Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Bağlantısızlık politikasının gelişiminde önemli rol oynayan Nehru'nun beş ilkesini açıklayınız.


 2. Cevap: Nehru'nun Bağlantısızlık Beş İlkesi: 1. Siyasi bağımsızlık 2. Askerî ittifaklara katılmamak 3. Yabancı ülkelerin topraklarında askerî üs kurulmasına izin vermemek 4. İkili ittifaklara girmemek 5. Milli kurtuluş mücadelelerini desteklemek Açıklama:

  Bu ilkeler, ittifak bloklarının dışında kalmanın ve dünya barışını desteklemenin önemini vurgular. 3. 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'in galip gelmesinde etkili olan üç faktörü belirtiniz.


 4. Cevap: 1. Yahudi militanların askeri üstünlüğü 2. Lübnan iç savaşı ve Ürdün'ün kendi çıkarlarını önceliklendirmesi 3. ABD'nin İsrail'e mali ve askeri yardımı Açıklama:

  Bu faktörler, İsrail'in savaşta avantaj elde etmesine ve Arap ordularına karşı üstünlük sağlamasına yardımcı oldu. 5. İran-Irak Savaşı'nın başlamasına neden olan gerekçeleri açıklayınız.


 6. Cevap: * Irak, İran'da yaşanan ihtilal sonucu oluşan kaotik ortamı kendi lehine fırsata çevirmek istedi. * Irak, İran Devrimi'nin Arap dünyasına yayılmasını engellemek istiyordu. * İran, Irak'taki Şii Iraklıları kışkırtıyordu. Açıklama:

  Irak, İran ile arasındaki sınır sorunlarını çözmek, Arap dünyasında lider olmak ve İran Devrimi'nin etkisini azaltmak istiyordu. 7. Dünya çapında bir petrol krizine neden olan 1973 Petrol Krizi'ni etkileyen gelişmiş ülkelerin tepkilerini yazınız.


 8. Cevap: * İngiltere, İsrail'e silah ambargosunu uygulamaya başladı. * Japonya, İsrail ile ilişkilerini kesme girişimlerinde bulundu. * Avrupa, İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini vurgulayan bir bildiri yayınladı. Açıklama:

  Gelişmiş ülkeler, petrol krizinden olumsuz etkilendi ve Arap ülkelerine baskı uygulayarak krizin çözülmesini sağlamaya çalıştı. 9. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine ABD'nin tavrını açıklayınız.


 10. Cevap: ABD, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine karşıydı ve ambargo uyguladı. Açıklama:

  ABD, Türkiye'nin adayı ele geçirmesiyle Kıbrıs'ın bir NATO üssü olmasından endişe ediyordu. 11. Türkiye'nin SSCB ile ilişkilerinde görülen olumlu gelişmeleri yazınız.


 12. Cevap: * Johnson Mektubu, Türkiye'nin SSCB'ye yakınlaşmasına neden oldu. * Türkiye'nin sosyalist blok ülkelerine yönelik ticareti arttı. * SSCB, Kıbrıs'ta iki toplumun varlığını kabul etti. Açıklama:

  Türkiye, ABD'nin Kıbrıs'a müdahalesine karşı çıkmasıyla SSCB'ye yakınlaştı. 13. Türkiye'de 1974-77 döneminde yaşanan ekonomik sorunları açıklayınız.


 14. Cevap: Türkiye, 1974-77 döneminde döviz rezervlerinin tükenmesiyle geniş çaplı dış borçlanmaya yöneldi. Döviz kıtlığı ve kamu iktisadi teşebbüsleri açıkları nedeniyle bütçe açığı oluştu ve birçok ürünün ithal edilemedi. Açıklama:

  Bu dönemde dış açıklar arttı ve kamu finansmanı açıkları büyüdü. 15. Ermeni diasporasının Türkiye'nin dış politikasına etkilerini belirtiniz.


 16. Cevap: Ermeni diasporası, Türkiye'ye dair karalamalar ve sözde soykırımın tanınması yolundaki propaganda faaliyetleri ile güçlenerek Türkiye'yi tehdit eden bir yapıya bürünmüştür. Diasporanın lobi faaliyetleri sonucu ABD ve Fransa gibi ülkeler sözde soykırım iddialarını kabul etmiştir. Açıklama:

  Ermeni diasporası, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini engellemeye yönelik çalışmalar yapmış ve tarihsel gerçekliğin çarpıtılmasına katkı sağlamıştır. 17. Eylül Darbesi'nin sosyoekonomik sonuçlarından üç tane örnek veriniz.


 18. Cevap: * Sendikaların faaliyetlerinin durdurulması veya ertelenmesi * Toplu sözleşmeler ve işçi haklarında gerilemeler * Almanya başta olmak üzere yurt dışına işçi göçlerinin yaşanması Açıklama:

  12 Eylül Darbesi, toplumsal ve ekonomik alanda olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu sonuçlardan bazıları, sendikaların faaliyetlerinin kısıtlanması, işçi haklarında gerilemeler ve yurt dışına işçi göçlerinin artmasıdır. 19. 1970-80 yılları arasında Türkiye'de televizyonun toplumsal alandaki en önemli etkisini açıklayınız.


 20. Cevap: Devletin kültür politikasının topluma hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlaması Açıklama:

  1970'lerde televizyon, Türkiye'de hızla yaygınlaşan ve devletin kültür politikasının halka ulaşmasında etkili bir araç haline gelmiştir. Devlet, köy yayınları, kadın ve çocuk yayınları gibi çeşitli programlarla televizyonu halkı kendi ideolojisine göre eğitmek için kullanmıştır. 21. Gümüş Motor'un kuruluşunda hayata geçirilen düşünceyi açıklayınız.


 22. Cevap: Türkiye'yi bir ziraat memleketi konumundan çıkarıp sanayileşme yolunda ilerletme düşüncesi. Açıklama:

  Gümüş Motor, ülkedeki sanayileşme düşüncesinin bir ürünü olarak kurulmuş ve tarıma dayalı ekonomiye alternatif olarak motor üretimine odaklanmıştır. 23. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin Türkiye'nin demokratik süreci üzerindeki etkilerini tartışınız.


 24. Cevap: Darbe, Türk demokrasisinin kurumsallaşma sürecini kesintiye uğrattı ve uzun vadede askeri müdahalelere kapı araladı. Açıklama:

  Darbe, seçimle iktidara gelen bir hükûmetin askeri güçle devrilmesine yol açarak sivil idarenin otoritesini zedeledi ve silahlı kuvvetlerin siyasete müdahalesinin önünü açtı. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. 1970'lerde artan terör olayları sinema, edebiyat ve diğer sanat alanlarında politik söylemin öne çıkmasına neden oldu.
  (.....) 2. Yılmaz Güney, "Umut" filmiyle 1970'te çıkış yapan politik sinema temsilcilerinden biridir.
  (.....) 3. "Birleşen Yollar" filmi, "İslamcı sinema" akımının ilk örneğidir.
  (.....) 4. 1970'lerin edebiyatında temel konular arasında kentlere göç ve çarpık kentleşme yer aldı.
  (.....) 5. Yaşar Kemal'in "Yusufçuk Yusuf" romanı, ağalık düzenini ve köyden kente göçü işler.
  (.....) 6. Erdal Öz'ün "Yaralısın" romanı, dönemin politik çatışmalarını konu alır.
  (.....) 7. 1970'li yıllarda Anadolu rock ve Anadolu pop müzik türleri popülerlik kazandı.
  (.....) 8. Cem Karaca, Anadolu rockın öncü isimlerinden biridir.
  (.....) 9. Arabesk müzik, dönemin yoksul kitleleri arasında ilgi gördü.
  (.....) 10. ANAP Hükümeti, siyasi yasakların kaldırılması için 1987'de halk oylaması yaptı.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (...) Turgut Özal, 1980'de serbest piyasa ekonomisi politikalarını uygulamaya koydu.
  2. (...) 24 Ocak Kararları, ithal ikameci ekonomiyi destekledi.
  3. (...) Turgut Özal, "Daha çok yardım değil, daha çok ticaret istiyoruz" demiştir.
  4. (...) Özal döneminde ihracat, ithalattan daha azdı.
  5. (...) 1984'te ihracat artışında Türkiye dünya ikincisi oldu.
  6. (...) Özal, devletin ekonomiye müdahalesini azalttı.
  7. (...) Özelleştirme politikaları, devletin küçülmesini hedefliyordu.
  8. (...) 24 Ocak Kararları, çalışanların ücretlerinin artırılmasına yol açtı.
  9. (...) Özal, yabancı sermayenin Türkiye'ye girişine izin verdi.
  10. (...) Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu, Özal döneminde yürürlükte kaldı.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Türkiye
  b. Yunanistan
  c. Kıbrıs
  d. Megali İdea
  e. 1960
  f. Ege Adaları
  g. Kıbrıs Meselesi
  h. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
  ı. Enosis
  j. NATO
  1. Kıbrıslı Rumların Ada’nın Yunanistan’a bağlanması için başlattığı eylem
  2. Kıbrıs’ın Yunanistan tarafından silahlandırılması
  3. Kıbrıslı Rumların Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için başlattığı hareket
  4. Türkiye ve Yunanistan arasında silahlı çatışmalara neden olan olay
  5. Türkiye’nin Avrupa’da yer alan askeri blğu
  6. Tarihin her döneminde pek çok devletin ilgi odağı olmuş
  7. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe yol açan antlaşmalara aykırı hareket
  8. İngiltere’nin Kıbrıs’tan çekilme kararı üzerine gündeme gelen sorun
  9. Türkiye ile Yunanistan arasında kara suları meselesi konusunda gerginliğe yol açan çizgi
  10. Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri harekat

 30. Cevap: 1. c 2. f 3. ı 4. h 5. j 6. c 7. f 8. g 9. e 10. h Açıklama:

  Bu eşleştirme sorusu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki önemli tarihi olaylar ve kavramlar hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. "Dikkat, dikkat! Namütenahi grubu Allah-Muhammed olan kan aranıyor!"
  b. "Türkiye işçi sınıfı hem sayı hem de bilinç olarak yeterli seviyede değildi."
  c. "TİP, socializmin inşasının seçimle değil, devrimle olabileceği yönündeki inancı güçlendirdi."
  d. "Sizin bildiğiniz iki darbe girişimi var ancak biz on beş darbe girişimini, daha hazırlık aşamasında iken engelledik."
  e. "Üniversite olaylarında şiddetin tırmanması ile öğretim üyeleri ve öğrenciler açısından tehlikeli bir ortam oluşmuştur."
  1. Necip Fazıl Kısakürek
  2. Mihri Belli
  3. Kemal Karpat
  4. İsmet İnönü
  5. 12 Mart Muhtırası

 32. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  * a: Necip Fazıl Kısakürek'in 1960'larda yazdığı şiirden alıntıdır. * b: Mihri Belli'nin TİP'in devrimci stratejisi hakkındaki görüşüdür. * c: TİP'in 1969 seçim başarısızlığından sonra benimsediği görüştür. * d: İsmet İnönü'nün 12 Mart Muhtırası öncesindeki siyasi istikrarsızlığa ilişkin açıklamasıdır. * e: 12 Mart Muhtırası'nın gerekçelerinden biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Bağlantısızlık politikasının temel ilkelerini anlama

1948 Arap-İsrail Savaşı'nın sonuçlarını anlama

Öğrenciler İran-Irak Savaşı'nın temel nedenlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler 1973 Petrol Krizi'ne karşı gelişmiş ülkelerin farklı tepkilerini anlayabilecektir.

Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin ABD-Türkiye ilişkileri üzerindeki olumsuz etkisini anlar.

Türkiye'nin dış politikasında SSCB'nin öneminin arttığını anlar.

Öğrenciler, Türkiye'nin 1974-77 döneminde yaşadığı ekonomik sorunları anlayacaktır.

Öğrenciler, Ermeni diasporasının Türkiye'nin dış politikası üzerindeki olumsuz etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, 12 Eylül Darbesi'nin sosyoekonomik sonuçlarını anlayacaktır.

Öğrenciler, televizyonun 1970-80 yılları arasında Türkiye'deki toplumsal yaşam üzerindeki etkisini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Gümüş Motor'un kuruluşunda yer alan sanayileşme düşüncesini kavrarlar.

Öğrenciler, 27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye'nin demokratik gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini anlar ve askeri müdahalelerin tehlikelerini kavrarlar.

* 1970'lerdeki Türkiye'de sanat ve edebiyat alanlarındaki değişimi anlama. * Önemli film ve romanları ve bunların dönemin toplumsal sorunlarını yansıtışını bilme. * Müzikal gelişmeler ve popüler kültürle ilgili bilgi edinme. * ANAP dönemindeki önemli siyasi gelişmeleri öğrenme.

* Turgut Özal'ın ekonomi politikalarını anlama. * Liberal ekonomi ve serbest piyasa kavramlarını tanımlama. * Ekonomik istikrar önlemlerinin Türkiye ekonomisine etkisini öğrenme. * Türkiye'nin küresel ekonomiyle entegrasyonunu kavrama. * Özelleştirme politikalarının hedeflerini tespit etme.

Öğrenciler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimini ve günümüzdeki sorunlarını anlayabileceklerdir.

* Öğrenciler, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül Darbesi öncesindeki siyasi ve sosyal gelişmeleri anlayacaklardır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri