Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynakları nelerdir?


 2. Cevap: İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın (c.c.) insanlara gönderdiği son vahiydir. Sünnet ise Hz. Muhammed'in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerinden oluşan öğretileridir. Kur'an ve sünnet, İslam kültür ve medeniyetinin temelini oluşturur. 3. Akl-ı selim, insanda hangi nitelikleri kazandırır?


 4. Cevap: Akl-ı selim, insanda doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yeteneğini kazandırır. Açıklama:

  Akl-ı selim sahibi insan, vicdanının sesini dinler, adaleti ve fazileti tercih eder, salih amellerde bulunur ve kötülüklerden sakınır. 5. İslamiyet, barış ve esenlik anlamına gelir. Bu bağlamda, İslam'ın barışı sağlamaya yönelik temel ilkeleri nelerdir?


 6. Cevap: İslamiyet'in barış sağlamaya yönelik temel ilkeleri şunlardır: * Sulh: İslamiyet, ilke olarak sulhu tercih eder. Savaş, ancak can ve malın korunması için son çare olarak başvurulur. * Adalet: İslamiyet, barışın tesisinde adaletin gerekliliğini ve önemini vurgular. * Hoşgörü: İslamiyet, farklı kültür ve inançlara mensup kişilere hoşgörü gösterir. Açıklama:

  İslamiyet, barış ve esenliği insanlığın temel hakkı olarak görür. Bu nedenle, barış sağlamaya yönelik birçok ilke ve uygulamayı ortaya koymuştur. 7. İslamiyet, evrensel bir dindir. Bu bağlamda, İslam'ın evrenselliğini gösteren temel özellikler nelerdir?


 8. Cevap: İslam'ın evrenselliğini gösteren temel özellikler şunlardır: * Kaynağı: İslamiyet, evrensel bir dindir. Çünkü kaynağı, tüm insanlığa hitap eden Kur'an-ı Kerim'dir. * İçeriği: İslamiyet'in içeriği, tüm insanlığın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde evrenseldir. * Mesajı: İslamiyet'in mesajı, tüm insanlığa yöneliktir. Açıklama:

  İslamiyet, evrensel bir din olarak tüm insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. Bu nedenle, evrenselliği gösteren birçok ilke ve uygulamayı ortaya koymuştur. 9. İslam toplumunda yardımlaşma ve dayanışmanın önemi nedir?


 10. Cevap: İslam toplumunda yardımlaşma ve dayanışma, fertlerin ve toplumun huzuru ve refahı için gereklidir. Açıklama:

  Kur’an’da “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’tan korkun ki merhamet olunasınız” (Hucurat suresi, 10. ayet) emri ile bu ilke vurgulanmıştır. İslam toplumu, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde güçlenerek gelişmiştir. 11. İslam medeniyetinin gelişmesinde insan-Allah (c.c.) ilişkisinin rolü nedir?


 12. Cevap: İslam medeniyetinin gelişmesinde insan-Allah (c.c.) ilişkisi, temel bir rol oynamıştır. Bu ilişki, İslam toplumunun temelini oluşturan iman, ibadet, ahlak ve hukuk gibi kavramları şekillendirmiştir. Açıklama:

  İman, İslam toplumunun temelini oluşturan bir kavramdır. İnsanın Allah'a (c.c.) inanması, onun Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uyma sorumluluğunu da beraberinde getirir. Bu sorumluluk, İslam toplumunda düzen ve huzurun sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. İbadet, insanın Allah'a (c.c.) kulluğunu ifade eden bir kavramdır. İbadet, insanı Allah'a (c.c.) yakınlaştırır ve ona karşı sorumluluk bilincini artırır. Bu durum, İslam toplumunda ahlak ve hukukun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ahlak, insanın iyi ve doğru davranışlar sergilemesini sağlayan bir kavramdır. Ahlak, insanın Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uygun bir şekilde yaşamasına yardımcı olur. Bu durum, İslam toplumunda huzur ve güven ortamının sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Hukuk, toplumun düzenini ve huzurunu sağlayan bir sistemdir. İslam hukuku, insanın Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uygun bir şekilde yaşamasına rehberlik eder. Bu durum, İslam toplumunda adaletin ve hakkaniyetin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır. 13. İslam ekonomisinde mülkiyet hakkı nasıl tanımlanır?


 14. Cevap: İslam ekonomisinde mülkiyet hakkı, meşru yollardan elde edilmiş mal ve mülklerin, sahiplerinin iradesi ve tasarrufuyla kullanılmasına izin veren bir haktır. Açıklama:

  İslam ekonomisinde mülkiyet hakkı, bireysel özgürlüklerin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Bu hak, kişilerin kendi emekleriyle elde ettikleri mal ve mülkleri özgürce kullanmalarına ve tasarruf etmelerine olanak tanır. 15. İslam ekonomisinde zekât ve faizin toplumsal hayata etkileri nelerdir?


 16. Cevap: Zekât, toplumdaki ekonomik adaletsizliği gidermeye ve sosyal yardımlaşmayı güçlendirmeye katkı sağlar. Faiz ise, toplumda eşitsizliği artırmaya, israfı ve açgözlülüğü teşvik etmeye yol açar. Açıklama:

  Zekât, belirli bir miktarda mala sahip olan Müslümanların, bu mallarının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Zekât, toplumdaki zenginlik dağılımının dengelenmesine ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Faiz ise, borç veren kişinin borçludan aldığı fazla paradır. Faiz, toplumda zenginlerin daha da zenginleşmesine, yoksulların ise daha da fakirleşmesine yol açar. 17. İslam medeniyetinde kütüphaneler hangi amaçla kurulmuştur?


 18. Cevap: İslam medeniyetinde kütüphaneler, kitapların korunması, muhafazası ve okunması amacıyla kurulmuştur. Kütüphaneler, ilmî araştırmaların yapılmasına, bilginin yayılmasına ve kültürel etkileşimin sağlanmasına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  İslam medeniyetinde kütüphaneler, kitapların korunması, muhafazası ve okunması amacıyla kurulmuştur. Kütüphanelerde, Kur'an-ı Kerim, hadis, fıkıh, tefsir, felsefe, tıp, astronomi, matematik gibi farklı konulardaki kitaplar bulunmaktadır. Kütüphaneler, ilmî araştırmaların yapılmasına, bilginin yayılmasına ve kültürel etkileşimin sağlanmasına katkı sağlamıştır. 19. İslam dünyasında kurulan kütüphanelerin, kültür ve medeniyete katkılarını açıklayınız.


 20. Cevap: İslam dünyasında kurulan kütüphaneler, kültür ve medeniyete önemli katkılar sağlamıştır. Bu katkılar şunlardır: * Bilginin korunması ve yayılması: Kütüphaneler, kitapların ve diğer bilgi kaynaklarının korunduğu ve ihtiyaç duyanlara sunulduğu kurumlardır. İslam dünyasında kurulan kütüphaneler, İslam kültür ve medeniyetinin bilgi birikimini korumaya ve yaymaya önemli katkılarda bulunmuştur. * Araştırma ve geliştirme: Kütüphaneler, araştırmacıların ihtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşmalarını sağlayarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunur. İslam dünyasında kurulan kütüphaneler, astronomi, matematik, tıp, felsefe gibi çeşitli alanlarda önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapmıştır. * Eğitim ve öğretim: Kütüphaneler, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. İslam dünyasında kurulan kütüphaneler, öğrencilere ve araştırmacılara araştırma yapmaları ve bilgi edinmeleri için gerekli olan altyapıyı sağlamıştır. Açıklama:

  İslam dünyasında kurulan kütüphaneler, genellikle vakıflar tarafından kurulmuştur. Bu sayede kütüphaneler, maddi olarak desteklenerek uzun süre ayakta kalmıştır. Kütüphaneler, genellikle geniş bir koleksiyona sahipti. Bu koleksiyonlarda, İslam kültürü ve medeniyetine ait eserlerin yanı sıra, Yunan ve Roma gibi diğer uygarlıklardan da eserler yer alıyordu. Kütüphanelerde, kitapların yanı sıra, haritalar, el yazmaları ve diğer bilgi kaynakları da bulunurdu. İslam dünyasında kurulan kütüphaneler, sadece bilginin korunması ve yayılmasına değil, aynı zamanda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de katkıda bulunmuştur. Bu kütüphanelerde, astronomi, matematik, tıp, felsefe gibi çeşitli alanlarda önemli araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılmıştır. Bu çalışmalar, İslam kültür ve medeniyetinin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine önemli katkılar sağlamıştır. 21. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İslam kültürü ve medeniyeti, vahiy ve akılın birlikteliğine dayanır.
  2. ( ) İslam kültürü ve medeniyeti, evrensel bir medeniyettir.
  3. ( ) İslam kültürü ve medeniyeti, yerel değerlere önem vermez.
  4. ( ) İslam kültürü ve medeniyeti, hoşgörülü bir medeniyettir.
  5. ( ) İslam kültürü ve medeniyeti, ilim ve irfana önem veren bir medeniyettir.
  6. ( ) İslam kültürü ve medeniyeti, barış ve kardeşlik medeniyetidir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D Açıklama:

  1. İslam kültürü ve medeniyeti, Kur'an-ı Kerim'de yer alan vahyi temel alır. Ayrıca, akıl ve aklın rehberliğinde elde edilen bilgilere de önem verir. Bu nedenle, vahiy ve akılın birlikteliğine dayanır. 2. İslam dini, tüm insanlığa gönderilmiştir. Bu nedenle, İslam kültürü ve medeniyeti de evrensel bir medeniyettir. 3. İslam kültürü ve medeniyeti, yerel değerleri de göz önünde bulundurur. Farklı kültürlere mensup insanların birlikte yaşamasını ve uyum içinde olmasını sağlar. 4. İslam dini, hoşgörü ve toleransa önem verir. Bu nedenle, İslam kültürü ve medeniyeti de hoşgörülü bir medeniyettir. 5. İslam kültürü ve medeniyeti, ilme ve irfana önem verir. Bu nedenle, bilim ve teknoloji alanında önemli gelişmelere imza atmıştır. 6. İslam dini, barış ve kardeşliği esas alır. Bu nedenle, İslam kültürü ve medeniyeti de barış ve kardeşlik medeniyetidir. 23. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İslam kültür ve medeniyetinde yönetim, sadece yönetenlere emanet edilmiştir.
  2. ( ) İslam'da adalet, mülkün temeli sayılır.
  3. ( ) İslam'da liyakat, kişinin iman sahibi, adil, ahlaklı, ileri görüşlü, anlayışlı, sabırlı, dayanıklı, maharetli gibi vasıflara sahip olmasını ifade eder.
  4. ( ) İslam'da istişare, yönetimde işlerin karşılıklı danışılarak karara bağlanmasına ve yürütülmesine denir.
  5. ( ) İslam'da meşruiyet, genel ahlak ve hukuka uygunluk anlamına gelir.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:

  1. İslam kültür ve medeniyetinde yönetim, hem yönetenlere hem de yönetilene emanet edilmiştir. Yöneticiler, halka adil davranmakla sorumlu tutulmuştur. 2. İslam'da adalet, herkese eşit şartlarda uygulanmasını istediği bir ibadet gibi kabul edilmektedir. Toplumda sosyal hayatın güven içinde sürdürülmesi, haksızlıkların ortadan kaldırıldığı adalet anlayışı ile mümkündür. 3. İslam, yöneticileri halka adil davranmakla sorumlu tutulmuş; yönetici seçiminde adalet, en önemli ölçütlerden biri sayılmıştır. 4. İstişare, her yönetim şeklinde görülen bir uygulamadır. İslam'da ise istişare, yönetim anlayışının temel esaslarından biridir. 5. Meşruiyet, her yönetim şeklinde bulunması gereken bir özelliktir. İslam'da ise meşruiyet, genel ahlak ve hukuka uygunluk anlamına gelir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET DİNLERDE İBADETLER
  1. Dinlerde İbadet Yerleri
  2. Dinlerde İbadetler
  3. Dinlerde Önemli Günler ve Geceler
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İ ANLAMA
  1. Başlıca Hadis Kaynakları
  2. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
  3. Hadis ve Sünnet
  4. Hz. Muhammed'i Nasıl Anlamalıyız?
  5. Hz.Muhammed'in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
  1. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
  2. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
  3. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
  4. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
  5. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu

Ayrıca Lise İslam kültür ve medeniyeti dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarka müfredata uygun hazırlanmıştır

* Öğrenci, İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynaklarını bilir.

* Öğrenci, akl-ı selimin insanda kazandırdığı nitelikleri bilir.

Öğrenciler, İslamiyet'in barış sağlamaya yönelik temel ilkelerini açıklar.

Öğrenciler, İslam'ın evrenselliğini gösteren temel özellikleri açıklar. İslam kültür ve medeniyetinde yönetim anlayışının temel esaslarından birisi adalettir. Bu bağlamda, adaletin İslam yönetim anlayışındaki önemini açıklayınız. Cevap: İslam kültür ve medeniyetinde adalet, mülkün temeli olarak kabul edilir. Adalet, insanların hak ve hukuklarının korunmasını, toplumda huzur ve güvenin sağlanmasını sağlayan bir ilkedir. İslam, yöneticilere adil davranma sorumluluğu yüklemiş, adaletin tesisi için gerekli tedbirleri almıştır. Açıklama: İslam'a göre adalet, Allah'ın emir ve yasaklarına uygun bir şekilde davranmak, insanlar arasında haksızlık yapmamak demektir. Adalet, İslam'ın temel ilkelerinden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de adaletin önemi pek çok ayette vurgulanmıştır. Örneğin, Nahl suresinin 90. ayetinde "Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar." buyrulmuştur. Kazanım: İslam kültür ve medeniyetinde adalet, toplumun huzur ve güveni için temel bir ilke olarak kabul edilir.

İslam toplumunda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini kavrar.

Öğrenci, İslam medeniyetinin gelişmesinde insan-Allah (c.c.) ilişkisinin rolünü kavrar.

İslam ekonomisinin temel kavramlarından biri olan mülkiyet hakkının ne olduğunu ve bu hakkın İslam'da nasıl ele alındığını kavrayabilme.

İslam ekonomisinin temel kavramlarından biri olan zekâtın ve faizin toplumsal hayata etkilerini kavrayabilme.

Öğrenciler, İslam medeniyetinde kütüphanelerin amaçlarını açıklar.

Öğrenciler, İslam dünyasında kurulan kütüphanelerin kültür ve medeniyete katkılarını açıklar.

* 1. İslam kültür ve medeniyetinin temel özelliklerini kavrar. * 2. İslam kültür ve medeniyetinin evrenselliğini kavrar. * 3. İslam kültür ve medeniyetinin yerellik anlayışına sahip olduğunu kavrar. * 4. İslam kültür ve medeniyetinin hoşgörülü bir medeniyet olduğunu kavrar. * 5. İslam kültür ve medeniyetinin ilim ve irfana önem veren bir medeniyet olduğunu kavrar. * 6. İslam kültür ve medeniyetinin barış ve kardeşlik medeniyeti olduğunu kavrar.

1. İslam kültür ve medeniyetinde yönetim anlayışının temel esaslarını kavrar. 2. İslam'da adalet anlayışının önemini kavrar. 3. İslam'da liyakat anlayışının önemini kavrar. 4. İslam'da istişare anlayışının önemini kavrar. 5. İslam'da meşruiyet anlayışının önemini kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Kültür ve Medeniyeti 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri