Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Zîc-i Uluğ Bey adlı eserde hangi takımyıldızların koordinatları yer almaktadır?

  A) 48    B) 88    C) 148    D) 248    E) 348    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Zîc-i Uluğ Bey adlı eserde gökyüzünün güneyinde kalan 48 takımyıldızın koordinatları yer almaktadır. 3. Hernan Cortes, Hindistan'a giderken hangi haritalardan yararlanmıştır?

  A) İskenderiyeli Batlamyus'un dünya haritası
  B) el-İdrîsî'nin dünya haritası
  C) Pîrî Reis'in dünya haritası
  D) Kristof Kolomb'un Amerika haritası
  E) Marco Polo'nun Çin haritası

 4. Cevap: B Açıklama:

  Hernan Cortes, Amerika'yı keşfetmiş bir İspanyol denizcidir. Hindistan'a gitmemiştir. el-İdrîsî'nin dünya haritası, XII. yüzyılda yapılmış ve Amerika'nın keşfinde etkili olmuştur. 5. Pîrî Reis'in dünya haritalarında en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Porselen üzerine çizilmiş olması
  B) El yazması olması
  C) Renkli olması
  D) Enlem ve boylam çizgilerinin bulunması
  E) Pusula gülünün bulunması

 6. Cevap: E Açıklama:

  Pîrî Reis'in dünya haritalarında en önemli özelliklerinden biri pusula gülünün bulunmasıdır. 7. İbn Nefis'in tıp alanındaki en önemli keşfi nedir?

  A) Büyük kan dolaşımı       B) Küçük kan dolaşımı      
  C) Vücudun sinir sistemi    D) Kemiklerin yapısı       
  E) Gözün yapısı                                        

 8. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis'in tıp alanındaki en önemli keşfi, küçük kan dolaşımıdır. 9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam dünyasında kurulan ilk tam teşekküllü hastanenin adını içermektedir?

  A) Bimaristan-ı Nasrî     B) Darüşşifa-yı Adûdî    
  C) Şifahane-i Hârûnî      D) Tımarhane-i Büveyhî   
  E) Bimarhane-i Selçûkî                             

 10. Cevap: C Açıklama:

  İslam dünyasında ilk tam teşekküllü hastane, Abbasi halifesi Harun Reşid tarafından VIII. yüzyılın sonunda Bağdat'ta Şifahane-i Hârûnî adıyla kurulmuştur. Bu hastanede, çeşitli hastalıkların tedavisi için farklı koğuşlar, eczane, kütüphane ve öğrencilerin eğitim göreceği salonlar bulunmaktaydı. 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi İslam dünyasında tıp eğitiminin verildiği kurumlardan biri değildir?

  A) Hastaneler             B) Özel okullar          
  C) Medreseler             D) Tekkeler              
  E) Usta-çırak ilişkisi                             

 12. Cevap: D Açıklama:

  İslam dünyasında tıp eğitimi, hastanelerde, özel okullarda, medreselerde ve usta-çırak ilişkisi içinde olmak üzere dört farklı şekilde verilmekteydi. Tekkeler ise, dini eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olup, tıp eğitimi verilmezdi. 13. Kılıç tutan çocuğun mumlu saatinin çalışma prensibi nedir?

  A) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser.
  B) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin sönen kısmını yakar.
  C) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını söndürür.
  D) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin sönen kısmını söndürür.
  E) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını yakar.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kılıç tutan çocuğun mumlu saatinin çalışma prensibi, mum gece yakıldığında bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşmesi ve çocuğun kılıcı ile fitilin yanan kısmını kesmesidir. Mum gece yakıldığında bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşmese, çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını kesemez. 15. Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Müslümanlar, bilimde önemli başarılar elde etmişlerdir.
  B) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarda Yunan eserlerinden yararlanmışlardır.
  C) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarında deney ve gözleme önem vermişlerdir.
  D) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarında matematik ve geometriyi kullanmışlardır.
  E) Müslümanların bilimsel çalışmaları, Avrupa'da bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Endülüs'te Müslümanların bilimde ulaştığı seviye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Müslümanlar, bilimde önemli başarılar elde etmişlerdir. B) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarda Yunan eserlerinden yararlanmışlardır. C) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarında deney ve gözleme önem vermişlerdir. D) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarında matematik ve geometriyi kullanmışlardır. E) Müslümanların bilimsel çalışmaları, Avrupa'da bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir. Cevap: Ee Müslümanların bilimde ulaştığı seviye ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Müslümanlar, bilimde önemli başarılar elde etmişlerdir. B) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarda Yunan eserlerinden yararlanmışlardır. C) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarında deney ve gözleme önem vermişlerdir. D) Müslümanlar, bilimsel çalışmalarında matematik ve geometriyi kullanmışlardır. E) Müslümanların bilimsel çalışmaları, Avrupa'da bilimsel gelişmelere öncülük etmiştir. Cevap: E 17. İslam biliminin Avrupa'ya geçişinde hangi şehirler önemli rol oynamıştır?

  A) Kurtuba, Toledo, Paris      B) Bağdat, Kahire, Şam        
  C) Londra, Roma, Atina         D) Moskova, Varşova, Prag     
  E) Pekin, Şangay, Hong Kong                                  

 18. Cevap: A Açıklama:

  İslam biliminin Avrupa'ya geçişinde İber Yarımadası'ndaki şehirler önemli rol oynamıştır. Özellikle Kurtuba ve Toledo, tercüme faaliyetlerinin yoğunlaştığı merkezler olmuştur. Paris ise, yapılan çevirilerin Avrupa'nın diğer bölgelerine yayıldığı şehirlerden biridir. 19. İbn Rüşd hangi konularda eserler vermiştir?

  A) Felsefe, tıp, edebiyat ve fıkıh
  B) Matematik, fizik, astronomi ve kimya
  C) Tarih, coğrafya, biyoloji ve jeoloji
  D) Müzik, resim, heykel ve mimari
  E) Ekonomi, siyaset, sosyoloji ve psikoloji

 20. Cevap: A Açıklama:

  İbn Rüşd, felsefe, tıp, edebiyat ve fıkıh alanlarında eserler vermiştir. Özellikle felsefe alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. İbn Rüşd, Aristo felsefesi üzerine yaptığı yorumlarla Avrupa'da büyük etki yaratmıştır. 21. İbn Heysem'in deneyinde, diyafram tekrar kaldırıldığında ne olmuştur?

  A) Odanın duvarındaki ışık görüntüleri kaybolmuştur.
  B) Odanın duvarındaki ışık görüntüleri aynı kalmıştır.
  C) Odanın duvarındaki ışık görüntüleri daha parlak hale gelmiştir.
  D) Odanın duvarındaki ışık görüntüleri daha az parlak hale gelmiştir.
  E) Odanın duvarındaki ışık görüntüleri hareket etmeye başlamıştır.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Diyafram kaldırıldığında, odaya tekrar ışık girmiş ve odanın duvarındaki ışık görüntüleri aynı kalmıştır. 23. Bîrûnî'nin hangi eseri jeodezi biliminin bağımsız bir disiplin haline gelmesini sağlamıştır?

  A) Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin
  B) el-Kânûn'ül-Mes'udî
  C) Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir
  D) Kitâbu's-Saydala
  E) Makâlîd'İlm el-Hey

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin, Bîrûnî'nin coğrafya ve matematik alanında yazdığı önemli bir eserdir. Eserinde enlem ve boylam hesaplamaları, şehirlerarası uzaklıkları belirleme ve kıble bulma metotları ile coğrafya, astronomi ve jeoloji hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca jeodezi biliminin temellerini atmıştır. 25. Abdurrahman el-Hâzinî'nin Mîzân el-Hikme adlı eserinin konusu nedir?

  A) Matematik    B) Fizik    C) Astronomi    D) Tıp    E) Felsefe    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Mîzân el-Hikme, Abdurrahman el-Hâzinî'nin yazdığı bir fizik kitabıdır. Kitapta, ağırlık, kaldırma kuvveti, özgül ağırlık, hidrostatik basınç ve diğer fiziksel yasalar hakkında bilgiler yer almaktadır. 27. İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eserinin içeriği hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Rasyonel sayıların da irrasyonel sayılar gibi işlemlerde kullanılabileceğini göstermiştir.
  B) Cebirsel denklemleri sınıflandırmıştır.
  C) Üçüncü dereceden denklemlere koni kesitlerini kullanmak suretiyle geometrik çözümler getirmiştir.
  D) Denklemlerin birden fazla kökeni olabileceğini ortaya koymuştur.
  E) Dairenin ve düz çizgilerin üçüncü dereceden denklemlerde yetersizliği düşüncesi ilk olarak Ömer Hayyam tarafından dile getirilmiştir.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Dairenin ve düz çizgilerin üçüncü dereceden denklemlerde yetersizliği düşüncesi ilk olarak Ömer Hayyam tarafından dile getirilmiştir. İbn Sina'nın bu konuda bir çalışması yoktur. 29. Gazâlî'nin en önemli eserlerinden biri olan İhyâü Ulûmi'd-Din'in konusu nedir?

  A) Fıkıh                    B) Kelam                   
  C) Tasavvuf                 D) Felsefe                 
  E) Dini ilimlerin ihyası                               

 30. Cevap: E Açıklama:

  Gazâlî'nin İhyâü Ulûmi'd-Din adlı eseri, dini ilimlerin ihyası anlamına gelir. Bu eser, fıkıh, kelam, tasavvuf, felsefe ve ahlak gibi birçok konuyu içeren kapsamlı bir eserdir. 31. Nizamiye Medreseleri'nde ağırlıklı olarak hangi dersler okutulurdu?

  A) Fıkıh ve kelam           B) Edebiyat ve sanat       
  C) Tıp ve astronomi         D) Matematik ve geometri   
  E) Tarih ve coğrafya                                   

 32. Cevap: A Açıklama:

  Nizamiye Medreseleri'nde ağırlıklı olarak fıkıh ve kelam dersleri okutulurdu. Ayrıca, edebiyat, sanat, tıp, astronomi, matematik, geometri, tarih ve coğrafya gibi dersler de okutulurdu. 33. Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri hangi konuları kapsamaktadır?

  A) Matematik ve tıp        B) Edebiyat ve felsefe    
  C) Psikoloji ve fizik      D) Beden ve ruh sağlığı   
  E) Tarih ve coğrafya                                 

 34. Cevap: D Açıklama:

  Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eseri beden ve ruh sağlığı konularını kapsamaktadır. Eserde, sağlıklı bir yaşam sürmek için gerekli olan beslenme, uyku, egzersiz gibi konular ele alınmaktadır. Ayrıca, ruhsal rahatsızlıkların nedenleri ve tedavileri hakkında da bilgiler yer almaktadır. 35. Makdisî'nin Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm adlı eserinde bahsetmediği konu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Astronomik coğrafya
  B) İslam medeniyetinin sosyoekonomik ve sosyokültürel yönü
  C) İklimler ve coğrafi bilgiler
  D) Matematiksel problemler
  E) O bölge insanının sosyoekonomik ve sosyokültürel yönü

 36. Cevap: D Açıklama:

  Makdisî, Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm adlı eserinde astronomik coğrafya, İslam medeniyetinin sosyoekonomik ve sosyokültürel yönü, iklimler ve coğrafi bilgiler ile o bölge insanının sosyoekonomik ve sosyokültürel yönü hakkında bilgiler vermiştir. Matematiksel problemler ise Makdisî'nin eserinde bahsetmediği bir konudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 10.sınıflar İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrencilerin İslam astronomisinin kapsamını ve önemini anlamasını sağlamak.

Öğrenciler, İslam kartografisinin Amerika'nın keşfindeki rolünü anlarlar.

10.2.1. Pîrî Reis'in dünya haritalarının özelliklerini açıklar.

10.2.2. İbn Nefis'in tıp alanındaki çalışmalarını açıklar.

Öğrenciler, İslam dünyasında kurulan ilk tam teşekküllü hastanenin adını ve kuruluş tarihini bilir.

Öğrenciler, İslam dünyasında tıp eğitiminin verildiği kurumları bilir.

Öğrenciler, kılıç tutan çocuğun mumlu saatinin çalışma prensibini öğrenebilecekler.

Öğrenciler, İslam biliminin Avrupa'ya geçişinde önemli rol oynayan şehirleri açıklayabilirler.

Öğrenciler, İbn Rüşd'ün hangi konularda eserler verdiğini açıklayabilirler.

İbn Heysem'in optik alanındaki çalışmalarını ve deneylerini anlamak.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin bilimsel çalışmalarını ve jeodezi biliminin gelişimi üzerindeki etkilerini anlarlar.

İslam bilim insanlarının eserlerini ve içeriklerini bilir.

İslam bilim insanlarının eserlerini ve içeriklerini bilir.

Öğrenciler, Gazâlî'nin dini ilimlere verdiği önemi ve İhyâü Ulûmi'd-Din adlı eserinin içeriğini kavrarlar.

Öğrenciler, Nizamiye Medreseleri'nde okutulan dersleri ve bu derslerin önemini kavrarlar.

Öğrenciler, Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî'nin Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs adlı eserinin içeriğini öğrenebilirler.

İslam coğrafyacıların eserlerindeki konuları ayırt edebilme becerisini kazanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri