Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Cahiliye Dönemi'nin temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asabiyet ve kabilecilik
  B) Barış ve hoşgörü
  C) Kadınlara saygı ve değer verme
  D) Adaletli bir yönetim sistemi
  E) Sanat ve bilime önem verme

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde asabiyet ve kabilecilik anlayışı, güçlülerin zayıflar üzerinde hâkimiyet kurmasına neden olmuştur. 3. Cahiliye Dönemi'nde yaygın olarak görülen hurafelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gök cisimlerine tapınma
  B) Sihir ve büyü yapma
  C) Fal oklarına bakma
  D) Yıldızlara bakarak gelecek hakkında bilgi edinme
  E) Hepsi

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde hurafeler yaygın bir şekilde görülmüştür ve bunlar arasında gök cisimlerine tapınma, sihir ve büyü yapma, fal oklarına bakma ve yıldızlara bakarak gelecek hakkında bilgi edinme gibi uygulamalar yer almaktadır. 5. Cahiliye Dönemi'nde erkeklerin neden çok sayıda çocuğa sahip olmak istedikleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çocukların çiftlikte çalışması
  B) Çocukların yaşlılıklarında onlara bakması
  C) Erkek çocukların ailenin gücünü temsil etmesi
  D) Kız çocukların mal mülk üzerinde hak sahibi olması
  E) Ailenin nüfusunun artması

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde erkekler, güç ve nüfuslarını artırmak için çok sayıda erkek çocuğa sahip olmak isterlerdi. 7. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), çocuklarla ilgili aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmemiştir?

  A) Onlarla şakalaşmak ve çocuklaşmak
  B) Onlar arasında adaleti gözetmek
  C) Onları azarlayarak eğitmek
  D) Onların hasta olduklarında ziyaretlerine gitmek
  E) Onları Allah'ın armağanı olarak kabul etmek

 8. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.), çocukları azarlamaktan kaçınmış, onlarla sevgi ve şefkatle iletişim kurmuştur. 9. İslamiyet'in gelmesiyle vergilerde yapılan değişikliklerden biri hangisidir?

  A) Vergi oranlarının artırılması
  B) Vergi türlerinin çoğaltılması
  C) Ülke genelindeki gümrük vergilerinin kaldırılması
  D) Vergilerin sadece zenginlerden alınması
  E) Vergilerin ödenme süresinin uzatılması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Metinde "gümrük vergilerinin kaldırılması" ifadesi geçmektedir. 11. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Medine pazarında yaptığı düzenlemelerden biri hangisidir?

  A) Pazarın belirli saatlerde açılıp kapanması
  B) Pazarın büyüklüğünün artırılması
  C) Pazarın belirli bir bölgesine yiyecek maddelerinin satılması
  D) Pazar yerinin cinsiyetlere göre ayrılması
  E) Pazar yerinde haraç ve öşür alınması

 12. Cevap: E Açıklama:

  Metinde "pazar yeri bugünkü Medine Büyük Çarşısı’nın bulunduğu yere nakledilmiş ve Medine’nin en önemli pazarı hâline gelmiştir. Bu pazarın Medine’nin en önemli pazarı hâline gelmesinin sebebi pazarda haraç, öşür vb. vergiler alınmamasıdır" ifadesi geçmektedir. 13. İslam'da faiz işletilmesinin yasaklanmasının arkasındaki temel sebep nedir?

  A) Faizin haksız kazanç sağlaması
  B) Faizin ekonomiyi bozması
  C) Faizin insanları tembelleştirmesi
  D) Faizin yoksulluğa neden olması
  E) Faizin manevi değerlere aykırı olması

 14. Cevap: A Açıklama:

  İslam'da faiz, insanların karşılıksız ve haksız kazanç elde etmesine yol açtığı için yasaklanmıştır. 15. Peygamberimiz (s.a.v.) Kur'an'ın da emriyle önemli kararları nasıl almıştır?

  A) Tek başına
  B) İstişare ederek
  C) Kabile reisleriyle görüşerek
  D) Cebrail (a.s.)'a sorarak
  E) Medine'deki Yahudilere danışarak

 16. Cevap: B Açıklama:

  Şûrâ suresi 38. ayetinde "Onların işleri aralarında danışma iledir." prensibi vurgulanmıştır. 17. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sancaktarlığını yapan ve Uhud Savaşı'nda şehit olan kişi kimdir?

  A) Mus'ab b. Umeyr          B) Habbab b. Eret          
  C) Abdullah b. Ebi Rebia    D) Câfer b. Ebi Talib      
  E) Amr b. As                                           

 18. Cevap: A Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Hz. Peygamber'in sancaktarlığını yapan ve Uhud Savaşı'nda şehit olan kişi Mus'ab b. Umeyr'dir. 19. Cahiliye Dönemi'nde merhametten uzak bir ortamın hakim olduğu belirtilir. Metinde, bu döneme son veren kişi kim olarak ifade edilmektedir?

  A) Hz. Muhammed (s.a.v.)    B) Hz. Hamza (r.A)         
  C) Hz. Câfer (r.a)          D) Hz. Mus'ab (r.a)        
  E) Necâşî                                              

 20. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Cahiliye Dönemi'ne son veren ve merhameti yeniden inşa eden kişinin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu belirtilmektedir. 21. Sahabenin İslam tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hadis ve fıkıh gibi dini ilimlerin temelini oluşturmuşlardır.
  B) Peygamber (s.a.v.)'i savunmuş ve İslam'ın yayılmasına katkıda bulunmuşlardır.
  C) Kur'an-ı Kerim'in en doğru şekilde anlaşılmasını sağlamışlardır.
  D) İslam devletini kurmuş ve yönetmişlerdir.
  E) Hepsi

 22. Cevap: E Açıklama:

  Verilen tüm seçenekler sahabinin İslam tarihindeki önemini ifade etmektedir. 23. Sahabe ile Hz. Peygamber (s.a.v.) arasındaki ilişkiyi en iyi tanımlayan ifade hangisidir?

  A) Resmi ve mesafeli          B) Samimi ve saygılı         
  C) Profesyonel ve kurumsal    D) Uzak ve soğuk             
  E) Zoraki ve mecburi                                       

 24. Cevap: B Açıklama:

  Sahabi ile Hz. Peygamber (s.a.v.) arasında canları pahasına birbirlerine olan sevgi, güven ve saygı gibi duyguların hâkim olduğu samimi ve saygılı bir ilişki vardı. 25. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kullandığı mühr üzerinde hangi ifadeler yazılıydı?

  A) Allah ve Resul              B) Allah, Resul ve Muhammed   
  C) Peygamber Muhammed          D) Allah'ın elçisi Muhammed   
  E) İslam'ın Peygamberi                                       

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in mührü üzerinde üç satır halinde Allah (c.c.), Resul, Muhammed ifadeleri yazılıydı. 27. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) en önemli görevi neydi?

  A) Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmek
  B) İnsanları ibadete çağırmak
  C) Savaşlarda müslümanlara liderlik etmek
  D) İnsanlar arasında adaleti sağlamak
  E) Fakirlere yardım etmek

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in en önemli görevi, Allah'tan aldığı emir ve yasakları insanlara ulaştırmaktı. 29. Hangisi sahabenin Kur'an-ı Kerim'e verdiği önemi gösteren bir davranıştır?

  A) Ayetleri ezberlemek ve manalarını anlamak
  B) Ayetleri yazılı olarak toplamak ve sonra yırtmak
  C) Ayetleri sadece namazlarda okumak
  D) Ayetleri başkalarına öğretmemek
  E) Ayetleri sadece Mekke'de okumak

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sahabiler, Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ve anlaşılmasının önemine inanıyorlardı. 31. Sahabenin Peygamber Efendimize bağlılığını gösteren bir olay nedir?

  A) Ebu Bekir'in Veda Haccı'nda halifeliğe getirilmesi
  B) Sahabenin Hz. Ali'ye karşı isyan etmesi
  C) Sahabenin Uhud Savaşı'ndan sonra dağılması
  D) Sahabenin Müslüman olmayanlarla iş birliği yapması
  E) Sahabenin İslami emirleri terk etmesi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Veda Haccı'nda Hz. Peygamber, halifelik görevini Hz. Ebu Bekir'e devretmiş ve bu, sahabenin Hz. Peygamber'e olan bağlılığını göstermiştir. 33. Peygamberimizin (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinin bütünü hangi terimle ifade edilir?

  A) Farz-ı Nebevî    B) Sünnet          
  C) Hadis            D) Şeriat          
  E) Fıkıh                               

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sünnet, Peygamberimizin (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinin bütünüdür. 35. Sahabenin Peygamberimizle (s.a.v.) iletişiminde temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şüphecilik        B) Vahiy önceliği   
  C) Sıddıkiyet        D) Bağımlılık       
  E) Gelenekçilik                          

 36. Cevap: C Açıklama:

  Sıddıkiyet, Peygamberimize (s.a.v.) koşulsuz inanma ve onun sözlerini tereddüt etmeden tasdik etme ilkesidir. 37. Sahabenin Peygamberimizle iletişiminin bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

  A) İslam'ın sosyal hayata yansıması
  B) Sahabe neslinin dini kimlik kazanması
  C) Kur'an-ı Kerim'in tüm toplumlara yayılması
  D) Emevilerin siyasi gücünün artması
  E) Bizans ve Sasani İmparatorluklarının yıkılması

 38. Cevap: A Açıklama:

  Sahabe, Hz. Peygamber'in sünnetini örnek alarak İslam'ı sosyal hayata yansıtmıştır. 39. Zeyd b. Harise'nin Mekke'deki köle olarak satışa çıkarılmasının nedeni nedir?

  A) Babasının onu satması
  B) Benî Kayn kabilesi tarafından esir alınması
  C) Hz. Hatice'nin (r.a.) onu satın alması
  D) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) onu köle olarak alması
  E) Arkadaşı ile koyun otlatırken kaybolması

 40. Cevap: B Açıklama:

  Zeyd, Benî Kayn kabilesi mensupları tarafından kaçırılıp Mekke'de köle olarak satışa çıkarılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM
  1. Aile Hayatında Değişim
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Mus’ab b. Umeyr (r.a.)
  3. Cahiliyeden İslam Toplumuna Geçiş
  4. Ekonomik Hayatta Değişim
  5. İnanç Hayatında Değişim
  6. Siyaseti Alanda Değişim

Ayrıca Lise 12.sınıflar peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Cahiliye Dönemi'nin temel özelliklerini kavramak

Cahiliye Dönemi'nde yaygın olan hurafeleri tanımak

Cahiliye Dönemi'nin sosyal yapısını ve aile kurumunun özelliklerini anlamak.

Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara bakış açısını kavramak.

İslamiyet'in ekonomik hayatta meydana getirdiği dönüşümleri kavramak.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Medine'deki ekonomik düzenlemelerini anlamak.

İslam'ın ticari hayata ilişkin yasaklarını bilmek.Soru 1

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) istişare kültürüne verdiği önemi kavramak.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yakın arkadaşlarını ve onların İslam'a yaptıkları katkıları öğrenmek.

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) toplumdaki rolünü ve İslam'ın insani değerler üzerindeki etkisini anlamak.

Sahabenin dini ve tarihi alandaki rollerini anlayabilme.

Peygamberimizin (s.a.v.) ashabıyla olan ilişkisini kavrayabilme.

Hz. Peygamber'in mühür kullanımını ve önemini öğrenmek

Hz. Peygamber'in hayatını ve misyonunu anlamak.

Sahabenin Kur'an'a verdiği önemi kavramak

Sahabenin Peygamber Efendimize olan bağlılığını anlamak

Peygamberimizin söz, fiil ve takrirlerinin İslam için önemini anlama.

Sahabenin Peygamberimizle (s.a.v.) iletişiminde temel ilkenin sıddıkiyet olduğunu kavrama.

Sahabe'nin Hz. Peygamber'e bağlılığının sonuçlarını anlamak

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şefkatli ve merhametli kişiliğini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri