Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ashâb-ı suffe'yi üç örnekle açıklayınız.


 2. Cevap: * Ebu Hurayre * Abdullah bin Abbas * Zeyd bin Sabit Açıklama:

  Ashâb-ı suffe, Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında barınan yoksul, kimsesiz ve bekâr sahabilerden oluşmaktaydı. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in yanında sürekli olarak bulunarak ilimle meşgul olmuşlar, öğrenim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 3. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine'deki faaliyetlerini çeşitlerini yazınız.


 4. Cevap: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine'deki faaliyetlerini çeşitlerini yazınız.mber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine'deki faaliyetlerini çeşitlerini yazınız. Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine'deki faaliyetlerini çeşitlerini yazınız. Cevap: * Mescid-i Nebevi'nin inşası * Muhacir ve ensar kardeşliği * Medine Sözleşmesi * Ezanın tespit edilmesi * Ashâb-ı suffe'nin kurulması Efendimiz (s.a.v.)'in Medine'deki faaliyetlerini çeşitlerini yazınız. Cevap: * Mescid-i Nebevi'nin inşası * Muhacir ve ensar kardeşliği * Medine Sözleşmesi * Ezanın tespit edilmesi * Ashâb-ı suffe'nin kurulması 5. Bedir Gazvesi'nde Müslümanların sayı ve silah bakımından üstünlüğü var mıydı?


 6. Cevap: Hayır, yoktu. Açıklama:

  Müslümanlar, Bedir Gazvesi'nde sayı ve silah bakımından müşriklerden daha zayıftılar. 7. Uhud Savaşı'nda Müslümanların başlarına gelen en büyük hata neydi?


 8. Cevap: Okçuların yerlerini terk etmesi. Açıklama:

  Okçuların yerlerini terk etmesi, Müslümanların savaşın gidişatını kaybetmesine neden oldu. 9. Uhud Savaşı'nın nedenleri nelerdir?


 10. Cevap: Müslümanların Bedir Savaşı'ndaki zaferlerine misilleme yapma isteği, ganimet elde etme arzusu Açıklama:

  Müşrikler, Bedir Savaşı'nda uğradıkları yenilginin intikamını almak ve Müslümanların elde ettiği ganimetlere ulaşmak için Uhud Savaşı'nı başlattılar. 11. Hudeybiye Barış Antlaşması'nın koşullarını açıklayınız.


 12. Cevap: * Müslümanlar ile Mekkeliler arasında on yıl savaşılmayacaktı. * Herhangi bir taraf çatışmaya girerse diğeri müdahil olmayacaktı. * Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeden geri dönecek ancak gelecek yıl Kâbe'yi ziyaret edebileceklerdi. * Mekkelilerden bir Müslümana sığınırsa geri çevrilecek, ancak Müslümanlardan biri Mekke'ye geri dönerse iade edilmeyecekti. * Arap kabileleri diledikleri tarafla ittifak yapabileceklerdi. Açıklama:

  Hudeybiye Barış Antlaşması, Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan ve Arap Yarımadası'nda siyasi dengeyi değiştiren önemli bir anlaşmaydı. 13. Müslümanlar nifak hareketlerine karşı nasıl mücadele edebilirler?


 14. Cevap: * Gerçek imana sahip olmak ve nifakın tehlikelerini anlamak. * Birlik ve beraberlik içinde olmak. * Münafıkların nifaklarına karşı uyanık olmak ve onları teşhir etmek. * İslam'ın öğretilerine sıkı sıkıya bağlı kalmak. Açıklama:

  Münafıkların nifak hareketlerine karşı mücadele etmek, tüm Müslümanların ortak sorumluluğudur. Gerçek imana sahip olmak, birlik içinde olmak ve İslam'ın öğretilerine uymak, nifakın yayılmasını önlemenin en etkili yollarıdır. 15. Hz. Peygamber'in Yahudilerle ilişkilerini kısaca açıklayınız.


 16. Cevap: Hz. Peygamber, Medine Sözleşmesi ile Yahudilere dinlerini yaşama özgürlüğü tanımış, ancak zamanla sözleşmeyi bozan Yahudileri şehre yerleştiren ya da sürgün ederek bölgedeki Yahudi nüfusunu azaltmıştır. Açıklama:

  Yahudilerle ilişkiler, Medine Sözleşmesi'ne dayanan bir düzen çerçevesinde yürütülmüş, ancak Yahudilerin neden olduğu provokasyonlar sonucunda savaşlar ve sürgünler yaşanmıştır. 17. Hz. Peygamber'in davet mektuplarının içeriklerini açıklayınız.


 18. Cevap: * İslam'a davet * Dinî emir ve yasaklar * Medine ile siyasi ilişkiler * Savaş ve barış hâli * Cizye ödenmesi (Cizye ayetinin nazil olmasından sonra yazılan mektuplarda) Açıklama:

  Metinde, Hz. Peygamber'in davet mektuplarının içeriğinde İslam'a davet, dinî emirler ve yasaklar, siyasi ilişkiler, savaş ve barış hâli konularının yer aldığı ve cizye ayetinin nazil olmasından sonra cizye ödemesi talebinin de eklendiği belirtilmektedir. 19. Hz. Peygamber, davet mektuplarını göndermek için hangi kişilerden faydalanmıştır?


 20. Cevap: * Amr b. Ümeyye * Abdullah b. Huzafe * Dıhyetü'l-Kelbî * Hâtıb b. Ebi Beltea * Şücâ b. Ebi Vehb * Selit b. Amr Açıklama:

  Metinde, Hz. Peygamber'in davet mektuplarını götürmek üzere Amr b. Ümeyye, Abdullah b. Huzafe, Dıhyetü'l-Kelbî, Hâtıb b. Ebi Beltea, Şücâ b. Ebi Vehb ve Selit b. Amr gibi kişilerden faydalandığı belirtilmektedir. 21. Peygamberimizin cenazesi kimler tarafından yıkanıp defnedildi?


 22. Cevap: Yıkama: Hz. Ali, Hz. Abbas ve oğulları Defnetme: Hz. Ali Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cenazesi, Hz. Ali tarafından yıkanmış ve peygamberlerin ancak öldükleri yere defnedileceklerine dair hadisi gereğince Hz. Âişe'nin odasına defnedilmiştir. 23. Peygamberimizin (s.a.v.) kabri ile minberi arasındaki alana neden "Ravza-i Mutahhara" denmiştir?


 24. Cevap: Temiz gül bahçesi anlamına geldiği için Açıklama:

  Bu alan, Hz. Peygamber'in vasiyeti üzerine onun kabri ile minberi arasına yapılmış ve özel bir yere sahip olduğu kabul edilmiştir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Mekke'nin fethinde yaptığı ilk iş, Kabe'yi putlardan temizlemekti.
  2. (.....) Münafıklar, İslam'a inanmadıkları hâlde Müslüman görünüyorlardı.
  3. (.....) Abdullah b. Übey b. Selül, münafıkların lideriydi.
  4. (.....) Uhud Savaşı'nda münafıklar ordunun disiplinini bozdular.
  5. (.....) Müstalikoğulları Gazvesi'nde Abdullah b. Übey, muhacirler hakkında uygunsuz sözler söyledi.
  6. (.....) Mescid-i Dırar, münafıkların örgütlenme yeriydi.
  7. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.), Mescid-i Dırar'ı yıktırdı.
  8. (.....) Münafıklar, Tebuk Seferi'ne katılmadılar.
  9. (.....) Allah Resulü (s.a.v.), Abdullah b. Übey'in aleyhindeki infiali yatıştırdı.
  10. (.....) Münafıkların karakteristik özelliklerinden biri, söz verip tutmamaktı.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Bu sorular ve cevaplar, Hz. Peygamber'in hayatında nifak ve münafıkların rolü konusunu anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Kaynukaoğulları
  2. Nadiroğulları
  3. Kurayzaoğulları
  4. Hayber
  a) Medine'den ilk sürgün edilen Yahudi kabilesi
  b) Bedir Savaşı'ndan sonra savaş hazırlığı yapan Yahudi kabilesi
  c) Hz. Peygamber'i öldürmeye teşebbüs eden Yahudi kabilesi
  d) Hendek Savaşı'nda müşriklere destek veren Yahudi kabilesi
  e) Hayber'de bulunan Yahudi kalesi

 28. Cevap: 1. a) 2. c) 3. d) 4. e) Açıklama:

  Soru, Medine Sözleşmesi'ne uymayan Yahudi kabileleri ve Hayber'deki Yahudi kalesi hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. ................., Medine'de kurulan ilk İslam devletidir.
  2. ................., Mescid-i Nebevi'nin inşasında kullanılmıştır.
  3. ................., Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında ihtiyaç sahibi Müslümanlar için yapılmıştır.
  4. ................., ensar ve muhacirleri kardeş ilan eden uygulamadır.
  5. ................., Medine'de Yahudiler, müşrik Araplar ve Müslümanlar arasında yapılan sözleşmedir.
  6. ................., Müslümanların sayısını tespit etmek için yapılan uygulamadır.
  7. Resulullah'ın devlet başkanı olarak kabul edilmesi, Medine Sözleşmesi'nin ................. maddesinde belirtilir.
  8. ................., Mescid-i Nebevi'de eğitim alan sahabilerdir.
  9. ..........., vakit namazlarını duyurmak için okunan çağrıdır.
  10. ..........., ezanı okuyan ilk müezzindir.

 30. Cevap: 1. İslam Devleti 2. Hurma kurutmalığı 3. Suffe 4. Muâhât 5. Medine Sözleşmesi 6. Nüfus sayımı 7. Karar mercii 8. Ashâb-ı Suffe 9. Ezan 10. Bilâl-i Habeşî Açıklama:

  * İslam Devleti kavramı: Medine'de kurulan, Hz. Muhammed'in liderliğindeki ilk İslam devleti. * Hurma kurutmalığı kavramı: Medine'de hurma kurutmak için kullanılan arazi, Mescid-i Nebevi'nin inşasında kullanıldı. * Suffe kavramı: Mescid-i Nebevi'nin arka tarafında yapılan ve ihtiyaç sahibi Müslümanların kaldığı yer. * Muâhât kavramı: Hz. Muhammed'in ensar ve muhacirleri kardeş ilan ettiği uygulama, toplumsal dayanışmayı güçlendirdi. * Medine Sözleşmesi kavramı: Medine'de Yahudiler, müşrik Araplar ve Müslümanlar arasında yapılan ve birlikte yaşamanın kurallarını belirleyen sözleşme. * Nüfus sayımı kavramı: Hz. Muhammed'in yeni kurulan devletin nüfusunu tespit etmek için yaptığı uygulama. * Karar mercii kavramı: Medine Sözleşmesi'nde şehirde çözülmesi gereken bir problem olduğunda karar merciinin Hz. Muhammed olduğu belirtilmektedir. * Ashâb-ı Suffe kavramı: Mescid-i Nebevi'de eğitim alan, Hz. Muhammed'e yakın sahabiler. * Ezan kavramı: Müslümanların vakit namazlarını duyurmak için okudukları çağrı. * Bilâl-i Habeşî kavramı: Hz. Muhammed tarafından ezan okumakla görevlendirilen ilk müezzin.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca Lise 9.sınıflar peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Ashâb-ı suffe'nin İslam'ın yayılmasında ve eğitim alanındaki önemini öğrenirler.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Medine'de İslam devletinin temellerini atmak için gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetleri öğrenirler.

Öğrenciler, Bedir Gazvesi'nin şartlarını anlayabilecektir.

Öğrenciler, Uhud Savaşı'nın dönüm noktalarını anlayabilecektir.

Uhud Savaşı'nın tarihsel arka planını ve nedenlerini öğrenmek

Öğrenciler, İslam tarihinin önemli olaylarından biri olan Hudeybiye Barış Antlaşması'nın koşullarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, nifakın İslam toplumu üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder ve nifakla mücadele etmenin önemini kavrarlar.

Hz. Peygamber'in Yahudilere karşı ılımlı ancak kararlı bir siyaset izlediğini ve bölgedeki Yahudi nüfusunu azalttığını anlama.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in davet mektuplarının içeriğini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in davet mektuplarını taşıyan elçileri tanıyabilecekler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) cenazesinin yıkanması ve defnedilmesiyle ilgili geleneği öğreneceklerdir.

Hz. Peygamber'in kabri ve minberi arasındaki alanın önemini anlamak

* Hz. Peygamber'in nifak ve münafıklarla mücadelesi hakkında bilgi sahibi olursunuz. * Münafıkların İslam toplumu üzerindeki olumsuz etkilerini anlarsınız. * Münafıkların karakteristik özelliklerini öğrenirsiniz. * Hz. Peygamber'in münafıklarla mücadele yöntemlerini kavrarsınız.

* Medine'deki Yahudi kabileleri ve onların Hz. Peygamber ile olan ilişkilerini öğrenmek * Hayber'in fethinin önemini kavramak

* Medine'de kurulan İslam Devleti'nin temel unsurlarını öğrenmek. * Mescid-i Nebevi'nin önemini ve işlevlerini kavramak. * Muâhât uygulamasının toplumsal dayanışmaya katkısını anlamak. * Medine Sözleşmesi'nin önemini ve hükümlerini öğrenmek. * İslam devletinin temel unsurlarını ve örgütlenmesini kavramak. * Ezanın önemini ve ilk müezzini Bilâl-i Habeşî'yi öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.