Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İşletmeler, faaliyet süreçlerinde değişen, gelişen bilgi ve teknolojiyi sürekli takip etmek, değişime ayak uydurmak zorundadır. Bu durum, işletmeler için neden önemlidir?


 2. Cevap: * İşletmeler, değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiye ayak uydurarak rekabette başarılı olabilirler. Açıklama:

  * Bilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmelerin faaliyetlerini ve ürünlerini doğrudan etkiler. Bu nedenle işletmeler, değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiyi sürekli takip etmek, değişime ayak uydurmak zorundadır. Aksi takdirde, rekabette geri kalırlar. 3. Ticari girişimci, mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenen ve kâr etmeyi amaçlayan kişidir. Sosyal girişimciler ise riskler üstlenerek bazı sosyal ihtiyaçları giderirler. Bu iki girişimci türü arasındaki temel fark nedir?


 4. Cevap: * Hedefleri. Açıklama:

  * Ticari girişimciler, kâr elde etmeyi hedeflerken, sosyal girişimciler, bazı sosyal ihtiyaçları gidermeyi hedefler. 5. Verimlilik, işletmeler açısından önemli bir kavramdır. İşletmelerin verimliliğini artırması, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?


 6. Cevap: Daha düşük maliyetle aynı kalite ve miktarda ürün veya hizmet üretip satma Açıklama:

  Verimlilik, girdilerin daha etkin ve verimli kullanılmasıdır. İşletmelerin verimliliğini artırması, girdilerin daha etkin ve verimli kullanılması ile sağlanabilir. Bu durum, işletmelerin daha düşük maliyetle aynı kalite ve miktarda ürün veya hizmet üretip satmasına olanak tanır. 7. İşletmelerin verimliliğini artırması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?


 8. Cevap: İşçilerin verimliliğini artıracak politikalar uygulamak Açıklama:

  İşletmelerin verimliliğini artırması için, girdilerin daha etkin ve verimli kullanılması gerekir. Girdilerden biri de iş gücüdür. İşçilerin verimliliğini artıracak politikalar uygulamak, girdilerin daha etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır. Bu politikalar, çalışanların motivasyonunu artıracak, çalışanların eğitim ve gelişimini sağlayacak ve çalışanların iş güvenliğini sağlayacak politikalardır. 9. Mal ve hizmet arasındaki temel fark nedir?


 10. Cevap: * Cevap: Mallar fiziksel özellikteyken, hizmetler fiziksel özellikte değildir. Açıklama:

  * Açıklama: Mallar, elle tutulabilir, gözle görülebilir somut varlıklardır. Örneğin, ekmek, araba, bilgisayar mallara örnek olarak verilebilir. Hizmetler ise fiziksel özellikte olmayan soyut varlıklardır. Örneğin, konaklama, ulaşım, eğitim hizmetleri hizmetlere örnek olarak verilebilir. 11. Fayda nedir?


 12. Cevap: * Cevap: Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğidir. Açıklama:

  * Açıklama: Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğidir. Bir mal veya hizmetle ilgili fayda beklentisi, o mal veya hizmete olan ihtiyacı belirlemektedir. Örneğin, bir kişinin karnını doyurması için ihtiyacı olan ekmek, o kişi için faydalı bir maldır. Ancak, o kişinin zaten karnı toksa, o ekmekten fayda sağlaması beklenemez. 13. İşletmenin varlığını devam ettirmesi için hangi iki amacı arasında denge kurması gerekir?


 14. Cevap: Kâr etme ve topluma hizmet etme Açıklama:

  Kısa sürede aşırı miktarda kâr etmek isteyen işletme, ya mal ve hizmeti yüksek fiyattan satacak ya da kalitesiz üretim yaparak maliyeti düşürecektir. Bu da işletmenin kısa vadede kâr etmesini sağlamakla birlikte uzun vadede varlığını devam ettirememesine neden olacaktır. 15. İşletmenin çalışanlarına yeterli ücret vermesi ve işletmede istihdamı sürekli kılmak hangi amaçlara hizmet eder?


 16. Cevap: Verimli çalışma ve kâr elde etme Açıklama:

  Çalışanlarına tatmin edici ücret ödemesi onların daha verimli çalışmalarını sağlar. Verimli çalışmalar, kâra katkıda bulunur. Kârlı bir işletmede istihdam sürekli olur ve artış gösterir. 17. İşletmeler, toplumda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, işletme bilimi ile hukuk bilimi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkiyi açıklayınız.


 18. Cevap: İşletmeler, toplumda üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini yürüten kurumlardır. Bu faaliyetleri yürütürken, hukuk kurallarına uymak zorundadırlar. Hukuk kuralları, işletmelerin faaliyetlerini düzenler, haklarını ve sorumluluklarını belirler. Bu nedenle, işletme bilimi ile hukuk bilimi arasında yakın bir ilişki vardır. Açıklama:

  İşletmeler, faaliyet gösterdikleri toplumda birtakım haklara ve sorumluluklara sahiptir. Bu hakları ve sorumlulukları, hukuk kuralları ile belirlenir. Örneğin, işletmelerin çalışanlara ücret ödeme, iş güvenliğini sağlama, vergi ödeme gibi sorumlulukları vardır. Hukuk kuralları, bu sorumlulukların yerine getirilmesini sağlar. 19. Bir işletmenin borçlarının alacaklarına oranı %50’yi aşıyorsa, bu işletme için ne gibi sorunlar yaşanabilir?


 20. Cevap: Bir işletmenin borçlarının alacaklarına oranı %50’yi aşıyorsa, bu işletmenin likidite sorunu yaşayabileceği söylenebilir. Likidite, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü ifade eder. Borçlarının alacaklarından fazla olması, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesini zorlaştırır. Bu durum, işletmenin faaliyetlerini durdurmasına veya iflas etmesine neden olabilir. Açıklama:

  Likidite sorunu yaşayan bir işletme, kısa vadeli borçlarını ödeyebilmek için yeni borçlar almak zorunda kalabilir. Bu durum, işletmenin borç yükünü artırabilir ve işletmenin daha da zor duruma düşmesine neden olabilir. 21. Tarım işletmelerinin özellikleri nelerdir?


 22. Cevap: Tarım işletmelerinin özellikleri şunlardır: * Faaliyet konusu: Tarım işletmelerinin faaliyet konusu, tarımsal ve hayvansal ürünlerdir. * Ürünler: Tarım işletmelerinin ürettiği ürünler genellikle gıda sektörüne yöneliktir. * Sermaye büyüklüğü: Tarım işletmeleri, ekonominin diğer sektörlerine göre daha az sermaye ile çalışır. * Yabancı sermaye kullanımı: Tarım işletmelerinde yabancı sermaye kullanım oranı düşüktür. Açıklama:

  Tarım işletmeleri, tarımsal ve hayvansal ürünler üreten işletmelerdir. Bu işletmelerin faaliyet konusu tarımsal ve hayvansal ürünler olduğu için diğer işletmelerden ayrılır. Tarım işletmelerinde üretilen ürünler genellikle gıda sektörüne yöneliktir. Ayrıca tarım işletmeleri, ekonominin diğer sektörlerine göre daha az sermaye ile çalışır ve yabancı sermaye kullanım oranı düşüktür. 23. Yumurta ve hayvan yemi üretimi tarım işletmesi midir?


 24. Cevap: Yumurta ve hayvan yemi üretimi tarım işletmesidir. Yumurta ve hayvan yemi, tarımsal ürünlerden elde edilen ürünlerdir. Bu nedenle yumurta ve hayvan yemi üretimi yapan işletmeler, tarım işletmesi olarak kabul edilir. Açıklama:

  Tarım işletmesi, tarımsal ve hayvansal ürünler üreten işletmelerdir. Yumurta ve hayvan yemi, tarımsal ürünlerden elde edilen ürünlerdir. Bu nedenle yumurta ve hayvan yemi üretimi yapan işletmeler, tarım işletmesi olarak kabul edilir. 25. Hukuki yönden işletmeleri tek kişi işletmeleri ve ortaklıklar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bu sınıflandırmanın temel sebebi nedir?


 26. Cevap: Hukuki yönden işletmeleri tek kişi işletmeleri ve ortaklıklar olmak üzere ikiye ayırmanın temel sebebi, işletmelerin kuruluş şekilleri ve sahip oldukları tüzel kişiliktir. Açıklama:

  Tek kişi işletmeleri, sermayesi bir tek kişi tarafından sağlanarak kurulan ve yönetilen işletmelerdir. Bu işletmeler, sermayesi gerçek kişilere ait olan tüzel kişiliklerdir. Ortaklıklar ise iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelerek kurdukları işletmelerdir. Bu işletmeler, sermayesi gerçek veya tüzel kişilere ait olabilen tüzel kişiliklerdir. 27. Şahıs şirketlerinde ortakların sorumlulukları nasıldır?


 28. Cevap: Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirket borçlarına karşı sınırsız sorumludur. Bu, ortakların şirket borçlarından şahsi malvarlıkları ile de sorumlu olduğu anlamına gelir. Açıklama:

  Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirkete yaptıkları sermaye ödemeleri ile sınırlı sorumlu olmazlar. Ortaklar, şirket borçlarından şahsi malvarlıkları ile de sorumlu olurlar. Bu, ortakların şirket borçları nedeniyle iflas edebilecekleri anlamına gelir. 29. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların amacı nedir?


 30. Cevap: Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların amacı, kamu yararına çalışmaktır. Bu amaçla, dernek ve vakıflar topluma hizmet eder, toplum sorunlarına çözüm üretir ve toplumsal gelişmeye katkı sağlar. Açıklama:

  Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, kâr amacı gütmeyen işletmelerdir. Bu nedenle, bu kuruluşların amacı, topluma hizmet etmektir. Bu amaçla, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar eğitim, sağlık, sosyal yardım, çevre gibi alanlarda faaliyet gösterir. 31. Anonim şirkette ortaklar, şirket borçlarına karşı nasıl sorumludur?


 32. Cevap: Anonim şirkette ortaklar, şirket borçlarına karşı yalnızca sermayeleri ile sorumludur. Açıklama:

  Anonim şirketlerde ortak sayısı çok olduğu için, ortakların şirket borçlarından sınırsız sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu nedenle, anonim şirketlerde ortaklar, şirket borçlarına karşı yalnızca sermayeleri ile sorumlu tutulur. 33. Bu sorular, 10. sınıf1. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Tüketicilerin davranışlarını etkileyen faktörler iç ve dış faktörler olmak üzere iki grupta incelenebilir.
  2. (.....) İhtiyaç, insan yaşamında var olan ve giderildiğinde insanda tatmin duygusu yaratan durumdur.
  3. (.....) Ekonomik mallar, üretimi için emek harcanan mallardır.
  4. (.....) Mallar, fayda sağlayan somut varlıklardır.
  5. (.....) Hizmetler, fayda sağlayan soyut varlıklardır.
  6. (.....) Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğidir.
  7. (.....) Fayda, ihtiyaçların önceliği ve giderilme oranlarına göre değişiklik göstermez.
  8. (.....) Standart, belirli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.
  9. (.....) Standardizasyon, öncelikli olarak can ve mal güvenliğini hedefler.
  10. (.....) Standardizasyon, işletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini artırır.

 34. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. D > İhtiyaç, insan yaşamında var olan ve giderildiğinde insanda tatmin duygusu yaratan durumdur. Bu tanımda ihtiyaç kavramının temel özellikleri vurgulanmaktadır. 2. D > İhtiyaç, insan yaşamında var olan ve giderildiğinde insanda tatmin duygusu yaratan durumdur. Bu tanımda ihtiyaç kavramının temel özellikleri vurgulanmaktadır. 3. D > Ekonomik mallar, üretimi için emek harcanan mallardır. Bu tanımda ekonomik mal kavramının temel özelliği vurgulanmaktadır. 4. D > Mallar, fayda sağlayan somut varlıklardır. Bu tanımda mal kavramının temel özelliği vurgulanmaktadır. 5. D > Hizmetler, fayda sağlayan soyut varlıklardır. Bu tanımda hizmet kavramının temel özelliği vurgulanmaktadır. 6. D > Fayda, mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğidir. Bu tanımda fayda kavramının temel özelliği vurgulanmaktadır. 7. Y > Fayda, ihtiyaçların önceliği ve giderilme oranlarına göre değişiklik gösterir. Bu ifade doğru değildir. Fayda, ihtiyaçların önceliği ve giderilme oranlarına göre değişiklik gösterebilir. 8. D > Standart, belirli bir faaliyetle ilgili olarak, ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir. Bu tanımda standart kavramının temel özelliği vurgulanmaktadır. 9. D > Standardizasyon, öncelikli olarak can ve mal güvenliğini hedefler. Bu ifade doğrudur. Standardizasyon, can ve mal güvenliğini sağlamak için mal ve hizmetlerin belirli standartlara uygun olmasını zorunlu kılar. 10. D > Standardizasyon, işletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini artırır. Bu ifade doğrudur. Standardizasyon, mal ve hizmetlerin kalite standartlarına uygun olmasını zorunlu kılar. Bu da işletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin kalitesini artırır. 35. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Sanayi işletmeleri, ham madde ve malzemeleri kullanarak yeni bir ürün oluşturur.
  2. ( ) Hizmet işletmeleri, üretildiği anda tüketilen ürünler üretir.
  3. ( ) Tarım işletmeleri, tarımsal ve hayvansal ürünleri işleyen ve üreten işletmelerdir.
  4. ( ) Yumurta ve hayvan yemi üretimi, tarım işletmeleri kapsamına girer.
  5. ( ) Bir giyim firmasının ürettiği giysileri kendi açtığı mağazalarda satması, bu işletmenin sanayi işletmesi olduğunu gösterir.

 36. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y Açıklama:

  1. Sanayi işletmeleri, ham madde ve malzemeleri kullanarak yeni bir ürün oluşturur. Bu cümle doğrudur. 2. Hizmet işletmeleri, üretildiği anda tüketilen ürünler üretir. Bu cümle yanlıştır. Hizmet işletmeleri, elle tutulup gözle görülebilen bir çıktı üretmez. Hizmet, üretildiği anda tüketilir. Ancak bu, hizmet işletmelerinin ürettiği ürünlerin depolanamaz veya taşınamaz olduğu anlamına gelmez. Örneğin bir sigorta şirketinin müşterileri için verdiği sigorta hizmeti, üretildiği anda tüketilir. Ancak bu hizmet, müşterinin ihtiyaç duyduğu süre boyunca geçerlidir. 3. Tarım işletmeleri, tarımsal ve hayvansal ürünleri işleyen ve üreten işletmelerdir. Bu cümle doğrudur. 4. Yumurta ve hayvan yemi üretimi, tarım işletmeleri kapsamına girer. Bu cümle doğrudur. Yumurta ve hayvan yemi, tarımsal ürünlerdir. Bu nedenle yumurta ve hayvan yemi üretimi, tarım işletmeleri kapsamına girer. 5. Bir giyim firmasının ürettiği giysileri kendi açtığı mağazalarda satması, bu işletmenin sanayi işletmesi olduğunu gösterir. Bu cümle yanlıştır. Bir giyim firması, ürettiği giysileri kendi açtığı mağazalarda satsa bile bu, bu işletmenin sanayi işletmesi olduğu anlamına gelmez. Bu işletme, ürettiği giysileri satarak hizmet üretmektedir. Dolayısıyla bu işletme, hizmet işletmesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise işletme dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* İşletmeler, değişen ve gelişen bilgi ve teknolojiyi takip ederek rekabette başarılı olabilirler.

* Ticari ve sosyal girişimciler arasındaki temel fark, hedefleridir.

Verimliliğin, işletmelerin maliyetlerini düşürmesine ve rekabet gücünü artırmasına katkı sağladığını açıklayabilir.

İşçilerin verimliliğini artıracak politikaların, işletmelerin verimliliğini artırmaya katkı sağlayacağını açıklayabilir. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten seçilmiştir ve klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım içermektedir. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri içerisine alınmamıştır.

* Kazanım: Mal ve hizmet kavramlarını açıklar.

* Kazanım: Fayda kavramını açıklar.

İşletmeler, kâr etme ve topluma hizmet etme amacı arasında denge kurarak varlığını devam ettirebilir.

İşletmeler, çalışanlarına yeterli ücret vererek ve istihdamı sürekli kılarak verimli çalışma ve kâr elde etmeyi amaçlar.

İşletme bilimi ile hukuk bilimi arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.

Bir işletmenin borçlarının alacaklarına oranının %50’yi aşmasının işletme için yaratabileceği sorunları açıklayabilir.

Tarım işletmeleri, tarımsal ve hayvansal ürünler üreten işletmelerdir. Bu işletmelerin faaliyet konusu, ürettiği ürünler, sermaye büyüklüğü ve yabancı sermaye kullanımı bakımından diğer işletmelerden farklılık gösterir.

Yumurta ve hayvan yemi üretimi, tarımsal ürünlerden elde edilen ürünlerdir. Bu nedenle yumurta ve hayvan yemi üretimi yapan işletmeler, tarım işletmesi olarak kabul edilir. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten hazırlanmıştır. Sorular klasik türdedir ve cevap, açıklama ve kazanım cümlesi içermektedir.

Hukuki yönden işletmeleri sınıflandırırken, işletmelerin kuruluş şekilleri ve sahip oldukları tüzel kişilik dikkate alınır.

Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirket borçlarına karşı sınırsız sorumludur.

* Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların amacını açıklar.

* Anonim şirketlerin ortaklarının şirket borçlarından sorumluluğunu açıklar.

1. Tüketici davranışlarını etkileyen faktörleri açıklar. 2. İhtiyaç kavramını açıklar. 3. Ekonomik mal ve hizmet kavramlarını açıklar. 4. Mal ve hizmet kavramlarını açıklar. 5. Fayda kavramını açıklar. 6. Faydanın değişebilirliğini açıklar. 7. Standart ve standardizasyon kavramlarını açıklar. 8. Standartlaşmanın amaçlarını açıklar. 9. Standartlaşmanın faydalarını açıklar.

* 1. Üretim faktörlerinin bir araya getirilerek yeni bir ürün oluşturulması, sanayi işletmelerine özgü bir özelliktir. * 2. Hizmet işletmeleri, elle tutulup gözle görülebilen bir çıktı üretmez. Hizmet, üretildiği anda tüketilir. * 3. Tarım işletmeleri, tarımsal ve hayvansal ürünleri işleyen ve üreten işletmelerdir. * 4. Yumurta ve hayvan yemi, tarımsal ürünlerdir. Bu nedenle yumurta ve hayvan yemi üretimi, tarım işletmeleri kapsamına girer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin İşletme alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İşletme 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İşletme dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.