Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 CEVAPLARI

 1. Yumuşama Dönemi'nde (1962-1979) imzalanan ve Avrupa'daki sistemler arası rekabeti ve iş birliğini düzenleyen antlaşma hangisidir?

  A) Helsinki Deklarasyonu    B) NPT Anlaşması           
  C) SALT-I Antlaşması        D) AB Anlaşması            
  E) Paris Anlaşmaları                                   

 2. Cevap: A Açıklama:

  Helsinki Deklarasyonu, Avrupa'daki sistemler arası rekabeti ve iş birliğini düzenleyen, 35 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada arasında imzalanan bir antlaşmadır. 3. Keşmir sorununun temel nedeni nedir?

  A) Hindistan'ın bölgedeki topraklarını genişletme isteği
  B) Pakistan'ın Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgeyi kontrol etme arzusu
  C) Çin'in Tibet'i işgal etmesi ve Hindistan'ı kuşatma politikası
  D) ABD ve SSCB arasındaki soğuk savaş rekabetinin bölgeye yayılması
  E) Keşmir halkının kendi kaderini tayin etme isteği

 4. Cevap: B Açıklama:

  Keşmir'in nüfusunun %80'i Müslümanlardan oluşmakta ve Pakistan, bu bölgenin kendi topraklarına katılması gerektiğini savunmaktadır. 5. Vietnam Savaşı'na neden olan domino etkisi teorisine göre ABD, Vietnam'ın komünist olmasının neye yol açabileceğini düşünüyordu?

  A) SSCB'nin Güneydoğu Asya'daki etkisini azaltması
  B) Diğer Asya ülkelerinin de komünist olması
  C) ABD'nin dünya çapındaki itibarının zedelenmesi
  D) Japonya'nın bölgede yeniden güçlenmesi
  E) Vietnam'ın ABD'ye ekonomik olarak bağımlı hale gelmesi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Domino etkisi teorisi, Vietnam'ın komünist olmasının diğer Asya ülkelerini de komünistliğe sürükleyeceği ve bu durumun ABD'nin bölgedeki çıkarlarına zarar vereceği yönündeydi. 7. Arap-İsrail Savaşları metninde yer alan aşağıdakilerden hangisi, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın çıkmasındaki etkenlerden biridir?

  A) ABD'nin İsrail lehine tutumu
  B) SSCB'nin Arap devletlerine silah satması
  C) İngiltere'nin Süveyş'ten çekilmesi
  D) İran'ın İsrail'e ekonomik destek vermesi
  E) Lübnan iç savaşının çıkması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "ABD’nin İsrail’i tanıması ve BM’nin İsrail lehine olan Çoğunluk Planı’ndan yana tavır alması, savaşın çıkmasındaki etkenler arasındadır." ifadesi yer almaktadır. 9. Aşağıdakilerden hangisi 1973 Petrol Krizinin nedenlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Arap-İsrail savaşlarında İsrail'e destek veren ülkelere yaptırım uygulamak
  B) Dünya kamuoyunun ilgisini Filistin meselesine çekmek
  C) İsrail üzerinde baskı oluşturmak
  D) Gelirleri artırmak
  E) ABD'nin Bretton Woods sistemini terk etmesi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Bretton Woods sistemi 1971'de ABD tarafından terk edilmiş, ancak bu olay 1973 Petrol Krizinin nedenlerinden biri değildir. 11. İran-Irak Savaşı'nda İsrail'in rolü ne olmuştur?

  A) Irak'a silah satışı
  B) İran'a gizlice silah satışı
  C) İran'a füze yardımı
  D) Irak'a kimyasal silah satışı
  E) Savaşa doğrudan müdahale

 12. Cevap: B Açıklama:

  İrangate Olayı'nda ABD ve Avrupa tarafından İran'a uygulanan ambargoya rağmen İsrail, bir aracı aracılığıyla İran'a gizlice silah satmıştır. 13. Aşağıdakilerden hangisi 68 Kuşağı'nın ortaya çıkışındaki en önemli faktörlerden biri değildir?

  A) Vietnam Savaşı
  B) Kapitalizmin altın çağı
  C) Özgürlük ve eşitlik talepleri
  D) Komünizm
  E) Sivil haklar hareketi

 14. Cevap: D Açıklama:

  68 Kuşağı, savaş karşıtlığı, özgürlük ve eşitlik talepleri gibi sol görüşlerden etkilenmiştir. Komünizm ise bu kuşağın ortaya çıkışında etkili olmayan bir faktördür. 15. Türkiye'nin ABD'yle ilişkilerinde hangi olay Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ön planda tutmasına neden olmuştur?

  A) Küba Füze Krizi
  B) Johnson Mektubu
  C) Kıbrıs Barış Harekâtı
  D) Sovyetlerin adaya müdahalesi
  E) Türk-Sovyet ilişkilerinin bozulması

 16. Cevap: A Açıklama:

  Küba Füze Krizi, Türkiye'ye kendi kararlarını alması ve ulusal çıkarlarını öncelemesi gerektiğini göstermiştir. 17. Türkiye ve Yunanistan'ın Ege'de yaşadığı kıta sahanlığı anlaşmazlığının temel nedeni nedir?

  A) Kıbrıs Barış Harekatı
  B) Yunanistan'ın kıta sahanlığını genişletme talepleri
  C) Türk uçaklarının FIR hattını ihlal etmesi
  D) Yunanistan'ın Ege adalarının silahlandırılması
  E) TPAO'nun Ege'de petrol arama ruhsatları vermesi

 18. Cevap: B Açıklama:

  Yunanistan, 1961'den itibaren Ege Denizi'nde kıta sahanlığını genişletmeye yönelik girişimlerde bulunmuştur. Bu durum, Türkiye ile Yunanistan arasında kıta sahanlığı anlaşmazlığının temel nedenini oluşturmuştur. 19. Türkiye'nin Ege Denizi'nde çizdiği ve hava araçlarına uçuş bilgisi vermesini istediği çizginin adı nedir?

  A) NOTA               B) FIR HATTI         
  C) NOTAM              D) EGE Hattı         
  E) Yunan FIR Hattı                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Türkiye'nin Ege Denizi'nde kuzeyden güneye bir çizgi çekerek bu çizginin doğusundan geçen hava araçlarına NOTAM adı verilen bir uçuş bilgisi vermesini istediği belirtilmektedir. 21. EOKA'nın saldırıları sonucunda Türk Alayı hangi maksatla Lefkoşa'nın Türk mahallelerine yerleştirilmiştir?

  A) Rum saldırılarından Türkleri korumak
  B) Türkleri Rumların eline bırakmamak
  C) Türkleri ada dışına çıkarmak
  D) Rumların egemenliğini güçlendirmek
  E) EOKA'ya karşı saldırı düzenlemek

 22. Cevap: A Açıklama:

  Türk Alayı, Lefkoşa'nın Türk mahallelerine Türkleri Rumların saldırılarından korumak amacıyla yerleştirilmiştir. 23. 1974-1977 döneminde Türkiye'yi ekonomik olarak derinleştiren gelişme hangisidir?

  A) Dış tasarruflara bağlı büyüme
  B) İç tasarrufların artması
  C) Dış açıkta azalma
  D) Bütçe açığının kapanması
  E) Kamu finansman açığının kapanması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, 1974-1977 döneminde Türkiye'nin dış tasarruflara bağlı büyümenin krizi derinleştirdiğinden bahsedilmektedir. 25. Türkiye'de 1960 ile 1980 yılları arasında yaşanan özgürlük ortamının hangi gruba karşı bir tehdit olarak algılandığına dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sağcılık    B) Laiklik    C) Kapitalizm    D) Komünizm    E) Militarizm    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu dönemde komünizm, sağ ideoloji tarafından Türkiye için bir tehdit olarak görülüyordu. 27. Muhtıranın Arka Planındaki İç ve Dış Etkiler metninde, 12 Mart Muhtırası'nın olası bir darbeyi önlemek amacıyla uygulandığı belirtilmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 12 Mart Muhtırası'nın hedeflerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Sol görüşlü askerlerin darbesini engellemek
  B) Siyasi çatışmaları azaltmak
  C) Anarşiyi bastırmak
  D) Türkiye'yi SSCB'den uzaklaştırmak
  E) Ekonomik sorunları çözmek

 28. Cevap: D Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, 12 Mart Muhtırası, radikal sol askerî unsurların darbesini engellemek için uygulanmıştır. Türkiye'yi SSCB'den uzaklaştırmak, muhtıranın hedefleri arasında yer almamaktadır. 29. 1970'lerde Türkiye'de kitle iletişiminde en etkili araç haline gelen nedir?

  A) Televizyon    B) Radyo    C) Gazete    D) Sinema    E) Dergi    

 30. Cevap: A Açıklama:

  1970'lerde televizyonun hızla yaygınlaşması, onu radyodan daha etkili bir kitle iletişim aracı haline getirmiştir. 31. 1980'li yıllarda Türkiye'de ekonomi politikalarındaki liberalleşme sürecine öncülük eden isim aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Turgut Özal          B) Süleyman Demirel    
  C) Bülent Ecevit        D) Alparslan Türkeş    
  E) Necmettin Erbakan                           

 32. Cevap: A Açıklama:

  Turgut Özal, 1980'lerden sonra Türkiye'de milliyetçi ekonomi politikalarından liberalleşme politikalarına geçiş sürecinde önemli bir role sahipti. 33. 24 Ocak Kararları'nın temel hedefi hangisidir?

  A) Türkiye'yi ekonomik çöküşten kurtarmak
  B) Kamu harcamalarını artırmak
  C) İhracatı kısıtlamak
  D) Döviz kurunu yükseltmek
  E) Devletin ekonomideki rolünü artırmak

 34. Cevap: A Açıklama:

  24 Ocak Kararları, Türkiye'yi ekonomik sıkıntılardan kurtarmak ve istikrar sağlamak için alınmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 Detayları

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise çağdaş Türk ve dünya tarihi IV. ünite yumuşama dönemi ve sonrası test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

9.1.1. Yumuşama Dönemi'nin nedenlerini, özelliklerini ve sonuçlarını açıklar.

* Öğrencilerin Keşmir sorununu anlamalarını sağlamak * Öğrencilerin tarihsel olayların temel nedenlerini belirleme becerilerini geliştirmek

* Soğuk Savaş dönemi ABD dış politikasını anlamak * Domino etkisi teorisinin Vietnam Savaşı'ndaki rolünü kavramak

* 12.2.1.1. Soğuk Savaş'ın Ortadoğu'daki Etkilerini Anlama

21. Yüzyıl Türkiye ve Dünya Tarihi, 11. Konu, 1973 Petrol Krizi

* İran-Irak Savaşı'nın dış güçlerin müdahalesini anlamak * ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargonun doğasını kavramak * İrangate Olayı'nın İran-Irak Savaşı'nın seyrine etkisini değerlendirmek

* 68 Kuşağı'nın ortaya çıkış nedenlerini anlayabilmek * Toplumsal olayların siyasi ve sosyal değişime etkisini kavrayabilmek

* Türk dış politikasının temelini kavramak * ABD-Türkiye ilişkilerinin önemli dönüm noktalarını belirlemek * Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığını anlamak

* Türk-Yunan ilişkilerindeki temel sorunları anlamak * Uluslararası hukukta kıta sahanlığı kavramını kavramak * Ege sorunlarının çözümünde diplomasi ve müzakerenin önemini vurgulamak

10.4.2. Ege Adaları Sorunu ve Çözüm Yolları

TB.1.11.1. Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı ve Kıbrıs Türklerinin mücadelesi hakkında bilgi sahibi olmak

* Türkiye'nin 1974-1977 dönemindeki ekonomik durumunu anlama * Ekonomik büyümenin etkilerini değerlendirme

* Dönemin siyasi eğilimlerini anlama * Sol ve sağ ideolojilerin Türkiye'deki algısını kavrama * 12 Mart Muhtırası'nın arka planını analiz etme

* 12 Mart 1971 Muhtırası'nın nedenlerini anlamak * Muhtıranın hedeflerini ve sonuçlarını değerlendirmek * Türkiye'de askerî müdahalelerin tarihsel arka planını yorumlamak

* Türkiye'de televizyonun gelişimini anlamak * Televizyonun toplumsal alandaki etkilerini kavramak * Kitle iletişim araçlarının önemini değerlendirmek

12.2.3. Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendirmek.

Türkiye'de 1980 sonrasında alınan ekonomik önlemleri kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi IV. Ünite - Yumuşama Dönemi ve Sonrası - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri