Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. log(x-3) + log(x+2) = 2 denklemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) x = 2 veya x = 5    B) x = 3 veya x = 4
  C) x = 4 veya x = 5    D) x = 1 veya x = 2
  E) Hiçbiri

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) x = 4 veya x = 5" olarak belirlenmiştir. Denklemdeki logaritmaların toplamını hesaplamak için logaritma kurallarını kullanabiliriz. log(x-3) + log(x+2) = 2. log((x-3)(x+2)) = 2. (x-3)(x+2) = 10^2. x^2 - x - 6 = 100. x^2 - x - 106 = 0. Bu ikinci dereceden denklemi çözerek x'in değerini bulabiliriz. Çözümde x = 4 veya x = 5 olduğu görülür. 3. Analitik düzlemde, y-eksenine göre simetrik olan bir şeklin dönüşümü hangisidir?

  A) Rotasyon              B) Refleksiyon          
  C) Öteleme               D) Doğrusal dönüşüm     
  E) İdenditiy dönüşümü   

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, y-eksenine göre simetrik olan bir şeklin dönüşümü soruluyor. Y-eksenine göre simetri, şeklin y-ekseni boyunca yansıtıldığında kendisine denk gelmesi anlamına gelir. Bu dönüşüm, analitik geometride "refleksiyon" olarak adlandırılır ve doğrusal bir dönüşümdür. 5. f(x) = x^2 + 2x - 1 fonksiyonu için x -> -1 iken f(x) limiti kaçtır?

  A) -4    B) -2    C) 0    D) 2    E) 4

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen fonksiyon f(x) = x^2 + 2x - 1 şeklindedir. x -> -1 limiti alındığında, f(-1) = (-1)^2 + 2(-1) - 1 = -2 değerini alır. Dolayısıyla, fonksiyonun limiti -2'dir. 7. x->1, y->0 noktasında xy/(x^2+y^2) limiti kaçtır?

  A) 0    B) 1/2    C) 1    D) 2    E) limiti yok

 8. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifade limiti, (0/1) yani 0'a eşittir çünkü x->1, y->0 olduğunda hem pay hem de payda 0'a yaklaşır ve 0/0 belirsizlik durumu oluşur. Bu durumda L'Hopital kuralı kullanılabilir ve sonuç 0 olur. 9. f(x) = 2x + sin(x) fonksiyonunun f'(π) türevi nedir?

  A) -1    B) 0    C) 1    D) 2    E) 3

 10. Cevap: C Açıklama:

  Verilen fonksiyonun türevi f'(x) = 2 + cos(x)'dir. Bu nedenle f'(π) = 2 + cos(π) = 1'dir. Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. 11. f(x) = x/(x^2+4) fonksiyonu için x -> ∞ limiti kaçtır?

  A) 0    B) 1/2    C) 1    D) 2    E) limiti yok

 12. Cevap: A Açıklama:

  Verilen fonksiyonu incelediğimizde, sonsuzda bir tane dikey asimptotik çizgiye sahip olduğunu görürüz. Bu nedenle, x'in sonsuza yaklaşması durumunda, paydada yer alan x^2 terimi, paydada yer alan 4 sabitine oranla çok daha hızlı büyüyecektir ve fonksiyonun limiti sıfıra yaklaşacaktır. Dolayısıyla cevap A) 0'dır. 13. f(x) = (x^2-1)/(x-1) fonksiyonunun limiti x -> 1+ iken kaçtır?

  A) -1    B) 0    C) 1    D) 2    E) limiti yok

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu fonksiyonun limiti, x'in 1'den sağdan yaklaşması durumunda hesaplanır. f(x) = (x^2-1)/(x-1) = (x-1)(x+1)/(x-1) = x+1 olduğundan, limit x -> 1+ olduğunda x+1'dir, yani cevap C'dir. 15. ∫(sin x / cos^2 x) dx belirsiz integralini bulunuz.

  A) -cos x + C    B) cos x + C    C) -cot x + C
  D) cot x + C      E) -csc x + C

 16. Cevap: B Açıklama:

  Verilen integral, trigonometrik tanımlar kullanılarak çözülebilir. İlk olarak, sin(x)/cos^2(x) ifadesi tan(x)/cos(x)^2 şeklinde yazılabilir. Daha sonra, u = cos(x) olarak değişken dönüşümü yapılırsa, du/dx = -sin(x) ve dx = -du/sin(x) elde edilir. Integral, bu değişken dönüşümü kullanılarak aşağıdaki şekilde yazılabilir: ∫(sin x / cos^2 x) dx = ∫(tan x / cos x^2) cos(x) dx = ∫(tan x / cos x) d(cos x) = - ∫(tan x) d(-cos x/sin x) = -ln|cos x| + C Burada C, entegrasyon sabitini temsil eder. Dolayısıyla, doğru cevap seçeneği B'dir: cos x + C. 17. ∫(x^2 + 3x - 2) / (x + 1) dx belirsiz integralini bulunuz.

  A) x^2 + 5x - 8 ln|x + 1| + C    B) x^2 + 5x - 8 ln|x - 1| + C   
  C) x^2 + 5x - 8 ln|x - 1| - C    D) x^2 + 5x + 8 ln|x + 1| + C   
  E) x^2 + 5x + 8 ln|x - 1| + C   

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda uygulanacak yöntem, basit bir polinom bölmesi kullanarak rasyonel bir ifadeye dönüştürmek ve daha sonra integrali almak olacaktır. Yani, önce (x^2 + 3x - 2) / (x + 1) ifadesini (x + 1)'e böleriz ve sonuç olarak x + 2 - 4 / (x + 1) elde ederiz. Daha sonra integrali almak için bölüme ayırma yöntemini kullanarak -4/(x+1) terimini -4ln|x+1| olarak yazabiliriz. Böylece doğru cevap, seçenek A olacaktır: x^2 + 5x - 8 ln|x + 1| + C. 19. ∫(x^2 + 4x + 5) / (x + 2) dx belirsiz integralini bulunuz.

  A) x^2 + 4x + 5 ln|x + 2| - 13 ln|x - 2| + C
  B) x^2 + 4x + 5 ln|x + 2| + 13 ln|x - 2| + C
  C) x^2 + 4x + 5 ln|x - 2| - 13 ln|x + 2| + C
  D) x^2 + 4x + 5 ln|x - 2| + 13 ln|x + 2| + C
  E) x^2 + 4x + 5 ln|x + 2| + ln|x - 2| + C

 20. Cevap: C Açıklama:

  Verilen belirsiz integralde, paydada (x + 2) faktörü olduğu için uygun bir parçalara ayırma yaparak ayrı ayrı integral hesaplamamız gerekiyor. Bunun için önce x^2 + 4x + 5'in (x + 2) ile bölümünden kalanı buluyoruz ve ardından bu kalanı uygun bir şekilde yazarak integrali çözüyoruz. Sonuçta doğru cevap seçeneği (C) oluyor: x^2 + 4x + 5 ln|x - 2| - 13 ln|x + 2| + C. 21. ∫(x^3 + 2x^2 + 2x + 1) / x dx belirsiz integralini bulunuz.

  A) x^3 + x^2 + x + ln|x| + C
  B) x^3 + x^2 + x - ln|x| + C
  C) x^3 + 2x^2 + 2x + ln|x| + C
  D) x^3 + 2x^2 + 2x - ln|x| + C
  E) x^3 + 2x^2 + 2x + 2 ln|x| + C

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda, uzun bölme yöntemi kullanarak polinomun integrali hesaplanabilir. Polinomun bölünmesi sonucu elde edilen ifade, birinci dereceden bir terim ve doğal logaritmik bir terim içerir. Doğal logaritmik terimin integrali, x'in mutlak değeri ile çarpılmış bir ln|x| terimidir. Sonuç olarak, seçenekler arasında yalnızca C şıkkı doğrudur: x^3 + 2x^2 + 2x + ln|x| + C. 23. f(x) = (x-1)²/(x+2) fonksiyonunun limiti nedir?

  A) -∞    B) -1    C) 1    D) 2    E) ∞

 24. Cevap: E Açıklama:

  Verilen fonksiyonun limitini hesaplamak için öncelikle limitin nereye doğru yaklaştığına bakılır. Burada x+2 ifadesi sıfıra yaklaştıkça payda sıfır olacağından, limit -2'ye doğru yaklaşırken hesaplanır. Bu durumda limit, (-2-1)²/(-2+2) = 9/0 şeklinde tanımsız bir ifade verir. Dolayısıyla limit, Cevap E'dir. 25. f(x) = (3x²+5x-2)/(x-1) fonksiyonunun limiti nedir?

  A) 0    B) 2    C) 4    D) 5    E) ∞

 26. Cevap: C Açıklama:

  Verilen fonksiyonun limiti için x'in 1'e yaklaştığı durumu ele alalım. Bu durumda paydaki x-1 ifadesi 0'a yaklaşırken, paydaki 3x²+5x-2 ifadesi de aynı şekilde 0'a yaklaşacaktır. Bu nedenle, bu fonksiyonun limiti belirsiz bir ifade olan 0/0 biçiminde olacaktır. L'Hôpital kuralı uygulanarak limit, türevleri alınarak elde edilen yeni fonksiyonların limitlerinin oranı olarak hesaplanabilir. Bu işlem sonucunda limitin 4 olduğu bulunur. 27. f(x) = (sinx)/x fonksiyonunun limiti nedir?

  A) -1    B) 0    C) 1    D) ∞    E) limiti yok

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda verilen f(x) = (sinx)/x fonksiyonunun limiti, x değeri sıfıra yaklaştığında hesaplanır. Limit hesabı yapılırken f(x) fonksiyonunun 0/0 biçiminde olması nedeniyle L'Hôpital kuralı kullanılır. Böylece limitin sonucu 1 olarak bulunur 29. ∫(x² + 1)^(1/2) dx belirsiz integralini hesaplayınız.

  A) (1/2)(x(x² + 1)^(1/2) + asin(x))
  B) (1/2)(x(x² + 1)^(1/2) + acos(x))
  C) (1/3)(x(x² + 1)^(3/2) + asin(x))
  D) (1/3)(x(x² + 1)^(3/2) + acos(x))   
  E) (1/2)(x(x² + 1)^(1/2) + atan(x)) 

 30. Cevap: A Açıklama:

  Verilen belirsiz integral, ikinci tip bir trigonometrik substitüsyon kullanılarak çözülebilir. x = tan(t) substitüsyonu yapıldığında, dx = sec²(t) dt elde edilir. İfadenin içine yerleştirilerek, ∫(x² + 1)^(1/2) dx = ∫sec³(t) dt olarak yazılabilir. Bu integral, tekrar ikinci tip bir substitüsyon kullanılarak, u = sec(t) ve du = sec(t)tan(t) dt substitüsyonları yapılarak çözülebilir. Bu işlemlerin sonunda verilen seçeneklerin arasında yalnızca atan(x) yerine asin(x) bulunan (A) seçeneği doğrudur. 31. ∫(x^2 + 2x + 1)/(x + 1)² dx belirsiz integralini hesaplayınız.

  A) ln|x + 1| - 2/(x + 1) + C    B) ln|x + 1| - 1/(x + 1) + C   
  C) ln(x + 1) - 1/(x + 1) + C    D) ln(x + 1) - 2/(x + 1) + C   
  E) ln|x + 1| - 3/(x + 1) + C   

 32. Cevap: B Açıklama:

 33. ∫sin^2(x)cos(x) dx belirsiz integralini hesaplayınız.

  A) -cos(x) + 1/3cos^3(x) + C    B) -cos(x) + 1/2cos^2(x) + C   
  C) -cos(x) + 1/4cos^4(x) + C    D) -cos(x) + 1/5cos^5(x) + C   
  E) -cos(x) + 1/6cos^6(x) + C   

 34. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifadenin çözümü için trigonometrik kimlikleri kullanarak dönüştürmeler yapılabilir. Örneğin, sin^2(x) ifadesi, 1-cos^2(x) ile değiştirilebilir. Böylece verilen ifade, ∫(1-cos^2(x))cos(x) dx şekline dönüşür. Bu ifadeyi çözmek için u değişkeni tanımlanabilir, u=cos(x), ve integral u ile ilgili hale getirilebilir. Sonuçta elde edilen ifade, -cos(x) + 1/3cos^3(x) + C şeklindedir. Bu da cevap seçeneği A'ya denk gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Detayları

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VERİ-SAYMA –OLASILIK
  1. Deneysel ve Teorik Olasılık
  2. Dönel (Dairesel) Permütasyon
  3. Katı Cisimler
  4. Tekrarlı Permütasyon
  5. Uzayda Doğru ve Düzlem

Ayrıca Lise matematik dersi 2.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından 12.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Logaritmaları toplama işlemini yapabilme ve ikinci dereceden denklemi çözebilme.

Analitik geometri konusunda temel dönüşümleri (öteleme, rotasyon, refleksiyon, doğrusal dönüşüm ve benzeri) bilmek ve bu dönüşümleri problemlerde kullanabilmek.

Verilen fonksiyonun limit hesaplamasını yapmak ve sonucu bulabilmektir.

Limit hesaplaması ve belirsizlik durumlarına ilişkin temel kavramları anlama ve L'Hopital kuralını uygulayabilme becerisini ölçmektedir.

Verilen bir fonksiyonun türevini hesaplayabilmek ve belirli bir noktadaki türev değerini bulabilmek.

Verilen rasyonel fonksiyonların limitlerini hesaplayabilir ve dikey asimptotlarını belirleyebilirim.

farklı matematiksel teknikleri kullanarak limit problemlerini çözebilmek.

Trigonometrik fonksiyonlar ve değişken dönüşümleri kullanarak belirsiz integral hesaplamak.

Bölünebilirlik kurallarını kullanarak rasyonel ifadeleri bölme işlemi yapmak ve integral hesaplama yöntemlerinden bölünebilir ifade integrali tekniğini uygulayabilmek.

Belirli integral hesaplamaları için uygun parçalara ayırma yöntemini uygulayabilirim.

Uzun bölme yöntemi kullanarak polinomların integralini hesaplayabilirim.

Fonksiyonların limit hesaplamasında, fonksiyonun tanım kümesindeki bir noktaya yaklaştırma yapılarak limit hesaplanır ve limitin sonucu tanımsız olabilir.

Verilen bir fonksiyonun limitini hesaplamak için L'Hôpital kuralını kullanarak belirsiz ifadeleri çözebilirim.

İkinci tip trigonometrik substitüsyonları nasıl kullan.

Kısmi kesirler yöntemini, türev alma formülleri ve integral hesaplama tekniklerini öğrenirler.

Belirli integralin çözümü için trigonometrik kimlikleri kullanabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Matematik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 14 kere doğru, 56 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Matematik 2.Dönem 2.Sınav - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Matematik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.