Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Klasik koşullanma nedir?


 2. Cevap: Organizmanın başlangıçta tepki vermediği bir uyarıcıya, daha önce tepki verdiği yapay bir uyarıcıya da tepki göstermesi. Açıklama:

  Klasik koşullanmada doğal bir uyarıcıya karşı gösterilen doğal tepki, koşullanma sonucu yapay bir uyarıcıya da verilmeye başlar. 3. Düşünmenin Yapı Taşlarından Birini Açıklayınız.


 4. Cevap: Akıl Yürütme Açıklama:

  Akıl yürütme, bir öncülden bir sonuca ulaşma sürecidir. Yeni sonuçlara varmak ve kararlar almak için kullanırız. 5. Zekâyı etkileyen iki faktörü açıklayınız.


 6. Cevap: Kalıtım ve çevre Açıklama:

  Zekâ, kalıtımla taşınan genetik donanımlar ve doğum sonrası edinilen çevresel etkenlerin birlikte etkisiyle belirlenir. 7. Psikolojik süreçlerle ilgili olarak, biyolojik yapı ile ilişkisi nasıl açıklanabilir?


 8. Cevap: Psikolojik süreçler, beyin yapısı ve sinir sistemi ile yakından ilişkilidir. Beyin hücrelerinin etkinliği, duygular, düşünceler ve davranışlar gibi psikolojik süreçleri etkiler. Açıklama:

  İnsan vücudundaki endokrin ve sinir sistemleri, psikolojik süreçleri düzenlemede rol oynar. Beyindeki nöronların arasındaki sinaptik bağlantılar sayesinde, uyarılar vücudun farklı bölgelerine iletilir ve davranışlar oluşur. 9. Beynin sağ ve sol yarım kürelerinin işlevleri arasındaki farklılıklardan üç örnek veriniz.


 10. Cevap: - Sol yarım küre mantıksal ve rasyoneldir, sağ yarım küre ise duygusal ve sezgiseldir. - Sol yarım küre sözel dili kullanmada iyidir, sağ yarım küre ise beden dilini kullanmada iyidir. - Sol yarım küre problemleri parçalara ayırarak çözer, sağ yarım küre problemleri bütüne bakarak çözer. Açıklama:

  Beynin sağ ve sol yarım küreleri farklı işlevlerde uzmanlaşmıştır, bu da düşünce, duygu ve davranışta farklılıklara yol açar. 11. Duyusal eşik çeşitlerini yazınız.


 12. Cevap: Alt eşik ve üst eşik Açıklama:

  Duyusal eşik, bir duyusal sistemi harekete geçirmek için gereken en düşük (alt eşik) ve en yüksek (üst eşik) fiziksel enerjidir. 13. Koku alma duyusu nedir? Açıklayınız.


 14. Cevap: Koku alma duyusu, havaya karışan koku taneciklerinin koku hücreleri tarafından alınmasıyla oluşan duyudur. Açıklama:

  Koku tanecikleri mukozanın içinde çözünerek koku hücrelerini uyarır ve bu uyarılar beyne iletilir. 15. Duyguların sözsüz ifadesini açıklayınız.


 16. Cevap: Yüz ifadeleri, gözler, baş hareketleri, jestler ve beden duruşu gibi sözsüz sinyaller, duyguların dışa vurumunda rol oynar. Bu sinyaller, kişinin hissedilen duyguları çevresine iletmesine ve başkaları tarafından yorumlanmasına yardımcı olur. Açıklama:

  Sözsüz ifadeler öznel olsa da, genellikle gerçek duyguları yansıtır ve sözlü ifadelere ek olarak veya onların yerine kullanılabilir. 17. Rüyaların hangi uyku döneminde daha sık görüldüğü hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: REM uykusu Açıklama:

  Rüyaların büyük bir bölümü, göz bebeklerinin hızlı hareket ettiği REM uykusunda görülür. 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Açlık ve susuzluk fizyolojik güdülere örnektir.
  (.....) 2. Araştırma ve merak güdüsü uyarıcı kaynaklı güdülere örnektir.
  (.....) 3. Sosyal güdüler öğrenilmiş güdülerdir.
  (.....) 4. Davranışçı yaklaşıma göre güdülenmede dışsal faktörler önemlidir.
  (.....) 5. Öğretmenin öğrenciyi takdir etmesi olumlu pekiştireçtir.
  (.....) 6. Gözlemlerine dayanan Maslow, ihtiyaçları bir hiyerarşiye göre sıralamıştır.
  (.....) 7. Fizyolojik ihtiyaçlar ihtiyaçlar hiyerarşisinin en temel basamağındadır.
  (.....) 8. İhtiyaçlar hiyerarşisine göre güvenlik ihtiyacı ait olma ihtiyacından sonra gelir.
  (.....) 9. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst basamağındadır.
  (.....) 10. Güdülenmemiş davranış güdülenmiş davranıştan daha etkindir.

 20. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Duygular, bir olay veya kişinin iç dünyamızda uyandırdığı tepkilerdir.
  (.....) 2. Korku, olumlu bir duygudur.
  (.....) 3. Kaygı, nedeni bilinen bir endişe halidir.
  (.....) 4. Duyguların ifadesinde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
  (.....) 5. Duyguların kontrollü ifadesi, yaşamın ilk yıllarında başlar.
  (.....) 6. Uçağa binmekten korkan birine uçağın güvenli olduğunu söylemek, korkusunu giderir.
  (.....) 7. Fizyolojik tepkiler, duyguların olmazsa olmaz bir parçasıdır.
  (.....) 8. Öfke, engellenme ve haksızlığa uğrama gibi durumlarda ortaya çıkar.
  (.....) 9. Duygular davranışları etkilemez.
  (.....) 10. Saldırganlık, her zaman fiziksel bir davranıştır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Büyüme
  b. Olgunlaşma
  c. Öğrenme
  1. Tekrar ve yaşantılar sonucunda davranışlarda meydana gelen kalıcı değişiklikler
  2. Kalıtıma bağlı olarak zamanla kendiliğinden gerçekleşen ve bireyin fiziksel ve zihinsel olarak kendisinden beklenen davranışı gerçekleştirecek düzeye ulaşması
  3. Boy, kilo ve iç organların yapısında ve büyüklüğünde meydana gelen değişmeler

 24. Cevap: 1. c 2. b 3. a Açıklama:

  Büyüme, fiziksel değişiklikleri ifade ederken; olgunlaşma, bireyin beklenen davranışları sergileyecek düzeye ulaşmasını, öğrenme ise deneyimler sonucunda davranışlarda oluşan değişiklikleri ifade eder. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Madde Bağımlılığı
  2. Sosyoloji
  3. Sosyal Psikoloji
  4. Sosyal Şema
  5. Yükleme
  6. Tutum
  7. İkna
  8. Duyu Organları
  9. Uyku Evreleri
  10. Hipnoz
  a) İnsanların davranışlarını nedenlerine bağlama süreci
  b) Nesnelere yönelik yerleşmiş kanı ve değerlendirmeler
  c) Bilinci değiştirerek zihni etkileme yöntemi
  d) Bireyin diğer insanlar, gruplar ve toplumlar hakkındaki bilgileri işleme süreci
  e) Toplumu ve bireyleri inceler
  f) Duyu yollarıyla aldığı uyarıları algılayan organlar
  g) Bir olayla ilgili ilk izlenimlerin sonradan değişebilmesi
  h) Uykunun farklı aşamaları
  i) İnsanların içinde yaşadıkları karmaşık sosyal dünyayı anlamak için kullandıkları kalıplar
  j) Bağımlılık yapan maddelerin sinir sistemini etkilemesi

 26. Cevap: 1. j 2. e 3. d 4. i 5. a 6. b 7. c 8. f 9. h 10. g Açıklama:

  * Madde bağımlılığı, sinir sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle bilinç durumlarını değiştirir. * Sosyoloji, toplumu; sosyal psikoloji ise bireyin grup ve toplum içindeki davranışlarını inceler. * Sosyal şemalar, sosyal dünyayı anlamak için kullanılan kalıplardır. * Yükleme, davranışların nedenlerini açıklama sürecidir. * Tutum, nesnelere yönelik genel değerlendirmelerdir. * İkna, düşünce ve davranışları değiştirmeye yönelik etkili iletişimdir. * Duyu organları, uyarıları algılayan organlardır. * Uyku evreleri, uykunun farklı aşamalarını ifade eder. * Hipnoz, bilinci değiştirerek zihni etkileyen bir yöntemdir. 27. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Genel faktör ................. denir.
  2. Spearman'ın iki etmen kuramına göre genel faktör ................. 'dir.
  3. Thorndike'ın çoklu etmen kuramında ................. ayrı faktör vardır.
  4. Soyut zekâ, sayı ve kelime cinsinden sembolleri anlama ve kullanma ................ olur.
  5. Sosyal zekâ, insanları anlama ve onlarla başarılı ilişkiler kurabilme ................ dir.
  6. Howard Gardner'ın çoklu zekâ kuramına göre zekânın ................. tane alt türü vardır.
  7. Sözel-dilsel zekâ, dil becerileriyle ................ tanımlanır.
  8. Görsel-mekânsal zekâ, şekillerle düşünme ve görsel tasarımlar kurgulama ................ yapılır.
  9. Bedensel-kinestetik zekâsı baskın olan bireyler düşündüklerini harekete ................ öyledir.
  10. Duygusal zekâ, kendi duygularını yönetme ve başkalarının duygularını anlama ................ denir.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Detayları

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise psikoloji dersi 2.dönem 1.sınav soruları, 12.sınıflar için klasik türde müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler klasik koşullanmanın tanımını anlar.

Öğrenci, düşünme sürecinde akıl yürütmenin rolünü anlayacaktır.

Öğrenciler, zekânın kalıtım ve çevre faktörlerinin etkileşimiyle şekillendiğini anlar.

Öğrenciler, psikolojik süreçlerin biyolojik yapı ile olan ilişkisini anlarlar.

Öğrenciler, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin işlevlerindeki farklılıkları anlayacaktır.

Duyusal eşik kavramını ve çeşitlerini anlama

Öğrenciler koku alma duyusunun nasıl gerçekleştiğini anlar.

Öğrenciler, duyguların sözsüz ifadesinin önemini ve sözlü ifadelerle birlikte nasıl kullanıldığını anlayacaklardır.

REM uykusunun rüyalar ile ilişkisini anlamak. Hayatımızdaki olaylara yüklediğimiz anlamlara ne denir? Cevap: Sosyal şemalar Açıklama: Sosyal şemalar, insanların sosyal dünyayı anlamak ve kontrol etmek için kullandıkları kalıplar ve izlenimlerdir. Kazanım: Sosyal şemaların tanımını öğrenmek

* Fizyolojik ve uyarıcı kaynaklı güdülerin tanımını yapma. * Sosyal güdülerin öğrenilerek ortaya çıktığını anlama. * Davranışçı ve bilişsel güdülenme yaklaşımlarını ayırt etme. * Pekiştireç kavramını açıklama. * Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini açıklama. * Fizyolojik ihtiyaçların temelliğini anlama. * Güvenlik ihtiyacının sosyal ihtiyaçtan önce geldiğini bilme. * Kendini gerçekleştirme ihtiyacının en üst düzeyde bir ihtiyaç olduğunu kavrama. * Güdülenmemiş davranışların özelliklerini tanıma.

* Duyguların tanımı ve doğası hakkında bilgi edinme. * Farklı duygu türlerini ayırt etme. * Duyguların fizyolojik temellerini anlama. * Duyguların ifade ediliş biçimlerini keşfetme. * Duyguların kontrolünün önemini vurgulama. * Duyguların davranışlar üzerindeki etkisini gösterme.

* Öğrenciler, gelişimle ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir. * Öğrenciler, büyüme, olgunlaşma ve öğrenme arasındaki farkı ayırt edebileceklerdir.

* Öğrenciler, psikoloji alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri anlayabileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.