Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. "Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız." (Al-i İmran Suresi, 110. Ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

  A) İslam toplumunun üstünlüğüne
  B) İyiliği emretmenin önemine
  C) Kötülükten uzak durmanın gerekliliğine
  D) Allah'a iman etmenin önemine
  E) İnsanların birbirleriyle ilişkilerine

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İyiliği emretmenin önemine" şeklindedir. Bu ayet, İslam toplumunun insanlık için en hayırlı olduğunu belirtir ve üyelerinin iyiliği emretmeleri ve kötülükten sakınmaları gerektiğini vurgular. Bu ayet aynı zamanda İslam dini için de önemlidir, çünkü Müslümanların toplumsal hayatlarında ve dinî uygulamalarında iyiliği teşvik etmeleri ve kötülükten kaçınmaları öğütlenir. 3. "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yaptıklarının sonucunu göz önünde bulundursun." (Haşr Suresi, 18. Ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

  A) İmanın önemine
  B) İbadetlerin yerine getirilmesine
  C) Allah korkusunun oluşmasına
  D) Ahiret hesabının hatırlatılmasına
  E) Adaletin sağlanmasına

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Ahiret hesabının hatırlatılmasına. Bu ayette, insanlara Allah'a karşı gelmekten sakınmaları ve yaptıklarının sonuçlarını düşünmeleri konusunda uyarıda bulunulmaktadır. Ayetin devamında, "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. O, amellerin en güzeline sevap verecektir ve günahları da örtecektir. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür." denilmektedir. Bu ayet, insanlara ahiret hesabını hatırlatmakta ve onları Allah'a karşı sorumlu olmaya teşvik etmektedir. 5. "Allah iyiliği ve adaleti emreder, kötülükten ve zulümden sakındırır." (Nahl Suresi, 90. Ayet) Bu ayet aşağıdakilerden hangisine vurgu yapar?

  A) İmanın önemine
  B) İbadetlerin yerine getirilmesine
  C) İyilik ve adaletin önemine
  D) Kötülük ve zulmün zararlarına
  E) Ahiret hayatının hatırlatılmasına

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İyilik ve adaletin önemine" olarak verilmiştir. Bu ayet, Allah'ın iyiliği ve adaleti emrettiğini vurgular ve insanların da bu değerleri benimsemeleri gerektiğini hatırlatır. 7. İslam ahlakının kaynakları nelerdir?

  A) Kuran, Hadis, İcma, Kıyas
  B) Kuran, Şahsi Görüşler, Ahlaki İlkeler
  C) Hadis, Kıyas, Fıkıh, Tefsir
  D) Kuran, Sünnet, Fıkıh, Tarihi Gelişimler
  E) Kuran, İcma, Tefsir, Şiirler

 8. Cevap: A Açıklama:

  İslam ahlakının kaynakları Kuran, Hadis, İcma ve Kıyas'tır. Kuran, İslam'ın temel kaynağıdır ve ahlaki ilkelerin büyük bir kısmını içerir. Hadis, peygamberin sözleri ve davranışlarını aktaran kaynaklardır. İcma, Müslüman alimlerin ortak görüşlerine dayanan ahlaki ilkeleri içerir. Kıyas ise Kuran ve Hadis'teki açıklayıcı örneklerden yola çıkarak benzer durumlara uygulanan ahlaki ilkeleri ifade eder. 9. İslam Ahlakı'nın kaynaklarından biri olan "Hadis" nedir?

  A) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sözleridir.
  B) Sadece Kur'an'da yer alan hükümlerdir.
  C) Hz. Muhammed'in hayat hikayesidir.
  D) Hz. Muhammed'in uygulamalarını anlatan kaynaklardır.
  E) İslam öncesi döneme ait edebi eserlerdir.

 10. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hz. Muhammed'in uygulamalarını anlatan kaynaklardır." Hadisler, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in sözleri, davranışları ve uygulamalarını anlatan yazılı kaynaklardır. Bu kaynaklar, İslam ahlakı ve yaşam tarzının kaynağı olarak kabul edilirler. 11. İslam Ahlakı'nın kaynaklarından biri olan "İcma" nedir?

  A) Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yolu
  B) Kur'an'da yer alan hükümlerdir
  C) Hz. Muhammed'in sözleri ve uygulamalarıdır.
  D) Müslümanların belirli bir konuda ortak görüşüdür.
  E) Farklı dinlerin inançları ve uygulamalarıdır.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Müslümanların belirli bir konuda ortak görüşüdür. İcma, İslam hukukunun kaynaklarından biri olarak kabul edilir ve Müslümanların belirli bir konuda ortak bir görüşe sahip olması anlamına gelir. Bu görüş, Hz. Muhammed'in sözleri ve uygulamaları olan hadislerle desteklenir ve Kur'an'da yer alan hükümlerle uyumlu olmalıdır. İcma, İslam ahlakı ve hukukunun oluşmasında önemli bir rol oynar. 13. İslam Ahlakı'nın kaynaklarından biri olan "Kıyas" ne anlama gelir?

  A) Müslümanların belirli bir konuda ortak görüşüdür.
  B) Hz. Muhammed'in sözleri ve uygulamalarıdır.
  C) Mevcut bir hükümle benzerlik gösteren bir durumun aynı hükümlere tabi tutulmasıdır.
  D) Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yolu.
  E) İslam öncesi döneme ait edebi eserlerdir.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Mevcut bir hükümle benzerlik gösteren bir durumun aynı hükümlere tabi tutulmasıdır. Kıyas, İslam hukukunda bir hüküm bulunmayan bir konuda karar vermek için, mevcut bir hükümle benzerlik gösteren bir durumun aynı hükümlere tabi tutulmasıdır. Kıyas, Kuran ve hadislerde yer alan hükümlere dayanarak yapılır ve İslam fıkhının önemli bir kaynağıdır. Kıyas, farklı dönemlerde farklı şekillerde uygulanmış olsa da, İslam hukukunda hala önemli bir yer tutmaktadır. 15. "Sana ne verirlerse Allah'ın yolunda harcayın ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Çünkü Allah, iyilik edenleri sever." (Bakara Suresi, 195. Ayet) Bu ayet hangi konuya işaret eder?

  A) İyilik yapmanın önemine
  B) Kişinin kendine zarar vermemesi gerektiğine
  C) Allah'ın yolunda harcama yapmanın önemine
  D) Allah'ın iyilik edenleri sevdiğine
  E) Hepsi

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Allah'ın yolunda harcama yapmanın önemine işaret eder. Bu ayet, Müslümanların Allah'ın yolunda harcama yapmalarının önemine vurgu yapar ve aynı zamanda kişinin kendisini tehlikeye atmadan iyilik yapmasını öğütler. Ayette belirtilen "Allah'ın yolunda harcayın" ifadesi, insanların sahip olduklarını Allah'ın rızası için paylaşmalarını ve toplumda dayanışmayı sağlamalarını öğütler. 17. "Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı şeyleri helal sayarak, güzel ve hoş olan şeylerin tamamından yiyin. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü Allah, bağışlayandır, esirgeyendir." (Maide Suresi, 88. Ayet) Bu ayet hangi konuya işaret eder?

  A) Allah'ın rahmetine güvenmek gerektiğine
  B) İnsanın sadece helal yiyecekler tüketmesi gerektiğine
  C) Allah'ın affedici ve merhametli olduğuna
  D) İnsanın yemesi gereken yiyeceklerin sınırlandırıldığına
  E) Hepsi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "İnsanın sadece helal yiyecekler tüketmesi gerektiğine" işaret eder. Ayette belirtilen "Allah'ın size helal kıldığı şeyleri helal sayarak, güzel ve hoş olan şeylerin tamamından yiyin" ifadesi, insanların sadece helal yollarla kazanılan rızıkları tüketmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Bu kazanımların tüketilmesi Allah'ın rızasını kazanmaya yardımcı olur ve insanları haramdan uzak tutar. Bu ayet aynı zamanda Allah'ın rahmetine güvenmenin ve O'nun affedici ve merhametli olduğunun da altını çizmektedir. 19. Dinlerin sosyal adaleti sağlama amacı nedir?

  A) Bireysel mutluluğu sağlamak için
  B) Toplumsal düzeni korumak için
  C) Dini liderleri desteklemek için
  D) Yabancı düşmanlığını yaymak için
  E) Hiçbiri

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B) Toplumsal düzeni korumak için'dir. Dinlerin sosyal adaleti sağlama amacı, toplumsal düzeni korumak ve insanların eşitliği, dürüstlüğü ve haklarına saygı duymak için çalışmaktır. Bu nedenle, dinlerin öğretileri genellikle adalet, merhamet ve dürüstlük ilkelerini vurgular. Bu konu, toplumsal etik ve felsefe kapsamında da incelenebilir. 21. İslam dini, zenginlerin fakirleri aç bırakmasına izin vermez. Buna hangi ayet ya da hadis işaret eder?

  A) "Sizden her kim malının en kıymetlisini, Allah yolunda harcar da kendisi için bir hayır kazanırsa, muhakkak ki ona kat kat arttırırız. Ve Allah, razı olduğu kullarını bilir." (Saff suresi, 10. ayet)
  B) "Sakın, mallarınızın bir kısmını insanlar arasında haksız yere paylaşmayın ve sonra bu parayla hak yemek suretiyle bir bölümünü tekrar geri almaya kalkışmayın." (Bakara suresi, 188. ayet)
  C) "Sadakalar sadece fakirler ve muhtaçlar içindir." (Tevbe suresi, 60. ayet)
  D) "Allah, zengin olanları fakirleştirecek kadar kudretlidir." (Yunus suresi, 88. ayet)
  E) "İnsanların mallarında bir hak olduğu gibi, fakirlerin mallarında da bir hak vardır." (Müslim, Zekat, 33)

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 'Sadakalar sadece fakirler ve muhtaçlar içindir.' (Tevbe suresi, 60. ayet)" şeklindedir. İslam dini, zenginlerin fakirleri aç bırakmasına izin vermez ve sadaka vermeyi teşvik eder. Bu, fakirlerin ve muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak için zenginlerin mallarından bir pay almalarını gerektirir. 23. İslam dininde sosyal adaletin sağlanması için hangi önlemler alınır? Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?

  A) Zekat vermek
  B) Fakirlere yardım etmek
  C) İnancına göre özür dilemek
  D) Adaletli bir şekilde ticaret yapmak
  E) Yoksullara borç vermek

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C seçeneğidir. İslam dininde sosyal adaletin sağlanması için birçok önlem alınmaktadır. Zekat vermek, fakirlere yardım etmek, adaletli bir şekilde ticaret yapmak, yoksullara borç vermek gibi uygulamaların yanı sıra, adaletli bir yargı sistemi, toplumun eşitlik ve kardeşlik temellerine dayanan bir yapıda olması gibi önemli unsurlar da bulunmaktadır. İnancına göre özür dilemek ise sosyal adaletin sağlanması için doğrudan bir önlem değildir. 25. Aşağıdaki hadislerden hangisi, İslam'da ticaret yapmanın önemini vurgular?

  A) "Kim bir ticaret yapar ve ona uygun bir şekilde helal kazanç sağlarsa, o kişiye Allah'ın rızası nazarında sevap verilir."
  B) "Kim bir ticaret yapar ve zarar ederse, o kişiye Allah'ın laneti nazarında günah verilir."
  C) "Ticaret yapmak, müminler arasında yapılan en güzel ameldir."
  D) "Ticaret yapmanın bir önemi yoktur, herkes kendi işine bakmalıdır."
  E) "Ticaret yapmak, Allah'ın rızasını kazanmak için en kolay yoldur."

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) "Kim bir ticaret yapar ve ona uygun bir şekilde helal kazanç sağlarsa, o kişiye Allah'ın rızası nazarında sevap verilir." Bu hadis, İslam dininde ticaretin önemini ve helal kazanç sağlamanın önemini vurgular. Ticaret yaparken dürüstlük, adalet ve helal kazanç sağlamak önemlidir. Ticaretin sevap kazandıran bir amel olduğu ve Allah'ın rızasını kazanmak için kolay bir yol olduğu da belirtilir. 27. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, İslam'da zenginlerin yoksullara yardım etmesi gerektiğini vurgular?

  A) "Onlar, mallarında, yoksula ve muhtaçlara hakları olan payı verirler."
  B) "Mallarında, sağ ellerinin malik olduğu belirtilenler, yoksullar, seyyidler ve yolcular için bir hak bulunur."
  C) "Allah yolunda infak edenleri görmüyor musun? O halde yeryüzünde bulunan her canlının malı Allah'ındır."
  D) "Kim insanlara karşı cimrilik yaparsa, kendisine zarar vermiş olur. Allah ise her şeyi bilir."
  E) "Allah'a ve ahiret gününe inanan, mallarını Allah yolunda harcayanlar için büyük bir ecir vardır."

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'Onlar, mallarında, yoksula ve muhtaçlara hakları olan payı verirler.'" Ayette, zenginlerin mallarında yoksullara ve muhtaçlara hakları olan payı vermeleri gerektiği vurgulanmaktadır. 29. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, İslam'da faizsiz ekonomik sistemin önemini vurgular?

  A) "Allah, faizi helal etmemiştir."
  B) "Faiz, insanlar arasında kardeşlik bağlarını koparıp yok eder."
  C) "Faiz yiyenler, kalktıklarında şeytanın dili gibi konuşurlar."
  D) "Faiz, fakirlerin zenginlere karşı ezilmesine sebep olur."
  E) "Faiz yemeden önce, Allah'tan korkun ve iyilik yapın."

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) "Allah, faizi helal etmemiştir." ayetidir. Bu ayet, faiz yasağı konusunda en önemli ayetlerden biridir ve İslam'da faizsiz bir ekonomik sistem kurulmasının gerekliliğini vurgular. İslam'da faiz yasağı, insanlar arasındaki adil ilişkilerin korunması, fakirlerin zenginler tarafından sömürülmesinin önlenmesi ve toplumsal adaletin sağlanması amacıyla getirilmiştir. 31. Din ve sosyal adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  A) Din, sadece bireysel inançlarla ilgilidir.
  B) Din, toplumsal düzeni bozmaktadır.
  C) Din, insanların birbirleriyle adil bir şekilde ilişki kurmalarını teşvik eder.
  D) Din, sosyal adaletin sağlanması için gereksizdir.
  E) Din, sadece maddi zenginliği teşvik eder.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Din, insanların birbirleriyle adil bir şekilde ilişki kurmalarını teşvik eder. Din, insanların birbirleriyle ilişkilerinde adil olmalarını ve sosyal adaleti sağlamalarını teşvik eder. İnanç sistemleri, insanların hayatlarında adalete, eşitliğe ve dürüstlüğe önem vererek daha adil bir toplum yaratmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, din ve sosyal adalet arasında önemli bir ilişki vardır. 33. Sosyal adaletin sağlanması için dini öğretilerin neden önemli olduğunu açıklayınız.

  A) Dini öğretiler, sadece bireysel düzeyde etkilidir.
  B) Dini öğretiler, insanların birbirleriyle etkileşiminde rehberlik eder.
  C) Dini öğretiler, sadece maddi kazanç sağlama üzerine odaklanır.
  D) Dini öğretiler, toplumsal adaletin sağlanmasına hiçbir katkı sağlamaz.
  E) Dini öğretiler, yalnızca kendi inancınızı güçlendirmek için gereklidir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Dini öğretiler, insanların birbirleriyle etkileşiminde rehberlik eder. Dini öğretiler, insanların birbirleriyle etkileşiminde önemli bir rol oynar. Dinler, insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını ve toplumsal adaleti korumalarını teşvik eder. Dinler aynı zamanda merhamet, hoşgörü, adalet, eşitlik ve diğer insanî değerlerin teşvik edilmesinde de önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, sosyal adaletin sağlanması için dini öğretilerin öğrenilmesi, anlaşılması ve uygulanması önemlidir. 35. Sosyal adaletin sağlanması için hangi dini değerlere saygı duymak önemlidir?

  A) Sadece kendi dinimize saygı duymak yeterlidir.
  B) Sadece maddi zenginliği teşvik eden değerlere saygı duymak yeterlidir.
  C) Her dinin insan haklarına saygı duyma ve adaleti teşvik eden değerleri vardır.
  D) Dinler, toplumsal adaletin sağlanması için gereksizdir.
  E) Dinler, sadece kişisel inançlarla ilgilidir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Her dinin insan haklarına saygı duyma ve adaleti teşvik eden değerleri vardır. Sosyal adaletin sağlanması, toplumun bireyleri arasındaki eşitliği ve adaleti teşvik ettiği sürece mümkündür. Bu nedenle, dinlerin sosyal adaletin sağlanması için önemli bir rol oynayabilecek değerleri ve öğretileri vardır. Dinlerin pek çoğu, insan haklarına saygı duyma, yoksulların ve zayıfların korunması, eşitliği teşvik etme, adil olma ve toplumsal barışı sağlama gibi konulara değinir. Bu nedenle, toplumsal adaletin sağlanması için farklı din ve inançlara saygı duymak önemlidir. 37. İslam dininde sosyal değişimin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine dair aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek olarak verilebilir?

  A) "Allah, kendi kendilerine kötülük eden bir toplumu değiştirmedikçe, bir toplumu değiştirmez."
  B) "Allah, insanların durumunu değiştirmedikçe, onların durumunu değiştiremezsiniz."
  C) "Sizden biri bir iyilik yaparak, toplumda hoşnutsuzlukları ortadan kaldırsa, Allah onun için cennete kadar bir ev hazırlar."
  D) "Bir toplumda kötülük yayılmaya başladığında, o toplumdaki iyilerin çabaları sonucunda kötülükler azalır."
  E) Hiçbiri değil.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) "Allah, insanların durumunu değiştirmedikçe, onların durumunu değiştiremezsiniz." ayeti olarak verilebilir. Bu ayet, sosyal değişimde öncelikle bireylerin kendi durumlarını değiştirmeleri gerektiğine vurgu yapar ve toplumsal değişimin bireylerin çabalarıyla gerçekleştirilebileceğini belirtir. Bu ayet aynı zamanda, insanların kaderlerini değiştirmelerinin Allah'ın yardımı olmadan mümkün olmayacağını da ifade eder. K 39. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde sosyal adaletin önemini vurgulayan bir hadistir?

  A) "Mümin, müminin kardeşidir. Birbirlerine zulmetmez, yardımlaşır ve destek olurlar."
  B) "Allah adil olandan hoşnut, adaletsizlik yapanı ise sevmez."
  C) "Bir insanın, günah işlemekten korkmadan haksızlık yapması, kendisine yazık etmesidir."
  D) "Bir toplumda en fakir insanların hakları korunmazsa, o toplumda adaletten bahsedilemez."
  E) Hiçbiri değil.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 'Bir toplumda en fakir insanların hakları korunmazsa, o toplumda adaletten bahsedilemez'" olarak verilmiştir. İslam dininde sosyal adaletin önemi birçok hadislerde vurgulanmaktadır ve bu hadislerde insanlar arasında kardeşlik, yardımlaşma, zulmetmeme gibi değerler ön plana çıkarılmaktadır. Bu hadisler, Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde adil, merhametli ve hoşgörülü olmalarının önemini vurgulamaktadır. 41. Aşağıdakilerden hangisi din ve sosyal değişim konusunda bir hadis örneğidir?

  A) "Benim ümmetim bir vücut gibidir, bir uzvu rahatsız olsa diğerleri de onunla beraber uykusuz kalır."
  B) "Müminler, bir yapıda tuğlalar gibi birbirine sıkıca bağlıdır."
  C) "Her kim dinde hoşa gitmeyen bir değişiklik yaparsa reddedilir."
  D) "Bir şeyi değiştirmek isteyen onu güzel bir şekilde değiştirmelidir."
  E) Hiçbiri değil.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Her kim dinde hoşa gitmeyen bir değişiklik yaparsa reddedilir." Hadis örneğidir. Bu hadis, İslam dininde sosyal değişim konusunda, değişimin belirli sınırlar içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İslam dininde sosyal değişim konusunda hadisler, toplumun gelişimine yönelik öneriler ve kurallar içermektedir. 43. Din ve Sosyal Adalet arasındaki ilişki nedir? Bu ilişki neden önemlidir?

  A) Din ve Sosyal Adalet, birbirleriyle ilişkili konular değildir.
  B) Din, Sosyal Adalet için gereksiz bir faktördür.
  C) Din, Sosyal Adalet'in temelini oluşturur.
  D) Sosyal Adalet, Din ile ilgili bir konu değildir.
  E) Din, Sosyal Adalet ile ilgili bir konu olduğu halde önemsizdir.

 44. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Din, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde sosyal adaletin sağlanması ve insanların haklarının korunması için önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal adalet, bir toplumda herkesin eşit haklara sahip olması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve dezavantajlı grupların korunması gibi konuları kapsar. Din, insanlara bu değerleri öğreterek ve uygulayarak, toplumda sosyal adaletin sağlanmasına yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Detayları

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE DİN
  1. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır.
  2. Atatürk'e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur.
  3. Atatürk'ün İslâmiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE BİLİM
  1. Din-Bilim İlişkisi
  2. İslâm Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder.
  3. İslâm Bilimsel Yöntemlerle Araştırılmalı ve Öğrenilmelidir.
  4. İslâm Medeniyetinde Eğitim Kurumları
  5. İslâm'da Bilginin Kaynakları

Ayrıca Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından 10.Sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam toplumunun temel prensiplerinden biri olan iyiliği emretme ve kötülükten kaçınma prensibinin önemini anlamak ve uygulamak olarak özetlenebilir.

Dini ve ahlaki değerleri anlayarak, toplumun manevi yapısına katkıda bulunabilme.

İslam dinindeki önemli değerlerden biri olan iyilik ve adaletin vurgulanması ve bu değerlere uygun davranmanın öneminin anlaşılmasıdır.

İslam ahlakının kaynaklarını öğrenmek ve İslami ahlaki değerleri anlamak.

İslam Ahlakı'nın kaynaklarından birinin hadis olduğunu anlamak olarak söylenebilir.

İslam hukukunun kaynaklarından biri olan İcma kavramını açıklamak.

İslam ahlakının kaynaklarından biri olan kıyasın ne anlama geldiğini açıklayabilirsiniz.

İslami kaynaklardaki ayet ve hadislerin anlamlarını anlayabilme ve yorumlayabilme.

Kuran'ın temel prensiplerini anlamak ve Müslümanların helal kazançlarını tüketmeye teşvik edilmesi hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Dinlerin toplumsal adalet anlayışının önemini kavramak ve toplumda adaletin sağlanmasının önemini anlamak önemlidir.

İslam toplumunda dayanışma ve adaletin önemli bir parçasıdır ve Tevbe suresi, 60. ayeti bu konuda açık bir şekilde ifade eder.

İslam dininin sosyal adaleti sağlamak için aldığı önlemleri ve bunların önemini anlamak ve değerlendirmek önemlidir.

İslam dininde ticaretin önemine ve nasıl yapılabileceğine dair bilgiyi ölçmektedir.

Bu ayet, İslam'da sosyal adalet ve yardımlaşmanın önemine işaret etmektedir. Bu soru, din ve inançlarla ilgili bilgi ve anlayış kazanma kazanımını hedeflemektedir.

İslam'da faizsiz ekonomik sistemin önemi ve hükümleri anlatılabilir.

Dinin toplumsal hayattaki rolünü ve dinin insan davranışlarını etkileyici yönlerini anlayabilme.

Sosyal adaletin önemini anlamak, farklı kültürlerin değerlerine saygı duymak ve toplumsal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Sosyal adaletin önemini anlamak ve farklı din ve inançlara saygı duymanın toplumsal barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını kavramak.

İslam dininde sosyal değişimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda fikir sahibi olmak ve dinin sosyal adalet ilkesine dair anlayışını geliştirmek öne çıkar.

İslam dininin sosyal adalet anlayışını anlamak ve İslami değerleri toplumsal hayata uyarlamak olarak belirtilebilir.

Din ve sosyal değişim konusundaki bilgiyi ölçmektedir.

Dinin sosyal adalet ve insan hakları açısından önemini anlamaları ve bu konuda duyarlı olmaları hedeflenmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 40 kere doğru, 34 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri