Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Atatürk, ekonominin bir ülkenin kalkınması için temel unsur olduğunu düşünmüştür.
  2. ( ) Atatürk, ekonomik kalkınmanın ancak planlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini savunmuştur.
  3. ( ) Atatürk, ekonomide özel sektörün öncü rol oynaması gerektiğini savunmuştur.
  4. ( ) Atatürk, ekonomide devletin düzenleyici ve yönlendirici rol oynaması gerektiğini savunmuştur.
  5. ( ) Atatürk, ekonomide millileşmenin önemini vurgulamıştır.
  6. ( ) Atatürk, ekonomide sosyal adaletin sağlanmasının önemini vurgulamıştır.
  7. ( ) Atatürk, ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın önemini vurgulamıştır.
  8. ( ) Atatürk, ekonomide dışa açılmanın önemini vurgulamıştır.
  9. ( ) Atatürk, ekonomide teknolojinin önemini vurgulamıştır.
  10. ( ) Atatürk, ekonomide eğitim ve öğretimin önemini vurgulamıştır.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  Atatürk'ün ekonomi ile ilgili görüşleri, günümüzde de geçerliliğini koruyan önemli bir mirastır. Atatürk, ekonominin bir ülkenin kalkınması için temel unsur olduğunu düşünmüş ve bu doğrultuda ekonomide bir dizi reform gerçekleştirmiştir. Bu reformlar arasında, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kurulması, Ziraat Bankası'nın kurulması, Ziraat Mektepleri'nin açılması ve 1933 İktisat Kongresi'nin toplanması sayılabilir. Atatürk, ekonomik kalkınmanın ancak planlı bir şekilde gerçekleştirilebileceğini savunmuştur. Bu doğrultuda, 1934 yılında 5 yıllık kalkınma planı hazırlanmıştır. Ayrıca, Atatürk döneminde çeşitli sanayi ve tarım teşebbüsleri kurulmuştur. Atatürk, ekonomide özel sektörün öncü rol oynaması gerektiğini savunmuş, ancak devletin düzenleyici ve yönlendirici rol oynaması gerektiğini de vurgulamıştır. Bu doğrultuda, özel teşebbüslere teşvikler sağlanmış, ancak devlet tarafından çeşitli ekonomik düzenlemeler yapılmıştır. Atatürk, ekonomide millileşmenin önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, yabancı sermayenin kontrolü altına giren işletmeler millileştirilmiştir. Ayrıca, yerli üretimin geliştirilmesi için teşvikler sağlanmıştır. Atatürk, ekonomide sosyal adaletin sağlanmasının önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, işçi hakları korunmuş, sosyal güvenlik sistemi geliştirilmiş ve vergi reformları yapılmıştır. Atatürk, ekonomide sürdürülebilir kalkınmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, doğal kaynakların korunmasına önem verilmiş ve çevreye duyarlı bir ekonomik kalkınma anlayışı benimsenmiştir. Atatürk, ekonomide dışa açılmanın önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, uluslararası ticaret ve yatırımlar teşvik edilmiştir. Atatürk, ekonomide teknolojinin önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, bilim ve teknolojiye yatırım yapılmış ve bilimsel araştırma faaliyetleri desteklenmiştir. Atatürk, ekonomide eğitim ve öğretimin önemini vurgulamıştır. Bu doğrultuda, mesleki eğitim ve öğretim geliştirilmiş ve halk eğitimi yaygınlaştırılmıştır. 3. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine göre, insanlar belli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha üst ihtiyaçları tatmin etme arayışına girerler. Aşağıdakilerden hangisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üst seviyede yer alan ihtiyaçtır?

  A) Fizyolojik ihtiyaçlar
  B) Güvenlik ihtiyaçları
  C) Ait olma ve sevgi ihtiyaçları
  D) Saygı ihtiyaçları
  E) Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları

 4. Cevap: E Açıklama:

  Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyaçları ve saygı ihtiyaçları, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde alt seviyelerde yer alan ihtiyaçlardır. Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları ise en üst seviyede yer alan ihtiyaçtır. 5. İnsanların maddi ihtiyaçlarını gideren ve fiziksel özelliğe sahip olan varlıklara ne ad verilir?

  A) Mal    B) Hizmet    C) İhtiyaç    D) Üretim    E) Tüketim    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Mal, insanların maddi ihtiyaçlarını gideren ve fiziksel özelliğe sahip olan varlıklardır. Bu nedenle, cevap A'dır. 7. Üretim faaliyetinde kullanılan ve belirli bir getiri sağlayan unsurlara ne ad verilir?

  A) Emek             B) Sermaye         
  C) Doğa             D) Girişimci       
  E) Üretim süreci                       

 8. Cevap: A Açıklama:

  Üretim faaliyetinde kullanılan ve belirli bir getiri sağlayan unsurlara üretim faktörleri denir. Üretim faktörleri; emek, sermaye, doğa ve girişimcidir. 9. Üretim faaliyetinde faydalı bir mal ve hizmet üretmek amacı ile planlı bir şekilde yapılan fiziksel veya zihinsel faaliyete ne ad verilir?

  A) Emek             B) Sermaye         
  C) Doğa             D) Girişimci       
  E) Üretim süreci                       

 10. Cevap: A Açıklama:

  Üretim faaliyetinde faydalı bir mal ve hizmet üretmek amacı ile planlı bir şekilde yapılan fiziksel veya zihinsel faaliyete emek denir. 11. Türkiye'de çalışanların %54,1'i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu bilgi, Türkiye'nin hangi ekonomik faaliyet alanında öne çıktığını gösterir?

  A) Tarım    B) Sanayi    C) Hizmet    D) İnşaat    E) Ticaret    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Türkiye'de çalışanların büyük bir bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bu durum, Türkiye'nin hizmet sektöründe öne çıktığını gösterir. 13. Türkiye'nin nüfus artış hızı ‰12,3'tür. Bu bilgi, Türkiye'nin nüfus yapısının hangi özelliğini gösterir?

  A) Nüfus artış hızı yüksek    B) Nüfus yoğunluğu yüksek    
  C) Nüfus kalitesi yüksek      D) Nüfus artış hızı düşük    
  E) Nüfus yoğunluğu düşük                                   

 14. Cevap: A Açıklama:

  Nüfus artış hızı, bir ülkedeki nüfusun belirli bir süre içerisinde ne kadar arttığını gösteren bir orandır. ‰12,3'lük bir nüfus artış hızı, Türkiye'de nüfus artış hızının yüksek olduğunu gösterir. 15. Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı 2013 yılında 10,5 milyar dolar iken 2017 yılında 14 milyar dolara yükselmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açabilir?

  A) Tarımsal üretimde artış
  B) Tarımsal üretimin çeşitlenmesi
  C) Tarımsal üretimde düşüş
  D) Tarımsal üretime bağlı olarak ithalatın artması
  E) Tarımsal üretime bağlı olarak ihracatın artması

 16. Cevap: E Açıklama:

  Tarımsal üretim arttığı için ihracat da artar. 17. Türkiye'nin sanayileşmesinde en önemli faktörlerden biri hangisidir?

  A) Ham madde    B) Enerji    C) İş gücü    D) Sermaye    E) Ulaşım    

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sanayinin kuruluşunda ham madde, enerji, iş gücü, sermaye ve ulaşım gibi faktörler önemlidir. Ancak bunların arasında en önemli faktör ham maddedir. Çünkü sanayi, ham maddeyi işleyerek mamul mal üretir. Ham madde olmadan sanayi faaliyeti mümkün değildir. 19. Kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

  A) Kaynakların tam olarak kullanılması
  B) Kaynakların en uygun teknoloji ile kullanılması
  C) Kaynakların en uygun fiyatla kullanılması
  D) Kaynakların en uygun zamanda kullanılması
  E) Kaynakların eşit şekilde dağıtılması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Kıt kaynakların en verimli şekilde kullanılması için kaynakların tam olarak kullanılması gerekir. Tam olarak kullanılamayan kaynaklar, boşa harcanmış demektir. 21. Gelir aşağıdakilerden hangisinin adil bir şekilde dağıtılmasıdır?

  A) Emeğin                    B) Doğal kaynakların        
  C) Sermayenin                D) Üretim faktörlerinin     
  E) Tüm mal ve hizmetlerin                                

 22. Cevap: E Açıklama:

  Gelir, üretim faktörlerinin adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Üretim faktörleri, emek, doğal kaynaklar ve sermayedir. 23. Talep, belirli bir sürede, belirli bir piyasada, belirli bir fiyatta kişinin satın alma isteği ve geliriyle satın alabileceği mal ve hizmet miktarıdır. Talebi etkileyen faktörlerden biri de mal ve hizmetlerin fiyatıdır. Mal ve hizmetlerin fiyatı yükseldiğinde talep nasıl değişir?

  A) Artar    B) Azalır    C) Sabit kalır    D) Belirsizdir    E) Değişmez    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Talep kanununa göre, mal ve hizmetlerin fiyatı yükseldiğinde talep azalır. Çünkü fiyatı yükselen malın yerine daha ucuz olan mallar tercih edilir. 25. İkame etkisi, bir malın talebini etkileyen unsurlardan biridir. Bir malın fiyatı yükseldiğinde, bu malın yerine fiyatı düşük ve bu malla yakın ilişkili malları tercih etme davranışı olarak tanımlanır. Aşağıdaki mallardan hangisi birbirinin ikame mallarıdır?

  A) Süt ve yoğurt           B) Kırmızı et ve balık    
  C) Bisküvi ve çikolata     D) Bilgisayar ve tablet   
  E) Ev ve araba                                       

 26. Cevap: A Açıklama:

  Süt ve yoğurt, her ikisi de temel gıda ürünleridir ve birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu nedenle birbirlerinin ikame mallarıdır. 27. Piyasa dengesinde, arz ve talep miktarları birbirine eşit midir?

  A) Evet                      B) Hayır                    
  C) Bazen evet bazen hayır    D) Kesinlikle evet          
  E) Kesinlikle hayır                                      

 28. Cevap: A Açıklama:

  Piyasa dengesinde, arz ve talep miktarları birbirine eşit olur. Bu durum, piyasada arz ve talebin karşılıklı olarak birbirini dengelediği anlamına gelir. 29. Bir piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir. Mallar kalite bakımından homojendir. Tüketiciler, malların kalite ve fiyatı konusunda eksiksiz bilgiye sahiptir. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir alıcıyı tercih etmez. Bu bilgilere göre, yukarıdaki piyasanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tam rekabet piyasası    B) Oligopol piyasası      
  C) Monopol piyasası        D) Monopson piyasası      
  E) Oligopson piyasası                                

 30. Cevap: A Açıklama:

  Yukarıda verilen bilgilere göre, piyasada çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Piyasaya giriş ve çıkış serbesttir. Mallar kalite bakımından homojendir. Tüketiciler, malların kalite ve fiyatı konusunda eksiksiz bilgiye sahiptir. Alıcılar belli bir satıcıyı, satıcılar belli bir alıcıyı tercih etmez. Bu bilgilere göre, piyasanın türü tam rekabet piyasasıdır. 31. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam parasal değerine ne ad verilir?

  A) Üretim faktörleri
  B) Millî gelir
  C) Gayrisafi yurt içi hasıla
  D) Net dış âlem faktör gelirleri
  E) Amortisman

 32. Cevap: B Açıklama:

  Millî gelir, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam parasal değeridir. 33. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplam parasal değerinden amortisman ve vasıtalı vergiler çıkarılmasıyla elde edilen değere ne ad verilir?

  A) Üretim faktörleri
  B) Millî gelir
  C) Gayrisafi yurt içi hasıla
  D) Net dış âlem faktör gelirleri
  E) Safi millî hasıla

 34. Cevap: E Açıklama:

  Safi millî hasıla, millî gelirden amortisman ve vasıtalı vergiler çıkarılmasıyla elde edilen değerdir. 35. Belirli bir sermayenin belirli bir süre kullanılmasının karşılığı olarak ödenen bedele ne denir?

  A) Ücret    B) Faiz    C) Rant    D) Kar    E) Gelir    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Belirli bir sermayenin belirli bir süre kullanılmasının karşılığı olarak ödenen bedele faiz denir. 37. Üretimde emeği ile katkıda bulunan kişilerin, bu katkı karşılığında üretimden aldıkları payın para ile ifadesi nedir?

  A) Ücret    B) Faiz    C) Rant    D) Kar    E) Gelir    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Üretimde emeği ile katkıda bulunan kişilerin, bu katkı karşılığında üretimden aldıkları payın para ile ifadesi ücrettir. 39. Üretim faktörlerinin tümü çalışıyor ve üretime katılıyorsa bu ekonominin, tam istihdam durumunda olduğu ya da tam istihdama ulaştığı söylenebilir. Tam istihdamın gerçekleşmiş olduğu bir ekonomide mevcut çalışma koşullarında ve cari ücret düzeyinde çalışmak isteyen tüm emek sahipleri iş bulabildiği gibi ülkenin mevcut sermaye malları stoğu ve tabiat faktörü de tamamen üretime katılmış durumdadır. Böylece ekonominin mevcut üretim potansiyelinden tamamen yararlanılmakta ve atıl (boşta, çalışmayan) kapasite bulunmamaktadır.

  A) Ekonomide üretim ve millî gelir artar.
  B) Ekonomide üretim ve millî gelir azalır.
  C) Ekonomide üretim artar, millî gelir azalır.
  D) Ekonomide üretim azalır, millî gelir artar.
  E) Ekonomide üretim ve millî gelir değişmez.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Tam istihdam durumunda, ekonomide üretim faktörleri tam olarak kullanıldığı için üretim ve millî gelir artar. 41. İş gücünün işsiz olmayıp kendi yeteneğine uygun bir iş bulamayıp yeteneğinin altında bir iş yerinde çalışmaya razı olması durumu, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gizli işsizlik          B) Teknolojik işsizlik    
  C) Yapısal işsizlik        D) Friksiyonel işsizlik   
  E) Mevsimsel işsizlik                                

 42. Cevap: D Açıklama:

  Friksiyonel işsizlik, iş gücüne yeni katılan gençlerle, iş değiştirenler ve emeklilik öncesi dönemdeki işçilerin yaşadığı işsizliktir. Bu kişiler, kendi yeteneğine uygun bir iş bulmak için geçici olarak daha düşük ücretli işlerde çalışabilirler. 43. İşsizlik türlerinden biri olan konjonktürel işsizlik, ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkar. Konjonktürel işsizliğin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşgücü arzının fazla olması
  B) İşgücü talebinin azalması
  C) İşgücü kalitesinin düşük olması
  D) İşsizlik sigortasının yetersiz olması
  E) Ekonomideki büyümenin durması

 44. Cevap: E Açıklama:

  Konjonktürel işsizlik, ekonomideki büyümenin durması veya yavaşlaması ile ortaya çıkan işsizlik türüdür. Ekonomideki büyümenin durması ile birlikte işgücü talebi azalır ve bu da konjonktürel işsizliğin artmasına neden olur. 45. İşsizliğin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  A) İşgücü eğitimine önem verilmeli
  B) Girişimciliğin teşvik edilmesi
  C) İşgücü arzının azaltılması
  D) İşgücü talebinin artırılması
  E) İşsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi

 46. Cevap: C Açıklama:

  İşsizliğin önlenmesi için işgücü arzının azaltılması yerine işgücü eğitimine önem verilmelidir. Girişimciliğin teşvik edilmesi, işgücü talebini artıracağı için işsizliğin önlenmesine yardımcı olacaktır. İşsizlik sigortasının kapsamının genişletilmesi, işsizlerin geçimini kolaylaştıracağı için işsizliğin olumsuz etkilerini azaltacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Detayları

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca Lise ekonomi dersi 1.dönem sonu yazılı hazırlık test soruları1; ilk üç üniteden cevap ve açıklamalı olarak test türünde hazırlanmıştır

* Atatürk'ün ekonomi ile ilgili görüşlerini kavrar. * Atatürk'ün ekonomik kalkınma anlayışının temel unsurlarını açıklar. * Atatürk'ün ekonomide yaptığı reformları değerlendirir.

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisini açıklar.

* Mal kavramının tanımını açıklar.

* Üretim faktörlerini tanımlar.

* Emeğin tanımını yapar.

1.1.2. Beşerî kaynakların ekonomik faaliyetlerin gelişimine etkilerini açıklar.

1.1.3. Beşerî kaynakların ülkenin ekonomik gelişimine etkilerini açıklar.

11.1.1.4. Üretim faktörlerinin üretim düzeyi üzerindeki etkisini açıklar.

* Sanayinin kuruluşunda etkili olan faktörleri sıralar.

11.1.1.1. Kıt kaynakların verimli kullanımını açıklar.

11.1.2.1. Gelirin üretim faktörlerine göre adil bir şekilde dağıtılmasını açıklar.

11.2.2.1. Talep kavramının özelliklerini ve talep kanununu açıklar.

11.2.2.3. Talebi etkileyen faktörlerden biri olan ikame etkisini açıklar.

Piyasa dengesini açıklar.

* Tam rekabet piyasasının özelliklerini açıklar.

Millî gelir kavramını açıklar.

Safi millî hasıla kavramını açıklar.

* Üretim faktörleri ve üretim faktörlerinin gelirler

* Üretim faktörleri ve üretim faktörlerinin gelirleri

* Tam istihdamın gerçekleşmesi durumunda üretim ve millî gelirin artacağını açıklar.

Friksiyonel işsizliğin özelliklerini açıklar.

Konjonktürel işsizliğin nedenlerini açıklar.

İşsizliğin önlenmesi için yapılması gerekenleri açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Ekonomi 1.Dönem Sonu Yazılı Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Ekonomi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Ekonomi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Ekonomi Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş