Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar)

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Bir sıvının buharlaşma ısısı aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

  A) Sıvının yoğunluğuna            B) Sıvının hacmine              
  C) Sıvının yüzey gerilimine      D) Sıvının öz ısısına           
  E) Sıvının molekül ağırlığına   

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D'dir, yani sıvının öz ısısına bağlıdır. Buharlaşma ısısı, bir sıvının buharlaşması sırasında sıvının kaybetmiş olduğu ısı miktarına eşittir. Sıvının öz ısısı, sıvının birim kütle başına kaybettiği ısı miktarıdır ve buharlaşma ısısının belirlenmesinde önemlidir. 3. Buharlaşma işlemi, aşağıdaki faktörlerden hangisi arttıkça hızlanır?

  A) Atmosfer basıncı      B) Sıvının yüzey alanı        
  C) Sıvının öz ısısı         D) Sıvının molekül ağırlığı   
  E) Sıcaklık

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Sıcaklık. Buharlaşma işlemi, sıvının yüzeyindeki moleküllerin kinetik enerjilerinin yeterli olması durumunda gerçekleşir. Bu nedenle, sıcaklık arttıkça sıvının moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi artar ve buharlaşma hızlanır. 5. Bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesine ne denir?

  A) Yoğunlaşma    B) Erime    C) Buharlaşma
  D) Donma            E) Süblimleşme

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Buharlaşma" olan bu soruda, maddenin sıvı halinden gaz haline geçişine buharlaşma denir. Bu olayda, sıvı haldeki moleküller, ısı enerjisi kazanarak gaz haline dönüşürler. Buharlaşma, açık su yüzeylerinde, nemli havada ve sıvıların açık hava ile temasında gerçekleşebilir. 7. Hangisi bir maddenin süblimleşme noktasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Moleküler çekim kuvveti    B) Sıcaklık                  
  C) Atmosferik basınç          D) Maddesel yoğunluk         
  E) Hacim                     

 8. Cevap: D Açıklama:

  Verilen seçenekler arasında, süblimleşme noktasını etkileyen faktörlerden biri olmayan seçenek, maddesel yoğunluktur. Süblimleşme, katı maddelerin doğrudan gaz hâline geçmesidir. Bu olay, moleküler çekim kuvvetleri, sıcaklık ve atmosferik basınç gibi faktörler tarafından etkilenir. Ancak maddesel yoğunluk, süblimleşme noktasını etkilemez. 9. Öz ısı birimi nedir?

  A) J/g.K    B) J/K    C) cal/g.K    D) cal/K    E) kg.K

 10. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A) J/g.K'tir. Öz ısı birimi, bir maddenin kütlesinin bir birim artışı için sıcaklığının bir birim artması gereken enerji miktarını ifade eder. Bu birim, genellikle joule per gram Kelvin (J/g.K) olarak ifade edilir. 11. Öz ısı nedir?

  A) Maddelerin kütlelerine bağlı bir termodinamik büyüklüktür.
  B) Maddelerin sıcaklık değişimlerine bağlı bir termodinamik büyüklüktür.
  C) Maddelerin türlerine bağlı bir termodinamik büyüklüktür.
  D) Maddelerin hacimlerine bağlı bir termodinamik büyüklüktür.
  E) Maddelerin elektrik yüklerine bağlı bir termodinamik büyüklüktür.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Öz ısı, bir maddenin birim kütle başına depoladığı ısı enerjisi miktarını ifade eder. Yani, bir maddenin sıcaklığındaki değişime bağlıdır ve maddenin türüne özgüdür. Öz ısı, maddenin termodinamik özelliklerini anlamak için önemlidir. 13. Buharlaşma ve kaynama arasındaki temel fark nedir?

  A) Buharlaşma, sadece sıvının yüzeyinden gerçekleşirken kaynama, sıvının tamamında meydana gelir.
  B) Buharlaşma, sıvının ısıtılması sonucu gerçekleşirken kaynama, sıvının basıncının azalması sonucu meydana gelir.
  C) Buharlaşma ve kaynama aynı olaydır ve birbirlerinin yerine kullanılabilir.
  D) Buharlaşma, sıvının donması sonucu gerçekleşirken kaynama, sıvının buharlaşması sonucu meydana gelir.
  E) Buharlaşma ve kaynama, sadece gazların oluşumu için kullanılan terimlerdir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır. Buharlaşma, sadece sıvının yüzeyinden gerçekleşirken kaynama, sıvının tamamında meydana gelir. Buharlaşma, sıvının ısıtılması sonucu veya açık havada yer alması sonucu gerçekleşebilir. Kaynama ise sıvının basıncının azaltılması sonucu gerçekleşir. 15. İç enerji nedir?

  A) Bir sistemin ısısını ifade eden bir fiziksel büyüklüktür.
  B) Bir sistemin potansiyel enerjisini ifade eden bir fiziksel büyüklüktür.
  C) Bir sistemin kinetik enerjisini ifade eden bir fiziksel büyüklüktür.
  D) Bir sistemin toplam enerjisini ifade eden bir fiziksel büyüklüktür.
  E) Hiçbiri.

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani iç enerji bir sistemin toplam enerjisini ifade eder. İç enerji, bir sistemin içindeki tüm enerjilerin toplamıdır ve kinetik enerji, potansiyel enerji, kimyasal enerji ve diğer enerji formlarını içerebilir. Bir sistemin iç enerjisi, sistemdeki sıcaklığın, hacminin ve basıncının değişmesine bağlı olarak değişebilir. 17. Isı, bir cismin iç enerjisinin sıcaklık farkı nedeniyle bir başka cisme veya ortama aktarılması sonucu oluşan enerjidir. Isı, sıcaklığı daha düşük olan bir cismi sıcaklığı daha yüksek olan bir cisme doğru akar. Isı transferi üç farklı yolla gerçekleşir: iletim, konveksiyon ve radyasyon. Aşağıdakilerden hangisi Isı hakkında yanlıştır?

  A) Isı, sıcaklığı daha yüksek olan bir cisimden sıcaklığı daha düşük olan bir cisme doğru akar.
  B) Isı transferi üç farklı yolla gerçekleşir: iletim, konveksiyon ve transmisyon.
  C) Isı, bir cismin iç enerjisinin sıcaklık farkı nedeniyle bir başka cisme veya ortama aktarılması sonucu oluşan enerjidir.
  D) Isı transferi, termal enerjinin yüksek seviyeden düşük seviyeye doğru akmasıdır.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır. Isı transferi üç farklı yolla gerçekleşir: iletim, konveksiyon ve radyasyon. İletim, sıcak bir cismin temas ettiği soğuk bir cisme doğru ısı aktarımını ifade ederken, konveksiyon ısıyı sıcak maddenin hareketiyle birlikte taşıma yoluyla aktarır. 19. Hangi sıcaklık birimi uluslararası kabul görmüştür?

  A) Fahrenheit    B) Celcius    C) Kelvin    D) Rankine    E) Reamur

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Kelvin" olarak verilmiştir. Kelvin, termodinamiğin üçüncü yasası temel alınarak tanımlanan bir sıcaklık ölçeğidir ve uluslararası kabul görmüş bir birimdir. Diğer sıcaklık birimleri de kullanılmaktadır ancak bilimsel çalışmalarda Kelvin sıcaklık ölçeği kullanılmaktadır. 21. Hangi sıcaklık birimleri genellikle kullanılır ve neden?

  A) Fahrenheit ve Kelvin, farklı ölçekleri nedeniyle
  B) Celsius ve Kelvin, standart birimler olarak kabul edildiği için
  C) Kelvin ve Fahrenheit, laboratuvar ortamında kullanıldığı için
  D) Kelvin ve Celsius, uluslararası standart birimler olduğu için
  E) Celsius ve Fahrenheit, endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanıldığı için

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir yani Kelvin ve Celsius, uluslararası standart birimler olduğu için genellikle kullanılır. Kelvin, mutlak sıcaklık ölçeği olarak kullanılır ve termodinamik işlemlerde özellikle önemlidir. Celsius, günlük kullanımda sıcaklıkların ölçülmesi için genellikle kullanılır ve uluslararası standart birimlerden biridir. Fahrenheit ölçeği ise ABD'de hala yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak uluslararası standart birimlerden biri olarak kabul edilmez. 23. Aşağıdakilerden hangisi sıvı termometrelerin çalışma prensibidir?

  A) Gazın ısınması ve soğuması
  B) Katı maddeye uygulanan elektrik akımının değişmesi
  C) Sıvının genleşmesi ve daralması
  D) Elektrik direncindeki değişim
  E) Ses dalgalarının yansıtılması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sıvı termometrelerin çalışma prensibi, sıvının genleşmesi ve daralmasıdır. Sıvı termometrelerde, sıvı içindeki hacim değişimleri, sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılır. Sıcaklık arttıkça, sıvının genleşmesi nedeniyle sıvı seviyesi yükselir ve termometredeki işaret değişir. Bu şekilde, sıcaklık ölçülür. 25. Sıcaklık nedir ve sıcaklık birimi nedir? Hangi fiziksel etkenler sıcaklık değerini etkiler?

  A) Sıcaklık, bir cismin iç enerjisinin ölçüsüdür. Sıcaklık birimi Kelvin'dir. Sıcaklık değerini etkileyen etkenler arasında, ısı, hacim ve basınç yer alır.
  B) Sıcaklık, bir cismin yüzeyinin sıcaklığıdır. Sıcaklık birimi Celsius'dir. Sıcaklık değerini etkileyen etkenler arasında, hacim, basınç ve rengi yer alır.
  C) Sıcaklık, bir cismin yüzeyinin sıcaklığıdır. Sıcaklık birimi Kelvin'dir. Sıcaklık değerini etkileyen etkenler arasında, ısı, hacim ve basınç yer alır.
  D) Sıcaklık, bir cismin iç enerjisinin ölçüsüdür. Sıcaklık birimi Celsius'dir. Sıcaklık değerini etkileyen etkenler arasında, hacim, basınç ve rengi yer alır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sıcaklık, bir cismin iç enerjisinin ölçüsüdür. Sıcaklık birimi Kelvin'dir. Sıcaklık değerini etkileyen etkenler arasında, ısı, hacim ve basınç yer alır. Sıcaklık, bir cismin iç enerjisini ölçen bir termodinamik büyüktür ve Kelvin (K) birimi ile ölçülür. Sıcaklık değerini etkileyen etkenler arasında, ısı, hacim ve basınç yer alır. Örneğin, bir cismin sıcaklığı artarsa, iç enerjisi de artar ve cismi oluşturan atomlar ve moleküllerin hareketleri hızlanır. Ayrıca, sıcaklığı etkileyen diğer faktörler arasında, malzemenin termal iletkenliği, yüzey rengi ve dokusu da yer alabilir. Sıcaklık, birçok farklı alanda önemli bir rol oynar, örneğin, mühendislik, fizik, kimya, meteoroloji ve tıp gibi alanlarda kullanılır. 27. Bir cisim, 10 N kuvvetle yatay olarak 5 metre hareket ettirildi. Cismin kinetik enerjisi ne kadardır?

  A) 50 J    B) 25 J    C) 100 J    D) 10 J    E) 5 J

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 50 J'dir. Cismin kinetik enerjisi, 1/2 x m x v^2 formülüyle hesaplanır. Verilen bilgileri kullanarak, cismin hareket etmesi için gerekli olan iş W = F x d = 10 N x 5 m = 50 J olarak bulunur. Bu iş, cismin kinetik enerjisine eşittir. Dolayısıyla, cismin kinetik enerjisi de 50 J olur. 29. Bir cisme 100 J iş yapıldığında, cisme verilen enerji ne kadardır?

  A) 100 J    B) 200 J    C) 300 J    D) 400 J    E) 500 J

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani cisme verilen enerji de 100 J'dir. İş, bir güç tarafından bir mesafe boyunca uygulanan kuvvet olarak tanımlanır. Enerji, iş ve ısı olmak üzere iki türlüdür. Verilen soruda, cisme yapılan iş 100 J olduğu için, cisme verilen enerji de 100 J'dir. 31. Bir cisme 20 N kuvvetle 5 metre mesafede çalışıldığında, cisme yapılan iş nedir?

  A) 4 J    B) 10 J    C) 20 J    D) 25 J    E) 100 J

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı, işin kuvvet ile yol çarpımına eşit olduğu iş formülü ile bulunabilir. Bu formüle göre, iş (W) = kuvvet (F) x yol (d) dir. Bu soruda, F = 20 N ve d = 5 m olduğu için W = 20 N x 5 m = 100 J olarak hesaplanır. 33. Bir arabaya 1000N kuvvet uygulandı ve araba 10 metre boyunca hareket etti. Arabanın yaptığı iş nedir?

  A) 100 Nm    B) 1000 N    C) 10 Nm    D) 10000 Nm    E) 10000 J

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) 10000 J'dir. Arabanın yaptığı iş, kuvvetin yol boyunca çarpımıdır ve SI birimleri ile ifade edilirse, Newton metre (Nm) veya Joule (J) olarak ölçülür. Bu soruda, 1000N kuvvetin 10 metre boyunca uygulandığından bahsediliyor, dolayısıyla iş 1000N x 10m = 10000J olacaktır. 35. Bir kuvvet, 10 kg ağırlığındaki bir nesneyi 5 metre yüksekliğe kaldırmak için 500 J iş yaptı. Yapılan işin doğrusal hızı nedir?

  A) 0,5 m/s    B) 1 m/s    C) 5 m/s    D) 10 m/s    E) 100 m/s

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) 5 m/s. Bu soruda, yapılan iş ve ağırlığın bilinmesi ile doğrusal hızın hesaplanması gerekiyor. Yapılan iş, kuvvetin nesneyi kaldırdığı yüksekliğe eşit olduğu için, W = F * h formülü ile hesaplanabilir. Burada W = 500 J ve h = 5 m olduğu için, F = W / h = 100 N olur. Bu kuvvetin, nesnenin ağırlığına eşit olduğu bilindiğinden, ağırlık da 10 kg * 9,8 m/s^2 = 98 N olacaktır. Bu değerleri kullanarak, kuvvetin hızını hesaplayabiliriz: F = m * a formülünden, a = F / m = 100 N / 10 kg = 10 m/s^2 olur. V = a * t formülünden, t = sqrt(2*h / g) = sqrt(2*5 m / 9,8 m/s^2) = 1,02 s olur. Bu süre içinde, nesnenin doğrusal hızı V = a * t = 10 m/s^2 * 1,02 s = 10,2 m/s olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) Detayları

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) Testini Çöz tıklayın. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca Lise 9.sınıf fizik dersi 2.dönem test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Bir sıvının buharlaşma ısısının belirlenmesi için sıvının öz ısısının dikkate alınması gereklidir.

Sıcaklığın buharlaşma hızı üzerindeki etkisini anlamamızı sağlar.

Temel kimya kavramlarına aşinalık ve maddenin farklı halleri arasındaki geçişleri anlamaktır.

Maddenin farklı halleri ve süblimleşme ile ilgili temel kavramlarını anlamak.

Öz ısı, bir maddenin ısı kapasitesi ile ilişkilidir ve özellikle termodinamik ve malzeme biliminde önemlidir.

Öz ısı kavramını anlamak, termodinamik olayları daha iyi anlamak için gereklidir.

Suyun farklı sıcaklıklarda ve basınçlarda nasıl farklı şekillerde buharlaşma ve kaynama yaşayabileceğini anlamaları gerekmektedir.

İç enerji, termodinamiğin temel kavramlarından biridir ve enerji muhafazası prensibi ile ilişkilidir.

Radyasyon ise elektromanyetik dalgalar aracılığıyla enerjinin yayılmasıdır.

Temel sıcaklık birimleri hakkındaki bilgilerini ve farklı sıcaklık birimlerinin kullanım alanlarını anlamalarını ölçmektedir.

Sıcaklık birimleri hakkında bilgi sahibi olması ve uluslararası kabul görmüş standart birimlerin önemini anlaması beklenir.

Sıvı termometrelerin çalışma prensibi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir, çünkü sıcaklık ölçmek yaygın bir ihtiyaçtır ve sıvı termometreler yaygın bir şekilde kullanılan bir ölçüm aracıdır.

Sıcaklık kavramını ve bir cismin iç enerjisinin ölçüsü olduğunu, Kelvin birimi ile ölçüldüğünü ve sıcaklık değerini etkileyen faktörler arasında ısı, hacim ve basınç gibi etmenlerin bulunduğunu anlamak.

Enerji ve işle ilgili kazanımları kapsar.

Enerji ve iş kavramlarını anlamaya yöneliktir.

Kuvvet, iş ve yol kavramlarının anlaşılması ve bu kavramlar arasındaki ilişkinin uygulanmasıyla ilgilidir.

İş ve enerji kazanımı konularını anlama ve uygulama kazanımını ölçmektedir.

Yapılan iş ve nesnenin ağırlığı bilindiğinde, kuvvetin hızını hesaplayabilirim.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) Testi İstatistikleri

Bu sınav 21 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 196 kere doğru, 129 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı (9.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.