Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf CEVAPLARI

 1. Fosil yakıtlar, bugün dünya genelinde en yaygın enerji kaynağıdır. Petrol, doğal gaz ve kömür, enerjinin büyük bir bölümünü oluştururlar. Ancak, fosil yakıtların tükenmekte olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra, fosil yakıtların kullanımı, sera gazı emisyonlarının artmasına ve küresel iklim değişikliğine yol açmaktadır. Fosil yakıtların kullanımı, ne gibi çevresel sorunlara yol açmaktadır?

  A) Doğal afetlere                 B) Su kirliliğine            
  C) Radyasyona                     D) Sera gazı emisyonlarına   
  E) Trafik sıkışıklığına      

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Sera gazı emisyonlarına. Soruda verilen bilgiye göre, fosil yakıtların kullanımı sera gazı emisyonlarının artmasına ve küresel iklim değişikliğine yol açmaktadır. Bu da birçok çevresel soruna neden olmaktadır. Sera gazı emisyonları, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olmakta ve dünya genelinde birçok çevresel soruna yol açmaktadır. 3. Bir asansör 1000 kg ağırlığındaki bir yükü 10 metre yüksekliğe kaldırmak için 10 saniye boyunca çalıştı. Asansörün gücü nedir?

  A) 100 W                B) 1000 W    C) 10,000 W
  D) 100,000 W        E) 1,000,000 W

 4. Cevap: C Açıklama:

  Soru, bir asansörün 1000 kg ağırlığındaki bir yükü 10 metre yüksekliğe kaldırmak için 10 saniye boyunca çalıştığı durumda asansörün gücünü sormaktadır. Bu soruyu cevaplamak için öncelikle kullanacağımız formülü bilmemiz gerekiyor: Güç = İş / Zaman. İş, ağırlığın yüksekliğe kaldırılması için harcanan enerjiyi temsil eder ve formülü İş = Ağırlık x Yükseklik x Gravitasyon Sabiti olarak hesaplanır. Gravitasyon sabiti, yaklaşık olarak 9.81 m/s^2'dir. Bu bilgileri kullanarak, asansörün gücünü hesaplayabiliriz: Güç = İş / Zaman = (1000 kg x 10 m x 9.81 m/s^2) / 10 s = 9810 W. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneği olan 10.000 W'dir. 5. Bir arabaya 1000 N kuvvet uygulandığında, araba 10 m/s hızla hareket ediyor. Arabanın kinetik enerjisi nedir?

  A) 5.000 J    B) 10.000 J    C) 50.000 J    D) 100.000 J    E) 500.000 J

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, bir arabanın belirli bir kuvvetle hareket ederken sahip olduğu kinetik enerjinin hesaplanmasını istemektedir. Kinetik enerji, bir nesnenin hareketi nedeniyle sahip olduğu enerjidir ve formülü 1/2 x Kütle x Hız^2 şeklindedir. Bu bilgileri kullanarak, soruda verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulayabiliriz. Verilen kuvvet, arabayı hareket ettiren net kuvvettir ve net kuvvet, bir nesnenin hızını değiştiren faktördür. Dolayısıyla, arabayı hareket ettiren net kuvvet ile kinetik enerji arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantıya göre, arabanın kinetik enerjisini hesaplayabiliriz: Kinetik Enerji = 1/2 x Kütle x Hız^2 = 1/2 x M x V^2 = 1/2 x 1000 kg x (10 m/s)^2 = 50.000 J. Doğru cevap C seçeneği olan 50.000 J'dir. 7. Bir kaldıraçta 100 N'lik bir kuvvet uygulanırsa, diğer uçta 500 N'luk bir yük hareket eder. Kaldıraç kolu 2 m uzunluğundadır. Kaldıraçta uygulanan kuvvetin yer değiştirme değeri nedir?

  A) 0.1 m    B) 0.2 m    C) 0.5 m    D) 1 m    E) 2 m

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu soru, bir kaldıraçta uygulanan kuvvetin yer değiştirme değerini hesaplamayı gerektirir. Kaldıraç prensibi, kaldıraçın bir ucunda uygulanan kuvvetin, diğer uçtaki yükü hareket ettirecek kadar büyük olması gerektiğini belirtir. Kaldıraçta uygulanan kuvvet ile yük arasındaki ilişki, kuvvet çarpı kola eşittir. Dolayısıyla, verilen bilgileri kullanarak kaldıraçta uygulanan kuvvetin yer değiştirme değerini hesaplayabiliriz: Kuvvet x Kola Eşit = Yük x Yüklemeden Uzaklık. Bu formülde, kuvvetin yer değiştirme değeri, yüklemeden uzaklık olarak da bilinir. Yüklemeye uzaklık, kaldıraç kolunun yüklemeye olan mesafesi olarak tanımlanır ve soruda verilen bu mesafe 2 metre olarak belirtilmiştir. Verilen diğer bilgilere göre, kuvvet 100 N ve yük 500 N'dir. Bu bilgileri kullanarak, kuvvetin yer değiştirme değerini hesaplayabiliriz: Kuvvet x Kola Eşit = Yük x Yüklemeden Uzaklık -> 100 N x 2 m = 500 N x Yüklemeden Uzaklık -> Yüklemeden Uzaklık = 0.4 m. Doğru cevap B seçeneği olan 0.2 m'dir. 9. Bir makine, bir yükü 2 dakikada 2000 J'lık bir güçle kaldırır. Makinenin iş yapma gücü nedir?

  A) 20 W    B) 40 W    C) 60 W    D) 80 W    E) 100 W

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "40 W" şeklindedir. İş yapma gücü, bir makinenin ne kadar hızlı iş yaptığını gösteren bir ölçüttür ve watt cinsinden ifade edilir. İş yapma gücü, işin yapıldığı süreye ve yapılan işin miktarına bağlıdır. Bu soruda, bir makinenin 2 dakikada 2000 J'luk bir güçle kaldırdığı bir yük verilmiştir. Bu durumda, makinenin iş yapma gücü hesaplanabilir. İş yapma gücü, yapılan işin miktarının zamana bölünmesiyle bulunur. İş yapma gücü = yapılan iş / zaman. Verilen bilgilere göre, yapılan iş 2000 J ve zaman 2 dakikadır (120 saniye). Böylece, iş yapma gücü 2000 J / 120 saniye = 16.67 W olur. Ancak soruda watt cinsinden cevap istendiği için, iş yapma gücü 16.67 W'ın 2'ye bölünmesiyle 40 W olarak bulunur. Bu soru, temel fizik bilgilerinin ölçüldüğü bir test sorusudur ve fizik öğrencileri tarafından bilinmesi beklenir. 11. Bir cisme 20 J enerji verilerek, cisme 2 m/s hız kazandırıldı. Cismin kütlesi 5 kg ise, cisme uygulanan kuvvet nedir?

  A) 0.2 N    B) 2 N    C) 4 N    D) 10 N    E) 100 N

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) 10 N'dir. Çünkü cisme verilen enerji kinetik enerji olarak cismin hızını artırmıştır. Kinetik enerji formülü 1/2mv^2 olduğundan, 20 J = 1/2 x 5 kg x (2 m/s)^2 şeklinde yazılabilir. Bu da 20 J = 10 kg m^2/s^2 olarak hesaplanabilir. Cisme uygulanan kuvvet ise kuvvet = kütle x ivme formülü ile bulunabilir. İvme, hızın değişimi / süre olarak hesaplanabilir. Bu durumda ivme (2 m/s - 0) / 1 s = 2 m/s^2 olur. Kuvvet ise kuvvet = 5 kg x 2 m/s^2 = 10 N olarak bulunur. 13. Bir kayanın potansiyel enerjisi 400 J, kinetik enerjisi ise 600 J'dir. Kayanın toplam mekanik enerjisi nedir?

  A) 100 J    B) 200 J    C) 400 J    D) 600 J    E) 1000 J

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) 200 J'dir. Potansiyel enerji ve kinetik enerjinin toplamı, cismin mekanik enerjisini verir. Bu soruda, potansiyel enerji 400 J ve kinetik enerji 600 J olarak verilmiştir. Dolayısıyla, kayanın toplam mekanik enerjisi 400 J + 600 J = 1000 J'dir. Bu cevap, enerjinin korunumu prensibine dayanmaktadır. 15. Güç nedir?

  A) İş yapma süresi
  B) İşin yapıldığı yerin yüksekliği
  C) Yapılan işin miktarı bölü süre
  D) İşin yapıldığı yerin eni
  E) Yapılan işin miktarı artışı

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Güç, yapılan işin süreye bölünmesiyle elde edilen bir ölçüdür. Matematiksel olarak ifade edilirse, Güç = Yapılan iş / Süre. Bu formülde yapılan iş, joule (J) birimiyle, süre ise saniye (s) birimiyle ölçülür. Bu nedenle, güç watt (W) birimiyle ifade edilir. Güç kavramı, fizik ve mühendislik alanlarında önemli bir kavramdır ve birçok uygulama alanında kullanılır. 17. Verim nedir?

  A) Yapılan işin miktarı bölü süre
  B) Verilen enerjinin kullanılabilir enerjiye oranı
  C) İşin yapıldığı yerin yüksekliği
  D) İşin yapıldığı yerin eni
  E) Yapılan işin miktarı artışı

 18. Cevap: B Açıklama:

  Verim, bir sistemin girdiği enerjinin ne kadarının yararlı işe dönüştüğünü gösteren bir ölçüttür. Yani, verim, sisteme verilen enerjinin kullanılabilir enerjiye oranını ifade eder. Örneğin, bir cihazın verimi ne kadar yüksekse, o kadar az enerji kaybeder ve daha az enerji tüketir. 19. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji ve güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
  B) Petrol, doğal gaz ve kömür yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
  C) Yenilenebilir enerji kaynakları sınırlıdır ve dünya çapında kullanılmaz.
  D) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevresel etkiler nedeniyle tartışmalıdır.
  E) Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji üretiminde kullanılmaz.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, yenilenebilir enerji kaynaklarının örnekleri sorulmuştur. Rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerji ve güneş enerjisi doğru cevaplardır çünkü bu kaynaklar sınırsız ve yenilenebilirdir. Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri aracılığıyla elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. Hidroelektrik enerji, hidroelektrik santralleri aracılığıyla su akışından elde edilir. Güneş enerjisi, güneş panelleri aracılığıyla güneş ışığından elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. 21. Hangisi bir yenilenebilir enerji kaynağı değildir?

  A) Jeotermal enerji          B) Güneş enerjisi       
  C) Nükleer enerji             D) Biyokütle enerjisi   
  E) Rüzgar enerjisi      

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani nükleer enerji bir yenilenebilir enerji kaynağı değildir. Nükleer enerji, birçok ülkede yaygın olarak kullanılan ancak yenilenebilir enerji kaynakları kategorisine girmeyen bir enerji kaynağıdır. Diğer seçenekler arasında jeotermal enerji, güneş enerjisi, biyokütle enerjisi ve rüzgar enerjisi yer alır ve hepsi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. K 23. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  A) Güneş enerjisi              B) Rüzgar enerjisi        
  C) Hidroelektrik enerji       D) Petrol                 
  E) Biyokütle enerjisi     

 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, çünkü petrol yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir, ancak diğer seçenekler (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik enerjisi ve biyokütle enerjisi) yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 25. Enerji korunumu kanunu neyi ifade eder?

  A) Enerjinin yok olmayacağını, sadece bir formdan diğerine dönüşebileceğini
  B) Enerjinin sadece iş yaparken korunacağını
  C) Enerjinin sadece ısı olarak korunacağını
  D) Enerjinin herhangi bir değişim göstermeyeceğini
  E) Enerjinin sadece hareketli cisme aktarılacağını

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Enerjinin yok olmayacağını, sadece bir formdan diğerine dönüşebileceğini ifade eder. Enerji korunumu kanunu, enerjinin asla yok olmadığını ve sadece bir formdan diğerine dönüşebileceğini ifade eder. Bu kanun, enerjinin herhangi bir fiziksel veya kimyasal değişimden önceki ve sonraki durumları arasında eşitlik olduğunu belirtir. Bu kanun, enerjinin doğada herhangi bir iş veya olay için ne kadar kullanıldığını veya harcandığını belirlemede önemli bir rol oynar. 27. Enerji depolamanın bir yolu hangisidir?

  A) Elektrik üretimi               B) Fotosentez                
  C) Kimyasal reaksiyonlar   D) Radyoaktif bozunma        
  E) Manyetik alan oluşturma   

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Kimyasal reaksiyonlar'dır. Enerji depolama, enerjinin belirli bir süre boyunca depolanması için çeşitli yolları içerebilir. Kimyasal reaksiyonlar, enerjiyi moleküllerin kimyasal bağlarına depolayarak ve bunları serbest bırakarak enerji sağlama yöntemidir. Bu, örneğin pil teknolojilerinde kullanılmaktadır. 29. Enerjinin dönüşümü, hangi durumlarda gerçekleşir?

  A) Herhangi bir cismin hareketinde
  B) Bir objenin ısıtılması veya soğutulması durumunda
  C) Bir yükün kaldırılması veya indirilmesi durumunda
  D) Elektrik akımının üretilmesi ve kullanılması sırasında
  E) Tüm yukarıdakiler

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneğidir, yani enerjinin dönüşümü tüm bu durumlarda gerçekleşebilir. Enerji dönüşümü, enerjinin bir formdan diğerine dönüştürülmesi işlemidir ve bu işlem sırasında enerji korunumu kanunu geçerlidir. Bu dönüşümler, örneğin bir objenin hareketi, ısıtılması veya soğutulması, yükün kaldırılması veya indirilmesi, elektrik akımının üretilmesi ve kullanılması gibi pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. 31. Enerjinin korunumu ilkesi nedir?

  A) Enerji, sadece madde hareket ettiğinde korunur.
  B) Enerji, herhangi bir fiziksel süreçte yaratılamaz veya yok edilemez.
  C) Enerji, herhangi bir fiziksel süreçte yaratılabilir veya yok edilebilir.
  D) Enerjinin korunması, sadece kimyasal süreçlerde geçerlidir.
  E) Enerjinin korunması, sadece mekanik süreçlerde geçerlidir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda enerjinin korunumu ilkesi açıklanmaktadır. Bu ilkeye göre, herhangi bir fiziksel süreçte enerji yaratılamaz veya yok edilemez, sadece bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Bu prensip, fiziksel ve kimyasal süreçlerde geçerlidir ve enerjinin korunumu kanunu olarak da bilinir. 33. Enerji nasıl depolanır?

  A) Sadece madde içinde depolanır.
  B) Sadece boşlukta depolanır.
  C) Fiziksel sistemlerde veya kimyasal bağlarda depolanabilir.
  D) Yalnızca sıcaklık farkları arasında depolanabilir.
  E) Sadece elektrik akımında depolanır.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı, enerjinin fiziksel sistemlerde veya kimyasal bağlarda depolanabileceği şeklindedir. Örneğin, bir nesnenin potansiyel enerjisi yer çekimi etkisi altında yüksek bir yükseklikte depolanırken, kimyasal bağlar gıdalarda depolanabilir. Ayrıca, elektrik enerjisi gibi enerji biçimleri de fiziksel sistemlerde depolanabilir. 35. Bir cismin kinetik enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Cismin yüksekliği ile doğru orantılıdır.
  B) Cismin kütlesinin karesi ile doğru orantılıdır.
  C) Cismin hızının karesi ile doğru orantılıdır.
  D) Cismin ivmesi ile doğru orantılıdır.
  E) Cismin sürtünme katsayısı ile doğru orantılıdır.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir: Cismin kinetik enerjisi, cismin hızının karesi ile doğru orantılıdır. Kinetik enerji, bir cismi hareket ettirmek için gerekli olan enerjidir ve cismi hareket ettiren faktör, cismin hızıdır. Hız arttıkça kinetik enerji de artar. Kinetik enerjinin hesaplanması için kullanılan formül ise 1/2 mv^2 şeklindedir. 37. Bir cismin potansiyel enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Cismin yüksekliği ile doğru orantılıdır.
  B) Cismin kütlesi ile doğru orantılıdır.
  C) Yeryüzüne göre olan yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi de artar.
  D) Cismin yerçekimi ivmesi ile doğru orantılıdır.
  E) Cismin hızı ile doğru orantılıdır.

 38. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Cismin hızı ile doğru orantılıdır. Potansiyel enerji, bir cismin yerçekimi potansiyeli, elastik potansiyel veya elektrik potansiyel gibi bir potansiyel enerji türüne sahip olduğunda, cismin hareket hızıyla ilgisi yoktur. Cismin potansiyel enerjisi yüksekliği, kütlesi ve yerçekimi ivmesi gibi faktörlere bağlıdır. 39. Bir cismin mekanik enerjisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sadece cismin kinetik enerjisine bağlıdır.
  B) Sadece cismin potansiyel enerjisine bağlıdır.
  C) Cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır.
  D) Cismin ivmesine bağlıdır.
  E) Cismin şekline bağlıdır.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, yani bir cismin mekanik enerjisi, cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamından oluşur. Mekanik enerji, cismin hareketine ve yüksekliğine bağlıdır ve bu enerji korunur ilkesine göre değişmezdir. 41. Bir cismin kinetik enerjisi ile potansiyel enerjisi arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kinematik denklemi
  B) Enerji korunumu ilkesi
  C) Newton'un hareket yasaları
  D) Coulomb'un yasası
  E) Hooke kanunu

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Enerji korunumu ilkesi. Bir cismin kinetik enerjisi, cismin hızı ve kütlesi ile ilgilidir ve cismin hareketinden kaynaklanırken, potansiyel enerjisi cismin yerçekimi alanındaki yüksekliği ve kütlesi ile ilgilidir. Kinetik enerji ile potansiyel enerji arasındaki ilişki enerji korunumu ilkesine dayanır, yani enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece bir şekilden diğerine dönüştürülebilir. Bu nedenle, bir cismin kinetik enerjisi arttıkça potansiyel enerjisi azalır ve tam tersi de geçerlidir. 43. Mekanik enerjinin korunumu ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece bir formdan diğerine dönüştürülebilir.
  B) Mekanik enerji, yalnızca kinetik enerjiden oluşur.
  C) Mekanik enerji, yalnızca potansiyel enerjiden oluşur.
  D) Mekanik enerji, yalnızca elektromanyetik enerjiden oluşur.
  E) Mekanik enerjinin korunumu ilkesi, sadece açık sistemler için geçerlidir.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır: Enerji ne yaratılabilir ne de yok edilebilir, sadece bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Mekanik enerjinin korunumu ilkesi, bir sisteme etki eden net dış kuvvet yoksa, sistemin mekanik enerjisinin sürekli olarak korunduğunu belirtir. Bu ilke, enerjinin varlığı ve dönüştürülebilirliği hakkında önemli bir prensiptir ve fizikteki birçok problemin çözümünde kullanılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf Detayları

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf Testini Çöz tıklayın. Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca Lise fizik dersi yıl sonu yoklama sınavı; 9.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Okuyucu, fosil yakıtların kullanımının çevresel sorunlara yol açtığını ve sera gazı emisyonlarının özellikle önemli bir sorun olduğunu anlayabilir.

Enerji ve güç kavramlarını anlamamızı gerektirir. Asansörün gücünü hesaplamak için kullanılan formülü bilmek ve verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulamak gereklidir. Bu sorunun çözümü, güç ve enerji kavramları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Bu sorunun çözümü, kinetik enerji kavramını anlamamızı gerektirir. Kinetik enerji, hareket eden bir nesnenin sahip olduğu enerjidir ve hız ve kütleyle doğru orantılıdır. Bu sorunun çözümü, kinetik enerji formülünü kullanarak verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmemizi sağlar. Bu soru ayrıca, fiziğin temel kavramlarına ve formüllerine ilişkin bir anlayış geliştirmemizi sağlar.

Bu sorunun çözümü, kaldıraç prensibini anlamamızı gerektirir. Kaldıraç prensibi, bir kaldıraçta uygulanan kuvvetin, diğer uçtaki yükü hareket ettirecek kadar büyük olması gerektiğini belirtir. Bu sorunun çözümü, kuvvet-kola-yük ilişkisini doğru bir şekilde anlamamızı ve bu prensipleri doğru bir şekilde uygulamamızı gerektirir. Bu soru ayrıca, fizikteki temel prensiplere ve formüllere ilişkin bir anlayış geliştirmemizi sağlar.

İş yapma gücünü hesaplayabilme.

Kinetik enerji ve kuvvet kavramlarının anlaşılması ve uygulanmasıdır.

Enerjinin korunumu prensibini açıklayabilir.

Güç, bir işin ne kadar hızlı yapılabileceğini ve ne kadar enerji gerektirdiğini anlamamıza yardımcı olan önemli bir fiziksel kavramdır.

Verim kavramı enerji dönüşümü ve tasarrufu gibi konularda önemli bir ölçüt olarak kullanılır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıyarak, enerji üretiminde kullanılan kaynakları farklılaştırma becerisini ölçmektir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğunu ve neler olmadığını anlamaları önemlidir.

Yenilenebilir enerji kaynakları konusu, sürdürülebilirlik ve çevre konuları ile ilgilidir.

Fizik dersinde öğrenciler, enerjinin korunumu kanununu anlayarak enerjinin farklı formlarda nasıl mevcut olduğunu ve enerjinin bir formdan diğerine nasıl dönüştürülebildiğini öğrenirler.

Enerji depolama tekniklerini tanımlama ve enerjinin depolanmasının neden önemli olduğunu açıklama.

Enerjinin farklı formları arasındaki ilişkileri anlamak ve enerji kaynaklarının kullanımını optimize etmek için önemlidir.

Enerjinin korunumu ilkesini anlamaları ve enerjinin nasıl dönüştürülebileceği konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenir.

Enerjinin farklı şekillerde depolanabileceğini anlamak.

Cismin kinetik enerjisinin hızının karesi ile doğru orantılı olduğunu anlamaktır.

Potansiyel enerji, bir cismin bulunduğu konum ve durumla ilgilidir ve cismin hareketiyle ilgili değildir.

Mekanik enerji, iş yapabilme yeteneği de dahil olmak üzere birçok fiziksel fenomen için önemlidir.

Enerji dönüşümleri ve enerjinin korunumu hakkında temel bilgi.

Enerjinin korunumu ilkesi hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları ve bu prensibi uygulayarak çeşitli mekanik sistemlerin davranışını açıklayabilme becerisine sahip olmaları beklenir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 40 kere doğru, 65 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Fizik Dersi Yıl Sonu Sınavı - 9.Sınıf sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri