Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İhtiyaçlar, insan doğasında var olan ve giderilmesi gereken şeylerdir.
  2. ( ) İhtiyaçlar, zaman ve mekâna göre değişmez.
  3. ( ) İhtiyaçlar, insandan insana farklılık gösterir.
  4. ( ) İhtiyaçlar, piramit şeklinde bir hiyerarşiye sahiptir.
  5. ( ) İhtiyaçlar, insan davranışlarını etkiler.
  6. ( ) İhtiyaçların giderilmesi için mal ve hizmetlere ihtiyaç vardır.
  7. ( ) Mallar, fiziksel özellikleri olan ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan varlıklardır.
  8. ( ) Hizmetler, fiziksel özellikleri olmayan ve insanların ihtiyaçlarını karşılayan varlıklardır.
  9. ( ) Mallar, dayanıklı ve dayanıksız olmak üzere iki gruba ayrılır.
  10. ( ) Hizmetler, tüketildiği anda yok olur.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 3. İhtiyaçlar, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için mutlaka tatmin etmek durumunda oldukları ihtiyaçlardır. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçlara örnek olarak verilebilir?

  A) Eğitim    B) Sağlık    C) Barınma    D) Spor    E) Tatil    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Eğitim, sağlık, barınma ve spor, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Tatil ise zorunlu bir ihtiyaç değildir. 5. İhtiyaçlar, karşılanması yaşamsal olmayan ancak tatmin edildikçe haz veren ihtiyaçlardır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal-kültürel ihtiyaçlara örnek olarak verilebilir?

  A) Yeme-içme    B) Giyinme    C) Uyku    D) Eğlence    E) Eğitim    

 6. Cevap: D Açıklama:

  Yeme-içme, giyinme ve uyku, insanların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Eğitim ise sosyal-kültürel bir ihtiyaçtır. 7. İnsanların birtakım ihtiyaçlarını karşılamakla beraber elle tutulmayan gözle görülmeyen, insana fayda sağlayan faaliyete ne ad verilir?

  A) Mal    B) Hizmet    C) İhtiyaç    D) Üretim    E) Tüketim    

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hizmet, insanların birtakım ihtiyaçlarını karşılamakla beraber elle tutulmayan gözle görülmeyen, insana fayda sağlayan faaliyettir. Bu nedenle, cevap B'dir. 9. Belirli bir dönemde üretime katılmanın karşılığı olarak kişi ve kuruluşların elde ettikleri para ile ifade edilebilen değerlere ne ad verilir?

  A) Mal    B) Hizmet    C) İhtiyaç    D) Üretim    E) Gelir    

 10. Cevap: E Açıklama:

  Gelir, belirli bir dönemde üretime katılmanın karşılığı olarak kişi ve kuruluşların elde ettikleri para ile ifade edilebilen değerlerdir. Bu nedenle, cevap E'dir. 11. Üretim faaliyetinde kullanılan ve belirli bir getiri sağlayan doğal kaynaklara ne ad verilir?

  A) Emek             B) Sermaye         
  C) Doğa             D) Girişimci       
  E) Üretim süreci                       

 12. Cevap: C Açıklama:

  Üretim faaliyetinde kullanılan ve belirli bir getiri sağlayan doğal kaynaklara doğa denir. 13. Türkiye'nin nüfusu, 2017 yılında 80.810.515 olarak gerçekleşmiştir. Bu nüfusun %67,9'u 15-64 yaş grubundadır. Bu bilgi, Türkiye nüfusunun hangi özelliğini gösterir?

  A) Genç nüfuslu        B) Çalışan nüfuslu    
  C) Kırsal nüfuslu      D) Yaşlı nüfuslu      
  E) Gelişmiş nüfuslu                          

 14. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünün 15-64 yaş grubunda olması, nüfusun genç olduğunu gösterir. 15. Türkiye'nin tarım alanlarının büyük bir kısmı hangi ürün yetiştirmek için kullanılmaktadır?

  A) Tahıllar    B) Sebzeler    C) Meyveler    D) İçecekler    E) Baharatlar    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'de tarım alanlarının büyük bir kısmı tahıl yetiştirmek için kullanılmaktadır. 17. Türkiye'de tarım alanlarının oranı 2013 yılında %46,33 iken 2017 yılında %46,20'ye düşmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

  A) Tarımsal üretimde düşüş
  B) Tarımsal üretimin çeşitlenmesi
  C) Tarımsal üretimin artması
  D) Tarımsal üretimin azalmasına bağlı olarak ithalatın artması
  E) Tarımsal üretimin artmasına bağlı olarak ihracatın artması

 18. Cevap: D Açıklama:

  Tarımsal üretim alanları azaldığı için üretim de azalır. Bu durum ithalatın artmasına yol açabilir. 19. Türkiye'de sanayileşme sürecinde hangi sektör ön plana çıkmıştır?

  A) Gıda    B) Dokuma    C) Makine    D) Demir-çelik    E) Otomotiv    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye'de sanayileşme sürecinde dokuma sektörü ön plana çıkmıştır. Bunun nedeni, Türkiye'nin iklim ve toprak koşullarının dokumacılık için uygun olmasıdır. Ayrıca, Türkiye'de yetişen pamuk ve yapağı gibi ham maddeler de dokumacılık için önemli bir kaynaktır. 21. Hizmet sektörü, ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hizmet sektöründe istihdam artışı olur.
  B) Hizmet sektöründe üretim artışı olur.
  C) Hizmet sektöründe milli gelir artışı olur.
  D) Hizmet sektöründe ihracat artışı olur.
  E) Hizmet sektöründe ithalat artışı olur.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Ekonomik kalkınma, bir ülkenin üretim, istihdam ve milli gelir gibi ekonomik göstergelerinde artış olmasıdır. Hizmet sektörü, ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesidir çünkü hizmet sektöründe üretim, istihdam ve milli gelir artışı olur. 23. Ekonominin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kaynakların verimli kullanımını sağlamak
  B) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  C) Toplumun refahını artırmak
  D) Ekonomik eşitliği sağlamak
  E) Ekonomik özgürlüğü sağlamak

 24. Cevap: C Açıklama:

  Ekonominin temel amacı, toplumun refahını artırmaktır. Bu amaç, kaynakların verimli kullanılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ekonomik eşitliğin sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir. 25. Atatürk'ün "İktisatsız bir millet, medeniyetin şubelerinden hiçbirine yapışmak kudretine sahip olamaz." sözü, ekonominin önemini vurgulamaktadır. Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık ve istikrar prensiplerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik kalkınmayı sağlamak
  B) Ekonomik bağımsızlığı korumak
  C) Ekonomik istikrarı sağlamak
  D) Ekonomik büyümeyi hızlandırmak
  E) Ekonomik eşitliği sağlamak

 26. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık ve istikrar prensipleri, ekonomik kalkınmayı sağlayacak temel unsurlardır. Ekonomik bağımsızlık, ülke ekonomisinin dış müdahalelerden korunması anlamına gelir. Ekonomik istikrar ise ekonomideki dalgalanmaların önlenmesi anlamına gelir. Bu iki prensip, ekonomik kalkınmanın önünü açar. 27. Bir malın fiyatı yükseldiğinde, o malın talebinde meydana gelen azalışa ne ad verilir?

  A) İkame etkisi      B) Talep artışı     
  C) Arz artışı        D) Talep azalması   
  E) Piyasa dengesi                        

 28. Cevap: D Açıklama:

  Bir malın fiyatı yükseldiğinde, o malın ikame mallara göre göreceli fiyatı düşer. Bu da ikame malların talebini artırır ve talep edilen ilk malın talebini azaltır. Bu duruma ikame etkisi denir. 29. Bir malın fiyatı yükseldiğinde, o malın arzı nasıl etkilenir?

  A) Artar                      B) Azalır                    
  C) Değişmez                   D) Önce artar sonra azalır   
  E) Önce azalır sonra artar                                 

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bir malın fiyatı yükseldiğinde, o malın üreticileri daha fazla kazanç elde edecekleri için o malın üretimini artırmaya yönelirler. Bu da malın arzını artırır. 31. Bir piyasada tek bir satıcı vardır. Piyasaya giriş ve çıkış serbest değildir. Mallar kalite bakımından homojendir. Tüketiciler, malların kalite ve fiyatı konusunda eksiksiz bilgiye sahiptir. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir alıcıyı tercih etmez. Bu bilgilere göre, yukarıdaki piyasanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tam rekabet piyasası    B) Oligopol piyasası      
  C) Monopol piyasası        D) Monopson piyasası      
  E) Oligopson piyasası                                

 32. Cevap: C Açıklama:

  Yukarıda verilen bilgilere göre, piyasada tek bir satıcı vardır. Piyasaya giriş ve çıkış serbest değildir. Mallar kalite bakımından homojendir. Tüketiciler, malların kalite ve fiyatı konusunda eksiksiz bilgiye sahiptir. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir alıcıyı tercih etmez. Bu bilgilere göre, piyasanın türü monopol piyasasıdır. 33. Bir piyasada çok sayıda satıcı vardır. Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir. Mallar kalite bakımından farklılaştırılmıştır. Tüketiciler, malların kalite ve fiyatı konusunda eksiksiz bilgiye sahiptir. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir alıcıyı tercih etmez.

  Bu bilgilere göre, yukarıdaki piyasanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tam rekabet piyasası
  B) Oligopol piyasası
  C) Monopol piyasası
  D) Monopson piyasası
  E) Oligopson piyasası

 34. Cevap: E Açıklama:

  Yukarıda verilen bilgilere göre, piyasada çok sayıda satıcı vardır. Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir. Mallar kalite bakımından farklılaştırılmıştır. Tüketiciler, malların kalite ve fiyatı konusunda eksiksiz bilgiye sahiptir. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir alıcıyı tercih etmez. Bu bilgilere göre, piyasanın türü monopolcü rekabet piyasasıdır. 35. Bir ekonomide elde edilen gelirin aile ya da tüketiciler arasındaki dağılımına ne ad verilir?

  A) Kişi başına düşen millî gelir
  B) Fonksiyonel gelir dağılımı
  C) Sektörel gelir dağılımı
  D) Bölgesel gelir dağılımı
  E) Kişisel gelir dağılımı

 36. Cevap: E Açıklama:

  Kişisel gelir dağılımı, bir ekonomide elde edilen gelirin aile ya da tüketiciler arasındaki dağılımıdır. 37. Üretimde kullanılan doğal kaynakların arzı sabit olduğu için, bu faktörlerin üretimden aldıkları paya ne denir?

  A) Ücret    B) Faiz    C) Rant    D) Kar    E) Gelir    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Üretimde kullanılan doğal kaynakların arzı sabit olduğu için, bu faktörlerin üretimden aldıkları paya rant denir. 39. Bir ülkede kişi başına düşen millî gelir yıldan yıla artıyorsa o ülke ekonomisinin büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Üretim faktörlerinin verimliliği artmalıdır.
  B) Üretim faktörlerinin stokları artmalıdır.
  C) Teknolojik değişim gerçekleşmelidir.
  D) Üretim faktörlerinin stokları azalmalıdır.
  E) Üretim faktörlerinin verimliliği azalmalıdır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için üretim faktörlerinin verimliliğinin artması veya üretim faktörlerinin stoklarının artması gerekir. Üretim faktörlerinin stoklarının artması, eksik kapasitede kullanılan üretim faktörlerinin yüksek kapasiteye çıkarılmasıyla gerçekleşebilir. 41. Az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen millî gelir düşüktür. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nüfus artış hızının yüksek olması
  B) Sermaye birikiminin yetersiz olması
  C) Teknolojik değişimin yavaş olması
  D) Tarımsal üretimin fazla olması
  E) İşsizlik oranının yüksek olması

 42. Cevap: A Açıklama:

  Az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı yüksektir. Bu durum, kişi başına düşen millî geliri düşürür. 43. Üretimde emeğin yerine makine ikame edilmesiyle ortaya çıkan işsizlik, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gizli işsizlik          B) Teknolojik işsizlik    
  C) Yapısal işsizlik        D) Friksiyonel işsizlik   
  E) Mevsimsel işsizlik                                

 44. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojik işsizlik, üretimde emeğin yerine makine ikame edilmesiyle ortaya çıkan işsizliktir. Bu tür işsizlik, genellikle teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu dönemlerde ortaya çıkar. 45. İşsizlik, çalışma istek ve gücüne sahip olan insanların, kendileri için uygun bir iş bulamamaları durumudur. İşsizliğin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) İşgücü arzının fazla olması
  B) İşgücü talebinin azalması
  C) İşsizliğin doğal bir süreç olması
  D) İşgücü kalitesinin düşük olması
  E) İşsizlik sigortasının yetersiz olması

 46. Cevap: C Açıklama:

  İşsizlik, ekonomik bir sorundur. İşgücü arzının fazla olması, işgücü talebinin azalması, işgücü kalitesinin düşük olması ve işsizlik sigortasının yetersiz olması gibi nedenlerle ortaya çıkar. İşsizlik doğal bir süreç değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Lise ekonomi dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından ilk üç üniteden cevap ve açıklamalı olarak test türünde hazırlanmıştır

1. İhtiyaç kavramının tanımını ve özelliklerini açıklar. 2. İhtiyaçların önemini kavrar. 3. İhtiyaçların çeşitlerini açıklar. 4. İhtiyaçların hiyerarşisini açıklar. 5. İhtiyaçların insan davranışları üzerindeki etkilerini açıklar.

İhtiyaçların temel özelliklerini açıklar.

İhtiyaçların sınıflandırmasını açıklar.

* Hizmet kavramının tanımını açıklar

* Gelir kavramının tanımını açıklar.

* Doğanın üretim faktörü olduğunu açıklar.

1.1.1. Beşerî kaynakların özelliklerini açıklar.

11.1.1.2. Üretim faktörlerini açıklar.

11.1.1.3. Üretim faktörlerinin üretim üzerindeki etkisini açıklar.

* Türkiye'de sanayileşme sürecinde öne çıkan sektörleri sıralar.

* Hizmet sektörünün ekonomik kalkınmada oynadığı rolü açıklar.

11.1.3.1. Ekonominin temel amacını açıklar.

11.2.1.2. Atatürk'ün ekonomi alanındaki görüşlerini ve uygulamalarını analiz eder.

İkame etkisini açıklar.

Arz kanununu açıklar.

* Monopol piyasasının özelliklerini açıklar.

* Monopolcü rekabet piyasasının özelliklerini açıklar.

Kişisel gelir dağılımı kavramını açıklar.

* Üretim faktörleri ve üretim faktörlerinin gelirleri

Ekonomik büyümenin kaynakları

Az gelişmiş ülkelerin özellikleri

* Teknolojik işsizliğin nedenlerini açıklar.

İşsizliğin nedenlerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Ekonomi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.