Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Güneş'in ve yıldızların görünür hareketleri arasındaki farkı nedir?


 2. Cevap: Güneş'in görünür hareketi 24 saatte, yıldızların görünür hareketi 23 saat 56 dakika 4 saniyede tamamlanır. Açıklama:

  Güneş'in yıllık hareketi Güneş Ekvatoru üzerinde, yıldızların hareketleri ise gök ekvatoru üzerinde gerçekleşir. 3. Bölge zamanı nedir ve nasıl belirlenir?


 4. Cevap: Bölge zamanı, bir ülkenin veya bölgenin resmi olarak kullandığı zamandır. Açıklama:

  Bölge zamanı, o bölgenin başlangıç boylamına göre belirlenir. Başlangıç boylamından itibaren 15 derecelik açılarla tanımlanan 24 saatlik bölgelere bölge zamanı adı verilir. 5. Miladi Takvim'in esas aldığı yıl türü nedir?


 6. Cevap: Güneş yılı Açıklama:

  Miladi Takvim, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörünge hareketine dayanır ve bir tam dolanımı kapsar. 7. Artık yıl uygulaması hangi takvime aittir?


 8. Cevap: Jülyen ve Gregoryen takvimleri Açıklama:

  Artık yıl uygulaması, Dünya'nın Güneş etrafındaki tam dolanımının ortalama güneş gününe tam katı olmaması nedeniyle Jülyen ve Gregoryen takvimlerinde kullanılır. 9. Güneş'in eşlek kon sayıları nelerdir?


 10. Cevap: Güneş'in eşlek kon sayıları, Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki konumunu belirleyen açılardır. Açıklama:

  Güneş'in eşlek kon sayıları, sağ açıklık ve dik açıklık olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ açıklık, Güneş'in gökyüzündeki doğu-batı yönündeki konumunu, dik açıklık ise Güneş'in gökyüzündeki kuzey-güney yönündeki konumunu belirler. 11. Ay Hareket Ediyor mu?


 12. Cevap: Evet, Ay hareket ediyor. Açıklama:

  Ay günlük hareket sırasında doğar ve batar ve aylık hareketle de Dünya çevresinde dolanır. Aylık hareket sırasında Ay, Dünya yörünge düzleminden 5 derecelik açıyla sapar. 13. Ay'ın Evreleri Nelerdir?


 14. Cevap: Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün Açıklama:

  Ay'ın evreleri, Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığın Dünya'ya yansımasıyla oluşur. Yeni ayda Ay, Güneş ile Dünya'nın arasındadır ve Dünya'ya bakan yüzü ışık almaz. İlk dördünde Ay, Dünya'nın sağ tarafındadır ve Dünya'ya bakan yüzünün sağ yarısı ışık alır. Dolunayda Ay, Dünya'nın tam arkasındadır ve Dünya'ya bakan yüzü tamamen ışık alır. Son dördünde Ay, Dünya'nın sol tarafındadır ve Dünya'ya bakan yüzünün sol yarısı ılık alır. 15. Ay tutulmasının gerçekleşme koşullarını açıklayalım.


 16. Cevap: Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesi içinde kaldığında meydana gelir. Açıklama:

  Ay'ın Gûneş ile Dünya arasında ve düğüm noktalarında bulunması gerekir. 17. Gûneş tutulmasının gerçekleşme koşullarını açıklayalım.


 18. Cevap: Gûneş tutulması, Ay'ın Gûneş ile Dünya arasında ve düğüm noktalarında bulunduğunda meydana gelir. Açıklama:

  Ay'ın Gûneş'in ışıklarını Dünya'ya engelleyecek şekilde konumlanması gerekir. 19. Gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin nedenini açıklayınız.


 20. Cevap: Dünya'nın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönüşü Açıklama:

  Gözlemciye göre gök cisimleri, Dünya'nın dönüşüne zıt yönde hareket eder. 21. Konum düzeneği nedir? Üç boyutlu bir cisim üzerindeki bir noktanın konumunu nasıl belirleyebilirsiniz?


 22. Cevap: Bir referans noktasına göre bir noktanın yerini tanımlama yöntemidir. Açıklama:

  3B cisimler üzerindeki noktalar, kartezyen koordinatlar, küresel koordinatlar veya silindirik koordinatlar gibi sistemler kullanılarak belirlenir. 23. Astronomi kon düzeneklerinin iki ana türünü yazınız.


 24. Cevap: Gözlemci merkezli kon düzenekleri (toposantrik) ve Yer merkezli kon düzenekleri (geosantrik) Açıklama:

  Astronomi kon düzenekleri, gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemek ve bunlara bağlı gök olaylarını açıklamak için kullanılan koordinat sistemleridir. Bu sistemler, gözlemcinin konumuna ve hareketine göre farklılık gösterir. 25. Çevren kon düzeneğinde azimut açısı ve yükseklik açısı nedir?


 26. Cevap: Azimut açısı, çevren üzerinde gözlemcinin güney noktasından düşey çemberin çevreni kestiği noktaya kadar olan yayı gören merkez açısıdır. Yükseklik açısı ise çevrenle düşey çemberin kesişim noktasından gök cismine kadar olan yayı gören merkez açısıdır. Açıklama:

  Çevren kon düzeneği, gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemek için kullanılan bir koordinat sistemidir. Bu sistem, gözlemcinin bulunduğu noktanın çevresinde çizilen bir çember kullanılarak oluşturulur. Çemberin merkezinde bulunan gözlemci için zenit noktası, tepedeki nokta, nadir noktası ise ayak altındaki noktadır. Çevren düzlemi, gök küresini iki yarı küreye ayırır. 27. Genel doğma-batma koşulunu yazınız ve açıklayınız.


 28. Cevap: |δ| < 90 - |φ| Açıklama:

  Genel doğma-batma koşulu, bir yıldızın doğup doğmayacağı veya batıp batmayacağını belirleyen koşuldur. Buna göre, bir yıldızın dik açıklığının mutlak değeri, gözlem noktasının enlem açısının 90 eksi mutlak değere eşit veya küçük olması halinde yıldız doğar, aksi halde batar. 29. 45 derece kuzey enleminde doğmayan yıldızların dik açıklık aralığını belirtiniz.


 30. Cevap: -45 derece ile -90 derece Açıklama:

  Kuzey enlemlerinde doğmayan yıldızlar için δ # - (90 - φ) koşulu geçerlidir. 45 derece kuzey enleminde φ = 45 derece olduğundan, doğmayan yıldızların dik açıklığı -45 dereceden küçük olmalıdır. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) 1. Koordinat sistemleri, gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için kullanılan sistemlerdir.
  2. (.....) 2. Genel küresel kon düzeneği, Dünya'nın merkezinden geçen bir düzlem ve bu düzlemin küreyi kestiği çemberden oluşur.
  3. (.....) 3. Temel düzlem, kürenin merkezinden geçen bir düzlemdir.
  4. (.....) 4. Temel düzlem çemberi, temel düzlemin küreyi kestiği çemberdir.
  5. (.....) 5. Uçlak noktaları, küre üzerine P ve P′ noktalarından geçecek şekilde çizilen yarı çemberlerin temel düzlem çemberine dik olduğuna dikkat ediniz.
  6. (.....) 6. Temel düzleme çizilen dikmenin küreyi kestiği noktalar uçlak (kutup) noktalarıdır.
  7. (.....) 7. Başlangıç yarı çemberi, uçlaklardan geçecek şekilde çizilen yarım çemberdir.
  8. (.....) 8. Coğrafi kon düzeneğinde temel düzlem Ekvator düzlemi, temel çember ise başlangıç meridyeni Greenwich olarak kabul edilmektedir.
  9. (.....) 9. Enlem, A noktasından geçen ve Ekvator’a paralel olan çemberdir.
  10. (.....) 10. Boylam, kutuplardan geçen düzlemlerin yer yuvarlağı ile arakesitlerinin oluşturduğu dairesel yaylardır.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Dünya'nın Güneş'in etrafındaki yörüngesi ......... olarak adlandırılır.
  2. Güneş'in Dünya'nın yakınından geçen düzlem ........ olarak adlandırılır.
  3. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörünge hareketi .......... olarak adlandırılır.
  4. Bir yıl boyunca, Dünya'nın Güneş etrafında yaptığı tam dönüş sayısı ...... 'dir
  5. Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaptığı dönüş hareketi ...... olarak adlandırılır.
  6. Bir günde, Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaptığı tam dönüş sayısı ...... 'dir
  7. Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketi ........... olarak tanımlanır.
  8. Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketinin nedeni, Dünya'nın ........ yapmasıdır.
  9. Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketi sonucu, Dünya üzerindeki gece ve gündüz süreleri ............ olur.
  10. Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketinin bir sonucu olarak, gökyüzündeki yıldızların konumları ............. denir.

 34. Cevap: a. elips b. tutulum düzlemi c. dönme hareketi d. 1 e. dönüş hareketi f. 1 g. günlük görünür hareketi h. kendi ekseni etrafında dönmesi ı. farklı j. değişir Açıklama:

  Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanmaktadır. Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketi sonucu, Dünya üzerindeki gece ve gündüz süreleri farklı olur. Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketinin bir sonucu olarak, gökyüzündeki yıldızların konumları değişir. 35. Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri büyüklüklerine göre sıralayınız.

  a. Merkür
  b. Venüs
  c. Dünya
  d. Mars
  e. Jüpiter
  f. Satürn
  g. Uranüs
  h. Neptün

 36. Cevap: e, f, g, h, b, c, d, a Açıklama:

  Yukarıda verilen gezegenler büyüklüklerine göre sıralanmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Detayları

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik 20 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma
 • EşleştirmeAyrıca Lise astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler Güneş'in ve yıldızların görünür hareketleri arasındaki farkı öğrenmiş olur.

Öğrenciler bölge zamanı kavramını ve nasıl belirlendiğini öğrenmiş olur.

Öğrenciler Miladi Takvim'in güneş yılına göre düzenlendiğini anlayabilir.

Öğrenciler artık yıl uygulamasının gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili olduğunu öğrenebilir.

Güneş'in eşlek kon sayılarının ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğrenmiş olursunuz.

Ay'ın günlük ve aylık hareketlerinin farkını anlayabilmek.

Ay'ın evrelerini ve oluşum nedenlerini anlayabilmek.

Öğrenciler, Ay tutulmasının gerçekleşme koşullarını anlar ve bu koşulların önemini kavrar.

Öğrenciler, Gûneş tutulmasının gerçekleşme koşullarını anlar ve bu koşulların önemini kavrar.

Gök cisimlerinin günlük hareketini kavrama

Konum düzeneklerini anlama ve 3B cisimler üzerindeki noktaların konumlarını belirleme yeteneği

Öğrenciler, astronomi kon düzeneklerinin iki ana türünü ve bunların kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, çevren kon düzeneğinin temel unsurlarını ve bu unsurların kullanım alanlarını öğrenirler.

Gök cisimlerinin doğma ve batma koşullarını anlamak.

Gözlem noktasının enlemine göre doğma ve batma koşullarını hesaplamak.

Öğrenciler, Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesini ve Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş hareketini açıklayabilir. Öğrenciler, Güneş'in Dünya üzerindeki görünen hareketinin nedenini ve sonuçlarını açıklayabilir. Öğrenciler, gece ve gündüz sürelerinin neden farklı olduğunu açıklayabilir. Öğrenciler, gökyüzündeki yıldızların konumlarının neden değiştiğini açıklayabilir.

Güneş Sistemi'ndeki gezegenleri öğrenme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri