Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı'da hangi meslek dallarında yüksekokullar açılmıştır? Üç örnek veriniz.


 2. Cevap: * Hukuk * Ziraat * Mühendislik Açıklama:

  Bu meslek dallarında açılan okullar, Osmanlı'nın modernleşme çabalarının bir parçasıydı. 3. Gelenbevi İsmail Efendi'nin bilimsel çalışmalarına ilişkin bilgi veriniz.


 4. Cevap: - Top namlularının hedefi bulması üzerine çalışmalarıyla III. Selim'in takdirini kazanmıştır. - Yenişehir Feneri mollalığına görevlendirilmiştir. - Matematik, geometri ve astronomi alanlarında dersler vermiştir. Açıklama:

  Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı döneminde topçu teknolojisinin gelişmesine katkı sağlamış önemli bir bilim insanıdır. 5. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin İslam astronomisinden nasıl etkilendiğini tartışınız.


 6. Cevap: Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin İslam astronomisinden nasıl etkilendiğini tartışınız.nik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin İslam astronomisinden nasıl etkilendiğini tartışınız. Açıklama:

  İslam astronomlarının "Yer Merkezli Evren" teorisini eleştiren çalışmaları ve alternatif modeller önermeleri, Kopernik'in teorisinin oluşmasını etkilemiştir. Ayrıca Kopernik, bazı teknik sonuçlar için İslam astronomlarının matematiksel modellerini kullanmıştır. 7. Müslüman denizciler tarafından kullanılan yön ve mesafe tayini yöntemlerinden üç örnek veriniz.


 8. Cevap: Dead Reckoning, usturlap, pusula Açıklama:

  Müslüman denizciler, yön ve mesafe tayini için usturlap, pusula gibi aletler ve Dead Reckoning adı verilen bir yöntem kullanmışlardır. 9. Merâga Rasathanesi'nin hangi aletleri ve çalışmalarıyla Batı'ya örnek olduğu düşünülmektedir?


 10. Cevap: - Gözlem aletleri - Ay'ın hareketlerine ilişkin çalışmalar Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'ndeki icatlar ve gözlemler, Avrupa'da gözlemevlerinin kurulmasına ve astronomi biliminin gelişmesine ilham verdi. 11. Tıp biliminin gelişmesinde etkili olan faktörleri açıklayınız.


 12. Cevap: Devlet destekleri, özgün çalışmalar ve başarılar, yabancı kaynakların Arapçaya tercümesi Açıklama:

  Tıp bilimi, devlet yöneticilerinin desteğiyle gelişmiş, Müslüman bilim insanlarının özgün çalışmaları ve başarılarıyla olgunlaşma dönemine ulaşmıştır. Ayrıca yabancı kaynakların Arapçaya tercümesi, tıbbi bilginin yayılmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. 13. El-Cezerî'nin tasarladığı ve Avrupa mühendislik terminolojisine giren makinelerden üç örnek veriniz.


 14. Cevap: Abdest almak için otomat, hisarlı kan alma teknesi, dört sürgülü kapı kilidi. Açıklama:

  Bu makineler, El-Cezerî'nin yer çekimi kuvvetini kullanma konusundaki ustalığını ve yenilikçi tasarım yeteneğini göstermektedir. 15. Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Endülüs'te Müslümanlar, matematik, astronomi, tıp ve mekanik gibi bilimlerde önemli ilerlemeler kaydettiler. Dünyanın her yerinden öğrencilerin ve bilim insanlarının akın ettiği madreseler ve kütüphaneler kurarak bilimsel araştırmaların gelişmesine öncülük ettiler. Açıklama:

  Endülüs'te bilimin gelişmesi, yöneticilerin desteği, coğrafi konum ve kültürel etkileşim gibi faktörlerle desteklendi. 17. İslam biliminin Avrupa bilim ve kültürünün gelişmesine yaptığı katkılardan üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Aristotelesçi düşüncenin yeniden tanıtılması * Matematik ve astronominin gelişimi * Tıp alanındaki ilerlemeler Açıklama:

  İslam bilimi, Aristotelesçi düşüncenin yeniden tanıtılmasına, matematiğin ve astronominin gelişmesine ve tıp alanında önemli ilerlemelere katkıda bulunmuştur. 19. Endülüs'te, coğrafya ve haritacılık alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren kişi kimdir?


 20. Cevap: İdrîsî Açıklama:

  Metinde, İdrîsî'nin coğrafya ve haritacılık alanında yaptığı katkılardan bahsedilmektedir. 21. İdrîsî'nin dünya haritasının öne çıkan özelliklerinden üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Akdeniz'in daha doğru bir şekilde çizimi * Avrupa'nın topografik yapısının gerçeğe daha yakın temsili * Dağların farklı bir şekilde sunulması Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin İdrîsî'nin haritasının benzersiz yönlerini tespit etmelerine yardımcı olacaktır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. XVIII. yüzyılda Osmanlı madenciliği Batı teknolojisinden ilerideydi.
  (.....) 2. Maden Nizamnamesi, 1858 yılında yürürlüğe girdi.
  (.....) 3. III. Ahmet Dönemi, Osmanlı'nın modernleşmesinde bir dönüm noktası oldu.
  (.....) 4. Tercüme Odası, XVIII. yüzyılda kuruldu.
  (.....) 5. Hekimbaşı Subhizâde Abdülaziz Efendi, Boerhaave'nin Aforizmalar adlı eserini tercüme etmiştir.
  (.....) 6. Kopernik'in Zîci adlı eseri, Secencel el-Eflâk fî Gâyet el-İdrâk adıyla tercüme edilmiştir.
  (.....) 7. Osman bin Abdülmennan, Fizikî Coğrafya adlı eseri Almancadan tercüme etmiştir.
  (.....) 8. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, Fransa hakkındaki izlenimlerini yazmıştır.
  (.....) 9. Humbaracı Ahmet Paşa, Humbaracı Ocağının ıslahına katkıda bulunmuştur.
  (.....) 10. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda sadece erkek çocuklarına yönelik okullar açmıştır.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:

  1. XVIII. yüzyılda Osmanlı madenciliği Batı teknolojisinden geriydi. 2. Maden Nizamnamesi, 1861 yılında yürürlüğe girdi. 3. III. Ahmet Dönemi, Osmanlı'nın modernleşmesinde bir dönüm noktası oldu. 4. Tercüme Odası, XIX. yüzyılda kuruldu. 5. Hekimbaşı Subhizâde Abdülaziz Efendi, Boerhaave'nin Aforizmalar adlı eserini tercüme etmiştir. 6. Kopernik'in Zîci adlı eseri, Secencel el-Eflâk fî Gâyet el-İdrâk adıyla tercüme edilmiştir. 7. Osman bin Abdülmennan, Fizikî Coğrafya adlı eseri Almancadan tercüme etmiştir. 8. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, Fransa hakkındaki izlenimlerini yazmıştır. 9. Humbaracı Ahmet Paşa, Humbaracı Ocağının ıslahına katkıda bulunmuştur. 10. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda kız çocuklarına yönelik okullar da açmıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Zerkâli'nin icadı Safiha adı verilen bir küresel usturlap değildir.
  (.....) İbn Tufeyl, İslam astronomisi tarihindeki ilk trigonometri bilgisini vermiştir.
  (.....) Câbir b. Eflah'ın halkalı astronomi aleti, Avrupa'daki astronomi aletlerinin gelişmesine ilham verdi.
  (.....) İbn Tufeyl, Güneş'in Dünya'dan çok daha küçük olduğunu düşünüyordu.
  (.....) İbn Rüşd, felsefe ve tıp alanlarında eserler yazan bir bilim insanıydı.
  (.....) İbn Rüşd, Aristo'nun felsefi görüşlerini savundu ancak kelamcıların eleştirilerine maruz kaldı.
  (.....) İbn Rüşd'ün felsefi görüşleri, Batı'daki Hristiyan düşünürleri önemli ölçüde etkiledi.
  (.....) İslam dünyasındaki bilimsel çalışmalar, Avrupa'ya tercümeler yoluyla aktarıldı.
  (.....) Toledo, 12. yüzyılda önemli bir çeviri merkezi değildi.
  (.....) İslam bilimi, Avrupa'da Rönesans ve Aydınlanma hareketlerine ilham verdi.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aletlerin Adlarını Eşleştirin:

  a. Hareketli Nişangahlı Alet
  b. Çift Kadranlı Alet
  c. Çift Bacaklı Alet
  d. Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti
  e. Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti
  f. Mükemmel Alet
  2. Aletlerin Özelliklerini Eşleştirin:
  a. 5. Hareketli Nişangahlı Alet
  b. 6. Çift Kadranlı Alet
  c. 7. Çift Bacaklı Alet
  d. 8. Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti
  e. 9. Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti
  f. 10. Mükemmel Alet
  - Birden fazla kadrana sahiptir.
  - Yıldızların yüksekliğini ve azimutunu ölçer.
  - Sinüsleri ve diğer trigonometrik fonksiyonları hesaplar.
  - En doğru ve çok yönlü alettir.
  - Hareketli bir nişangah içerir.
  - Bir alidade ve bir membraya sahiptir.

 28. Cevap: 1. a. 5 b. 6 c. 7 d. 8 e. 9 f. 10 2. a. Hareketli bir nişangah içerir. b. Birden fazla kadrana sahiptir. c. Bir alidade ve bir membraya sahiptir. d. Yıldızların yüksekliğini ve azimutunu ölçer. e. Sinüsleri ve diğer trigonometrik fonksiyonları hesaplar. f. En doğru ve çok yönlü alettir. Açıklama:

  Bu eşleştirme alıştırması, Meraga Rasathanesi'nde kullanılan astronomik aletlerin özelliklerini öğrencilere yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 9 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Testini Çöz tıklayın. Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise İslam bilim tarihi sene sonu yazılı soruları, yeni sınav sitemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı'da mesleki yükseköğretimin gelişimini anlayacaktır.

Osmanlı bilim insanlarının topçu teknolojisindeki çalışmalarını kavramak.

Öğrenciler, İslam astronomisinin Batı'daki astronomi çalışmaları üzerindeki etkisini anlarlar.

Öğrenciler, Müslüman denizcilerin yön ve mesafe tayini yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Merâga Rasathanesi'nin Batı astronomisi üzerindeki etkisini kavrama.

İslam tıbbının gelişiminde etkili olan faktörleri anlayabilmek.

Öğrenciler, El-Cezerî'nin mühendislik icatlarının Avrupa üzerindeki etkisini anlarlar.

Öğrenciler, İslam dünyasının bilimdeki başarılarını ve Endülüs'ün bunda oynadığı önemli rolü anlayacaklardır.

Öğrenciler, İslam biliminin Avrupa bilim ve kültürünün gelişmesine yaptığı katkıları anlayacaklardır.

Öğrenciler, Endülüs'te coğrafya ve haritacılık alanında önemli isimleri tanıyacaklardır.

Öğrenciler, İdrîsî'nin dünya haritasının Orta Çağ coğrafyasının gelişmesindeki önemini kavrayacaktır.

* Osmanlı'nın XVIII-XIX. yüzyıllar arasındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerini anlama * Tercüme ve sefaretnamelerin Osmanlı'ya Batı biliminin aktarılmasındaki rolünü kavrama * Osmanlı'nın modernleşme çabalarını ve bu çabaların eğitim alanına yansımalarını inceleme * XVIII-XIX. yüzyıl Osmanlı eğitim sisteminin özelliklerini öğrenme

* İslam'ın Altın Çağı'ndaki bilimsel ilerlemeler hakkında bilgi sahibi olmak * Ünlü İslam bilim insanlarının katkılarını anlamak * İslam biliminin Avrupa'ya aktarılma sürecinin önemini kavramak * Batı biliminin gelişimi üzerinde İslam biliminin rolünü fark etmek

Öğrenciler, Meraga Rasathanesindeki astronomik aletlerin adlarını ve özelliklerini ayırt edebileceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Bilim Tarihi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri