Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Hidrokarbonların en temel özellikleri nelerdir?

  A) Suda çözünürler ve renksizdirler.
  B) Kükürtlü asitlerle tepkimeye girerler ve asitlendirme özelliği gösterirler.
  C) Doymuş ve doymamış olmak üzere ikiye ayrılırlar.
  D) Yalnızca doğal kaynaklardan elde edilebilirler.
  E) Sadece alkollerle tepkimeye girerek ürün verirler.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır. Hidrokarbonlar, karbon ve hidrojen atomlarından oluşan organik bileşiklerdir. Doymuş hidrokarbonlar, karbon atomları arasında tek bağlar bulunan bileşiklerdir. Doymamış hidrokarbonlar ise karbon atomları arasında çift veya üçlü bağlar içeren bileşiklerdir. Hidrokarbonların özellikleri, yapısına ve türüne göre değişebilir. Örneğin, bazı hidrokarbonlar suda çözünürken, bazıları suda çözünmez. 3. Eterlerin hidrolizi hangi ürünleri verir?

  A) Karboksilik asit ve alkol       B) Aldehit ve keton               
  C) Amonyak ve amin                 D) Alkil ve halojen               
  E) Eterler hidrolize olamazlar.   

 4. Cevap: A Açıklama:

  Eterler, asit katalizi altında hidrolize olabilirler ve bu reaksiyon sonucunda karboksilik asit ve alkollere ayrışırlar. Bu reaksiyonun bir örneği, metil propil eterin sülfürik asit varlığında hidrolizi sonucunda propil alkol ve propanoik asit oluşumudur. Eterlerin hidrolizi, organik kimya alanında önemli bir reaksiyon türüdür. 5. Hangi özellik eterlerin diğer organik bileşiklerden farklı olmasını sağlar?

  A) Hidrojen bağı yapma yeteneği
  B) Oksijen atomunun karbon zincirine eklenmesi
  C) Aromatik yapıya sahip olma
  D) Isomerik yapıları
  E) Hepsi aynı özelliklere sahiptir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Eterler, oksijen atomunun iki karbon zinciri arasında yer almasıyla diğer organik bileşiklerden farklılaşırlar. Bu yapısal fark, eterlerin polar olmalarına ve su ile hafifçe karışabilmelerine neden olur. Ayrıca, eterler hidrojen bağı yapma yeteneğine sahip değillerdir ve aromatik yapıya sahip değillerdir. Bu özellikleri sayesinde, eterlerin farklı kimyasal ve fiziksel özellikleri vardır. 7. Eterlerin çoğu, organik çözücüler olarak kullanılır, bu özelliklerinden dolayı hangi alanda kullanılmazlar?

  A) Boya endüstrisi
  B) Kozmetik endüstrisi
  C) Gıda endüstrisi
  D) İlaç endüstrisi
  E) Eterler bu endüstrilerin hepsinde kullanılır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Eterlerin organik çözücü olarak kullanıldığı alanlar arasında boyalar, kozmetik ürünler, ilaçlar ve diğer endüstriyel ürünler yer alır. Ancak, gıda endüstrisinde kullanılmazlar, çünkü genellikle toksik olabilecekleri ve gıda maddelerinde kullanılması uygun olmadığı için gıda endüstrisinde kullanımı sınırlıdır. 9. Hangi eter reaksiyonu, okzidasyon reaksiyonu sonucunda gerçekleşir?

  A) Asit klorürüyle reaksiyon    B) Alkol ile reaksiyon         
  C) Halojenlerle reaksiyon       D) Amonyak ile reaksiyon       
  E) Eterler okzide olamazlar.   

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Alkol ile reaksiyon şeklindedir. Alkollerin oksidasyonu sonucu karboksilik asitler veya aldehit/ketonlar oluşabilir. Bu reaksiyonlar genellikle bir oksidasyon ajanı olan KMnO4 veya K2Cr2O7 gibi güçlü bir oksitleyici ile gerçekleştirilir. 11. Hangisi yanlıştır?

  A) Alkol molekülleri hidrojen bağlarıyla birbirlerine bağlanabilirler.
  B) Alkol molekülleri su molekülleriyle hidrojen bağları kurabilirler.
  C) Alkoller, hidrokarbonlardan bir hidrojen atomunun yerine bir hidroksil (-OH) grubunun gelmesiyle oluşur.
  D) Alkolün kaynama noktası karbonhidratlarınkine benzer şekilde artar.
  E) Alkol molekülleri asit-katalizliğinde bazlara dönüşebilirler.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, D şıkkıdır. Alkolün kaynama noktası hidrokarbonlarınkinden daha düşüktür, çünkü hidroksil (-OH) grubu hidrokarbonların sahip olmadığı ek bir polar bağ içerir. Alkol molekülleri hidrojen bağları, su molekülleriyle hidrojen bağları kurma ve bazlara dönüşme özellikleriyle tanınır. 13. Bir alkil grubu (-R) içermeyen birincil bir alkol hangisidir?

  A) Metanol                 B) Etil alkol             
  C) İzopropil alkol         D) N-butil alkol          
  E) Sekunder butil alkol   

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Metanol'dür. Metanol, birincil bir alkol olup alkil grubu (-R) içermez. Birincil alkol, karbon atomuna doğrudan bir alkil grubu bağlanmış olan alkolü ifade eder. Bu soru, organik kimyada temel bir kavram olan alkol türlerini ve alkil gruplarını anlamayı gerektirir. 15. Aşağıdakilerden hangisi alkolün oksitlenmesi sonucu oluşmaz?

  A) Aldehit    B) Karboksilik asit    C) Eter    D) Keton    E) Su

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Su, alkolün oksitlenmesi sonucu oluşmaktadır. Oksitlenme reaksiyonunda alkoldeki -OH grubu oksijenle değiş tokuş yaparak -O- grubuna dönüşür ve su oluşur. Alkolün oksitlenmesi sonucu ise aldehit, karboksilik asit ve keton gibi farklı ürünler oluşabilir. 17. Birincil bir alkolden asit kataliziyle üretilen ürün nedir?

  A) Aldehit    B) Keton    C) Karboksilik asit    D) Eter    E) Amonyak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Aldehit'tir. Birincil bir alkolden asit kataliziyle üretilen ilk ürün aldehittir. Alkolün oksidasyonu, birincil alkollerde aldehitlere ve daha sonra karboksilik asitlere dönüşen iki basamaklı bir süreçtir. 19. Alkolün yanması ne sonuç verir?

  A) Su, karbondioksit ve enerji açığa çıkar.
  B) Su ve karbondioksit açığa çıkar.
  C) Su, karbonmonoksit ve enerji açığa çıkar.
  D) Su, oksijen ve enerji açığa çıkar.
  E) Karbonmonoksit, oksijen ve enerji açığa çıkar.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, alkolün yanması sonucu su, karbondioksit ve enerjinin açığa çıktığı belirtilmektedir. Alkol molekülleri oksijenle reaksiyona girerek parçalanır ve bu reaksiyon sonucu su ve karbondioksit gazları açığa çıkar. Bu reaksiyon aynı zamanda enerji açığa çıkardığından, alkol yanması sırasında ısı ve ışık gibi enerji biçimleri de meydana gelebilir. 21. Hangi fonksiyonel grup, oksijen atomuna bağlı iki alkil grubundan oluşur?

  A) Alkol    B) Ester    C) Amin    D) Aldehit    E) Karboksilik asit

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Alkol'dür. Alkol, oksijen atomuna bağlı bir veya daha fazla alkil grubu içeren bir organik bileşiktir. Alkollerin genel formülü R-OH'dir. Alkil grupları, hidrokarbon zincirlerinden oluşur ve alkolün özelliklerini belirler. Alkoller, birçok endüstriyel ve tıbbi uygulama için kullanılırlar ve ayrıca birçok alkollü içecek ve parfüm gibi tüketici ürünlerinde de bulunurlar. 23. Hangi fonksiyonel grup, hidroksil (-OH) grubunu içeren organik bileşikleri ifade eder?

  A) Alkol    B) Eter    C) Aldehit    D) Amin    E) Karboksilik asit

 24. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Alkol fonksiyonel grubudur. Alkol, bir hidroksil (-OH) grubuna sahip organik bileşikleri ifade eder. Alkol fonksiyonel grubu, bir karbon atomuna bağlı hidrojen atomu yerine bir hidroksil grubu (-OH) bulunmasıyla oluşur. Alkol fonksiyonel grubu, çeşitli organik bileşiklerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Örneğin, metanol, etanol ve propanol, alkollere örnek olarak verilebilir. 25. Hangi fonksiyonel grup, karbonil grubunu (-CO-) içeren organik bileşikleri ifade eder?

  A) Alkol    B) Eter    C) Aldehit    D) Amin    E) Karboksilik asit

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Aldehit"tir. Aldehit, bir karbonil grubunu (-CO-) içeren organik bileşiklerdir ve genellikle -CHO şeklinde yazılır. Bu fonksiyonel grup, organik kimyada önemli bir rol oynar ve çeşitli bileşiklerin sentezinde kullanılır. Aldehitlerin birçok özelliği vardır, örneğin reaktiviteleri yüksektir ve kolayca oksitlenebilirler. 27. Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklerin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Yanıcı olmaları
  B) Genellikle suda çözünür olmaları
  C) Isıya karşı dirençli olmaları
  D) Doğal kaynaklardan elde edilebilmeleri
  E) Hidrokarbonlar gibi karbon ve hidrojen atomları içermeleri

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Isıya karşı dirençli olmaları" olarak verilmiştir. Organik bileşikler, çoğunlukla suda çözünür ve yanıcıdır. Ayrıca, hidrokarbonlar gibi karbon ve hidrojen atomları içerirler ve genellikle doğal kaynaklardan elde edilirler. 29. Aşağıdakilerden hangisi alkolleri karboksilik asitlere dönüştüren bir reaksiyon değildir?

  A) Oksidasyon     B) Dehidrasyon    C) Esterleştirme
  D) Hidroliz            E) Fermentasyon

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Esterleştirme" olarak belirtilmiştir. Alkoller, oksidasyon, dehidrasyon, hidroliz ve fermentasyon gibi reaksiyonlarla karboksilik asitlere dönüştürülebilirken, esterleştirme reaksiyonu karboksilik asitleri alkollere dönüştürür. Esterleştirme reaksiyonunda, bir alkollü hidroksil grubu ve bir karboksilik asit grubu birleştirilerek ester adı verilen bir bileşik oluşturulur. 31. Aşağıdakilerden hangisi bir esterin özellikleri arasında yer almaz?

  A) Hoş kokulu olmaları
  B) Suda çözünür olmaları
  C) Kolay uçucu olmaları
  D) Polimerize olabilmeleri
  E) Esterleştirme reaksiyonlarıyla sentezlenebilmeleri

 32. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır, yani esterlerin suda çözünür olmaları özelliklerinden biri değildir. Esterler organik bileşiklerdir ve genellikle hoş kokuları ve kolay uçucu olmalarıyla bilinirler. Ayrıca polimerize olabilme özelliklerine sahiptirler ve esterleştirme reaksiyonlarıyla sentezlenebilirler. 33. Aşağıdakilerden hangisi alkenleri hidrojenle doyurarak alkana dönüştüren bir reaksiyon değildir?

  A) Elektrofilik katılma       B) Hidrojenasyon             
  C) Oksidasyon                 D) Halojenasyon              
  E) Katalitik hidrojenasyon   

 34. Cevap: C Açıklama:

  C) Oksidasyon. Alkenler, elektrofilik katılma, hidrojenasyon, halojenasyon ve katalitik hidrojenasyon gibi reaksiyonlarla alkana dönüştürülebilirler. Ancak, oksidasyon reaksiyonu alkenlerin alkana dönüştürülmesinde kullanılmaz. Bu reaksiyon, alkenlerin karbon atomlarına oksijen atomları eklenmesiyle birlikte oksitlenmelerine neden olur. Bu sorunun çözümü için, alkenlerin hidrojenle doyurulması reaksiyonlarının bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca, reaksiyon tiplerinin de farklılaştırılması ve oksidasyon reaksiyonunun alkenlerin alkana dönüştürülmesinde kullanılmadığının bilinmesi gerekmektedir. 35. Bir hidrokarbonun adı "3-metilheptan" olarak verildiğine göre, bu hidrokarbonun kaç tane karbon ve kaç tane hidrojen atomu içerdiği belirlenebilir mi?

  A) 7 karbon, 16 hidrojen     B) 10 karbon, 22 hidrojen   
  C) 8 karbon, 18 hidrojen     D) 9 karbon, 20 hidrojen    
  E) 6 karbon, 14 hidrojen    

 36. Cevap: A Açıklama:

 37. Aşağıdakilerden hangisi, etan ve eten arasındaki farkı açıklar?

  A) Etan bir alken, eten bir alkan türüdür.
  B) Etan bir alkan, eten bir alken türüdür.
  C) Etan çift bağa sahip, eten tek bağa sahip bir bileşiktir.
  D) Etan doymuş, eten doymamış bir hidrokarbon türüdür.
  E) Etan polar, eten apolar bir bileşiktir.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B şıkkıdır. Etan, iki karbon atomu ve altı hidrojen atomu içeren doymuş bir alkan bileşiğidir. Eten ise iki karbon atomu ve dört hidrojen atomu içeren doymamış bir alken bileşiğidir. Etan ve eten arasındaki fark, bağ yapısı ve doymamış/doymuş olma durumundan kaynaklanmaktadır. 39. Hidrokarbonlarda, bir alkana bir hidrojen atomu yerine bir metil (CH3) grubu eklenmesi sonucunda oluşan bileşiklere ne ad verilir?

  A) Alkenler                    B) Alkinler                   
  C) Aromatik hidrokarbonlar     D) Halojenli hidrokarbonlar   
  E) İzomerler                  

 40. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "Alkil grubu"dur. Alkana bir hidrojen atomunun yerine bir metil grubu (CH3) eklenmesi sonucunda oluşan bileşiklere alkil grubu denir. Bu bileşikler, organik kimyada sıkça kullanılır ve özellikle yan zincir olarak proteinlerin yapısında bulunurlar. 41. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkendir?

  A) CH3CH2OH     B) C2H5Br    C) CH3CH2CH3
  D) C2H2                E) CH3CH2CHO

 42. Cevap: D Açıklama: 43. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi, bir alkenin hidrojen atomlarına brom ilavesi sonucunda elde edilir?

  A) CH3CH2OH       B) CH3CH2Br    C) CH3CH2CH3
  D) CH3CHBrCH3    E) CH3CH2CHO

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D seçeneğidir, çünkü alkenlerin hidrojen atomlarına brom ilavesi sonucu halojenli hidrokarbonlar oluşur ve CH3CH=CH2 bileşiğinin hidrojen atomlarına brom eklenmesi sonucunda CH3CHBrCH3 bileşiği oluşur. 45. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asetik asit ile reaksiyona girerek etil asetata dönüştürülebilir?

  A) Metanol               B) Etilen glikol        
  C) Propanol              D) Bütanol              
  E) Metil t-butil eter   

 46. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Bütanol. Asetik asit, bir alkollü çözelti ile reaksiyona girerek, ester oluşumuna neden olur. Bütanol, asetik asit ile reaksiyona girerek etil asetata dönüştürülebilir. Bu reaksiyon Fischer esterifikasyonu olarak bilinir. 47. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doğada mevcut olan organik bileşiklerden biridir?

  A) Karbonat    B) Sodyum hidroksit    C) Laktik asit
  D) Amonyak    E) Potasyum klorür

 48. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Laktik asit" dir. Laktik asit, doğada bulunan organik bileşiklerden biridir ve süt ürünlerinin mayalanması sırasında oluşur. Organik bileşikler, karbon ve hidrojen gibi elementler içeren ve genellikle canlı organizmalar tarafından üretilen bileşiklerdir. 49. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi doymuş bir hidrokarbon değildir?

  A) Etan    B) Metan    C) Pentan    D) Hekzan    E) Etin

 50. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Etin" olarak verilmiştir. Etin, bir çift bağa sahip olan bir hidrokarbondur ve bu nedenle doymamış bir hidrokarbon olarak sınıflandırılır. Diğer seçenekler ise doymuş hidrokarbonlardır. Bu soru, organik kimya konusundaki temel bilgileri test etmektedir. KYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Detayları

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca Lise kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hidrokarbonların özellikleri, endüstride birçok alanda kullanılmalarını sağlar.

organik kimya konularında temel reaksiyon türlerini bilmek ve bunların ürünlerini tahmin edebilmektir.

Eterlerin yapısal farklılıklarını ve diğer organik bileşiklerden ayrılan özelliklerini anlamak.

Eterlerin organik çözücü olarak kullanılabileceği endüstriyel alanlar arasında gıda endüstrisi yoktur.

kimyasal reaksiyonlarda oksidasyon ve indirgenme süreçlerinin anlaşılmasıdır.

Organik kimya alanındaki alkol türlerini ve alkil gruplarının özelliklerini anlayabilme.

kimya alanındaki temel organik reaksiyonlar ve ürünlerini anlama kazanımını ölçmektedir.

kimyada oksidasyon reaksiyonlarını ve alkol fonksiyonel grubunu anlama becerisini ölçmektedir.

Kimya alanında temel reaksiyonları ve bu reaksiyonlarda açığa çıkan ürünleri anlamayı ölçmektedir.

organik kimyanın temel fonksiyonel gruplarını tanımak ve özelliklerini anlamaktır.

Organik bileşiklerin özellikleri hakkında temel bilgi ve anlayışa sahip olup olmadıklarını ölçmektedir.

Kimya alanındaki temel reaksiyonları anlayarak, kimyasal dönüşümleri yorumlama ve kimya bilgisini günlük hayatta kullanabilme.

Esterlerin özelliklerini tanımlamayı ve bu özelliklerin kimyasal özelliklerine nasıl bağlı olduğunu anlamayı içerir.

Kimya alanında, farklı reaksiyon türleri ve bunların uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir.

Kimyasal bileşenlerin isimlendirilmesi ve bileşimlerinin hesaplanmasıdır.

Organik kimya konusundaki temel kavramları anlama kazanımını ölçmektedir.

Organik kimyaya giriş düzeyindeki bilgiyi ölçmektedir.

Cevap anahtarı D) C2H2'dir. Çünkü alkeler sadece karbon ve hidrojen atomlarından oluşurlar ve en basit alken eten (C2H4) iken, C2H2 daha basit bir yapıya sahip olan bir alkindir. Alkenlerin çift bağları varken, alkilerin tek bağları vardır.

Organik kimya konusunda öğrencilerin temel bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Asetik asit ve alkollü çözeltilerinin ester oluşumu reaksiyonlarını anlama ve esterlerin nasıl sentezlenebileceğini bilmektir.

Organik bileşiklerin doğal kaynakları ve özellikleri hakkında bilgi gerektirir.

Hidrokarbonlar hakkında temel kavramları anlamaları gerekmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 51 kere doğru, 127 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.