Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 CEVAPLARI

 1. Psikolojinin temel konusu nedir?

  A) Bilinç          B) Davranış       
  C) Zihin           D) Beden          
  E) Sosyal çevre                      

 2. Cevap: B Açıklama:

  Psikolojinin temel konusu, bireyin davranışlarını ve zihinsel süreçlerini incelemektir. Davranış, gözlenebilen ve ölçülebilen bir kavramdır. Bu nedenle psikoloji, davranışı temel alan bir bilim dalıdır. 3. Psikolojinin ilk çağlarda hangi bilim dalı ile birlikte ele alınmıştır?

  A) Felsefe    B) Biyoloji    C) Tıp    D) Sosyoloji    E) Pedagoji    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Psikoloji, ilk çağlarda felsefenin bir dalı olarak ele alınmıştır. Bu nedenle psikolojinin konusu, felsefenin konusu ile aynıdır. 5. Psikolojinin alt dallarından biri olan gestalt psikolojisine göre, psikolojik olaylar nasıldır?

  A) Parçaların toplamından farklıdır.
  B) Tekil ögelerden oluşur.
  C) Deneysel yöntemlerle incelenebilir.
  D) Doğuştan getirilen özelliklerden etkilenir.
  E) Sadece gözlenebilen olayları inceler.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Gestalt psikolojisine göre, psikolojik olaylar parçaların toplamından farklıdır. Bütün, parçaların toplamından farklıdır. 7. Psikolojinin amacı nedir?

  A) İnsanın iç dünyasını anlamak
  B) İnsanın davranışlarını açıklamak
  C) İnsanın ruhsal sorunlarını çözmek
  D) İnsanı mutlu etmek
  E) Tümü

 8. Cevap: E Açıklama:

  Psikolojinin amacı, insanın davranışlarını açıklamak ve bu davranışların nedenlerini ortaya çıkarmaktır. 9. Kendisine rastgele iki sağlıklı çocuk verilecek olsa bunlardan birini dürüst bir tüccar, diğerini hırsız veya dilenci olarak yetiştirebileceğini savunan bir psikolog hangi yaklaşımı benimsemiştir?

  A) Davranışçı yaklaşım       B) Psikanalitik yaklaşım    
  C) Bilişsel yaklaşım         D) Sosyokültürel yaklaşım   
                              

 10. Cevap: A Açıklama:

  Davranışçı yaklaşım, insan davranışlarının çevresel etkenlerle şekillendiğine inanır. Bu yaklaşıma göre, kişiye verilen eğitim ve çevresel koşullar, kişinin davranışlarını belirleyebilir. Bu nedenle, rastgele iki sağlıklı çocuk verilecek olsa, bunlardan birinin dürüst bir tüccar, diğerinin hırsız veya dilenci olarak yetiştirilebileceğini savunan bir psikolog, davranışçı yaklaşımı benimsemiştir. 11. Psikolojinin bir bilim dalı olarak ölçütleri nelerdir?

  A) Gözlenebilirlik ve ölçülebilirlik
  B) Nicelik ve tarafsızlık
  C) Özellik ve tekrarlanabilirlik
  D) Açık uçluluk ve kapalı uçluluk
  E) Yöntemsellik ve rasgelelilik

 12. Cevap: A Açıklama:

  Psikolojinin bir bilim dalı olarak ölçütleri gözlenebilirlik ve ölçülebilirliktir. Gözlenebilirlik, bilginin gözlem yoluyla yanlışlığının ya da doğruluğunun kanıtlanabilir olmasıdır. Ölçülebilirlik ise gözlenen bir olay ya da durumun sayılarla ifade edilmesidir. 13. Psikoloji biliminin amaçları nelerdir?

  A) Tanımlamak, anlamak, açıklamak, tahmin etmek, etkilemek ve kontrol etmek
  B) Tanımlamak, anlamak, açıklamak, genellemek ve tekrarlamak
  C) Tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek, ölçmek ve değerlendirmek
  D) Anlamak, açıklamak, tahmin etmek, ölçmek ve tedavi etmek
  E) Anlamak, açıklamak, tahmin etmek, tedavi etmek ve rehabilite etmek

 14. Cevap: A Açıklama:

  Psikoloji biliminin amaçları insan davranışlarını tanımlamak, anlamak ve açıklamak, önceden kestirebilmek, etkilemek ve kontrol etmektir. 15. Betimsel yöntemler nelerdir?

  A) Gözlem, vaka incelemesi, anket ve görüşme
  B) Gözlem, deney, vaka incelemesi ve görüşme
  C) Gözlem, vaka incelemesi, anket ve ölçme
  D) Deney, vaka incelemesi, anket ve görüşme
  E) Deney, ölçme, vaka incelemesi ve görüşme

 16. Cevap: A Açıklama:

  Betimsel yöntemler belli bir davranışı tanımlamak, sınıflandırmak, davranışın diğer davranışlarla olan ilişkisini belirlemek ve elde edilen verileri kaydetmek amacıyla oluşturulan yöntemlerdir. Bu yöntemlerden bazıları gözlem, vaka incelemesi, anket ve görüşmedir. 17. Gözlem yöntemi kaça ayrılır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Gözlem yöntemi doğal ve sistematik olmak üzere ikiye ayrılır. 19. Vaka incelemesi yöntemi hangi durumlarda kullanılır?

  A) Bireyin yaşam öyküsünü araştırmak için
  B) Bir olayın ayrıntılı olarak incelenmesi için
  C) Bir grubun davranışlarının incelenmesi için
  D) Bir davranışın nedenleri ve sonuçlarının incelenmesi için
  E) Bir davranışın ölçülmesi için

 20. Cevap: A Açıklama:

  Vaka incelemesi yöntemi bireyin yaşam öyküsünün araştırılmasına dayanan yöntemdir. 21. Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde deney grubunu oluşturmaktadır?

  A) Gürültülü bir ortamda derse katılan öğrenciler
  B) Sakin bir ortamda derse katılan öğrenciler
  C) Hem gürültülü hem de sakin bir ortamda derse katılan öğrenciler
  D) Deneysel yöntemin uygulanmadığı bir grup
  E) Deneysel yöntemin uygulanamadığı gruptan rastgele seçilen öğrenciler

 22. Cevap: A Açıklama:

  Gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde, gürültülü bir ortamda derse katılan öğrenciler deney grubunu oluşturmaktadır. 23. Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde kontrol grubunu oluşturmaktadır?

  A) Gürültülü bir ortamda derse katılan öğrenciler
  B) Sakin bir ortamda derse katılan öğrenciler
  C) Hem gürültülü hem de sakin bir ortamda derse katılan öğrenciler
  D) Deneysel yöntemin uygulanmadığı bir grup
  E) Deneysel yöntemin uygulanmadığı gruptan rastgele seçilen öğrenciler

 24. Cevap: B Açıklama:

  Gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde, sakin bir ortamda derse katılan öğrenciler kontrol grubunu oluşturmaktadır. 25. Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde bağımsız değişkeni oluşturmaktadır?

  A) Deney grubu       B) Kontrol grubu    
  C) Gürültü düzeyi    D) Ders başarısı    
  E) Ders ortamı                           

 26. Cevap: C Açıklama:

  Gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde, gürültü düzeyi bağımsız değişkeni oluşturmaktadır. 27. Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde bağımlı değişkeni oluşturmaktadır?

  A) Deney grubu       B) Kontrol grubu    
  C) Gürültü düzeyi    D) Ders başarısı    
  E) Ders ortamı                           

 28. Cevap: D Açıklama:

  Gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde, ders başarısı bağımlı değişkeni oluşturmaktadır. 29. Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde elde edilen bulgulardan biridir?

  A) Deney grubu, kontrol grubundan daha başarılı olmuştur.
  B) Kontrol grubu, deney grubundan daha başarılı olmuştur.
  C) Her iki grup da aynı başarıyı göstermiştir.
  D) Deney grubu, kontrol grubundan daha az başarılı olmuştur.
  E) Deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı bir fark yoktur.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde, gürültülü bir ortamda derse katılan öğrenciler (deney grubu), sakin bir ortamda derse katılan öğrencilerden (kontrol grubu) daha az başarılı olmuştur. Bu bulgu, gürültünün öğrenmeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir. 31. Psikolojinin verilerini kullanarak sürücülerin trafikteki davranışlarını anlamaya çalışan ve trafikte güvenliğin sağlanması konusunda çalışmalar yaparak bireyleri bilgilendiren kişi, psikolojinin hangi uygulama alanında çalışmaktadır?

  A) Klinik psikoloji              B) Sağlık psikolojisi           
  C) Trafik psikolojisi            D) Spor psikolojisi             
  E) Endüstri-örgüt psikolojisi                                    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Trafik psikolojisi, sürücülerin trafikteki davranışlarını anlamaya ve trafik kazalarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapan bir psikoloji alt dalıdır. 33. Budizm, Hinduizm, Hristiyanlık, Müslümanlık gibi çeşitli dinî inançlar hakkında yargıda bulunmadan bu dinî inançların insan psikolojisine etkilerini araştıran ve dinî tutumun, dindarlık yaşantısının davranışa ve kişiliğe etkilerini inceleyen kişi, psikolojinin hangi uygulama alanında çalışmaktadır?

  A) Klinik psikoloji      B) Sağlık psikolojisi   
  C) Trafik psikolojisi    D) Spor psikolojisi     
  E) Din psikolojisi                               

 34. Cevap: E Açıklama:

  Din psikolojisi, dinî inançları ve uygulamaları psikolojik açıdan ele alan bir psikoloji alt dalıdır. 35. Psikolojinin temel bilim alt dallarından biri olan deneysel psikoloji, insan davranışlarını anlamak için hangi yöntem ve teknikleri kullanır?

  A) Gözlem, görüşme ve anket
  B) Deney, gözlem ve görüşme
  C) Deney, anket ve test
  D) Test, görüşme ve gözlem
  E) Test, anket ve vaka analizi

 36. Cevap: B Açıklama:

  Deneysel psikoloji, insan davranışlarını anlamak için neden-sonuç ilişkisi kurmaya ve açıklamaya dayanan deneysel yöntem ve teknikleri kullanır. 37. Gelişim psikolojisi, insan gelişimini hangi dönemlere ayırır?

  A) Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik
  B) Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, yaşlılık
  C) Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, orta yetişkinlik, yaşlı yetişkinlik
  D) Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, yetişkinlik, yaşlı yetişkinlik, ölüm
  E) Doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, ölüm

 38. Cevap: A Açıklama:

  Gelişim psikolojisi, insan gelişimini doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik olmak üzere beş döneme ayırır. 39. Sosyal psikoloji, insan davranışlarının hangi yönünü inceler?

  A) Kişisel özelliklerini
  B) Bilişsel süreçlerini
  C) Duygusal yönünü
  D) Toplum içindeki davranışlarını
  E) Fiziksel özelliklerini

 40. Cevap: D Açıklama:

  Sosyal psikoloji, insan davranışlarının toplum içindeki yönünü inceler. 41. Psikolojinin iş alanlarından biri nedir?

  A) Sağlık kuruluşları
  B) İnsan kaynakları ve danışmanlık firmaları
  C) Reklam ve halkla ilişkiler sektörü
  D) Eğitim kurumları
  E) Hepsi

 42. Cevap: E Açıklama:

  Psikolojinin iş alanlarından biri sağlık kuruluşlarıdır. Psikologlar, hastanelerde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde ve benzeri sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. 43. Psikolojinin doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili olduğu bilimlerden biri nedir?

  A) Biyoloji    B) Fizyoloji    C) Zooloji    D) Genetik    E) Tümü    

 44. Cevap: E Açıklama:

  Psikoloji, biyolojinin verilerinden yararlanarak organizmanın biyo-lojik yapısının davranışlara etkisini belirler. 45. Psikolojinin temel amacı nedir?

  A) İnsanı anlamak
  B) İnsanın davranışlarını açıklamak
  C) İnsanın davranışlarını değiştirmek
  D) İnsanın davranışlarını kontrol etmek
  E) Hepsi

 46. Cevap: E Açıklama:

  Psikolojinin temel amacı, insanı anlamaktır. Bu amaçla, insan davranışlarını inceleyerek açıklamaya çalışır. 47. Psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan koşullardan biri nedir?

  A) Felsefe            B) Sosyoloji         
  C) Antropoloji        D) Bilimsel yöntem   
  E) Deney                                   

 48. Cevap: A Açıklama:

  Psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan koşullardan biri felsefedir. Felsefe, insanı ve davranışlarını anlama çabası içindedir. Bu çaba, psikolojinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 49. Psikolojinin temel araştırma yöntemlerinden biri nedir?

  A) Deney    B) Gözlem    C) Anket    D) Mülakat    E) Hepsi    

 50. Cevap: E Açıklama:

  Deney, psikolojinin temel araştırma yöntemlerinden biridir. Deneyde, bir değişken kontrol edilerek diğer değişkenlerin etkisi incelenir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 Detayları

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise seçmeli psikoloji dersi I. Ünite Psikoloji Bilimini Tanıyalım test soruları 1; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

1.1. Psikolojinin konusunu açıklar.

1.2. Psikolojinin bilim dalı olma sürecini açıklar.

1.3. Psikolojinin alt dallarını tanır.

1.4. Psikolojinin amacını açıklar.

Davranışçı yaklaşımın temel ilkelerini açıklar.

1.3.1. Psikolojinin bir bilim dalı olarak ölçütlerini açıklar.

1.3.2. Psikoloji biliminin amaçlarını açıklar

1.4.1. Betimsel yöntemleri açıklar.

1.4.1.1. Gözlem yönteminin türlerini açıklar. 5. Soru

1.4.1.2. Vaka incelemesi yönteminin kullanım alanlarını açıklar.

* Deneysel araştırma yönteminde deney grubu ve kontrol grubu kavramlarını açıklar.

* Deneysel araştırma yönteminde deney grubu ve kontrol grubu kavramlarını açıklar.

* Deneysel araştırma yönteminde bağımsız değişken kavramını açıklar.

* Deneysel araştırma yönteminde bağımlı değişken kavramını açıklar.

* Deneysel araştırma yönteminde elde edilen bulguları yorumlar.

1.6.2. Psikolojinin uygulama alanlarını açıklar.

1.6.2. Psikolojinin uygulama alanlarını açıklar.

1.6.1. Psikolojinin temel bilim alt dallarını açıklar.

1.6.1. Psikolojinin temel bilim alt dallarını açıklar.

1.6.1. Psikolojinin temel bilim alt dallarını açıklar.

1.7. Psikolojinin iş alanlarını açıklar.

1.6. Psikolojinin ilişkili olduğu bilimleri açıklar.

1.1. Psikolojinin temel amacını açıklar.

1.2. Psikolojinin ortaya çıkmasını sağlayan koşulları açıklar.

1.3. Psikolojinin temel araştırma yöntemlerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 30 kere doğru, 45 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Psikoloji I. Ünite (Psikoloji Bilimini Tanıyalım) Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.