Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Türkiye'deki göç hareketlerinin nedenleri nelerdir?

  A) Doğal afetler         B) Ekonomik fırsatlar   
  C) Eğitim olanakları     D) İç çatışmalar        
  E) Tümü                 

 2. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı Türkiye'deki göç hareketlerinin nedenleri olarak doğal afetler, ekonomik fırsatlar, eğitim olanakları ve iç çatışmalar olarak sıralanabilir. Doğal afetler, ekonomik fırsatlar ve eğitim olanakları gibi faktörler, insanların daha iyi bir yaşam standardı arayışında oldukları durumlarda göçe neden olabilirken, iç çatışmalar ise güvenlik sorunlarından kaçmak isteyenler için bir sebep olabilir. 3. Türkiye'de göç hareketlerinin en yoğun olduğu bölgeler hangileridir?

  A) Batı Anadolu         B) Güneydoğu Anadolu   
  C) Doğu Karadeniz       D) Marmara Bölgesi     
  E) Tümü                

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Güneydoğu Anadolu" bölgesidir. Türkiye'deki göç hareketleri, genellikle ekonomik nedenlerden kaynaklanmaktadır ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaşmaktadır. Bu bölgede yüksek işsizlik oranı, düşük gelir düzeyi ve diğer sosyal sorunlar, insanları diğer bölgelere göç etmeye teşvik etmektedir. 5. Türkiye’de göçlerin nedenleri arasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ekonomik nedenler        B) Sosyal nedenler         
  C) Doğal afetler            D) Siyasi istikrarsızlık   
  E) Yoksulluk               

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda Türkiye'deki göçlerin en önemli nedeni olarak ekonomik nedenler gösterilir. Türkiye'de işsizlik oranlarının yüksek olması ve ekonomik şartların zorluğu birçok kişiyi iş ve gelir imkanlarının daha iyi olduğu şehirlere göç etmeye zorlamaktadır. Bu göçlerin en önemli faktör olarak ekonomik nedenlerin gösterilmesi de bu durumu vurgulamaktadır. 7. Türkiye’de göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

  A) Kentleşme sorunları               B) Yerleşim yerlerinde homojenlik   
  C) İşsizlik oranlarındaki artış      D) Toplumsal yapıda değişim         
  E) Nüfus artışı                     

 8. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Yerleşim yerlerinde homojenlik. Türkiye'de göçlerin sonuçları arasında yerleşim yerlerinde homojenlik oluşmaz. Göçler nedeniyle bir bölgeden başka bir bölgeye insanlar taşındığından, farklı kültürler, gelenekler ve yaşam tarzları bir arada bulunabilir. Bu da yerleşim yerlerinde çeşitliliğe neden olabilir. Ancak, diğer seçenekler doğru olabilir. Örneğin, göçler nedeniyle kentleşme sorunları, işsizlik oranlarındaki artış, toplumsal yapıda değişim ve nüfus artışı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. 9. Göç hareketleri, kaynak ülkelerin demografik özelliklerinde değişikliklere neden olabilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Göçler, göç edenlerin nüfus artış hızını düşürür.
  B) Göç edenlerin genellikle üreme çağındaki bireyler olması nedeniyle, kaynak ülkelerde yaşlılık oranı artar.
  C) Göç, kaynak ülkelerde emek gücü kaybına neden olabilir.
  D) Göç, kaynak ülkelerin kültürlerinde değişikliklere neden olabilir.
  E) Göç, kaynak ülkelerin ekonomik yapılarında değişikliklere neden olabilir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A şıkkıdır, çünkü göçlerin kaynak ülkelerdeki nüfus artış hızını düşürdüğüne dair bir kanıt bulunmamaktadır. Göç edenlerin genellikle üreme çağındaki bireyler olması nedeniyle, kaynak ülkelerde yaşlılık oranı artar, göç kaynak ülkelerde emek gücü kaybına neden olabilir, kültürlerinde ve ekonomik yapılarında değişikliklere neden olabilir. 11. Göç hareketleri, hedef ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısında değişikliklere neden olabilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Göç, hedef ülkelerin emek piyasasında rekabeti azaltır.
  B) Göç edenlerin nüfus artış hızı, hedef ülkelerdeki doğum oranlarını arttırır.
  C) Göç, hedef ülkelerin kültürlerinde değişikliklere neden olabilir.
  D) Göç edenler, hedef ülkelerin ekonomik yapısında değişikliklere neden olmazlar.
  E) Göç, hedef ülkelerin sosyal yapılarında değişikliklere neden olmaz.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" olan bu soruda doğru ifade "Göç, hedef ülkelerin kültürlerinde değişikliklere neden olabilir." şeklindedir. Göç edenlerin farklı kültürel geçmişleri, dil ve gelenekleri hedef ülkelerdeki kültürün çeşitlenmesine ve zenginleşmesine katkı sağlayabilir ya da hedef ülkelerdeki kültürü değiştirebilir. Örneğin, farklı ülkelerden gelen göçmenlerin kültürlerinden yemeklerin ve geleneklerin hedef ülkelerde benimsenmesi, toplumların kültürel zenginliğini arttırabilir. 13. Türkiye'deki nüfusun cinsiyet yapısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Türkiye'de kadın nüfusun oranı erkek nüfusun oranından daha yüksektir.
  B) Nüfusun cinsiyet yapısı bölgesel olarak farklılık göstermektedir.
  C) Erkek nüfusun oranı, doğu bölgelerinde daha yüksektir.
  D) Türkiye'deki nüfusun cinsiyet yapısı son yıllarda ciddi bir değişim göstermemiştir.
  E) Göçler nedeniyle Türkiye'deki nüfusun cinsiyet yapısı etkilenmemektedir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Nüfusun cinsiyet yapısı bölgesel olarak farklılık göstermektedir'dir. Türkiye'deki nüfusun cinsiyet yapısı bölgesel olarak farklılık göstermektedir ve bölgesel farklılıklar zaman içinde değişebilir. Örneğin, bazı bölgelerde erkek nüfus oranı daha yüksekken, bazı bölgelerde kadın nüfus oranı daha yüksektir. Bu farklılıkların nedeni, göçler, doğal afetler, ekonomik faktörler ve kültürel faktörler gibi birçok faktöre bağlı olabilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi, göç etmenin olumsuz etkilerinden biri değildir?

  A) Göç eden insanlar, kaynak ve iş imkanlarının az olduğu yerlere göç edebilirler.
  B) Göç eden insanlar, yoksulluğa ve işsizliğe karşı mücadele etmek zorunda kalabilirler.
  C) Göç eden insanlar, yeni bir kültür ve çevreyle uyum sağlamak için zorlanabilirler.
  D) Göç, kaynakların dağılımında dengesizliğe neden olabilir.
  E) Göç eden insanlar, toplumun ahlaki değerlerini koruyabilirler.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Göç eden insanlar, toplumun ahlaki değerlerini koruyabilirler. Verilen seçenekler arasında, göç etmenin olumsuz etkilerinden biri olmayan bir seçenek sorulmaktadır. A, B, C ve D seçenekleri, göçün olumsuz etkilerinden bazılarını içermektedir. Ancak E seçeneği, göçün olumsuz bir etkisi olarak kabul edilemez. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. 17. Türkiye nüfusunun çoğunluğu hangi yaş grubunda yer almaktadır?

  A) 0-14 yaş      B) 15-24 yaş    C) 25-44 yaş
  D) 45-64 yaş    E) 65 ve üzeri yaş

 18. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "C) 25-44 yaş" olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin 2021 yılında yaklaşık 84 milyon nüfusunun çoğunluğu 25-44 yaş aralığındadır. Bu yaş grubu nüfusun %39.3'ünü oluştururken, 0-14 yaş aralığı %22.5, 15-24 yaş aralığı %15.9, 45-64 yaş aralığı %17.5 ve 65 ve üzeri yaş aralığı ise %4.7 oranındadır. 19. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ne kadardır?

  A) %5    B) %10    C) %15    D) %20    E) %25

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) %20'dir. Türkiye'de yaşlı nüfus oranı, 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfusa oranını ifade etmektedir ve 2021 yılı verilerine göre bu oran %20 civarındadır. 21. Türkiye'de nüfus dağılımını etkileyen doğal faktörler arasında hangisi yer almaz?

  A) İklim koşulları    B) Bitki örtüsü    C) Yer şekilleri
  D) Göçler               E) Su kaynakları

 22. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Göçler. Türkiye'deki nüfus dağılımını etkileyen doğal faktörler iklim koşulları, bitki örtüsü, yer şekilleri ve su kaynaklarıdır. Göçler ise doğal olmayan bir faktördür ve nüfus dağılımını etkileyen önemli bir sosyal faktördür. Göçler nedeniyle bazı bölgelerde nüfus artarken, bazı bölgelerde ise azalabilir. 23. Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısına bakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından düşüktür.
  B) Erkek ve kadın nüfus oranları eşittir.
  C) Kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından daha yüksektir.
  D) Nüfusun cinsiyet yapısına göre farklılık göstermez.
  E) Bu konuda herhangi bir veri bulunmamaktadır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından daha yüksektir. Türkiye'de 2021 itibariyle kadın nüfus oranı %50,5 iken erkek nüfus oranı %49,5'tir. Bu veri, Türkiye'de nüfusun cinsiyet yapısının kadın ve erkek arasında bir farklılık gösterdiğini göstermektedir. 25. Türkiye'de nüfusun yapısal özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Yaş dağılımı         B) Cinsiyet dağılımı   
  C) Eğitim düzeyi        D) Etnik köken         
  E) Medeni durum        

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Etnik köken yer almaz. Türkiye'de nüfusun yapısal özellikleri arasında genellikle yaş dağılımı, cinsiyet dağılımı, eğitim düzeyi ve medeni durum gibi faktörler yer alır. Etnik köken ise bir kişinin kültürel, dilsel ve tarihsel kökenlerini ifade eder ve nüfusun yapısal özellikleri arasında yer almaz. 27. Türkiye'de nüfusun artış hızının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Aile planlaması uygulamaları         B) Göç oranındaki azalma               
  C) Doğum oranındaki azalma              D) Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler   
  E) Ölüm oranındaki azalma              

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B)'dir. Nüfus artış hızındaki azalmanın nedeni, göç oranındaki azalma değildir. Bununla birlikte, aile planlaması uygulamaları, doğum oranındaki azalma, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve ölüm oranındaki azalma gibi diğer faktörler, nüfus artış hızındaki azalmada rol oynayabilir. 29. Türkiye'de nüfusun cinsiyet dağılımı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Kadınların iş gücüne katılım oranındaki artış
  B) Erkek nüfusun askerlik hizmeti nedeniyle uzakta bulunması
  C) Göç hareketlerindeki değişimler
  D) Doğum oranındaki düşüş
  E) Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler

 30. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Erkek nüfusun askerlik hizmeti nedeniyle uzakta bulunması"dır. Türkiye'de erkek nüfusun 20-41 yaşları arasında askerlik hizmeti nedeniyle uzakta bulunması, nüfusun cinsiyet dağılımında dengesizliğe neden olmaktadır. Bu durum özellikle küçük yerleşim birimlerinde daha belirgin olabilmektedir. 31. Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu alanlar genellikle aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

  A) Dağlık bölgeler       B) Ormanlık alanlar     
  C) Tarım alanları        D) Çölleşmiş bölgeler   
  E) Kıyı şeritleri       

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Kıyı şeritleri" olarak verilmiştir. Türkiye'nin kıyı şeritleri nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerdendir. Kıyı şeritlerinde ticari faaliyetlerin ve turizm gibi çekim merkezlerinin bulunması nüfusun bu bölgelere yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. 33. Türkiye'de nüfusun en hızlı arttığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Marmara Bölgesi              B) Karadeniz Bölgesi           
  C) Akdeniz Bölgesi              D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi   
  E) Ege Bölgesi                 

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Nüfus artışı bir bölgenin nüfusunda zamanla gerçekleşen bir değişimdir. Verilere göre, son yıllarda Türkiye'nin nüfusu artarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki nüfus artışı diğer bölgelere göre daha hızlı gerçekleşmiştir. Bu bölgede nüfus artışının sebepleri arasında yüksek doğum oranları, göç ve nüfus hareketliliği yer almaktadır. 35. Türkiye'de nüfusun en az olduğu iller aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tunceli, Bayburt, Ardahan    B) Ardahan, Kars, Iğdır        
  C) Hakkari, Tunceli, Şırnak     D) Bayburt, Kars, Tunceli      
  E) Artvin, Kars, Ardahan       

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Tunceli, Bayburt, Ardahan 37. Türkiye'de nüfus artışının en az olduğu dönem hangisidir?

  A) 1960-1970 arası    B) 1970-1980 arası
  C) 1980-1990 arası    D) 1990-2000 arası
  E) 2000-2010 arası

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) 1960-1970 arası. 1960'lı yılların başında Türkiye'nin nüfusu 28 milyon civarındaydı ve 1970'lere gelindiğinde 35 milyona yaklaştı. Ancak, 1960-1970 arası dönem nüfus artışının en az olduğu dönemdi. Bu dönemde doğurganlık oranları düştü ve nüfus artış hızı yavaşladı. Bu değişiklikler, nüfus politikalarının uygulanması, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve kentsel göç nedeniyle gerçekleşti. 39. Türkiye'de nüfus artışının en fazla olduğu dönem hangisidir?

  A) 1950-1960 arası    B) 1960-1970 arası
  C) 1970-1980 arası    D) 1980-1990 arası
  E) 1990-2000 arası

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) 1970-1980 arasıdır. 1970'lerde nüfus artış hızı %2,8'e yükselmiştir ve bu dönem Türkiye'nin nüfus artışının en hızlı olduğu dönemdir. Bu hızlı nüfus artışı dönemi, Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik yapısında da önemli değişimlere yol açmıştır. 41. Türkiye’de nüfusun yaş yapısındaki değişimlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Göçler
  B) Doğurganlık hızındaki düşüş
  C) Ölüm oranındaki düşüş
  D) Eğitim seviyesindeki artış
  E) Çalışma hayatındaki değişimler 

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Doğurganlık hızındaki düşüş"tür. Türkiye'de son yıllarda doğurganlık hızındaki düşüş nedeniyle nüfusun yaş yapısı değişmektedir. Bu durum, yaşlı nüfusun artması ve genç nüfusun azalması gibi sonuçlar doğurur. 43. Türkiye’de nüfusun kentsel nüfus oranı ne kadardır?

  A) %55    B) %65    C) %75    D) %85    E) %95

 44. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C) %75'dir. Türkiye'de nüfusun yaklaşık %75'i kentsel alanlarda yaşamaktadır. Bu oran, Türkiye'nin hızlı kentleşen bir ülke olduğunu göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Detayları

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar 6 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKİYE'NİN SU VARLIĞI
  1. DOĞAL AFETLER VE TOPLUM
  2. DÜNYA'YI BİRBİRİNE BAĞLAYAN AĞLAR
  3. KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA
  4. NEREDE VE NASIL YAŞIYORUZ?
  5. TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL GELİŞİMİ
  6. TÜRKİYE'DE YERLEŞMELER
  7. TÜRKİYE'NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Ayrıca Lise coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 10.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Türkiye'deki göç hareketlerinin nedenleri hakkında genel bir anlayış sağlamaktır.

Türkiye'deki göç hareketlerinin en yoğun olduğu bölgeyi tanımlayabilme.

Türkiye'deki göç nedenlerini ve toplumsal etkilerini anlamaları hedeflenmektedir.

Verilen seçenekler arasından hangisinin olmadığını belirleyerek, öğrencilerin analitik düşünme ve kritik okuma becerilerini geliştirmek.

Konusu hakkında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmektedir.

Göçün hedef ülkelerdeki ekonomik, sosyal ve kültürel değişikliklere olan etkisini anlamalarını sağlar.

Türkiye'deki nüfusun cinsiyet yapısını analiz edebilme ve bölgesel farklılıkları anlayabilme becerisini ölçmektedir.

Öğrenciler, göçün olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve farklı seçenekler arasından verilen soruya en doğru cevabı seçebilecekler.

Türkiye nüfusunun yaş yapısını ve yaş grupları arasındaki dağılımını anlamak olarak özetlenebilir.

Türkiye'nin demografik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak ve ülkenin yaşlanma süreciyle ilgili farkındalık kazanmak gibi kazanımlar sağlar.

Doğal faktörlerin nüfus dağılımını nasıl etkilediğini açıklayabilir.

Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı hakkında bilgi sahibi olmak ve nüfus yapısının farklı unsurlarını analiz edebilmektir.

Nüfus yapısal özelliklerini tanımlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

"Nüfus artış hızının azalmasının nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak" olarak ifade edilebilir.

Nüfus hareketleri ve dağılımı ile ilgili bir konuyu ölçmektedir.

Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgeleri tanımlayabilmektir.

Bölgesel farklılıkları anlamak ve bölgelerin nüfus hareketleri hakkında bilgi sahibi olmak gibi konularla ilgili farkındalık kazanabilirler.

Çözüm açıklaması: Soru, Türkiye'deki iller arasında nüfusun en az olduğu illeri sormaktadır. Şıklar incelendiğinde, A, B, C, D ve E seçenekleri arasında nüfusun en az olduğu iller sıralanmıştır. Bu iller arasından, en az nüfusa sahip olanların Tunceli, Bayburt ve Ardahan olduğu seçeneği doğrudur.

Türkiye'nin nüfus artış hızındaki değişimleri ve etkileyen faktörleri anlamak.

Türkiye'nin nüfus artışının en hızlı olduğu dönemi öğrenmek.

Sosyal bilimler alanında nüfus yapısı ve demografik değişim konularında bilgi ve anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin demografik yapısı ve kentleşme süreci hakkında bilgi edinebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 42 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 199 kere doğru, 271 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.