bireylerin bir hedefe varmak için çabalarını birleştirdikleri etkileşim biçimidir.
  2. ( ) Rekabet, iki veya daha fazla bireyin ya da grubun, belli bir hedefe ulaşmak için içine girdikleri yarıştır.
  3. ( ) Mübadele, bireylerin bir başkası için gönüllü olarak ve karşılığında bir şey bekleyerek yaptığı eylem anlamına gelir.
  4. ( ) Baskı, birey veya grupları diğer birey veya grupların iradesi/isteği doğrultusunda belli bir yönde davranmaya mecbur eden etkileşim türüdür.
  5. ( ) Uyum, birey veya grupların çevrelerindeki koşullara ve beklentilere uyum sağlama çabasıdır.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) Açıklama:

  1. İş birliği, bireylerin bir hedefe varmak için çabalarını birleştirdikleri etkileşim biçimidir. Bu nedenle ifade doğrudur. 2. Rekabet, iki veya daha fazla bireyin ya da grubun, belli bir hedefe ulaşmak için içine girdikleri yarıştır. Bu nedenle ifade doğrudur. 3. Mübadele, bireylerin bir başkası için gönüllü olarak ve karşılığında bir şey bekleyerek yaptığı eylem anlamına gelir. Bu nedenle ifade doğrudur. 4. Baskı, birey veya grupları diğer birey veya grupların iradesi/isteği doğrultusunda belli bir yönde davranmaya mecbur eden etkileşim türüdür. Bu nedenle ifade doğrudur. 5. Uyum, birey veya grupların çevrelerindeki koşullara ve beklentilere uyum sağlama çabasıdır. Bu nedenle ifade doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise seçmeli sosyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde mebsinavlari.com tarafından cevep ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Sosyoloji, toplumsal olayları ve olguları açıklayabilmek için diğer sosyal bilimlerden yararlanır.

Sosyoloji, toplumsal hayatı anlama ve açıklamak yoluyla toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunur.

Sanayi Devrimi, Avrupa'da toplumsal yapının çözülmesine, modern kentlerin ortaya çıkmasına ve işçi sınıfının oluşumuna neden olmuştur. Bu durum, sosyolojinin doğuşunda etkili olmuştur.

Aydınlanma felsefesi, toplumsal olayların akılcı bir şekilde açıklanması gerekliliğini ortaya çıkarmış ve sosyolojinin doğuşunda etkili olmuştur.

Sosyalleşme kavramını açıklar.

Sosyalleşme sürecinin kazandırdığı temel becerileri açıklar.

Bireylerin toplumsal konumunu ve yerini gösteren sosyal belirleyicilere statü adı verilir.

Toplumsal değerler, bireylerin davranışlarını şekillendiren önemli bir etkendir.

* Toplumda karşılaşabileceği olumsuz sapma örneklerini açıklar.

* Türkiye’de olumsuz sapmayı önlemek için öneriler geliştirir.

Öğrenci, rekabet ve çatışmanın toplumsal hayattaki önemini tartışır.

Öğrenci, baskı ve mübadelede karşılıklılık kavramını açıklar. Umarım bu sorular beklentilerinizi karşılamıştır.

Toplumsal hareketliliğin türlerini ve toplumsal tabakalaşmaya etkilerini açıklar.

Toplumsal hareketliliği etkileyen faktörleri açıklar.

* 1. Toplumsal sapmanın tanımını yapabilmek. * 2. Olumlu ve olumsuz sapma kavramlarını ayırt edebilmek. * 3. Kentleşmenin toplumsal denetim üzerindeki etkisini açıklayabilmek. * 4. Refah artışı ile suç eğilimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek. * 5. Suçun toplumsal düzene etkilerini açıklayabilmek.

1. Toplumsal etkileşim tiplerinden iş birliğini açıklar. 2. Toplumsal etkileşim tiplerinden rekabeti açıklar. 3. Toplumsal etkileşim tiplerinden mübadeleyi açıklar. 4. Toplumsal etkileşim tiplerinden baskıyı açıklar. 5. Toplumsal etkileşim tiplerinden uyumu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Sosyoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri