Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adalet anlayışı üç tane örnekle açıklayınız.


 2. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adalet anlayışı üç tane örnekle açıklayınız.uhammed (s.a.v.)'in adalet anlayışı üç tane örnekle açıklayınız. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.)'in adalet anlayışı üç tane örnekle açıklayınız. Cevap: * Mekke'nin ileri gelenleri arasında Hacerü'l-Esved'in yerine konulması konusunda anlaşmazlığı çözmesi. * Soylu bir kadının hırsızlık yaptığı için ceza alması. * Alışverişte ölçü ve tartıya dikkat edilmesini tavsiye etmesi.med (s.a.v.)'in adalet anlayışı üç tane örnekle açıklayınız. Cevap: * Mekke'nin ileri gelenleri arasında Hacerü'l-Esved'in yerine konulması konusunda anlaşmazlığı çözmesi. * Soylu bir kadının hırsızlık yaptığı için ceza alması. * Alışverişte ölçü ve tartıya dikkat edilmesini tavsiye etmesi. 3. İslam'ın barışa verdiği önemi gösteren üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: * Bedir Savaşı'nda esirlerin okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılması * Uhud Savaşı'nda düşmanların affedilmesi * Medine Sözleşmesi Açıklama:

  Bu örnekler, İslam'ın öldürmekten ziyade barış, affetme ve uzlaştırma odaklı olduğunu göstermektedir. 5. İslam'da "sulh" kavramının anlamını açıklayınız.


 6. Cevap: İnsanlar arasındaki nefreti ve çatışmayı ortadan kaldırmak. Açıklama:

  Sulh, barışın sağlanması için gerekli olan bir adımdır. İnsanlar arasındaki düşmanlıkların giderilmesi ve barış ortamının oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgular. 7. İslam ahlakının temel prensiplerinden biri olan ahde vefa nedir?


 8. Cevap: Sözünde durma, verdiği sözlere bağlı kalma ve özü sözü doğru olma anlamına gelen bir ahlaki ilkedir. Açıklama:

  Ahde vefa, kişilerin verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve anlaşmalara sadık kalmalarını gerektirir. 9. Kur'an-ı Kerim'de ahde vefaya işaret eden bir ayet yazınız ve açıklayınız.


 10. Cevap: Bakara Suresi, 177. ayet: "Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; (...) işte doğru olanlar bunlardır ve işte takvâ sahipleri bunlardır." Açıklama:

  Ayet, müminlerin ahitlerine riayet etmelerinin ve sözlerini yerine getirmelerinin takva sahibi olmanın bir işareti olduğunu vurgulamaktadır. 11. Hz. Ali (r.a.)'ın ilmiyle ilgili Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sözü nedir?


 12. Cevap: "Ey Ali, ben ilmin şehriyim, sen ise onun kapısısın." Açıklama:

  Hz. Ali (r.a.), ilmiyle temayüz etmiştir ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun ilmini takdir etmiştir. 13. Müslümanların özellikleri nelerdir?


 14. Cevap: * Birbirlerine zulmetmemek * Birbirlerine haksızlık yapmamak * Birbirlerini yalnız bırakmamak Açıklama:

  Müslümanlar arasındaki ilişkiler, kardeşlik temeline dayanır ve birbirlerine yardım etmek, hatalarını örtmek gibi sorumlulukları vardır. 15. İnfakın amacını açıklayınız.


 16. Cevap: Allah'ın rızasını kazanmak, yoksullara yardım etmek, sosyal dengeyi sağlamak. Açıklama:

  İnfak, Müslümanların kendi mallarını Allah için belirli kişilere vermeleridir. 17. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ibadetlerindeki üstün kulluk şuuruna örnek veriniz.


 18. Cevap: Namazlarını en iyi şekilde eda etmesi, abdestle maddi ve manevi olarak temizlenmesi, günah işlemekten kaçınması. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), ibadetlerini büyük bir şuur ve huşu içinde gerçekleştirirdi. 19. Cihadın Peygamberimizin (s.a.v.) hayatındaki yeri hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Cihat, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatında önemli bir kavramdı. Hem düşmanla savaşmak hem de Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik çaba anlamına geliyordu. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), cihadın insanın kendi nefsi ve şeytanla mücadelesi, ilmî ve fikri çalışmalar ile haksızlıkla mücadele gibi boyutlarını da vurgulamıştır. 21. Peygamberimizin (s.a.v.) dua, tevekkül ve zikre verdiği önemi açıklayınız.


 22. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.), günlük hayatının her anında dua eder, Allah'a (c.c.) güvenir ve O'nu zikrederdi. Dua, tevekkül ve zikir, onun hayatının ayrılmaz parçalarıydı. Açıklama:

  Dua, Peygamberimizin (s.a.v.) Allah (c.c.) ile iletişim kurma yoluydu. Tevekkül, Allah'a (c.c.) güvenip isteklerini O'na bırakmayı ifade ediyordu. Zikir ise, Allah'ı (c.c.) kalben ve sözlü olarak anmayı ve O'nu hatırda tutmayı içeriyordu. 23. Hz. Ömer'in (r.a.) Müslüman olmasına etki eden faktörlerden üç tanesini belirtiniz.


 24. Cevap: 1. Kur'an ayetlerinin etkileyici ve çekici oluşu 2. Kardeşi ve eniştesinin Müslüman olması 3. İslam'ın adalet ve merhamet vurgusu Açıklama:

  Bu faktörler, Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'a yönelmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. 25. Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'ı kabul etmesinin Müslümanlara sağladığı kazanımları yazınız.


 26. Cevap: * İslam'ın en güçlü savunucularından birinin desteklenmesi * İslam'ın yayılmasına ve güçlenmesine katkı sağlaması * Hz. Ömer'in (r.a.) adaletli ve sağlam yönetiminin Müslüman topluluğuna fayda sağlaması Açıklama:

  Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'a kabulü, Müslümanların hem siyasi hem de manevi açıdan güçlenmesine önemli bir rol oynamıştır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Hz. Ömer'in (r.a.) adil bir yönetici olduğuna inanılırdı.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), farklı dinlere mensup insanların ibadetlerini kısıtladı.
  (.....) Eyle halkına verilen emande, onların malları ve kiliseleri güvence altına alındı.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), Kur'an'ın tüm ayetlerinin bir araya getirilerek kitap haline getirilmesini önerdi.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), kendi kabilesinden kişileri Divan Teşkilatı'nda daha yüksek maaşlı görevlere atadı.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), adalet konusunda mevkiden veya soydan etkilenmedi.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), açgözlülükten sakınmak gerektiğine inanırdı.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), zulmedenlere karşı sert tavır alırdı.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), Müslüman olmayan topluluklardan fazla vergi almayı önerdi.
  (.....) Hz. Ömer (r.a.), geceleri dışarı çıkarak halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 29. Aşağıdaki cümleleri ilgili hadislere eşleştirin:

  1. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir, ona zulmetmez.
  2. Kim bir Müslüman'ın sıkıntısını giderirse, Allah da onun sıkıntılarından birini giderir.
  3. Kim bir Müslüman'ın ayıbını örterse, Allah da onun ayıplarını örter.
  4. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.
  5. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.
  6. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler.
  7. Allah'ım! Ona Kitabı öğret ve dinde derin anlayış sahibi kıl.
  8. Allah'ım! Onun kalbine hidayet eyle, dilini hakkı söyletmekte sabit kıl ve ona doğruyu bildir.
  9. Müslümanlar arasında ilmi, kahramanlığı ve cömertliği ile simge hâline gelmiştir.
  10. Ben ilmin şehriyim, sen ise onun kapısısın.
  Hadisler:
  A. Buhari, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58.
  B. Buhari, Salât, 88, Mezâlim, 5; Tirmizi, Birr, 18; Nesâî, Zekât, 67.
  C. Ebu Dâvûd, Edep 60.
  D. Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71.
  E. Haşr suresi, 9. ayet.
  F. İbn Sâ’d, et-Tabakatu’l Kübra, C 2, s. 365.
  G. İbn Sâ’d, et-Tabakatu’l Kübra, C 2, s.337.
  H. Celaluddin es-Süyûtî, el-İtkan fi Ulumi’l Kur'an, C 2, s. 1227.
  I. Dinî Terimler Sözlüğü, s. 13.
  J. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C I, s. 295.

 30. Cevap: 1. A 2. B 3. C 4. A 5. C 6. E 7. F 8. G 9. I 10. H Açıklama:

  Hadisler, Hz. Ali (r.a.)'nin ilmi, cömertliği, kahramanlığı ve Müslümanlar arasındaki yeri ile ilgili bilgileri içermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SOSYAL HAYATTA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ali (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimiz ve Adalet
  4. Peygamberimiz ve Ahde Vefa
  5. Peygamberimiz ve Barış
  6. Peygamberimiz ve İnsana Saygı
  7. Peygamberimiz ve İstişare
  8. Peygamberimiz ve Ticaret

Ayrıca Lise 10.sınıflar peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet konusundaki hassasiyetini kavrayacaktır.

İslam'ın barışa verdiği önemi anlar.

Sulh kavramının İslam'daki önemini kavrar.

Ahde vefanın önemini ve kişiler arası ilişkilerdeki rolünü anlar.

Kur'an'ın ahde vefaya verdiği önemi kavrar.

Hz. Ali (r.a.)'ın ilminin önemini ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ona olan güvenini anlamak.

Müslümanların birbirlerine karşı sorumluluklarını kavramak.

Öğrenciler, infakın neden önemli olduğunu ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, ibadetlerin samimiyetle ve dikkatle yapılması gerektiğini öğrenecektir.

Öğrenciler, cihadın kapsamlı bir kavram olduğunu ve sadece savaş anlamına gelmediğini öğrenirler.

Öğrenciler, duanın, tevekkülün ve zikrin bir Müslüman'ın hayatındaki önemini anlarlar.

Hz. Ömer'in (r.a.) İslam'a geçiş sürecinde etkili olan etkenleri belirlemek.

Hz. Ömer'in (r.a.) İslam ümmetine sağladığı katkıları anlamak.

* Hz. Ömer (r.a.)'in adaletli ve merhametli bir yönetici olduğunu anlar. * Farklı dinlere mensup insanlara saygı duyulması gerektiğini kavrar. * Kutsal değerlere ve ibadet özgürlüğüne önem verildiğini öğrenir. * Kur'an'ın korunmasının önemini anlar. * Adaletin mevkiden veya soydan etkilenmemesi gerektiğini vurgular. * Ahlaki değerlerin önemini kavrar. * Hz. Ömer (r.a.)'ın toplumdaki yoksul ve muhtaç kişilere yardım etme konusundaki hassasiyetini anlar. * Zulme karşı sert tavır alınması gerektiğini bildirir. * Müslüman olmayan topluluklara karşı adaletli davranılması gerektiğini vurgular. * Hz. Ömer (r.a.)'in halkla yakın ilişkiler kurma konusundaki çabasını anlar

* Öğrenciler, Hz. Ali (r.a.)'nin hayatı ve kişiliği hakkında bilgi edinirler. * Öğrenciler, hadislerin anlamlarını ve günlük hayatlarına nasıl uygulanabileceklerini anlarlar. * Öğrenciler, eşleştirme ve metin anlama becerilerini geliştirirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri