Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. İşletmeler, kâr elde etmek, topluma hizmet etmek ve varlıklarını sürdürmek için aşağıdakilerden hangilerini yapar?

  A) İşletme faktörlerini bir araya getirir.
  B) Üretim yapar.
  C) Pazarlama yapar.
  D) Finansman yapar.
  E) Tümünü yapar.

 2. Cevap: E Açıklama:

  İşletmeler, varlıklarını sürdürmek için kâr elde etmeyi, topluma hizmet etmeyi ve üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim yapmayı, üretilen mal ve hizmetleri pazarlamayı ve finansman sağlamayı hedefler. Bu nedenle, cevap tümünü yapar olmalıdır. 3. Girişimci, aşağıdakilerden hangisini yapar?

  A) İşletme kurar.    B) Risk alır.       
  C) Yenilik yapar.    D) Tümünü yapar.    
  E) Hiçbiri                               

 4. Cevap: D Açıklama:

  Girişimci, işletme kurmak, risk almak ve yenilik yapmak gibi faaliyetleri gerçekleştirir. Bu nedenle, cevap tümünü yapar olmalıdır. 5. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, güvenlik ihtiyaçları hangi basamakta yer alır?

  A) Birinci basamak     B) İkinci basamak     
  C) Üçüncü basamak      D) Dördüncü basamak   
  E) Beşinci basamak                           

 6. Cevap: B Açıklama:

  Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, güvenlik ihtiyaçları ikinci basamakta yer alır. Bu ihtiyaçlar, insanın fiziksel ve ruhsal güvenliğini sağlamaya yönelik ihtiyaçlardır. Korunma, istikrar, güvenlik gibi ihtiyaçlar bu kategoriye girer. 7. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, sevgi ve saygı ihtiyaçları hangi basamakta yer alır?

  A) Birinci basamak     B) İkinci basamak     
  C) Üçüncü basamak      D) Dördüncü basamak   
  E) Beşinci basamak                           

 8. Cevap: D Açıklama:

  Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, sevgi ve saygı ihtiyaçları dördüncü basamakta yer alır. Bu ihtiyaçlar, insanın sosyal ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik ihtiyaçlardır. Sevgi, saygı, ait olma gibi ihtiyaçlar bu kategoriye girer. 9. Ayakkabı imal eden bir işletmenin üretim yapabilmesi için kullanacağı başlıca girdilerden hangileridir?

  A) İş gücü ve sermaye
  B) Doğal kaynaklar ve iş gücü
  C) Doğal kaynaklar, sermaye ve bilgi
  D) İş gücü, sermaye, doğal kaynaklar ve bilgi
  E) İş gücü, sermaye ve hammadde

 10. Cevap: D Açıklama:

  İşletme, girdileri çıktılara dönüştüren süreç olarak tanımlanabilir. Ayakkabı imal eden bir işletmenin girdileri arasında iş gücü, sermaye, doğal kaynaklar ve bilgi yer alır. 11. Bir çift ayakkabının maliyeti 35,00 TL, satış fiyatı ise 45,00 TL’dir. Bu ayakkabılardan 1000 adet üretilip satıldığını varsayarsak, elde edilen kâr tutarının ne olduğunu hesaplayınız.

  A) 10.000 TL    B) 15.000 TL    C) 20.000 TL    D) 25.000 TL    E) 30.000 TL    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kâr = Satış fiyatı - Maliyet Kâr = 45,00 TL/çift * 1000 adet - 35,00 TL/çift * 1000 adet Kâr = 45.000 TL - 35.000 TL Kâr = 10.000 TL 13. Üretimin amacı, insanın ihtiyaç ve isteklerinin giderilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi üretim amacı ile ilgili değildir?

  A) İnsan ihtiyaçlarının karşılanması
  B) Ekonomik malların kıtlığının azaltılması
  C) İşsizliğin azaltılması
  D) Vergi gelirlerinin elde edilmesi
  E) Kâr elde edilmesi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Üretimin amacı, insanın ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması ile ekonomik malların kıtlığının azaltılmasıdır. İşsizliğin azaltılması ise üretim amacı ile doğrudan ilgili değildir. Ancak üretim arttıkça yeni iş alanları açılacağından dolaylı olarak işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunabilir. 15. İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan ve fiziksel özelliği bulunan somut varlıklara ne ad verilir?

  A) Hizmet            B) Mal              
  C) İhtiyaç           D) Üretim faktörü   
  E) Fayda                                 

 16. Cevap: A Açıklama:

  Soru metninde, fiziksel özelliği bulunan somut varlıklardan bahsedilmektedir. Bu tanımlara uymayan seçenekler elenmiştir. Üretim faktörleri, ihtiyaçlar ve fayda soyut kavramlardır. Mal, fiziksel özelliği bulunan somut varlıklara verilen isimdir. 17. Standardizasyon işlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet üretimine izin verilmemektedir. Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

  A) Standardizasyon, mal ve hizmetlerin kalitesini artırır.
  B) Standardizasyon, mal ve hizmetlerin maliyetini düşürür.
  C) Standardizasyon, mal ve hizmetlerin verimliliğini artırır.
  D) Standardizasyon, mal ve hizmetlerin rekabet gücünü artırır.
  E) Standardizasyon, mal ve hizmetlerin güvenliğini sağlar.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Soru metninde, standardizasyon işleminin öncelikli hedefinin can ve mal güvenliği olduğu belirtilmektedir. Bu durum, standardizasyonun mal ve hizmetlerin güvenliğini sağladığını ifade eder. 19. İşletmelerin genel amaçlarından biri nedir?

  A) Topluma hizmet etmek
  B) Varlığını devam ettirmek
  C) Kâr etmek
  D) Çalışanlara yeterli ücret vermek
  E) Tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunmak

 20. Cevap: C Açıklama:

  İşletmelerin genel amaçları kâr etmek, topluma hizmet etmek ve varlığını devam ettirmektir. Bu seçeneklerden yalnızca kâr etmek genel bir amaçtır. 21. İşletmelerin varlığını devam ettirmesi için hangi dengeyi kurması gerekir?

  A) Kâr etme ve topluma hizmet etme
  B) Kâr etme ve çalışanlara yeterli ücret verme
  C) Kâr etme ve tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunma
  D) Tüm amaçlar arasında denge kurması
  E) Hiçbir amaç arasında denge kurmasına gerek yoktur.

 22. Cevap: A Açıklama:

  İşletmelerin varlığını devam ettirmesi için kâr etme ve topluma hizmet etme amacı arasında tutarlı bir denge kurması gerekir. Kısa sürede aşırı miktarda kâr etmek isteyen işletme, ya mal ve hizmeti yüksek fiyattan satacak ya da kalitesiz üretim yaparak maliyeti düşürecektir. Bu da işletmenin kısa vadede kâr etmesini sağlamakla birlikte uzun vadede varlığını devam ettirememesine neden olacaktır. 23. İşletme bilimi ile ekonomi bilimi arasındaki ilişkiyi en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşletme bilimi ekonomi biliminin bir alt dalıdır.
  B) İşletme bilimi ekonomi biliminden bağımsızdır.
  C) İşletme bilimi ekonomi biliminden yararlanarak mal ve hizmet üretimini planlar.
  D) İşletme bilimi ekonomi biliminden bağımsız olarak mal ve hizmet üretimini planlar.
  E) İşletme bilimi ekonomi biliminin bir üst dalıdır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  İşletme bilimi ekonomi biliminden yararlanarak mal ve hizmet üretimini planlar. Bu nedenle işletme bilimi ile ekonomi bilimi arasında bir ilişki vardır. Ancak işletme bilimi ekonomi biliminin bir alt dalı değildir. Ekonomi bilimi ekonomik olayların genel yapısını ve insan gruplarının ekonomik problemlerini konu edinir. İşletme bilimi ise teknik bir birim olan işletmeyi ele alarak yönetim ve faaliyet sorunlarıyla ilgilenir. 25. Aşağıdakilerden hangisi işletme biliminin amaçlarından biri değildir?

  A) Kâr elde etmek
  B) Tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunmak
  C) Topluma fayda sağlamak
  D) Çalışanlara yüksek ücret vermek
  E) Uzun vadede büyümek

 26. Cevap: D Açıklama:

  İşletmelerin amaçları arasında kâr elde etmek, tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunmak, topluma fayda sağlamak ve uzun vadede büyümek yer alır. Çalışanlara yüksek ücret vermek, işletmelerin amaçlarından biri değildir. 27. Davranış bilimleri, aşağıda belirtilen işletmecilik ile ilgili problemlerin hangilerine çözümler üretir?

  A) İş şartlarından şikâyetler
  B) Verginin zamanında ödenmemesinden doğan gecikme zammı ödemesi
  C) Çalışanların yöneticileri ile çatışmaları
  D) Sel baskını nedeniyle ürünün tarlada kalması
  E) Çalışanların işe olan ilgilerinin azalması

 28. Cevap: C Açıklama:

  Davranış bilimleri, insan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. İşletmelerde çalışanların davranışlarını etkileyen faktörleri inceleyerek, çalışanların verimliliğini ve üretkenliğini artırmaya yönelik çözümler üretir. Bu nedenle, çalışanların yöneticileri ile çatışmaları, işe olan ilgilerinin azalması gibi sorunların çözümünde davranış bilimleri etkilidir. 29. İşletmeler, aşağıdaki kanunlarla ve hukukun hangi dallarıyla ne tür bir ilişki içerisinde olabilir?

  A) Ticaret Hukuku: İşletmenin kuruluşu, faaliyeti ve tasfiyesi ile ilgili konular
  B) Borçlar Hukuku: İşletmenin sözleşmeleri ve alacak-borç ilişkileri ile ilgili konular
  C) İş Hukuku: İşletmenin çalışanları ile olan ilişkileri ile ilgili konular
  D) Vergi Hukuku: İşletmenin vergilendirme ile ilgili konuları
  E) Tüm cevaplar doğrudur.

 30. Cevap: E Açıklama:

  İşletmeler, faaliyetlerini sürdürebilmek için çeşitli kanun ve hukuk kurallarına uymak zorundadır. Bu kanun ve hukuk kuralları, işletmenin kuruluşu, faaliyeti ve tasfiyesi, sözleşmeleri, alacak-borç ilişkileri, çalışanları ile olan ilişkileri ve vergilendirme ile ilgili konuları kapsamaktadır. 31. Bir ülkedeki sanayi işletmelerinin sayısının artması, aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

  A) İşsizlik                  B) Dış ticaret açığı        
  C) Üretim miktarı            D) Tüketim miktarı          
  E) Ücretli çalışan sayısı                                

 32. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi işletmelerinin sayısı arttığında, üretim miktarı da artar. Bu da ülke ekonomisi için olumlu bir durumdur. 33. Sanayi işletmelerinin başlıca özelliklerinden biri, üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiziksel ya da kimyasal yönden değişikliğe uğramasıdır. Bu özelliği dikkate alarak aşağıdakilerden hangisinin sanayi işletmesine ait olduğu söylenebilir?

  A) Bir çiftlikte üretilen buğday
  B) Bir fabrikada üretilen otomobil
  C) Bir terzinin diktiği elbise
  D) Bir hastanede verilen sağlık hizmeti
  E) Bir bankada verilen finansal hizmet

 34. Cevap: B Açıklama:

  Buğday, tarımsal bir üründür ve fiziksel olarak herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Terzilik, hizmet sektörüdür ve üretim sürecinde kullanılan girdiler fiziksel olarak herhangi bir değişikliğe uğramaz. Sağlık hizmeti ve finansal hizmet, hizmet sektörüdür ve üretim sürecinde kullanılan girdiler fiziksel olarak herhangi bir değişikliğe uğramaz. Bu nedenle, otomobil üretimi, sanayi işletmesine ait bir faaliyettir. 35. Sermayelerinin tamamı veya büyük bir bölümü, özel kişi ve kuruluşlara ait olan işletmelere ne ad verilir?

  A) Özel işletmeler
  B) Kamu işletmeleri
  C) Yabancı sermayeli işletmeler
  D) İktisadi devlet teşekkülleri
  E) Kamu iktisadi kuruluşları

 36. Cevap: A Açıklama:

  Özel işletmeler, sermayelerinin tamamı veya büyük bir bölümü özel kişi ve kuruluşlara ait olan işletmelerdir. 37. Hukuki yönden işletmeler, sermayelerine göre aşağıdakilerden hangi şekilde sınıflandırılabilir?

  A) Tek kişi işletmeleri, ortaklıklar, kamu işletmeleri
  B) Şahıs şirketleri, sermaye şirketleri
  C) Özel işletmeler, kamu işletmeleri
  D) Yerli işletmeler, yabancı sermayeli işletmeler
  E) İmalathaneler, ticarethaneler, hizmet işletmeleri

 38. Cevap: A Açıklama:

  İşletmeler, hukuki yönden sermayelerine göre şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. 39. Adi şirketler, aşağıdakilerden hangi özelliği ile diğer ortaklıklardan ayrılır?

  A) Ortaklık payları borsada işlem görür.
  B) Ortaklar, şirket borçlarından sınırsız sorumludur.
  C) Ortakların sayısı sınırlıdır.
  D) Ortakların sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
  E) Ortaklık, ticaret siciline tescil edilmek zorundadır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Adi şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sınırsız sorumludur. Bu, ortakların şirket borçlarından şahsi mal varlıklarıyla da sorumlu olduğu anlamına gelir. 41. Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlıdır. Bu ifadeye göre, anonim şirketlerde ortakların sorumluluğunun sınırlı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Ortakların sayısı çok fazladır.
  B) Ortakların ortaklık süresi sınırlıdır.
  C) Ortaklar, şirketin yönetiminde söz sahibi değildir.
  D) Ortaklar, şirketin borçlarına karşı, koydukları sermaye kadar sorumludur.
  E) Ortakların şirketteki payları değişkendir.

 42. Cevap: D Açıklama:

  Anonim şirketlerde ortak sayısı çok fazla olabilir. Ancak, ortakların sorumluluğunun sınırlı olması, ortakların sayısının fazla olmasından kaynaklanmaz. Ortakların ortaklık süresi de, ortakların sorumluluğunun sınırlı olmasında etkili değildir. Ortakların şirketin yönetiminde söz sahibi olması veya şirketteki paylarının değişken olması da, ortakların sorumluluğunun sınırlı olmasıyla ilgili değildir. Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğunun sınırlı olmasının temel nedeni, ortakların koydukları sermaye kadar sorumlu olmalarıdır. Ortaklar, şirket borçlarına karşı, koydukları sermaye kadar sorumludur. Bu nedenle, ortakların sorumluluğu sınırlıdır. 43. Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan, değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllere denir. Bu tanıma göre, kooperatiflerin aşağıdakilerden hangisi gibi bir özelliği yoktur?

  A) Ortakların sayısı değişebilir.
  B) Ortakların amacı, ekonomik menfaatlerini sağlamaktır.
  C) Ortaklar, karşılıklı yardım ve dayanışma içerisinde çalışırlar.
  D) Ortaklar, şirketin borçlarına karşı sınırsız sorumludur.
  E) Ortaklar, şirketin yönetiminde söz sahibidirler.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Kooperatiflerde ortak sayısı değişebilir. Ortakların amacı, ekonomik menfaatlerini sağlamaktır. Ortaklar, karşılıklı yardım ve dayanışma içerisinde çalışırlar. Ortaklar, şirketin yönetiminde söz sahibidirler. Kooperatiflerde ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Bu nedenle, kooperatiflerin ortaklarının şirketin borçlarına karşı sınırsız sorumlu olması gibi bir özelliği yoktur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Detayları

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise işletme dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları 2; mebisnavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak ilk üç üniteden hazırlanmıştır

İşletmelerin amaçlarını açıklar.

Girişimcinin özelliklerini açıklar.

11.1.1. İhtiyaç kavramını açıklar

11.1.1. İhtiyaç kavramını açıklar

İşletmelerde girdilerin önemini kavrar.

Kâr hesaplamasını yapar.

* Üretimin amacını açıklar.

* Mal ve hizmet kavramlarını açıklar.

* Standardizasyonun faydalarını açıklar.

İşletmenin genel amaçlarını açıklar.

İşletmenin varlığını devam ettirmesi için gerekli dengeyi açıklar.

İşletme bilimi ile ekonomi bilimi arasındaki ilişkiyi açıklar

İşletmelerin amaçlarından birini açıklar.

Davranış bilimlerinin işletmecilik alanındaki önemini kavrar.

İşletmelerin hukuki sorumluluğunu kavrar.

* Üretim miktarı ile sanayi işletmelerinin sayısı arasında doğru orantı vardır

* Sanayi işletmelerinde, üretim sürecinde kullanılan girdiler fiziksel ya da kimyasal yönden değişikliğe uğrar.

2.1. Özel İşletmeler

Öğrenci, işletmelerin hukuki yönden sınıflandırılmasını kavrar.

Öğrenci, adi şirketlerin özelliklerini kavrar.

* Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğunun sınırlı olmasının temel nedeninin, ortakların koydukları sermaye kadar sorumlu olmaları olduğunu açıklar

* Kooperatiflerin ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olduğunu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İşletme dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.