Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. İnsan doğasının başlıca özellikleri nelerdir?


 2. Cevap: İnsanoğlu sosyal bir varlıktır. Topluluk içinde yaşar. İnsan düşünce, duygu, irade ve yaratıcılık gibi özelliklere sahiptir. Kendisinden başka insanlarla iş birliği içerisinde çalışabilir. İnsan evreni ve dünyayı merak eder, anlamaya ve açıklamaya çalışır. Açıklama:

  Locke, insan doğasının başlıca özelliklerinin akıl, özgür irade ve sosyallik olduğunu savundu. 3. Empirizmin bilginin kaynağı hakkındaki görüşlerini açıklayınız.


 4. Cevap: Empirizme göre, bilginin kaynağı deneyimdir. İnsanlar, duyularıyla çevrelerini algılar ve bu algılardan bilgi edinirler. Deneyim, insanın çevresiyle etkileşime girmesi ve bu etkileşimden öğrenmesi sürecidir. Açıklama:

  Empiristler, bilginin doğuştan değil, sonradan edinildiğini savunuyorlardı. 5. Fransız İhtilali'nin felsefe ve edebiyat üzerindeki etkileri nelerdir?


 6. Cevap: Fransız İhtilali, felsefe ve edebiyat üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur. İhtilal, düşünce özgürlüğünün artmasına yol açmış ve bu da yeni felsefi düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca, ihtilal, edebiyatta realizm akımının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Açıklama:

  Fransız İhtilali, düşünce özgürlüğünün artmasına yol açmıştır. Bu da, yeni felsefi düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin, filozof Jean-Jacques Rousseau, ihtilalden sonra "Toplum Sözleşmesi" adlı eserini yayınlamıştır. Bu eser, demokrasi düşüncesinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. İhtilal, ayrıca, edebiyatta realizm akımının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Realizm akımı, yazarların gerçek hayatı olduğu gibi yansıtmasını amaçlar. Örneğin, yazar Honoré de Balzac, realizm akımının öncülerinden biridir. Balzac, eserlerinde Paris'in alt sınıflarının hayatını gerçekçi bir şekilde yansıtmıştır. 7. Romantizm akımı nedir? Romantizm akımının felsefe ve edebiyat üzerindeki etkileri nelerdir?


 8. Cevap: Romantizm akımı, duygu ve coşkunun ön planda olduğu, sade bir dilin kullanıldığı edebî akımdır. Bu akımın ilkeleri 19. yüzyılda Victor Hugo tarafından belirlenmiş, bu akım felsefe ve edebiyatı etkilemiştir. Açıklama:

  Romantizm akımı, duygu ve coşkunun ön planda olduğu, sade bir dilin kullanıldığı edebî akımdır. Bu akımın ilkeleri 19. yüzyılda Victor Hugo tarafından belirlenmiş, bu akım felsefe ve edebiyatı etkilemiştir. Örneğin, filozof Friedrich Schelling, romantizm akımının etkisiyle yazdığı eserlerinde, doğanın güzelliğini ve önemini vurgulamıştır. Romantizm akımı, ayrıca, edebiyatta önemli bir etkiye sahip olmuştur. Örneğin, yazar Victor Hugo, romantizm akımının öncülerinden biridir. Hugo, eserlerinde tarihî olayları ve kahramanları romantik bir şekilde anlatmıştır. 9. Bilimsel yöntem nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır?


 10. Cevap: Bilimsel yöntem, doğayı gözlemleyerek ve deneyler yaparak bilgi edinme yöntemidir. Bilimsel yöntem, antik Yunanistan'da ortaya çıkmış ve modern bilimsel araştırmanın temelini oluşturmuştur. Açıklama:

  Bilimsel yöntem, bir hipotezin oluşturulması, hipotezin test edilmesi ve sonuçların yorumlanması adımlarından oluşur. Hipotez, bir belirli konuyla ilgili bir iddiadır. Hipotez, gözlemler ve deneyler yapılarak test edilir. Deneyler sonucu elde edilen veriler, hipotezi destekliyorsa hipotez doğru kabul edilir. Hipotez, deneyler sonucu elde edilen veriler tarafından desteklenmiyorsa hipotez yanlış kabul edilir. 11. Kopernik'in Güneş merkezli evren modeliyle ilgili olarak aldığı tepkiler hakkında bilgi veriniz.


 12. Cevap: Kopernik, Güneş merkezli evren modelini ileri sürdüğünde otoriteler tarafından kınama ve alay etme tepkileriyle karşılaşmıştır. Açıklama:

  Kopernik'in Güneş merkezli evren modeli, Dünya merkezli evren modelini savunan Kilise'nin öğretilerine aykırıydı. Bu nedenle, Kilise otoriteleri Kopernik'i kınadılar ve alay ettiler. 13. F. Bacon'un bilimsel yöntem anlayışıyla ilgili olarak üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Gözlem ve deney * Tümevarım ve tümdengelim * İndüksiyon ve dedüksiyon Açıklama:

  F. Bacon, bilimsel yöntemin gözlem ve deney temelinde olması gerektiğini savunmuştur. Ayrıca, bilimsel yöntemin tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini bir arada kullanması gerektiğini belirtmiştir. Bacon, bilim insanının indüksiyon ve dedüksiyon yöntemlerini kullanarak bilimsel bilgiye ulaşabileceğini ifade etmiştir. 15. Hristiyan felsefesi nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Hristiyan felsefesi, Hristiyanlık dininin ortaya çıkışıyla başlayan ve 15. yüzyıla kadar geçen sürede Batı felsefesi için kullanılan bir adlandırmadır. Açıklama:

  Hristiyan felsefesi, Hristiyanlığın öğretileri ile felsefi düşüncenin birleşmesinden oluşmuştur. Bu dönemde felsefe, teolojiye yaklaşmış ve çoğunlukla onun bir parçası olarak görülmüştür. 17. Hristiyan felsefesinin hangi amaçlara hizmet ettiği sizce söylemek mümkün müdür? açıklayın.


 18. Cevap: Hristiyan felsefesi, temel olarak iki amaçla ortaya çıkmıştır. Bunlar; * Hristiyanlık dinini savunmak ve yaymak. * İnancı akılsal olarak açıklamaya çalışmak. Açıklama:

  Hristiyan filozoflar, Hristiyanlık dinine karşı yapılan eleştirileri savunmak için felsefeden yararlanmışlardır. Ayrıca, inancı akılsal olarak açıklamaya çalışarak, Hristiyanlık dininin daha anlaşılır ve kabul edilebilir olmasını sağlamaya çalışmışlardır. 19. Arapça'ya çevrilmiş eserlerden 3 örnek veriniz.


 20. Cevap: Organon, İsagoji, Nikomakhos Ahlakı. Açıklama:

  Organon, Aristoteles'in mantık alanına ait eserlerinin toplu adıdır. İsagoji, Porphyrius'un mantık alanına ait eseri olup, kategoriler ve terimler hakkında bilgi içerir. Nikomakhos Ahlakı, Aristoteles'in ahlak felsefesine ilişkin eseridir. 21. Beyt'ül Hikme'nin kuruluş amacı ve önemi nedir?


 22. Cevap: Beyt'ül Hikme, Abbasi halifesi Harun Reşit tarafından Bağdat'ta kurulan bir kütüphane ve bilim akademisidir. Amacı, antik Yunan ve diğer uygarlıklardan kalan bilimsel ve felsefi eserleri toplamak, çevirmek ve yorumlamaktır. Beyt'ül Hikme, İslam dünyasının en önemli bilim ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Açıklama:

  Beyt'ül Hikme, Müslüman bilim adamlarının ve filozoflarının çalışmalarını desteklemek ve bilgi alışverişini kolaylaştırmak için kurulmuştur. Burada, Yunanca, Süryanice, Farsça ve Hintçe gibi çeşitli dillerden eserler Arapçaya çevrilmiş ve yorumlanmıştır. Beyt'ül Hikme, İslam felsefesinin ve biliminin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İslam felsefesi, sadece Müslümanların geliştirdiği bir felsefe değildir.
  2. (.....) İslam coğrafyasında yaşayan farklı dinlere mensup veya herhangi bir dine mensup olmayan filozofların yapmış olduğu felsefi çalışmalar da İslam felsefesi altında incelenir.
  3. (.....) İslam felsefesi filozoflarından Razi, Tanrı ile insan arasında aracı kabul etmeyerek deist bir yaklaşım sergilemiştir.
  4. (.....) İbnü’r Râvendi ise Tanrı’nın varlığını kabul etmeyerek gerçek olan tek şeyin ezeli ve ebedi olan madde olduğunu savunmuştur.
  5. (.....) El Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından meşşâiyye felsefesi oluşturulmuştur.
  6. (.....) Bu felsefe İslam esaslarına bağlı, ağırlıklı olarak Aristoteles, kısmen de Platon etkisiyle oluşmuş mantık ve matematik temelli görüşler içerir.
  7. (.....) İslam felsefesinde tümel kavramların ne olduğu, nesnede mi nesnelerden bağımsız mı bulunduğu tartışması; Tanrı’da bulunup bulunmadığı tartışmasıyla mantık, bilgi ve inanç açısından yeniden şekillenmiştir.
  8. (.....) Kavram realizmine göre tümel kavramların varlığı Tanrı’nın zihnindedir.
  9. (.....) Kavramcılık (konseptualizm) tümel kavramları Tanrısal açıklamalardan ayırır.
  10. (.....) Adcılık (nominalizm) görüşüne göre tümel kavramlar, birbirine benzeyen nesnelerin ortak özelliklerine adlar verilmesiyle oluşur.

 24. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  İslam felsefesi, sadece Müslümanların geliştirdiği bir felsefe değildir. İslam coğrafyasında yaşayan farklı dinlere mensup veya herhangi bir dine mensup olmayan filozofların yapmış olduğu felsefi çalışmalar da İslam felsefesi altında incelenir. İslam felsefesi filozoflarından Razi, Tanrı ile insan arasında aracı kabul etmeyerek deist bir yaklaşım sergilemiştir. İbnü’r Râvendi ise Tanrı’nın varlığını kabul etmeyerek gerçek olan tek şeyin ezeli ve ebedi olan madde olduğunu savunmuştur. El Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd gibi filozoflar tarafından meşşâiyye felsefesi oluşturulmuştur. Bu felsefe İslam esaslarına bağlı, ağırlıklı olarak Aristoteles, kısmen de Platon etkisiyle oluşmuş mantık ve matematik temelli görüşler içerir. İslam felsefesinde tümel kavramların ne olduğu, nesnede mi nesnelerden bağımsız mı bulunduğu tartışması; Tanrı’da bulunup bulunmadığı tartışmasıyla mantık, bilgi ve inanç açısından yeniden şekillenmiştir. Kavram realizmine göre tümel kavramların varlığı Tanrı’nın zihnindedir. Kavramcılık (konseptualizm) tümel kavramları Tanrısal açıklamalardan ayırır. Adcılık (nominalizm) görüşüne göre tümel kavramlar, birbirine benzeyen nesnelerin ortak özelliklerine adlar verilmesiyle oluşur. 25. Aşağıdaki cümleleri aşağıdaki isimlerle eşleştirin.

  a. George Berkeley
  b. Montesquieu
  c. Voltaire
  d. La Mettrie
  e. David Hume
  f. Jean-Jacques Rousseau
  g. Denis Diderot
  h. Jean Le Rond d'Alembert
  ı. Immanuel Kant
  i. Jeremy Bentham
  j. Johann Gottlieb Fichte
  k. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  l. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
  m. Arthur Schopenhauer
  n. Auguste Comte
  o. John Stuart Mill
  p. Søren Kierkegaard
  q. Karl Marx
  r. Friedrich Nietzsche
  1. (.....) “İnsan tabiatın bir parçasıdır.”
  2. (.....) “Toplum sözleşmesiyle kurulur ve yönetimin meşruiyeti halkın onayına bağlıdır.”
  3. (.....) “Bilgi deneyimden gelir.”
  4. (.....) “Din, toplumun afyonudur.”
  5. (.....) “Mutluluk, en çok sayıda insanın en büyük mutluluğudur.”
  6. (.....) “Akıl Çağı” olarak da bilinen 18. yüzyıl felsefesinin en iyi tanımlarından birini yapmıştır.
  7. (.....) “Tin, kendini aşarak kendini bilir.”
  8. (.....) “İnsan özgür iradesiyle hareket edemez.”
  9. (.....) “Pozitivizm” olarak bilinen felsefi akımın kurucusudur.
  10. (.....) “Übermensch” (Üstinsan) kavramını ortaya koymuştur.

 26. Cevap: 1.a, 2.b, 3.e, 4.q, 5.i, 6.ı, 7.k, 8.d, 9.n, 10.r Açıklama:

  Aydınlanma dönemi filozofları ve düşünürleri ve felsefi görüşleri. 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  1. J. Locke
  2. Montesquieu
  3. Rousseau
  4. Mutlak monarşi
  5. Liberalizm
  6. Toplumsal sözleşme
  7. Ayrım güçler ilkesi
  8. Genel irade
  9. Halk egemenliği
  10. Özgürlük
  Eşleştirme Önerileri:
  a. İnsan doğasından yola çıkar, toplumsal sözleşmeyi kabul eder ama düşüncelerinin sonucunda mutlak monarşiye karşıdır.
  b. Devletin yetkilerinin yasama, yürütme ve yargı olarak üç ayrı organa paylaştırılması gerektiğini savunur.
  c. Egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait olması gerektiğini savunur.
  d. Devletin her türlü gücü elinde bulundurmasının birlik ve beraberlik açısından zorunlu olduğu görüşünü savunur.
  e. Özgürlük ve eşitliğe dayalı bir devlet sistemini savunur.
  f. İnsanların doğal haklarını korumak için devletin var olduğunu savunur.
  g. Devletin yetkilerinin yasama, yürütme ve yargı olarak üç ayrı organa paylaştırılması gerektiğini savunur.
  h. Genel iradenin egemen olması gerektiğini savunur.
  ı. İnsanların doğal haklarını korumak için devletin var olduğunu savunur.
  i. Egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait olması gerektiğini savunur.

 28. Cevap: 1. a 2. g 3. h 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. i 10. e Açıklama:

  1. J. Locke, mutlak monarşiye karşı liberal bir devlet sistemini savunmuştur. 2. Montesquieu, devletin yetkilerinin yasama, yürütme ve yargı olarak üç ayrı organa paylaştırılması gerektiğini savunmuştur. 3. Rousseau, genel iradenin egemen olması gerektiğini savunmuştur. 4. Mutlak monarşi, devletin her türlü gücü elinde bulundurmasının birlik ve beraberlik açısından zorunlu olduğu görüşünü savunur. 5. Liberalizm, özgürlük ve eşitliğe dayalı bir devlet sistemini savunur. 6. Toplumsal sözleşme, insanların doğal haklarını korumak için devletin var olduğunu savunur. 7. Ayrım güçler ilkesi, devletin yetkilerinin yasama, yürütme ve yargı olarak üç ayrı organa paylaştırılması gerektiğini savunur. 8. Genel irade, toplumun ortak çıkarını ve yararını yansıtan bir kavramdır. 9. Halk egemenliği, egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait olması gerektiğini savunur. 10. Özgürlük, insanların kendi düşüncelerini ve eylemlerini kendi iradeleriyle belirleyebilmesi durumudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar Detayları

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise felsefe dersi 2.dönem başı sınav soruları, 11.sınıflar için klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İnsan doğasını anlamak, insan davranışlarını anlayabilmek için önemlidir.

Empirizm, bilimsel bilginin temelini oluşturan bir felsefi görüştür.

Öğrenciler, Fransız İhtilali'nin felsefe ve edebiyat üzerindeki etkilerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, romantizm akımının felsefe ve edebiyat üzerindeki etkilerini anlayacaklardır.Soru 1

Öğrenciler, bilimsel yöntemin temel adımlarını ve tarihsel gelişimini anlayabileceklerdir.

Kopernik, otoriteler tarafından sansür ve engellemelere maruz kalmasına rağmen çalışmalarını sürdürdü ve bilimsel devrimde önemli bir rol oynadı.

F. Bacon'un bilimsel yöntem anlayışı, bilimsel devrimde önemli bir rol oynamıştır.

Hristiyan felsefesinin ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını öğrenmiş olur.

Hristiyan felsefesinin hangi amaçlarla ortaya çıktığını öğrenmiş olur.

Öğrenciler, Arapça'ya çevrilmiş önemli eserlerden bazılarını öğrenirler.

Öğrenciler, Beyt'ül Hikme'nin kuruluş amacını ve önemini öğrenirler.

- İslam felsefesinin temel özellikleri ve öne çıkan problemleri hakkında bilgi sahibi olunur. - İslam felsefesinde tümel kavramların varlığı ve mahiyeti hakkındaki farklı görüşler öğrenilmiş olur. - İslam felsefesinin Batı düşüncesine olan etkisi kavranır

Aydınlanma dönemi filozofları ve düşünürlerinin felsefi görüşlerini öğrenmek.

Bu eşleştirme etkinliği, 18. yüzyıl-19. yüzyıl felsefesinde öne çıkan filozofların fikirlerini ve kavramları daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, bu fikirlerin devlet ve toplum hayatına olan etkilerini daha iyi kavrayabileceksiniz.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Felsefe 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) -11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri