Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Yönetici, aşağıdakilerden hangisini yapar?

  A) Başkaları aracılığı ile iş görür.
  B) Yapılması gereken işleri planlar, organize eder, koordine eder ve kontrol eder.
  C) İnsanların birlikte çalışmasını sağlar.
  D) Tümünü yapar.
  E) Hiçbiri

 2. Cevap: D Açıklama:

  Yönetici, başkaları aracılığı ile iş görür, yapılması gereken işleri planlar, organize eder, koordine eder ve kontrol eder. Ayrıca, insanların birlikte çalışmasını sağlar. Bu nedenle, cevap tümünü yapar olmalıdır. 3. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, en alt basamakta yer alan ihtiyaçlar hangileridir?

  A) Fizyolojik ihtiyaçlar
  B) Güvenlik ihtiyaçları
  C) Sosyal ihtiyaçlar
  D) Saygı ihtiyaçları
  E) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları

 4. Cevap: A Açıklama:

  Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, en alt basamakta yer alan ihtiyaçlar fizyolojik ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçlar, insanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Yeme, içme, barınma, giyinme, cinsellik gibi ihtiyaçlar bu kategoriye girer. 5. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları hangi basamakta yer alır?

  A) Birinci basamak     B) İkinci basamak     
  C) Üçüncü basamak      D) Dördüncü basamak   
  E) Beşinci basamak                           

 6. Cevap: E Açıklama:

  Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde, kendini gerçekleştirme ihtiyaçları beşinci ve en üst basamakta yer alır. Bu ihtiyaçlar, insanın en üst düzeyde kendini gerçekleştirmesine yönelik ihtiyaçlardır. Yaratıcılık, kendini geliştirme, kendini ifade etme gibi ihtiyaçlar bu kategoriye girer. 7. İşletmelerin diğer işletmelerle rekabet edebilmesi için gerekli koşullardan biri nedir?

  A) Ürün veya hizmetlerin kaliteli olması
  B) Fiyatın uygun olması
  C) Yeni olması
  D) Reklam ve tanıtımın güçlü olması
  E) Müşteri memnuniyetinin yüksek olması

 8. Cevap: B Açıklama:

  Fiyatın uygun olması, maliyetlerin düşürülmesine bağlıdır. Maliyet azaltma çabaları ise ancak verimlilik artışı ile sağlandığında kalıcı ve etkili olmaktadır. Bu nedenle, yirminci yüzyılın ortalarında başlayıp günümüze kadar güçlenerek devam eden verimlilik hareketi, dünya ölçeğinde işletmeler açısından önemli olmaya devam etmektedir. 9. Siz olsanız maliyetleri %10 düşen bir ürünün, fiyatını da bu oranda düşürür müydünüz? Nedenini açıklayınız.

  A) Evet, maliyetlerin düşmesine rağmen ürünün rekabet gücünü korumak için fiyatı da düşürürüm.
  B) Hayır, maliyetlerin düşmesine rağmen ürünün karlılığını korumak için fiyatı düşürmem.
  C) Maliyetlerin düşmesine göre fiyatı düşürme kararı, ürünün türüne ve pazar koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
  D) Maliyetlerin düşmesine göre fiyatı düşürme kararı, işletmenin stratejisine göre değişiklik gösterebilir.
  E) Maliyetlerin düşmesine göre fiyatı düşürme kararı, ürünün kalitesine göre değişiklik gösterebilir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Maliyetlerin düşmesi, ürünün karlılığını artırabilir. Ancak, ürünün türü ve pazar koşulları da dikkate alınmalıdır. Örneğin, lüks bir üründe maliyetlerin düşmesi, fiyatın düşmesine neden olabilir. Çünkü, lüks ürünlerde fiyat, kalite ve prestij unsurları ön plandadır. Ancak, günlük tüketim ürünlerinde maliyetlerin düşmesi, fiyatın düşmesine neden olmayabilir. Çünkü, bu tür ürünlerde fiyat, kaliteden daha az önemlidir. 11. Üretim faktörleri, uygun ortamlarda bir araya getirilerek mal ve hizmetlerin oluşturulmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?

  A) Doğa    B) Emek    C) Sermaye    D) Girişimci    E) Tüketim    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Tüketim, mal ve hizmetlerin faydalanılmasıdır. Üretim faktörleri ise mal ve hizmetlerin üretilmesi için gerekli olan unsurlardır. Bu nedenle tüketim, üretim faktörlerinden biri değildir. 13. Bir mal veya hizmetle ilgili fayda beklentisi, o mal veya hizmete olan ihtiyacı belirlemektedir. Bu ifadeye göre, bir mal veya hizmetin faydası ne kadar çok ise o mala olan ihtiyacın şiddeti de o kadar büyük olacaktır. Bu ifade aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

  A) Fayda ile ihtiyaç arasında doğru orantı vardır.
  B) Fayda ile ihtiyaç arasında ters orantı vardır.
  C) Fayda ile ihtiyaç arasında bir ilişki yoktur.
  D) Fayda, ihtiyacı belirlemez.
  E) İhtiyaç, faydayı belirler.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Soru metninde, mal veya hizmetin faydası ile ihtiyacın şiddeti arasında doğru orantı olduğu belirtilmektedir. Bu ifadeye göre, fayda arttıkça ihtiyaç da artar. 15. Mal ve hizmetlerin faydası kişiden kişiye değişir. Örneğin tarlasını ekip biçen bir çiftçi için traktör faydalı iken başka birinin günlük yaşamında ulaşımda kullanmak için traktör alması ve bundan fayda sağlaması beklenemez. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Fayda, mal veya hizmetin sahip olduğu özelliklerden kaynaklanır.
  B) Fayda, kişinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre değişir.
  C) Fayda, mal veya hizmetin miktarından etkilenir.
  D) Fayda, mal veya hizmetin fiyatından etkilenir.
  E) Fayda, mal veya hizmetin kalitesinden etkilenir.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Soru metninde, mal ve hizmetlerin faydasının kişiden kişiye değiştiği belirtilmektedir. Bu durum, kişinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre değişen fayda kavramı ile açıklanabilir. 17. İşletmelerin özel amaçlarından biri nedir?

  A) Topluma hizmet etmek
  B) Varlığını devam ettirmek
  C) Kâr etmek
  D) Çalışanlara yeterli ücret vermek
  E) Tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunmak

 18. Cevap: E Açıklama:

  İşletmelerin özel amaçları kâr etmek, topluma hizmet etmek, varlığını devam ettirmek, çalışanlarına yeterli ücret vermek ve tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunmaktır. Bu seçeneklerden yalnızca tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunmak özel bir amaçtır. 19. İşletmelerin topluma hizmet etme amacının bir sonucu nedir?

  A) İstihdam yaratması
  B) Devlete vergi ödemesi
  C) Kâr etmesi
  D) Çalışanlara yeterli ücret vermesi
  E) Tüketicilere nitelikli mal ve hizmet sunması

 20. Cevap: A Açıklama:

  İşletmelerin topluma hizmet etme amacının bir sonucu istihdam yaratmasıdır. İşletme, bünyesinde çalışanlara iş vererek istihdam yaratır. 21. İşletmeler, ürettikleri mal veya hizmetlerin fiyatlarını belirlerken hangi bilimden yararlanırlar?

  A) Ekonomi bilimi        B) Davranış bilimleri   
  C) Hukuk bilimi          D) Sosyoloji bilimi     
  E) Psikoloji bilimi                              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Mal veya hizmetlerin fiyatları, ekonomi biliminin incelediği bir konudur. İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin fiyatlarını belirlerken ekonomi biliminden yararlanmaları gerekir. 23. Davranış bilimleri, işletme yönetiminde hangi konularda yardımcı olur?

  A) İnsan kaynakları yönetimi    B) Üretim yönetimi             
  C) Pazarlama yönetimi           D) Finans yönetimi             
  E) Muhasebe yönetimi                                           

 24. Cevap: A Açıklama:

  Davranış bilimleri, insan davranışlarını inceler. İşletme yönetiminde insan unsuru en önemli unsurdur. Bu nedenle davranış bilimleri, insan kaynakları yönetiminde oldukça yardımcı olur. 25. Bir işletmenin borçları 500.000,00 TL, alacakları ise 1.500.000,00 TL’dir. İşletme, borçlarının alacaklarına oranının %50’yi aşmamasına özen göstermektedir. İşletme bu borç-alacak dengesinde kararına uyabilmiş midir?

  A) Evet                B) Hayır              
  C) Kesinlikle evet     D) Kesinlikle hayır   
  E) Belirlenememez                            

 26. Cevap: B Açıklama:

  İşletme borçları 500.000,00 TL, alacakları ise 1.500.000,00 TL’dir. Bu durumda, borçlarının alacaklarına oranı: ``` 500.000 / 1.500.000 = 0,33 ``` Yani, işletmenin borçlarının alacaklarına oranı %33’tür. Bu oran, işletmenin kararına göre %50’yi aşmamaktadır. Dolayısıyla, işletme bu borç-alacak dengesinde kararına uyabilmiştir. 27. ABC Unlu Mamuller Ticaret İşletmesi, karşılıksız çıkan çekleri ve alacaklarını zamanında tahsil edememesi ile ilgili hukuktan nasıl yararlanabilir?

  A) Karşılıksız çıkan çekler için icra takibi yapabilir.
  B) Alacaklarını tahsil etmek için dava açabilir.
  C) Karşılıksız çıkan çekler için suç duyurusunda bulunabilir.
  D) Alacaklarını tahsil etmek için icra takibi yapabilir ve dava açabilir.
  E) Karşılıksız çıkan çekler için suç duyurusunda bulunabilir ve alacaklarını tahsil etmek için dava açabilir.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Karşılıksız çıkan çekler için icra takibi yapılabilir. Ancak, icra takibi ile alacak tahsil edilmezse, mahkemeye başvurarak alacak davası açılabilir. Ayrıca, karşılıksız çıkan çekler için suç duyurusunda bulunulabilir. Bu durumda, Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerekli soruşturma yapılarak, suçlu olduğu tespit edilen kişi hakkında ceza davası açılabilir. 29. Bir giyim firmasının ürettiği giysileri kendi açtığı mağazalarda satması, bu işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini gösterir?

  A) Sanayi    B) Hizmet    C) Turizm    D) Ticaret    E) İnşaat    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Giyim firması, ürettiği giysileri satarak hizmet üretmektedir. Bu nedenle bu işletme, hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. 31. Yumurta ve hayvan yemi üretimi, aşağıdaki sektörlerden hangisine dahildir?

  A) Sanayi    B) Hizmet    C) Turizm    D) Ticaret    E) Tarım    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Yumurta ve hayvan yemi, tarımsal ürünlerden elde edilen ürünlerdir. Bu nedenle bu ürünlerin üretimi, tarım sektörüne dahildir. 33. Sermayelerinin tamamı veya büyük bir bölümü kamuya ait olan işletmelere ne ad verilir?

  A) Özel işletmeler
  B) Kamu işletmeleri
  C) Yabancı sermayeli işletmeler
  D) İktisadi devlet teşekkülleri
  E) Kamu iktisadi kuruluşları

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kamu işletmeleri, sermayelerinin tamamı veya büyük bir bölümü kamuya ait olan işletmelerdir. 35. Özel işletmelerin öncelikli amacı nedir?

  A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  B) Tekelleri devlet eliyle işletmek
  C) Özel sektörün başaramayacağı veya giremediği işleri yapmak
  D) Ekonomiye yön vermek
  E) Kâr etmek

 36. Cevap: E Açıklama:

  Özel işletmelerin öncelikli amacı kâr etmektir. 37. Aşağıdakilerden hangisi, tek kişi işletmelerine örnek olarak verilemez?

  A) Bakkal            B) Berber           
  C) Çiftçi            D) Fabrika          
  E) Sanayi şirketi                        

 38. Cevap: D Açıklama:

  Fabrikalar, sermaye şirketleridir. Tek kişi işletmeleri ise sermaye şirketlerini içermez. 39. Yabancı sermayeli işletmeler, aşağıdakilerden hangi özelliği ile diğer işletmelerden ayrılır?

  A) İşletme sahibi yabancıdır.
  B) İşletme yurt dışında faaliyet gösterir.
  C) İşletme, yabancı sermayeli ortaklar tarafından kurulur.
  D) İşletme, yabancı sermayeli ortakların sermayeleriyle kurulur.
  E) İşletme, yabancı sermayeli ortakların denetimindedir.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Yabancı sermayeli işletmeler, sermayelerinin tamamı veya bir kısmı yabancı yatırımcılara ait olan işletmelerdir. Bu işletmeler, yerli sermayeli ortaklarla birlikte de kurulabilir. 41. Kamu yararına çalışan dernekler ve vakıflar, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Bu dernek ve vakıfların aşağıdakilerden hangisi gibi bir özelliği yoktur?

  A) Amaçları, toplumun yararına çalışmaktır.
  B) Faaliyetlerini kamu yararına gerçekleştirirler.
  C) Üyelerinin dışında da topluma hizmet ederler.
  D) Ticari faaliyetlerde bulunabilirler.
  E) Sermayeleri, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

 42. Cevap: E Açıklama:

  Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların amaçları, toplumun yararına çalışmaktır. Faaliyetlerini kamu yararına gerçekleştirirler. Üyelerinin dışında da topluma hizmet ederler. Ticari faaliyetlerde bulunabilirler. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların sermayeleri, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmez. Sermayeleri, üyelerinin katkılarıyla oluşturulur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Detayları

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise işletme dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları 1; mebisnavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak ilk üç üniteden hazırlanmıştır

Yönetici kavramını açıklar.

11.1.1. İhtiyaç kavramını açıklar.

11.1.1. İhtiyaç kavramını açıklar.

İşletmelerin rekabet edebilmesi için maliyetleri düşürmesi gerektiğinin farkındadır.

Maliyetlerin düşmesinin fiyata etkisini değerlendirir.

* Üretim faktörlerini tanımlar.

* Fayda ile ihtiyaç kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Fayda kavramının değişkenliğini açıklar.

İşletmenin özel amaçlarını açıklar.

İşletmenin topluma hizmet etme amacının sonuçlarını açıklar.

İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlerin fiyatlarını belirlerken ekonomi biliminden yararlandığını açıklar.

Davranış bilimlerinin işletme yönetiminde insan kaynakları yönetiminde yardımcı olduğunu açıklar.

İşletmelerin borç-alacak dengesini hesaplar.

İşletmelerin hukuki yardım alma yöntemlerini bilir.

* Hizmet sektörü, üretilen mal ve hizmetin fiziksel olarak elle tutulup gözle görülememesi ile karakterize edilir.

* Tarım sektörü, tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimini ve işlenmesini kapsar.

2.2. Kamu İşletmeleri

2.1. Özel İşletmeler

Öğrenci, tek kişi işletmelerine örnek verebilir.

Öğrenci, yabancı sermayeli işletmelerin özelliklerini kavrar.

* Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların sermayelerinin, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmediğini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İşletme 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İşletme dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.