Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Küresel çevre sorunlarına karşı alınacak önlemler neler olabilir?

  A) Fosil yakıt kullanımını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, ormanların korunması ve artırılması, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi, afetlere hazırlıklı olmak
  B) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, biyolojik çeşitliliği korumak, çevre kirliliği önlemek, tüketim alışkanlıklarını değiştirmek, çevre bilincini artırmak
  C) Sürdürülebilir turizmi desteklemek, kentsel dönüşüm projeleri yapmak, atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemleri geliştirmek, enerji tasarrufu sağlamak, toprak erozyonunu önlemek
  D) Su kaynaklarını korumak ve yönetmek, denizlerin temizliğini sağlamak, plastik atıkların azaltılması, doğal afetler sonrası toprak rehabilite edilmesi, ekolojik ürünlerin kullanımı
  E) Nüfus planlaması, yoksulluk ve açlıkla mücadele, savaş ve göç sorunlarına çözümler bulmak, yenilenebilir kaynaklardan su sağlamak, kirliliği önlemek

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Küresel çevre sorunlarının çözümü için çevre bilincinin artırılması, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemler, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için önemlidir. 3. Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı neden önemlidir? Bu konuda hangi uluslararası anlaşmalar yapılmıştır?

  A) Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, gelecek nesillerin de bu kaynakları kullanabilmesi için önemlidir.
  B) Doğal kaynaklar sınırsızdır ve her zaman yenilenebilirler.
  C) Doğal kaynakların tükenmesi insanların yaşamını etkilemez.
  D) Doğal kaynakların kullanımı ve tüketimi, gelecekte oluşabilecek ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara yol açabilir.
  E) Doğal kaynakların tüketimi bir sorun oluşturmaz.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, gelecek nesillerin de bu kaynakları kullanabilmesi için önemlidir. Doğal kaynaklar sınırlıdır ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı, gelecek nesillerin de bu kaynakları kullanabilmesi için önemlidir. Sürdürülebilir kullanım, doğal kaynakların kullanımında dengeyi sağlamak, kaynakları korumak, tükenmelerini engellemek ve gelecekteki kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler ve çeşitli ülkeler arasında çeşitli uluslararası anlaşmalar imzalanmıştır. Örneğin, 1992 Rio Zirvesi'nde kabul edilen Agenda 21, sürdürülebilir kalkınmanın bir yol haritasıdır ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca, Kyoto Protokolü, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla yapılan bir anlaşmadır ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla da yakından ilgilidir. 5. Küresel çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliği nedenleri arasında hangisi yer almaz?

  A) Sanayi devrimi           B) Orman yangınları        
  C) Fosil yakıt kullanımı    D) Artan nüfus             
  E) Doğal afetler           

 6. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Doğal afetler"dir. İklim değişikliği, sanayi devrimi, fosil yakıt kullanımı ve artan nüfus gibi faktörler iklim değişikliğine neden olan insan faaliyetleri olarak kabul edilirken, doğal afetler doğal nedenlerden kaynaklanan olaylardır ve iklim değişikliğine direkt olarak neden olmazlar. İklim değişikliği ile mücadelede doğal afetlerin etkilerini azaltıcı önlemler de alınması gerekmektedir. 7. Sera etkisi, dünya atmosferinde hangi gazın artması sonucu oluşur?

  A) Azot    B) Oksijen    C) Hidrojen    D) Karbondioksit    E) Metan

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Karbondioksit" dir. Sera etkisi, atmosferdeki karbondioksit, metan, su buharı ve diğer sera gazlarının artması nedeniyle oluşur. Bu gazlar güneşten gelen ısının atmosferde hapsolmasına neden olur ve dünya sıcaklıklarının yükselmesine sebep olur. Bu nedenle sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadelede önemlidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarına karşı sürdürülebilir bir çözüm değildir?

  A) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak
  B) Geri dönüşüm oranını arttırmak
  C) Fosil yakıt kullanımını arttırmak
  D) Ormanları korumak ve yenilemek
  E) Endüstriyel üretimi azaltmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Fosil yakıt kullanımını arttırmak" olan sorunun açıklaması şöyle olabilir: Küresel çevre sorunlarına karşı sürdürülebilir bir çözüm olarak fosil yakıt kullanımını arttırmak önerilemez. Bunun yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, geri dönüşüm oranını arttırmak, ormanları korumak ve yenilemek, endüstriyel üretimi azaltmak gibi sürdürülebilir çözümlere odaklanmak gerekmektedir. Fosil yakıtların kullanımı, sera gazı emisyonlarını arttırarak iklim değişikliğine katkıda bulunur ve doğal kaynakları tüketir. Bu nedenle, sürdürülebilir bir gelecek için fosil yakıt kullanımının azaltılması gereklidir. 11. Doğal kaynakların kullanımında karşılaşılan en önemli sorun nedir ve neden önemlidir?

  A) Tükenme, doğal kaynakların sınırlı olması nedeniyle önemlidir.
  B) Atık üretimi, doğal kaynakların geri kazanımının zor olması nedeniyle önemlidir.
  C) Kirlilik, doğal kaynakların temiz kalması gerektiği için önemlidir.
  D) Aşırı kullanım, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması gerektiği için önemlidir.
  E) Hiçbiri, doğal kaynakların kullanımı ile ilgili bir sorun yoktur.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, doğal kaynakların kullanımında karşılaşılan en önemli sorun tükenmedir ve bu sorun sınırlı doğal kaynakların olduğu dünyamızda oldukça önemlidir. İnsanlar doğal kaynakları sürekli bir şekilde tüketerek, gelecek nesillere yeterli kaynak bırakamazlar ve sürdürülebilir bir yaşam için doğal kaynakların etkili bir şekilde korunması ve kullanılması gerekmektedi 13. Sanayi sektörü, Türkiye ekonomisi için neden önemlidir?

  A) Tarım ve hizmet sektörlerinden daha fazla iş imkanı sağlar.
  B) Dış ticaret açığına katkıda bulunur.
  C) Çevre kirliliği sorunlarına neden olur.
  D) Üretim kalitesi düşüktür.
  E) Vergi yükümlülükleri nedeniyle ekonomik kalkınmada olumsuz etkisi vardır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sanayi sektörü, Türkiye ekonomisi için önemlidir çünkü tarım ve hizmet sektörlerinden daha fazla iş imkanı sağlayarak istihdamı artırır, ihracatın ve dış ticaretin gelişimine katkıda bulunarak ekonomik büyümeyi destekler ve teknolojik gelişmeler sayesinde üretim kalitesini artırarak ülke rekabet gücünü artırır. 15. Sanayi sektörünün Türkiye'de gelişim süreci nasıl ilerlemiştir?

  A) İlk olarak cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte gelişmeye başlamıştır.
  B) 1950'lerde hızlı bir büyüme yaşanmıştır.
  C) 1980'lerden sonra küreselleşmenin etkisiyle birlikte hızlı bir büyüme yaşanmıştır.
  D) Günümüzde istikrarlı bir büyüme süreci yaşanmaktadır.
  E) Tarihi süreç içerisinde hiçbir zaman gelişememiştir.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Sanayi sektörü, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişme göstermiştir. İlk olarak, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte ekonomik kalkınmanın bir parçası olarak sanayi sektörü gelişmeye başlamıştır. Ancak, bu dönemde sanayi sektörü daha çok devletin kontrolünde olan büyük işletmelerle sınırlıydı. 1950'lerde ise Türkiye'de özel sektörün gelişimi hızlandı ve sanayi sektörü büyüme ivmesi kazandı. Bu dönemde özellikle tekstil, gıda, kimya ve metal sektörleri önem kazandı. 1980'lerden sonra Türkiye, küreselleşmenin etkisiyle birlikte hızlı bir büyüme yaşadı ve sanayi sektörü de bu dönemde büyük bir gelişme gösterdi. Özellikle, ihracata yönelik üretim yapılması teşvik edildi ve bu sayede sanayi sektörü daha da büyüdü. Cevap: C) 1980'lerden sonra küreselleşmenin etkisiyle birlikte hızlı bir büyüme yaşanmıştır. 17. Türkiye'de enerji üretimi için en çok kullanılan kaynak nedir?

  A) Rüzgar enerjisi         B) Güneş enerjisi         
  C) Hidroelektrik enerji    D) Doğal gaz              
  E) Petrol                 

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani Türkiye'de enerji üretimi için en çok kullanılan kaynak hidroelektrik enerjidir. Bu, Türkiye'nin doğal kaynaklarının çoğunun hidroelektrik potansiyeli olduğu anlamına gelir. Hidroelektrik enerji, barajlardaki suyun kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek çalışır. Hidroelektrik enerji üretimi, çevre dostu bir enerji kaynağıdır ve düşük maliyetlidir. 19. Türkiye, enerji üretimi için aşağıdaki kaynaklardan hangisini en az kullanmaktadır?

  A) Rüzgar enerjisi         B) Güneş enerjisi         
  C) Hidroelektrik enerji    D) Jeotermal enerji       
  E) Biyokütle enerjisi     

 20. Cevap: D Açıklama: 21. Türkiye'de sanayinin en yoğun olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ege Bölgesi           B) Akdeniz Bölgesi      
  C) İç Anadolu Bölgesi    D) Karadeniz Bölgesi    
  E) Marmara Bölgesi      

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Marmara Bölgesi'dir. Marmara Bölgesi, Türkiye'nin en yoğun sanayi bölgesidir ve Türkiye'nin üretiminin yaklaşık %40'ını gerçekleştirmektedir. Bölgede İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi büyük şehirler bulunmaktadır. 23. Türkiye'de sanayinin başlangıcı hangi döneme rastlar?

  A) Osmanlı İmparatorluğu Dönemi
  B) Cumhuriyet Dönemi
  C) Tanzimat Dönemi
  D) Kurtuluş Savaşı Dönemi
  E) İstiklal Savaşı Dönemi

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, Türkiye'de sanayinin başlangıcı Cumhuriyet Dönemi'ne rastlar. Cumhuriyet Dönemi'nde, ülkenin modernleşme ve sanayileşme hedefleri doğrultusunda sanayi sektörüne önemli yatırımlar yapılmış, özellikle 1930'larda İkinci Sanayi Planı ile sanayi üretimi hızlandırılmıştır. 25. Türkiye'de sanayi sektörünün en büyük sorunlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teknolojik yetersizlik
  B) Nitelikli işgücü eksikliği
  C) Yetersiz finansman kaynakları
  D) Doğal afetlerin sık yaşanması
  E) Düşük talep nedeniyle üretim fazlası oluşması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C" olan bu soruda Türkiye'deki sanayi sektörünün en büyük sorunlarından biri olarak yetersiz finansman kaynakları belirtilmektedir. Bu sorun, özellikle KOBİ'ler için büyük bir engel teşkil edebilir ve yatırımların ve üretimin sınırlanmasına yol açabilir. Bu sorunun çözümü için ekonomik politikalar, yatırım teşvikleri ve finansal kaynakların daha etkin kullanımı gibi adımlar atılabilir. 27. Türkiye'nin sahip olduğu madenlerin birçoğu neden henüz çıkarılmamıştır?

  A) Teknik yetersizlik nedeniyle
  B) Ekonomik nedenlerden dolayı
  C) Yeterli maden rezervi bulunmadığı için
  D) Madenlerin bulunduğu bölgelerin ulaşım sorunları nedeniyle
  E) Yasal düzenlemeler nedeniyle

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Ekonomik nedenlerden dolayı. Türkiye, zengin maden kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ancak, birçoğu henüz çıkarılmamıştır çünkü çıkarma maliyetleri yüksek olduğu için ekonomik olarak karlı değillerdir. Ayrıca, çıkarma işlemi için gerekli tekniklerin eksikliği de madenlerin çıkarılamamasının bir başka nedenidir. Madenlerin bulunduğu bölgelerin ulaşım sorunları da maden çıkarmanın zorlaşmasına neden olabilir. Bu nedenlerle, Türkiye'nin sahip olduğu madenlerin birçoğu henüz çıkarılmamaktadır. 29. Türkiye'nin maden kaynakları açısından zengin bir ülke olduğu söylenebilir. Ancak bu zenginliklerin çıkartılması da beraberinde çevre sorunlarını getiriyor. Hangi madenlerin çıkarılması çevre için daha az zararlıdır?

  A) Altın ve bakır
  B) Kömür ve linyit
  C) Kurşun ve çinko
  D) Demir ve nikel
  E) Bütün madenler aynı derecede zararlıdır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Altın ve bakır. Maden çıkarımı, çevre kirliliğine sebep olabilen önemli bir faaliyettir. Ancak bazı madenlerin çıkarımı diğerlerine göre daha az zararlı olabilir. Altın ve bakır gibi madenlerin çıkarımı, kömür ve linyit gibi diğer madenlere göre daha az çevresel etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, çevre koruma açısından daha az zararlı olabilecek altın ve bakır madenlerinin çıkarımı tercih edilebilir. 31. Türkiye'de enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına da yer verilmektedir. Hangisi Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaz?

  A) Rüzgar enerjisi         B) Güneş enerjisi         
  C) Hidroelektrik enerji    D) Biyokütle enerjisi     
  E) Petrol                 

 32. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E) Petrol"dir. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji ve biyokütle enerjisi gibi kaynaklar, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji sağlamaktadır. 33. Türkiye'de madencilik faaliyetleri hangi bölgede yoğunlaşmıştır?

  A) Ege Bölgesi             B) Akdeniz Bölgesi        
  C) Karadeniz Bölgesi       D) İç Anadolu Bölgesi     
  E) Doğu Anadolu Bölgesi   

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: İç Anadolu Bölgesi Türkiye'deki madencilik faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgeler arasındadır. Türkiye, dünya madencilik sektöründe önemli bir yere sahip olup, maden yatakları çeşitli bölgelerde bulunmaktadır. Ancak, özellikle Ankara, Eskişehir, Kütahya, Çankırı, Kırşehir, Kayseri ve Sivas gibi İç Anadolu Bölgesi illerinde yoğunlaşmıştır. 35. Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörü hangi sektörlerle birlikte gelişmiştir?

  A) Sanayi ve hizmet sektörleri         B) Turizm ve eğitim sektörleri        
  C) Madencilik ve enerji sektörleri     D) Nakliye ve lojistik sektörleri     
  E) İnşaat ve gayrimenkul sektörleri   

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörü, sanayi ve hizmet sektörleriyle birlikte gelişmiştir. Bu sektörler birbirlerine bağlıdır ve birlikte ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlarlar. 37. Türkiye’de tarımsal üretimde en fazla hangi ürün yetiştirilmektedir?

  A) Buğday    B) Pamuk    C) Mısır    D) Şeker pancarı    E) Zeytin

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Buğday'dir. Türkiye'de tarımsal üretimde en çok yetiştirilen ürünler arasında başı çeken buğday, ülkemizdeki tarım sektörü için de oldukça önemlidir. 39. Türkiye'de hayvancılık sektörü için en büyük tehdit nedir?

  A) Hayvan hastalıkları        B) Yetersiz yem kaynakları   
  C) İklim değişikliği          D) Hayvanların verimliliği   
  E) Pazarlama sorunları       

 40. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: A) Hayvan hastalıkları Türkiye'de hayvancılık sektörü için en büyük tehdit hayvan hastalıklarıdır. Bu hastalıklar, hayvan ölümlerine ve üretim kayıplarına neden olabilir, aynı zamanda insan sağlığına da zarar verebilirler. Bu nedenle, hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması hayvancılık sektörü için önemli bir konudur. Veteriner sağlık hizmetleri, hayvanların sağlığı ve sektörün sürdürülebilirliği için hayati bir rol oynamaktadır. 41. Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektörleri arasındaki ilişki nedir?

  A) Tarım sektörü hayvancılık sektörüne bağımlıdır
  B) Hayvancılık sektörü tarım sektörüne bağımlıdır
  C) Her iki sektör birbirinden bağımsızdır
  D) Her iki sektör birbirine rakiptir
  E) Tarım sektörü hayvancılık sektörüne liderlik eder

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Hayvancılık sektörü tarım sektörüne bağımlıdır. Tarım sektörü, hayvancılık sektörü için gerekli yem hammaddelerinin üretimi ve sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca tarım sektöründe kullanılan gübreler ve sulama sistemleri de hayvancılık sektörü için önemli bir kaynak sağlamaktadır. Bu nedenle, hayvancılık sektörü tarım sektörüne bağımlıdır. Bu ilişki, her iki sektörün birbirini tamamlayıcı olduğunu göstermektedir. 43. Türkiye'nin en önemli tarım ürünü hangisidir?

  A) Buğday    B) Pamuk    C) Çay    D) Fındık    E) Antep fıstığı

 44. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Buğday'dir. Türkiye'de en fazla üretilen tarım ürünüdür ve ekonomik olarak büyük bir öneme sahiptir. 45. Türkiye'de enerji kaynakları arasında en fazla kullanılan kaynak hangisidir?

  A) Kömür    B) Doğalgaz    C) Rüzgar    D) Güneş    E) Su

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan doğalgazdır. Türkiye'de enerji kaynakları arasında en fazla kullanılan kaynak doğalgazdır ve bunu sırasıyla kömür, hidroelektrik, ithal kömür ve rüzgar enerjisi takip etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Detayları

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: MODERN JAPONYA
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE İNSAN FAALİYETLERİ, ARAZİ KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
  2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERİ VE KULLANIMININ DEĞİŞİMİ DOĞAL KAYNAK KULLANIMININ FARKLI OLMASININ ÇEVRESEL SONUÇLARI
  3. DOĞAL KAYNAKLARIN KEŞFİ, KULLANIMI VE İNSAN FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  4. DOĞAL KAYNAKLARIN KULLANIMI
  5. ENERJİ KAYNAKLARI
  6. İNGİLTERE'NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
  7. KAYNAKLARIN KULLANIMI İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR
  8. TARIM EKONOMİ İLİŞKİSİ

Ayrıca 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımının neden önemli olduğu ve bu amaçla yapılan uluslararası anlaşmaları açıklayabilirim.

Öğrenciler iklim değişikliğinin nedenlerini ve doğal afetlerin iklim değişikliği ile bağlantısını anlayabilirler.

Sürdürülebilir çözümlere odaklanmanın, gelecek nesillerin çevresel sorunlarına karşı daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakılmasına yardımcı olacağı ifade edilebilir.

Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve tükenmelerinin önlenmesi için önlemler alınması gerektiği fikridir.

Türkiye ekonomisi için neden önemli olduğunu açıklayabilmektir.

Bu soru, Türkiye'de sanayi sektörünün gelişim sürecini ve ekonomik kalkınma ile ilişkisini anlamamızı sağlar. Ayrıca, Türkiye'de sanayi sektörünün cumhuriyetin kuruluşundan bu yana önemli bir gelişme gösterdiğini öğreniriz.

Türkiye'nin enerji üretimindeki en önemli kaynakları anlama becerisini test eder.

ChatGPT Cevap anahtarı "D) Jeotermal enerji" olan bu soruda Türkiye'nin enerji üretimi için en az kullandığı kaynak sorulmaktadır. Türkiye'nin hidroelektrik ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığı bilinmektedir. Ancak jeotermal enerji kullanımı diğerlerine göre daha azdır.

Türkiye'deki sanayi bölgeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Türkiye'nin sanayileşme sürecini ve Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan yatırımların önemini anlaması hedeflenmektedir

Türkiye'deki sanayi sektörünün sorunlarını tanımlama ve ekonomik faktörleri anlama becerileri geliştirilir.

Madenlerin ekonomik değeri, çıkarma maliyetleri, teknik ve ulaşım sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.

Maden kaynaklarının çevresel etkilerini tartışarak, çevre koruma açısından daha az zararlı olan madenlerin hangileri olduğunu belirleyebilirim.

Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak petrol dışındaki seçeneklerin özelliklerini ve önemini öğrenebiliriz.

Coğrafya bilgisini kullanarak bir bölgede yoğunlaşan bir ekonomik faaliyet hakkında bilgi edinme becerisi.

Tarım ve hayvancılık sektörünün diğer sektörlerle bağlantısını anlayabilme.

Türkiye'nin tarım sektörüne dair temel bilgilerini öğrenmelerini sağlayacak.

Hayvancılık sektöründeki tehditleri ve bu tehditlerin nasıl ele alınabileceğini anlama.

Tarım ve hayvancılık sektörleri arasındaki ilişkiyi anlamak ve sektörlerin birbirini tamamlayıcı olduğunu fark etmek.

Türkiye'nin tarım sektöründeki önde gelen ürünleri hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Türkiye'de enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 14 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Sınav - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.