Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Siyaset felsefesinin ana sorusu nedir?

  A) "Siyasi liderler kim olmalı?"
  B) "Siyaset ne zaman gerekli?"
  C) "Siyasi düzenin temel ilkeleri nedir?"
  D) "Siyasi sistemlerin en iyi türü nedir?"
  E) "Siyasi liderlerin nasıl davranması gerektiği nedir?"

 2. Cevap: C Açıklama:

  Siyaset felsefesinin ana sorusu, siyasal düzenin temel ilkelerini araştırarak, siyasi otoritenin kaynağı, gücün sınırlandırılması, adillik, haklar ve özgürlükler gibi konuları ele alır. Siyaset felsefesi, toplumun düzenlenmesindeki sorunları ele alarak, bu sorunlara yönelik etik, felsefi ve teorik çözümler sunmaya çalışır. Bu disiplin, farklı siyasal düzenlerin karşılaştırılması ve eleştirisi yaparak, toplumsal düzenin geliştirilmesine katkı sağlar. 3. Siyaset felsefesi ile ilgili bir sorun, özgürlük ve eşitlik kavramları arasındaki çatışmadır. Bu çatışma aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

  A) Liberalizm ve Komünizm
  B) Oligarşi ve Demokrasi
  C) Anarşi ve Totalitarizm
  D) Monarşi ve Demokrasi
  E) Milliyetçilik ve Uluslararasıcılık

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorun, siyaset felsefesi alanında, özgürlük ve eşitlik kavramları arasındaki gerilimi ele alır. Özgürlük, bireyin özgür iradesi ve özerkliği ile ilgili bir kavramdır, ancak eşitlik, toplumsal adalet ve fırsat eşitliği ile ilgilidir. Bu nedenle, birçok siyasi teori ve felsefe, bu iki kavramın nasıl uyumlu hale getirilebileceği konusunda farklı yaklaşımlar önerir. 5. Siyaset felsefesinin iki ana problemi nelerdir?

  A) Adalet ve eşitlik
  B) Otorite ve özgürlük
  C) Güç ve toplumsal sözleşme
  D) Demokrasi ve insan hakları
  E) Toplumsal düzen ve iktidarın kaynağı

 6. Cevap: B Açıklama:

  Siyaset felsefesi, birçok probleme odaklanır ancak en temel problemleri otorite-özgürlük ve adalet-eşitlik problemleridir. Otorite-özgürlük probleminde, devletin otoritesi ile bireylerin özgürlükleri arasındaki denge arayışı konu edilirken, adalet-eşitlik problemi ise toplumsal adaletin ne olduğu ve eşitliğin nasıl sağlanacağına ilişkin tartışmaları kapsar. Siyaset felsefesi ile ilgili olarak, bu problemlerin çözümüne yönelik farklı teoriler ve yaklaşımlar mevcuttur. 7. Otorite nedir ve özgürlükle ilişkisi nedir?

  A) Otorite, toplumsal düzeni sağlamak için gereklidir ve özgürlük ile çatışır.
  B) Otorite, insanların özgürlüklerini kısıtlar ve baskıcı bir sistemdir.
  C) Otorite, insanların haklarını ve özgürlüklerini korumak için var olan bir yapıdır.
  D) Otorite, demokratik bir sistemde özgürlüklerin korunmasını sağlar.
  E) Otorite, özgürlükle hiçbir ilişkisi yoktur.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Otorite, bir kişinin veya bir grubun diğerlerine baskı uygulama yetkisine sahip olmasıdır. Otoritenin özgürlükle ilişkisi ise tartışmalıdır, çünkü bazıları otoritenin özgürlükleri kısıtladığını savunurken, diğerleri otoritenin özgürlükleri koruduğunu savunur. Ancak, otoritenin özgürlükle çatışabileceği ve bazı durumlarda baskıcı bir sistem olarak görülebileceği de doğrudur. 9. Ahlak Felsefesi, ahlakın temelinde yatan ilkeleri ve değerleri inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu ilkeler ve değerler nelerdir?

  A) Doğruluk, dürüstlük, adalet, özgürlük
  B) Benlik saygısı, kendine güven, başarı, başkalarına saygı
  C) Zenginlik, güç, popülerlik, ün
  D) Eğlence, keyif, tatmin, rahatlık

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ahlak Felsefesi, ahlakın temelinde yatan ilkeleri ve değerleri inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu ilkeler ve değerler doğruluk, dürüstlük, adalet ve özgürlük gibi evrensel değerlerdir. Bu değerler, insanların birbirleriyle ilişkilerinde ve toplumsal yaşamda birlikte hareket etmelerinde önemli bir role sahiptir. 11. İçgüdüsel eylemler ile ahlaki eylemler arasında ne gibi farklar vardır?

  A) İçgüdüsel eylemler sadece bireysel faydaya yönelirken, ahlaki eylemler evrensel değerlere dayanır.
  B) İçgüdüsel eylemlerden elde edilen sonuçlar rastgeledir, ahlaki eylemler ise önceden düşünülerek gerçekleştirilir.
  C) İçgüdüsel eylemler, insanın doğasından kaynaklanırken ahlaki eylemler toplumun ortak değerleri tarafından belirlenir.
  D) İçgüdüsel eylemler bencilce olabilirken, ahlaki eylemler başkalarının faydasını da göz önünde bulundurur.
  E) İçgüdüsel eylemler tamamen rasyonel olabilirken, ahlaki eylemler duygusal veya ahlaki değerlere dayalı olabilir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. İçgüdüsel eylemler bireysel fayda odaklı olabilirken, ahlaki eylemler evrensel değerlere dayanarak toplumun ortak faydasını gözetir. Bu nedenle ahlaki eylemler daha önceden düşünülerek gerçekleştirilirken, içgüdüsel eylemler rastgele ve doğal bir şekilde gerçekleşebilir. 13. İyi bir insan olmak için hangi görüşü benimsemek gerekir?

  A) Cinsiyet, yaş, etnik köken gibi faktörlere göre ahlaki değerlerin değişebileceği görüşü
  B) Ahlaki değerlerin evrensel olduğu görüşü
  C) Ahlaki değerlerin tamamen rasyonel olduğu görüşü
  D) Ahlaki değerlerin sadece bireysel tercihlerle belirlendiği görüşü
  E) Ahlaki değerlerin din tarafından belirlendiği görüşü

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. İyi bir insan olmak için ahlaki değerlerin evrensel olduğu görüşünü benimsemek gerekir. Ahlaki değerler evrensel olduğu için insanların cinsiyet, yaş, etnik köken gibi özelliklerine göre değişmezler ve herkesin uyması gereken kurallardır. 15. Etikte "erdem" kavramı neyi ifade eder?

  A) Ahlaki davranışların sonuçlarını
  B) Ahlaki değerlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemleri
  C) İnsanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını
  D) Ahlaki değerleri belirleyen otoriteleri
  E) İyi bir insan olmaya yönelik kaliteleri

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E seçeneği olan "İyi bir insan olmaya yönelik kaliteleri" olan bu soruda, "erdem" kavramı, etikte iyi bir insan olmanın kalitelerini ifade eder. Erdem, ahlaki davranışlarda bulunmak, doğruyu yapmak, dürüstlük, sadakat, cesaret, adil olmak gibi kaliteleri içerir ve iyi bir insan olmanın yolu olarak kabul edilir. 17. Ahlak felsefesi nedir?

  A) Ahlaki değerleri ve nedenlerini inceleyen bir felsefe dalıdır.
  B) Ahlaki davranışlar ve uygulamaların pratik yönlerini araştıran bir felsefe dalıdır.
  C) Ahlaki eylemlerin doğruluğunu ve yanlışlığını belirleyen bir felsefe dalıdır.
  D) Ahlaki inançların etiğini ve ölçütlerini tartışan bir felsefe dalıdır.
  E) Ahlaki teorilerin tarihini ve kaynaklarını inceleyen bir felsefe dalıdır.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, ahlak felsefesi kavramı tanımlanmaktadır. Ahlak felsefesi, insan davranışlarını, ahlaki değerleri ve nedenlerini, doğruluğunu ve yanlışlığını, etiğini ve ölçütlerini inceleyen bir felsefe dalıdır. Bu alanda yapılan çalışmalar, insanların ahlaki değerlerini, inançlarını, normlarını ve davranışlarını anlamak ve değerlendirmek için felsefi yaklaşımlar geliştirir. 19. Etik ve ahlak arasındaki fark nedir?

  A) Etik ahlakın felsefi temellerini araştırırken, ahlak pratikteki ahlaki davranışları inceler.
  B) Etik bireysel ahlaki kararları incelemekteyken, ahlak toplumsal ahlaki davranışları inceler.
  C) Etik ahlaki konuların nedenlerini ve etkilerini araştırırken, ahlak ahlaki yargıların öznel niteliğini inceler.
  D) Etik ahlaki sorunlara nesnel bir şekilde yaklaşırken, ahlak duygusal ve öznel bir yaklaşım benimser.
  E) Etik ahlaki teorilerin mantıksal yapısını incelerken, ahlak ahlaki inançların ve değerlerin kaynaklarını inceler.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Etik ahlakın felsefi temellerini araştırırken, ahlak pratikteki ahlaki davranışları inceler. Etik ve ahlak kavramları birbirleriyle yakından ilişkilidir, ancak farklı anlamlar taşırlar. Etik, ahlaki davranışları incelerken felsefi temellere dayanır ve evrensel ahlaki değerlerin doğruluğunu sorgular. Ahlak ise, pratikteki ahlaki davranışları ve toplumda kabul edilen ahlaki normları inceler. 21. Ahlaki öznelcilik nedir?

  A) Ahlaki doğruların ve yanlışların mutlak olduğunu savunan görüş.
  B) Ahlaki doğruların ve yanlışların bireysel öznelliklere bağlı olduğunu savunan görüş.
  C) Ahlaki doğruların ve yanlışların toplumsal öznelliklere bağlı olduğunu savunan görüş.
  D) Ahlaki doğruların ve yanlışların kültürel öznelliklere bağlı olduğunu savunan görüş.
  E) Ahlaki doğruların ve yanlışların dinsel öznelliklere bağlı olduğunu savunan görüş.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani ahlaki doğruların ve yanlışların bireysel öznelliklere bağlı olduğunu savunan görüştür. Ahlaki öznelcilik, ahlaki değerlerin ve normların bireysel tercihlere, düşüncelere ve duygulara dayandığını ve nihai olarak bireysel öznelliklere bağlı olduğunu savunur. Bu görüş, farklı kültürler, toplumlar ve bireyler arasında farklı ahlaki değerlerin olabileceğini varsayar. Ahlaki öznelcilik, ahlaki konular hakkında farklı bakış açılarına sahip olan bireyleri anlamak ve kabul etmek için önemlidir. 23. Etik, hangi alanların üzerinde durduğu düşünülen bir felsefe dalıdır?

  A) Dinler ve inançlar    B) Ahlaki sorunlar      
  C) Bilgi ve gerçeklik    D) Doğa ve evren        
  E) Sanat ve estetik     

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkı olan "ahlaki sorunlar" olarak verilmiştir. Etik, ahlaki konuların incelenmesiyle ilgilenen bir felsefe dalıdır ve insanların doğru ve yanlış davranışları hakkında nasıl kararlar vermesi gerektiğini ele alır. Etik, insanların etik değerleri, normları ve ilkeleri göz önünde bulundurarak nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bir rehber sunar. 25. Etik, bir davranışın doğru ya da yanlışlığını neye göre değerlendirir?

  A) Kanunlara göre                   B) İnsanların düşüncelerine göre   
  C) Ahlaki değerlere göre            D) Bilimsel gerçeklere göre        
  E) Toplumsal normlara göre         

 26. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Ahlaki değerlere göre" olarak belirtilmiştir. Etik, bir davranışın doğru veya yanlışlığını ahlaki değerler doğrultusunda değerlendirir. Ahlaki değerler, toplumun kabul ettiği doğru ve yanlış davranışlarla ilgili standartları ifade eder. Etik, insanların davranışlarını değerlendirirken bu standartlara uygunluğu ölçer. 27. Hangisi etik felsefenin merkezi sorularından biri değildir?

  A) Doğru ve yanlış nedir?    B) İyi ve kötü nedir?       
  C) Neden varız?              D) Ne yapmalıyız?           
  E) Nasıl yaşamalıyız?       

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Neden varız?" olan bu soru, etik felsefenin merkezi sorularından biri olarak kabul edilmemektedir. Etik felsefenin merkezi soruları arasında "Doğru ve yanlış nedir?", "İyi ve kötü nedir?", "Ne yapmalıyız?" ve "Nasıl yaşamalıyız?" yer almaktadır. 29. Utilitarizm etik yaklaşımı nedir?

  A) Ahlaki davranışın sebebi kişinin kendi çıkarlarının en üst düzeyde sağlanmasıdır.
  B) Ahlaki davranışın sebebi, bireyin ve toplumun en büyük faydayı sağlamasıdır.
  C) Ahlaki davranışın sebebi, toplumun gelenek ve göreneklerine uygun olmasıdır.
  D) Ahlaki davranışın sebebi, evrensel etik değerlere uygun olmasıdır.
  E) Ahlaki davranışın sebebi, din ve inanç değerlerine uygun olmasıdır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda utilitarizm, ahlaki davranışın sebebini bireyin ve toplumun en büyük faydasını sağlamak olarak tanımlar. Bu yaklaşım, bir davranışın doğru ya da yanlış olmasını, toplumun genel faydasına katkıda bulunup bulunmamasına göre değerlendirir. Utilitarizm, faydacı etik olarak da adlandırılır ve ahlaki kararların alınmasında, toplumsal yararın gözetilmesi gerektiğini savunur. 31. Ahlak felsefesi ile ilgili olarak, "Eylemlerimizin ahlaki değeri, niyetlerimize bağlıdır" ifadesi hangi felsefi düşünceye aittir?

  A) Utilitarizm    B) Egoizm    C) Kantçılık    D) Aristotelesçilik    E) Epikür'cülük

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneği olan Kantçılık'tır. Kant'ın ahlak felsefesi, ahlaki eylemlerin niyetlere bağlı olduğunu öne sürer. Bu felsefi düşünceye göre, eylemlerimizin ahlaki değeri, bizim amacımız ve niyetimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz eylemlerle belirlenir. 33. Ahlak felsefesi ile ilgili olarak, "Herkesin eşit haklara sahip olduğu ve insanların kendilerini ne tür bir toplumda yaşamak istedikleri konusunda özgür oldukları bir dünyada yaşamalıyız" ifadesi hangi felsefi düşünceye aittir?

  A) Sosyal Sözleşme Kuramı    B) Utilitarizm              
  C) Aristotelesçilik          D) Epikür'cülük             
  E) Stoacılık                

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Sosyal Sözleşme Kuramı. "Herkesin eşit haklara sahip olduğu ve insanların kendilerini ne tür bir toplumda yaşamak istedikleri konusunda özgür oldukları bir dünyada yaşamalıyız" ifadesi, sosyal sözleşme kuramına aittir. Bu kurama göre insanlar, özgürlüklerini korumak ve toplumsal düzeni sağlamak amacıyla bir araya gelerek, bir sözleşme yaparlar. 35. Ahlak felsefesi ile ilgili olarak, "Ahlaki değerler nesnel değildir ve herkesin kendi öznelliği ile belirlenir" ifadesi hangi felsefi düşünceye aittir?

  A) Emotivizm                 B) Subjektivizm             
  C) Objektivizm               D) Kültürel Relativizm      
  E) Sosyal Sözleşme Kuramı   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani bu ifade subjektivizm felsefi düşüncesine aittir. Subjektivizm, ahlaki değerlerin bireysel öznelliklerimizden kaynaklandığına inanır ve herkesin ahlaki değerlerinin farklı olabileceğini savunur. Bu düşünceye göre, ahlaki değerler nesnel bir gerçeklik değil, bireysel tercihlere ve perspektiflere dayanır. B 37. Ahlak felsefesi ile ilgili olarak, "Ahlaki değerlerin belirlenmesinde, eylemlerimizin sonuçları önemlidir" ifadesi hangi felsefi düşünceye aittir?

  A) Utilitarizm               B) Kantçılık                
  C) Aristotelesçilik          D) Epikür'cülük             
  E) Sosyal Sözleşme Kuramı   

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Utilitarizm'dir. Utilitarizm, bir eylemin doğruluğunu veya yanlışlığını, eylemin sonuçlarına göre belirler. Utilitaristler, bir eylemin doğruluğunu, o eylemin insanların mutluluğuna katkısına göre değerlendirirler. Bu yaklaşımda, bir eylemin sonucunda yarattığı mutluluk, o eylemin doğru olup olmadığını belirler. Bu soru, ahlak felsefesi alanında klasik olarak tartışılan "sonuçlar etik" yaklaşımının utilitarist versiyonunu sorgulamaktadır. 39. Ahlak felsefesi ile ilgili olarak, "İnsanların ahlaki davranışlar sergilemeleri, öncelikle karakter özelliklerinden kaynaklanır" ifadesi hangi felsefi düşünceye aittir?

  A) Aristotelesçilik    B) Epikür'cülük    C) Kantçılık
  D) Utilitarizm           E) Stoacılık

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Aristotelesçilik. Bu ifade, Aristoteles'in etik teorisine atıfta bulunur. Aristoteles'e göre, ahlaki davranışlar, iyi bir karaktere sahip olmaktan kaynaklanır. Yani, karakter özellikleri, insanların ahlaki davranışlar sergilemelerini sağlar. Bu nedenle, bu ifade Aristotelesçilik'e aittir. 41. Etik konusu hangi soruları ele alır?

  A) Doğru yanlış sorularını    B) Nedensellik sorularını    
  C) Değer sorularını           D) Epistemoloji sorularını   
  E) Mantık sorularını         

 42. Cevap: C Açıklama:

  evap anahtarı C seçeneğidir, yani etik konusu değer sorularını ele alır. Etik, doğru ve yanlışa dair ahlaki değerleri, davranışları ve kararları inceler. Etik, insanların doğru olanı yapmaları gerekeni belirlemek için felsefi ve ahlaki ilkeleri kullanır. 43. Metaetik neyi ele alır?

  A) Etik soruları
  B) Eylemleri değerlendirmeyi
  C) Etik teorileri eleştirmeyi
  D) Etik terimlerin anlamını ve kullanımını ele alır
  E) Hiçbir şeyi ele almaz

 44. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Etik terimlerin anlamını ve kullanımını ele alır"dır. Metaetik, etik terimlerin anlamlarını, kullanımlarını ve doğruluğunu tartışan bir felsefe dalıdır. Metaetik, etik konuların öznel veya nesnel olup olmadığı, etik terimlerin gerçekliği, etik ifadelerin doğruluğu gibi sorulara odaklanır. B 45. Teleolojik etik teoriler hangi ilkeye dayanır?

  A) Ahlaki eylemler kendi başlarına iyi veya kötüdür
  B) Ahlaki eylemler sonuçlarına göre iyi veya kötüdür
  C) Ahlaki eylemler nedenleri göz önünde bulundurularak iyi veya kötüdür
  D) Ahlaki eylemler evrensel prensiplere göre iyi veya kötüdür
  E) Ahlaki eylemler toplumda kabul edilirliğe göre iyi veya kötüdür

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B Teleolojik etik teoriler, eylemlerin sonuçlarına göre iyi veya kötü olduğunu savunur. Bu teorilere göre, bir eylem doğru ya da yanlış değil, sonuçlarına bağlı olarak iyi veya kötüdür. Bu teorilerde, amaç ve sonuçlar önemlidir. Örneğin, bir eylemin amacı iyi olsa bile, sonuçları kötü olabilir ve bu nedenle eylem kötü kabul edilir. 47. İyi niyetli eylemler kötü sonuçlar doğurabilir. Bu ifade hangi etik yaklaşımın temel prensibini yansıtır?

  A) Deontolojik etik     B) Teleolojik etik    C) İçgüdüsel etik
  D) Realist etik            E) Diyalektik etik

 48. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: A) Deontolojik etik. Bu ifade, deontolojik etiğin temel prensibi olan eylemlerin kendisi değil, eylemlerin nasıl gerçekleştirildiği ve hangi ilkelere dayandığı önemli olduğu fikrini yansıtır. Bu yaklaşım, doğru olanı yapmak için belirli prensiplere ve kurallara uymayı savunur ve sonuçlardan bağımsız olarak doğru olanı yapmayı amaçlar. 49. Ahlaki gerilim kavramı hangi etik teorinin eleştirilerinden biridir?

  A) Utilitarizm                B) Kantçılık                 
  C) Aristotelesçilik           D) Sosyal Sözleşme Teorisi   
  E) Diyalektik etik           

 50. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soru, Kantçılık etik teorisinin eleştirilerinden biri olan ahlaki gerilim kavramını sorgulamaktadır. Ahlaki gerilim, bir ahlaki kararın uygulanması sırasında bireyin kişisel arzuları veya çıkarları ile ahlaki yükümlülükleri arasında bir çatışma yaşamasıdır. Kantçılık etik teorisi, ahlaki eylemlerin kategorik imperatifler tarafından yönlendirilmesi gerektiğini savunurken, ahlaki gerilim kavramı bu teoriyi eleştirmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Ecenur
02 Aralık 2023

güzeldi cozdugum testlerden güzel netler aldım


Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Detayları

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜNİTE ESTETİK
  1. Estetiğin Konusu
  2. Estetiğin Temel Sorularına Yaklaşımlar
 • ÜNİTE DİN FELSEFESİ
  1. Din Felsefesinin Konusu
  2. Tanrı’nın Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

Ayrıca Lise felsefe 2.dönem 2.yazılı soruları; 12.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Siyaset felsefesi disiplinini, siyasal düzenin temel ilkeleri, siyasi otoritenin kaynağı ve sınırlandırılması, adillik, haklar ve özgürlükler gibi konuları ele alarak anlayabilirim.

Siyaset felsefesi, özgürlük ve eşitlik kavramları arasındaki çatışmayı anlayarak, siyasi ideolojiler ve teorilerin temel ilkeleri hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirirler.

siyaset felsefesi öğrencileri bu temel problemleri anlayarak, toplumsal düzenin temel ilkelerini ve farklı siyasi sistemlerin özelliklerini anlama becerisi kazanırlar.

Otoritenin ne olduğu ve özgürlükle olan ilişkisi hakkında anlayış geliştirmek.

Ahlak Felsefesi, ahlakın temelinde yatan evrensel ilkeler ve değerlerin incelendiği bir felsefe dalıdır.

Farklı türde eylemlerin farklı motivasyonlarına sahip olduğunu anlamalarına ve ahlaki karar verme sürecinde evrensel değerleri ve toplumsal normları dikkate almaları gerektiğine vurgu yapar.

felsefi düşünceler ve ahlak felsefesi konusunu içerir.

Etikte kullanılan "erdem" kavramını tanımlayarak, iyi bir insan olmak için hangi kalitelerin gerekli olduğunu anlamaları hedeflenmektedir.

Ahlaki değerleri, inançları ve davranışları anlama ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Etik ve ahlak kavramları arasındaki farkı açıklamak ve bu kavramların felsefi temellerini anlamak olarak belirtilebilir.

Felsefe derslerinin yanı sıra tıp, hukuk, işletme ve diğer alanlarda da önemli bir rol oynar.

Etik değerlerin ne olduğunu, farklı etik yaklaşımları tanımlayarak, insan davranışlarını etik değerler doğrultusunda değerlendirebilme ve değerlendirmeleri açıklayabilme.

Etik felsefenin merkezi sorularını anlamalarını ve ayırt etmelerini sağlar.

Etik felsefesi kavramları ve yaklaşımları konusunda kazanım sağlamayı hedefler.

Ahlaki eylemlerin niyetlere bağlı olduğunu ve ahlaki değerinin bu niyetler doğrultusunda belirlendiğini anlamak.

Sosyal sözleşme kuramına göre, insanlar özgürlüklerini korumak ve toplumsal düzeni sağlamak amacıyla bir araya gelerek, bir sözleşme yaparlar ve herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünyada yaşamalıyız.

Felsefi düşüncelerin ahlaki konuları nasıl ele aldığı ve ahlaki değerlerin farklı bakış açılarına göre nasıl değişebileceği hakkında anlayış geliştirmektir.

Ahlaki felsefi düşünceleri anlayıp yorumlayabilme yeteneği geliştirilir.

Ahlak felsefesi kavramlarını ve farklı felsefi düşünceleri tanır, felsefi yaklaşımları analiz eder ve etik sorunları çözmek için felsefi düşünceleri kullanır.

Felsefi disiplinlerin konularını anlamalarını ve etik gibi bir disiplinin ne tür soruları ele aldığını anlamalarını gerektirmektedir. Kazanım olarak, öğrencilerin etik konusunu tanımlayabilmesi beklenir.

Metaetik konusunda temel bir anlayışa sahip olmaktır.

Ahlaki teorilerin temel ilkelerini ve birbirlerinden farklılıklarını anlayabilme.

İyi niyetli eylemlerin deontolojik etik açısından yeterli olmadığını anlamak.

Farklı etik teorilerin eleştirilerini anlamaları ve kavramları birbirinden ayırabilmeleri hedeflenmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 26 kere doğru, 77 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş