Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Platon'un "retorik sanatı"nın kurucusu olarak gördüğü filozof kimdir?


 2. Cevap: Gorgias Açıklama:

  Metin, Platon'un varlığın kesin bilgisine ulaşılamayacağına inanan Gorgias'ı "retorik sanatı"nın kurucusu olarak nitelendirdiğini belirtmektedir. 3. Felsefenin temel özelliklerinden birini açıklayınız.


 4. Cevap: Felsefenin temel özelliklerinden biri, kavramlara bilinen anlamlarının dışında yeni anlamlar yükleyebilmesidir. Açıklama:

  Felsefi denemenin özelliklerinden birisi, filozofların gündelik anlamlarından arındırarak kullandıkları sözcüklerin yeni anlamlarını bu filozofların düşünsel etkinliğinin bütününe bağlı olarak kazanmalarıdır. 5. Varlık olmak bakımından varlığı inceleyen bilim nedir?


 6. Cevap: Metafizik Açıklama:

  Metafizik, varlığın var olma gerçeğini, temel niteliklerini ve ilk nedenlerini inceleyen bilim dalıdır. 7. Metafiziğin diğer bilimlerden farkını açıklayınız.


 8. Cevap: Metafizik, varlığı varlık olmak bakımından incelerken, diğer bilimler varlığın belirli bir kısmını incelemektedir. Açıklama:

  Metafizik, varlığın en temel özelliklerini incelerken, matematik gibi bilimler varlığın sadece belirli bölümlerine odaklanmaktadır. 9. Evrende amaçlılığın olup olmadığı tartışmalarında yer alan teolojik açıklamalarda hangi kavram merkezde yer alır?


 10. Cevap: Tanrı Açıklama: 11. Aristoteles'in varlıkların değişimini açıklamak için kullandığı dört nedeni sıralayınız.


 12. Cevap: Maddi, formel, fail, ereksel Açıklama: 13. Doğru bilginin mümkün olduğunu savunan filozofların görüşlerini kısaca açıklayınız.


 14. Cevap: Doğru bilginin mümkün olduğunu savunan filozoflar, septiklerin algı yanılmalarına ilişkin görüşlerini çürütmeye çalışmışlardır. Bu filozoflara göre, doğru bilgiye ulaşmak için sağlam bir kaynağa ihtiyaç duyulur. Bazıları bilgilerin kaynağının akıl olduğunu savunurken, bazıları duyu organlarını veya sezgiyi bilgi kaynağı olarak kabul etmiştir. Açıklama:

  Bu filozoflar, akıl, duyular veya sezginin doğru bilgiye ulaşmak için yeterli olduğuna inanırlar. Böylece septiklerin şüpheciliğine karşı çıkarak, doğru bilginin mümkün olduğunu savunurlar. 15. Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklayınız.


 16. Cevap: Bilim felsefesi, bilimin doğasını, yapısını ve işleyişini inceler. Bilim insanlarının etkinliklerini, bilimin kavramlarını, ilkelerini ve yöntemini sorgular. Bilimsel kuramlar, bilimin değeri ve henüz cevaplanamayan sorular gibi bilimle ilgili problemleri inceler. Açıklama:

  Bilim felsefesi, bilimin kendisini sorgular ve bilimsel etkinliğin neyi ifade ettiğini ortaya koymaya çalışır. Bilim insanlarının yaklaşımlarını ve bilimin temel niteliklerini inceler. 17. Bilim felsefesinin konusunu nedir?


 18. Cevap: Bilimin doğasını, yapısını, işleyişini, kavramlarını, ilkelerini ve yöntemini sorgulamak. Açıklama:

  Bilim felsefesi, bilimin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve doğadaki olayları nasıl açıkladığını inceler. 19. Bilimlerin felsefeden farklılaşmasında hangi ortak noktalar göze çarpmaktadır?


 20. Cevap: (1) Sınırları aşağı yukarı belli bir inceleme alanı; (2) Bu alana özgü yöntem ve ilkelerin kullanılması Açıklama:

  Bilimler, felsefeden koparken belirli bir çalışma alanına odaklanmıştır ve bu alanda kendilerine özgü yöntemler ve ilkeler geliştirmişlerdir. 21. Din kavramının temel unsurlarını açıklayınız.


 22. Cevap: İnanç, ritüel, kutsal metinler ve kurumlar. Açıklama:

  Din, temelde inanç, ritüeller, kutsal metinler ve bunları organize eden kurumlarla özdeşleştirilir. 23. Düzen ve Amaç Kanıtı'nı açıklayınız.


 24. Cevap: Düzen ve Amaç Kanıtı, evrendeki düzen ve amacı gözlemleyerek Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışır. Bu düzenlilik ve amaç kendiliğinden oluşamayacağından, onu belirleyen bir varlığın olması gerektiği düşünülür. Bu varlığın ise Tanrı olduğuna inanılır. Açıklama:

  Düzen ve Amaç Kanıtı, evrendeki yasaların ve doğal süreçlerin belirli bir plan ve amaca göre işlediğini varsayar. Bu plan ve amacın, düzenli bir varlık tarafından tasarlanmış olması gerektiği düşünülür. Bu varlığın da Tanrı olduğuna inanılır. 25. Düzen ve Amaç Kanıtı'nı hangi görüş ileri sürer?


 26. Cevap: Teizm Açıklama:

  Düzen ve Amaç Kanıtı, evrenin düzenli ve amaçlı olduğu ve bu nedenle onu yaratan bir Tanrı'nın varlığını kanıtladığını savunan teizm görüşü tarafından ileri sürülür. 27. Ben kimim sorusuna dinsel açıdan verilen cevabı açıklayınız.


 28. Cevap: Ben kimim sorusuna dinsel açıdan verilen cevabı açıklayınız.imim sorusuna dinsel açıdan verilen cevabı açıklayınız. Açıklama:

  Ben kimim sorusuna dinsel açıdan verilen cevabı açıklayınız. Cevap: Dinsel açıdan, "Ben kimim?" sorusunun cevabı, insanın Tanrı tarafından yaratılmış, ölümlü bir beden ve ölümsüz bir ruha sahip bir varlık olduğudur. Dinler, insanın bu dünyada geçici olduğunu ve ahirette hesap vereceğini öğretir. sorusuna dinsel açıdan verilen cevabı açıklayınız. Cevap: Dinsel açıdan, "Ben kimim?" sorusunun cevabı, insanın Tanrı tarafından yaratılmış, ölümlü bir beden ve ölümsüz bir ruha sahip bir varlık olduğudur. Dinler, insanın bu dünyada geçici olduğunu ve ahirette hesap vereceğini öğretir. 29. Devletin temel hak ve özgürlükler açısından egemenliği hakkında bilgi veriniz.


 30. Cevap: Egemenlik, devletin nihai karar vericisi olması ve güç kullanma yetkisine sahip olmasıdır. Devletin egemenliği, temel hak ve özgürlükleri korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için kullanılır. Açıklama:

  Devletin egemenliği, hukukun üstünlüğünü sağlamak, adaleti tesis etmek ve vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için gereklidir. 31. Sanat Felsefesinde "güzel" kavramının tanımını yapınız.


 32. Cevap: Güzellik, insanın beğenilerine dayanarak estetik bir değer atfettiği bir kavramdır, öznel bir niteliktir. Açıklama:

  Sanat Felsefesinde güzellik, estetik beğeniyle bağlantılıdır ve kişisel tercihlere göre değişebilir. 33. Güzellik kavramına yönelik öznelci ve nesnelci görüşleri karşılaştırınız.


 34. Cevap: Öznelci görüş, güzelliğin sanat eserini deneyimleyen kişiye göre değiştiğini savunur. Alıcının beğenileri ve algıları güzellik yargısını belirler. Nesnelci görüş ise güzelliğin sanat eserinin kendisinde bulunan ve tüm alıcılar için geçerli olan niteliklerde yattığını öne sürer. Eserin özellikleri, estetik değerlerini belirler. Açıklama:

  Öznelci görüş, güzelliğin kişisel yorumlara dayandığını vurgularken, nesnelci görüş güzelliğin herkes tarafından kabul edilebilecek niteliklere sahip olduğunu savunur. 35. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İnsanı mutluluğa götüren tek yol bireysel mutluluktur.
  2. (.....) Toplumsal mutluluk, bireysel mutluluğa göre daha önemlidir.
  3. (.....) Gerçek mutluluk, hem bireysel hem de toplumsal mutluluğun birleşimidir.
  4. (.....) Mutluluk, maddi zenginliğe sahip olmakla elde edilebilir.
  5. (.....) Ruhsal tatmin, mutluluk için fiziksel zevklerden daha önemlidir.
  6. (.....) Mutluluk, sürekli bir durumdur.
  7. (.....) Mutluluk, kişinin kendi çabalarıyla elde edilebilir.
  8. (.....) Mutluluğun tek bir tanımı vardır.
  9. (.....) Mutluluk, öznel bir kavramdır.
  10. (.....) Mutluluk, erdemli bir yaşam sürerek elde edilebilir.

 36. Cevap: 1. Y 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 37. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz.

  1. Tanrı'nın evrenin yaratıcısı olduğunu belirten görüşe ___ denir.
  2. Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra ona müdahale etmediğini belirten görüş ___ 'dir.
  3. Evrende birden fazla Tanrı olduğunu ileri süren görüş ___ dir.
  4. Tanrı'nın evrenle bir ve aynı olduğunu belirten görüş ___ olur.
  5. Tanrı'nın evrene aşkın olduğunu belirten görüş ___ dir.
  6. Tanrı'nın var olmadığını savunan görüşe ___ denir.
  7. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir yargıya varmanın mümkün olmadığını söyleyen görüş ___ olarak tanımlanır.
  8. Evrenin sonlu olup olmadığına yönelik tartışma ___ yapılır.
  9. Evrenin düzenli bir şekilde işlediğine yönelik kanıta ___ öyledir.
  10. Evrende kötülüklerin varlığına yönelik kanıta ___ denir.

 38. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise felsefe dersi sene sonu yazılı soruları, 10.sınıflar için klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Gorgias'ın varlık hakkındaki nihilist görüşünü ve Platon'un onu retorik ile ilişkilendirmesini anlarlar.

Öğrenci, felsefenin temel özelliklerinden birini kavramıştır.

Metafizik nedir konusunu anlar.

Metafizik ile diğer bilimler arasındaki farkı anlar.

Bilgi felsefesinin temel sorunlarından biri olan doğru bilginin imkânı konusundaki farklı görüşleri anlamak.

Öğrenciler, bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, bilim felsefesinin bilimin temel yönlerini araştıran bir disiplin olduğunu anlayacaklardır.

Bilimlerin felsefeden farklılaşma sürecinin özelliklerini anlamak

Öğrenciler dinin temel unsurlarını anlayacak ve bunları diğer inanç sistemlerinden ayırt edebileceklerdir.

* Öğrenciler, Teizm'in Tanrı'nın varlığını kanıtlama yöntemlerini anlayabilirler. * Öğrenciler, Düzen ve Amaç Kanıtı'nın mantığını ve argümanlarını değerlendirebilirler. * Öğrenciler, farklı felsefi görüşlerin Tanrı'nın varlığı hakkındaki farklı bakış açılarını anlayabilirler.

Din felsefesinde Tanrı'nın varlığına ilişkin farklı görüşleri ve bunların akli delillerini anlama.

Öğrenciler, dinlerin "Ben kimim?" sorusuna verdiği cevabı anlayacaklardır.

Öğrenciler, devletin temel hak ve özgürlükler açısından oynadığı egemenlik rolünü anlayacaklardır. Sanat eserlerinin güzelliği, sanat eserinin kendinde mi yoksa alımlayıcının beğenilerinde midir?

Öğrenci, Sanat Felsefesinde güzellik kavramının öznel doğasını anlayacaktır.

Öğrenciler, güzellik kavramına yönelik farklı görüşleri anlayacak ve öznelci ve nesnelci yaklaşımlar arasındaki farkı ayırt edebileceklerdir.

* Mutluluk kavramının farklı yönlerini anlamak. * Bireysel ve toplumsal mutluluk arasındaki ilişkiyi kavramak. * Mutluluğun doğasını ve onu elde etmenin yollarını incelemek. * Ahlak ve mutluluk arasındaki bağı araştırmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Felsefe Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.