Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Dil ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır?


 2. Cevap: Düşünceyi aktaran dildir. Açıklama:

  Mantık için düşünme kadar dil de önemlidir. Düşünceyi aktaran dildir. Bu nedenle ikisi arasında kopmaz bir bağ vardır. Düşünce dilsel formlar olarak incelenebilir, dil aracılığı ile aktarılabilir. Düşüncenin mantık kurallarına uygunluğu dil aracılığı ile denetlenir. Mantık doğru düşüncenin ilkelerini belirler. Bu ilkelere uymayan düşünce doğru olarak kabul edilmez. Sorgulayan, merak eden, düşünen ve bilgi üreten insan ürettiği bilginin doğruluğundan da emin olmak ister. Mantık bilgilerin denetlenmesini, var olan bilgilerden yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu açıdan bakıldığında, dil ile mantık arasında sıkı bir ilişki vardır. Dil, mantığın düşünceyi aktardığı araçtır. Mantık, dili kullanarak düşünceyi biçimlendirir ve düzenli bir hale getirir. 3. Mantık ile doğru düşünme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 4. Cevap: Mantık, doğru düşünmenin ilkelerini belirler. Açıklama:

  Mantık, doğru düşünmenin ilkelerini belirler. Bu ilkeler, düşüncenin mantık kurallarına uygunluğunu ifade eder. Düşüncenin mantık kurallarına uygun olması, düşüncenin doğruluğunun bir göstergesidir. Mantık kurallarına uygun olmayan düşünce, tutarsız, çelişkili ve geçersizdir. Bu tür düşünce doğru olarak kabul edilmez. Bu açıdan bakıldığında, mantık doğru düşünmenin temelini oluşturur. Mantık, doğru düşünmenin ilkelerini belirleyerek düşünceyi tutarlı, çelişkisiz ve geçerli hale getirir. 5. Tümdengelim ve tümevarım akıl yürütme yöntemleri arasındaki temel fark nedir?


 6. Cevap: Tümdengelimde, genel bir ilkeden hareketle özel bir sonuca varılır. Tümevarımda ise, özel durumlardan hareketle genel bir sonuca varılır. Açıklama:

  * Tümdengelimde, önermelerin doğruluğu kesindir. Tümevarımda ise, önermelerin doğruluğu kesin değildir. 7. Eleştirel düşüncenin mantık ile ilişkisini açıklayınız.


 8. Cevap: Eleştirel düşünce, bilginin, sebeplerin ve sonuçların, bakış açılarının sorgulandığı düşünce biçimidir. Mantık ise, doğru düşünmenin kurallarını inceleyen felsefi bir disiplindir. Bu nedenle, eleştirel düşüncenin mantık ile ilişkisi oldukça yakındır. Açıklama:

  Eleştirel düşüncede, doğru düşünmenin kurallarına uyularak bilgi değerlendirilir. Mantık ise, doğru düşünmenin kurallarını belirler. Bu nedenle, eleştirel düşüncenin mantık ile ilişkisi oldukça yakındır. 9. Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yerine hangi mantık sistemi geliştirilmiştir?


 10. Cevap: Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yerine geliştirilen mantık sistemi, modern mantık olarak adlandırılmaktadır. Modern mantık, tümevarım yöntemine dayalı bir mantıktır. Açıklama:

  Modern mantık, Francis Bacon'ın tümevarım yöntemini savunan görüşlerinden etkilenmiştir. Modern mantık, Aristoteles mantığından farklı olarak, genel önermelerin doğruluğunun kanıtlanması yerine, özel önermeler aracılığıyla genel önermelerin elde edilmesini amaçlamaktadır. 11. Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilerin bilime katkıları nelerdir?


 12. Cevap: Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler, bilimin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu eleştiriler sayesinde, bilimsel yöntemin temelini oluşturan tümevarım yöntemi daha fazla önem kazanmıştır. Bu da, bilimin deney ve gözleme dayalı bir yöntemle ilerlemesine olanak sağlamıştır. Açıklama:

  Aristoteles mantığı, genel önermelerin doğruluğunun kabulü üzerine kuruludur. Bu nedenle, bilimsel yöntemin temelini oluşturan tümevarım yöntemine yetersiz kalmaktadır. Rönesans döneminde yapılan eleştiriler sayesinde, bilimin deney ve gözleme dayalı bir yöntemle ilerlemesi mümkün olmuştur. Bu da, bilimin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 13. Tekil kavram nedir?


 14. Cevap: Tekil kavram, tek bir varlığı karşılayan kavramdır. Açıklama:

  Kavramlar, genel ve tekil olmak üzere ikiye ayrılır. Genel kavramlar bir sınıfın tümüne veya aynı türden varlıkların ortak özelliklerine karşılık gelir. Tekil kavramlar ise tek bir varlığı karşılar. Örneğin "insan" genel bir kavramdır, çünkü tüm insanları kapsar. "Ali" ise tekil bir kavramdır, çünkü tek bir kişiyi ifade eder. 15. Somut kavram nedir?


 16. Cevap: Somut kavram, gerçek bir şeyin zihindeki tasarımıdır. Açıklama:

  Kavramlar, somut ve soyut olmak üzere ikiye ayrılır. Somut kavramlar, gerçek bir şeyin zihindeki tasarımıdır. Örneğin "insan" somut bir kavramdır, çünkü gerçek dünyada var olan bir şeyin tasarımıdır. Soyut kavramlar ise varlıkların ortak özelliklerinden soyutladığımız tasarımlardır. Örneğin "adalet" soyut bir kavramdır, çünkü gerçek dünyada var olmayan bir şeyin tasarımıdır. 17. "Canlı" ve "hayvan" kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?


 18. Cevap: "Tam girişimlik" Açıklama:

  "Canlı" kavramı "hayvan" kavramını tam olarak kapsar. Örneğin, bütün hayvanlar canlıdır ve bazı canlılar hayvandır. 19. "Meyve ve sebzeler enerji kaynağıdır." cümlesi bir önerme midir?


 20. Cevap: Evet, bir önermedir. Çünkü bu cümlede bir şeyin doğruluğu ya da yanlışlığı bildirilmektedir. Açıklama:

  Önerme, kendisinde bir şeyin doğrulandığı ya da yanlışlandığı cümledir. Bu cümlede "Meyve ve sebzeler enerji kaynağıdır." ifadesi doğru ya da yanlış bir yargı bildirir. Bu nedenle bu cümle bir önermedir. 21. Hiçbir insan ölümsüz değildir. Bu önerme ile hangi tür bir önerme eşdeğerdir?


 22. Cevap: Hiçbir insan ölümsüz değildir. önermesi ile tümel olumsuz bir önerme eşdeğerdir. Açıklama:

  Hiçbir insan ölümsüz değildir. önermesi tümel olumsuz bir önermedir. Bu önermenin karşıt önermesi tümel olumlu bir önermedir. Bu nedenle, bu önerme ile eşdeğer olan önerme de tümel olumsuz bir önermedir. 23. Bazı insanlar dürüst değildir. Bu önerme ile hangi tür bir önerme eşdeğerdir?


 24. Cevap: Bazı insanlar dürüst değildir. önermesi ile tikel olumsuz bir önerme eşdeğerdir. Açıklama:

  Bazı insanlar dürüst değildir. önermesi tikel olumsuz bir önermedir. Bu önermenin düz döndürülmesi tikel olumsuz bir önermedir. Bu nedenle, bu önerme ile eşdeğer olan önerme de tikel olumsuz bir önermedir. 25. Bir ırmakta yüzmeyi düşünüyorsunuz. Irmak ya yağmurlu ya da güneşlidir. Irmak güneşli değildir. Bu durumda, ırmak sizi taşıyabilir mi?


 26. Cevap: Hayır, ırmak sizi taşıyamaz. Açıklama:

  Büyük öncül, "ırmak yağmurlu ya da güneşlidir" ayrık öncüllü kıyastır. Bu kıyas sonucunda sonuç olumludur. Küçük öncül, "ırmak güneşli değildir" önermesidir. Bu önerme olumsuzdur. Bu nedenle, ırmak yağmurludur. Yağmurlu bir ırmak sizi taşıyamaz. 27. Bir ırmakta yüzmeyi düşünüyorsunuz. Irmak donmuştur. Bu durumda, ırmak sizi taşıyabilir mi?


 28. Cevap: Hayır, ırmak sizi taşıyamaz. Açıklama:

  Küçük öncül, "ırmak donmuştur" koşullu önermesidir. Bu önerme olumsuzdur. Büyük öncül, "donmayan şey beni taşıyamaz" ayrık öncüllü kıyastır. Bu kıyas sonucunda sonuç olumsuzdur. Bu nedenle, ırmak sizi taşıyamaz. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Basit önermelerden oluşan kıyasa tümel kıyas denir.
  2. (.....) Büyük öncülün ön bileşeni yanlışsa sonuç da yanlıştır.
  3. (.....) Ayrık öncüllü kıyaslarda büyük öncül iki basit önermeden oluşur.
  4. (.....) İkilemde, büyük öncül iki koşullu önermeden oluşur.
  5. (.....) Eksik önermeli kıyaslarda, öncüllerden biri gizlenmiştir.
  6. (.....) Koşullu kıyaslarda, büyük öncül koşullu önermedir.
  7. (.....) Tümel kıyaslarda, büyük öncül tümel önermedir.
  8. (.....) Basit önermelerden oluşan kıyaslara eksik önermeli kıyas da denir.
  9. (.....) Ayrık öncüllü kıyaslarda, büyük öncüldeki iki basit önerme veya bağlacı ile bağlanır.
  10. (.....) İkilemde, küçük öncül ayrık önermedir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Basit önermelerden oluşan kıyaslara basit kıyas da denir. 2. Büyük öncülün ön bileşeni doğruysa sonuç da doğru olabilir, yanlış olabilir. 3. Ayrık öncüllü kıyaslarda büyük öncül iki basit önermeden oluşur ve veya bağlacı ile bağlanır. 4. İkilemde, büyük öncül iki koşullu önermeden oluşur ve ve bağlacı ile bağlanır. 5. Eksik önermeli kıyaslarda, öncüllerden biri gizlenmiştir ve bu gizlenen önerme genellikle büyük öncüldür. 6. Koşullu kıyaslarda, büyük öncül koşullu önermedir ve ise bağlacı ile bağlanır. 7. Tümel kıyaslarda, büyük öncül tümel önermedir ve tüm bağlacı ile başlar. 8. Basit önermelerden oluşan kıyaslara basit kıyas da denir. 9. Ayrık öncüllü kıyaslarda, büyük öncüldeki iki basit önerme veya bağlacı ile bağlanır. 10. İkilemde, küçük öncül ayrık önermedir ve veya bağlacı ile bağlanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise seçmeli mantık dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Düşünceyi aktaran dil, mantığın düşünceyi biçimlendirdiği ve düzenli bir hale getirdiği araçtır.

Mantık, doğru düşünmenin ilkelerini belirler. Bu ilkeler, düşüncenin mantık kurallarına uygunluğunu ifade eder.

Öğrenci, tümdengelim ve tümevarım akıl yürütme yöntemleri arasındaki farkı açıklar.

Öğrenci, eleştirel düşüncenin mantık ile ilişkisini açıklar.

Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yerine geliştirilen modern mantık, tümevarım yöntemine dayalı bir mantıktır.

Rönesans döneminde Aristoteles mantığının yetersiz kaldığı yönündeki eleştiriler, bilimin deney ve gözleme dayalı bir yöntemle ilerlemesine olanak sağlamıştır.

* Kavramların genel ve tekil kavramlar olarak sınıflandırılmasını açıklar.

* Kavramların somut ve soyut kavramlar olarak sınıflandırılmasını açıklar.

"Canlı, cansız, bitki, hayvan gibi kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar."

Önermenin tanımını ve özelliklerini açıklar.

Karşıt önermenin niteliğinin, önermenin niteliğinin karşıtı olduğunu bilir.

Düz döndürmenin niteliğinin, önermenin niteliğinin aynı olduğunu bilir.

Ayrık öncüllü kıyasları analiz eder.

Koşullu ve ayrık önermelerden oluşan ikilem kıyaslarını analiz eder.

1. Kısaların türlerini ayırt eder. 2. Kısaların doğruluk ve yanlışlık özelliklerini açıklar. 3. Kısaların yapısını ve oluşumunu analiz eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Mantık 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.