Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST)

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) CEVAPLARI

 1. Oğuz Türkleri hangi dönemde Türk tarihinde önemli bir rol oynamışlardır?

  A) Hun İmparatorluğu döneminde
  B) Göktürk İmparatorluğu döneminde
  C) Karahanlılar döneminde
  D) Selçuklu İmparatorluğu döneminde
  E) Osmanlı İmparatorluğu döneminde

 2. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Selçuklu İmparatorluğu döneminde" dir. Oğuz Türkleri, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Türk tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. Oğuzlar, Türk kültürünün ve devlet geleneğinin önemli bir parçasıdır ve Türk boyları arasında liderlik pozisyonunu almışlardır. 3. İlk Müslüman Türk Devletleri hangileridir? Bu devletlerin ortaya çıkış nedenleri nelerdir?

  A) Karahanlılar, Gazneliler, Samaniler
  B) Karahanlılar, Selçuklular, Harzemşahlar
  C) Gazneliler, Selçuklular, Samaniler
  D) Karahanlılar, Abbasiler, Harzemşahlar
  E) Selçuklular, Harzemşahlar, Abbasiler

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Karahanlılar, Selçuklular, Harzemşahlar. Karahanlılar, Selçuklular ve Harzemşahlar, Orta Asya'da Türk boylarının etkisi altında oluşan ve İslam'ın yayılması ile birlikte İslam kültürüyle de şekillenen Türk-İslam devletleridir. Bu devletlerin ortaya çıkış nedenleri arasında coğrafi konumlarının avantajı, ticaret yollarına hakimiyetleri, askeri güçleri ve dönemin siyasi şartları yer almaktadır. 5. Büyük Selçuklu Devleti'nde, aşağıdakilerden hangisi beylik sistemine dayalı bir yönetim biçimiydi?

  A) Sultanlık    B) Emirlik    C) Şahlik    D) Hanedanlık    E) Cumhuriyet

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Emirlik. Büyük Selçuklu Devleti, emirlik sistemine dayalı bir yönetim biçimine sahipti. Emirler, valiler gibi bölgesel yöneticiler olarak atanırlar ve merkezi otoriteye bağlılıklarıyla bilinirlerdi. Emirlerin yanı sıra, sarayda da vezir, beylerbeyi ve diğer görevliler bulunuyordu. Bu sistem, devletin genişlemesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynadı. 7. Büyük Selçuklu Devleti'nde, toplum yapısında en üstte yer alan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Köleler    B) Esnaf    C) Zanaatkarlar    D) Memurlar    E) Şehzadeler

 8. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Memurlar"dır. Büyük Selçuklu Devleti'nde, toplum yapısında en üstte yer alan sınıf memurlardı ve devlet yönetiminde önemli bir rol oynarlardı. Bu memurlar, sultanın yakın çevresinde ve devletin en üst düzey karar organlarında yer alırlardı. 9. Büyük Selçuklu Devleti'nde, hükümdarın başkanlığındaki divan aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Yürütme organı    B) Yargı organı    C) Yasama organı    D) Askeri organ    E) Eğitim organı

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Yürütme organı. Büyük Selçuklu Devleti'nde, hükümdarın başkanlığındaki divan yürütme organı olarak işlev görmekteydi. Divan, hükümdarın yanı sıra vezirler, emirler ve diğer yöneticilerden oluşuyordu ve devletin yönetiminde önemli bir rol oynuyordu. Divan toplantılarında, devlet işlerinin görüşülmesi, kararlar alınması ve yürütülmesi sağlanırdı. 11. İlk Müslüman Türk devletleri döneminde hangi Türk devletleri ortaya çıkmıştır?

  A) Göktürkler, Karahanlılar, Gazneliler
  B) Uygurlar, Selçuklular, İlhanlılar
  C) Karahanlılar, Selçuklular, Gazneliler
  D) Hunlar, Avarlar, Hazarlar
  E) Hiçbiri

 12. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Karahanlılar, Selçuklular, Gazneliler. İlk Müslüman Türk devletleri dönemi genellikle 9. yüzyıl ortalarından 11. yüzyıl ortalarına kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönemde Türkler, İslamiyet'i benimseyerek Orta Asya'da ve çevresinde birçok devlet kurdular. Ancak bu soruda hangi Türk devletlerinin ortaya çıktığı sorulduğundan, doğru cevap Karahanlılar, Selçuklular ve Gaznelilerdir. Kazak Türkleri'nin atalarından olan Karahanlılar, İslamiyet'in yayılmasına katkıda bulunmuş ve Orta Asya'da etkili olmuştur. Selçuklular, Orta Asya'dan başlayarak İran ve Irak'ı da içine alan geniş bir bölgede hakimiyet kurmuş ve İslam dünyasında etkili olmuştur. Gazneliler ise Orta Asya'nın doğusunda yer alan Gazne bölgesinden güneye ve doğuya doğru genişleyen bir imparatorluk kurmuştur. 13. İlk Müslüman Türk devletleri döneminde Türklerin sanat ve kültür alanındaki katkıları nelerdir?

  A) Klasik Türk müziği, Hikaye, Orta Oyunu
  B) Minyatür, Tezhip, Ebru
  C) Heykel, resim, mimari
  D) Edebiyat, şiir, tiyatro
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. İlk Müslüman Türk devletleri döneminde Türklerin sanat ve kültür alanındaki önemli katkıları arasında minyatür, tezhip ve ebru gibi el sanatları yer almaktadır. Bu sanatlar zamanla Osmanlı döneminde daha da gelişmiştir. 15. İlk Müslüman Türk Devletleri dönemi hangi yıllar arasındadır?

      A) 6. yüzyıl - 9. yüzyıl          B) 8. yüzyıl - 11. yüzyıl    
      C) 10. yüzyıl - 13. yüzyıl        D) 12. yüzyıl - 15. yüzyıl   
      E) 14. yüzyıl - 17. yüzyıl   

 16. Cevap: B Açıklama:

  İlk Müslüman Türk Devletleri dönemi, 8. yüzyılın sonlarından 10. yüzyılın başlarına kadar olan bir dönemi ifade eder. Bu dönemde Türk boyları İslamiyet'i kabul ettiler ve ilk İslam devletleri olan Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular gibi devletler kuruldu. 17. İlk Müslüman Türk Devletleri döneminde Türk toplumlarının İslam'a geçişi hangi faktörlerle hızlanmıştır?

      A) Savaşlar ve fetihler                 B) Ticaret ve ekonomik etkileşim   
      C) Kültürel alışveriş ve öğrenme        D) Herhangi bir faktör değil       
      E) Doğal afetler ve göçler         

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. İlk Müslüman Türk Devletleri döneminde Türk toplumlarının İslam'a geçişi, ticaret ve ekonomik etkileşim gibi faktörlerin etkisiyle hızlanmıştır. İslam'ın yükseliş döneminde, Orta Asya'daki Türk kavimleri ile İslam dünyası arasındaki ticaret artmıştı ve bu ticaret yoluyla İslam'ın etkisi daha da yayılmıştı. Bu dönemde İslamiyet'in öğretileri, Türk toplumlarının sosyal hayatına da yansıdı ve İslam kültürüyle Türk kültürü arasında karşılıklı etkileşimler yaşandı. 19. İlk Müslüman Türk Devletleri dönemi Türk İslam kültüründe hangi önemli eserlerin ortaya çıkmasına vesile olmuştur?

  A) Divan-ı Lügat-ı Türk ve Kutadgu Bilig
  B) Şehname ve Mesnevi
  C) Gülşehri'nin Divanı ve Vüs'at-ı Rıza
  D) Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i ve Molla Cami'nin Nefahat'ı
  E) Herhangi bir eser değil

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i ve Molla Cami'nin Nefahat'ı" dır. İlk Müslüman Türk Devletleri dönemi, Türk İslam kültüründe önemli bir dönemdir ve bu dönemde pek çok edebi eser ortaya çıkmıştır. Ancak en önemli eserlerden ikisi Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'i ve Molla Cami'nin Nefahat'ıdır. Bu eserler, Türk edebiyatının en önemli eserleri olarak kabul edilir ve Türk İslam kültürünün zenginliğine katkıda bulunurlar. 21. Türk İslam Tarihindeki hangi olay, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göç etmeleri sonucu, Anadolu'da Türk-İslam kültürünün gelişmesine ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasına sebep oldu?

  A) Malazgirt Meydan Muharebesi    B) Kösedağ Savaşı                
  C) İstanbul'un Fethi              D) İkinci Viyana Kuşatması       
  E) Haçlı Seferleri               

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Malazgirt Meydan Muharebesi. Bu savaş, 1071 yılında Selçuklu Türkleri ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir ve Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya yerleşmesine yol açmıştır. Bu olay Türk-İslam kültürünün Anadolu'da gelişmesine ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasına önemli bir etki yapmıştır. 23. Türk İslam Tarihinde hangi dönemde İslamiyet, Türkler arasında yaygınlaştı ve Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra, İslam uygarlığının tüm unsurlarını da benimsediler?

  A) İslam Öncesi Dönem         B) İslam Devri Dönemi        
  C) Büyük Selçuklu Dönemi      D) Anadolu Selçuklu Dönemi   
  E) Osmanlı Dönemi            

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İslam Devri Dönemi. İslamiyet'in yaygınlaşması ve Türklerin İslam'ı benimsemesi genellikle 10. yüzyılda başlayıp 13. yüzyıla kadar devam etmiştir. 25. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sonuçları nelerdir?

  A) Siyasi ve kültürel değişimler
  B) Dini uyum ve ittifaklar
  C) Dış ticarette artış
  D) Eğitim ve sanat alanında gelişmeler
  E) Tümü

 26. Cevap: E Açıklama:

  Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri sonucunda, birçok siyasi, kültürel, dini ve ekonomik değişimler yaşandı. İslam'ın getirdiği ortak değerler ve ittifaklar sayesinde birlik ve dayanışma güçlendi. Ayrıca, İslam kültürü Türk kültürüyle etkileşime girerek yeni bir sentez oluşturdu ve bu da sanat, eğitim ve diğer alanlarda gelişmelere neden oldu. Cevap Anahtarı: E) Tümü. Çözüm Açıklaması: Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sonuçları birçok alanda görülebilir. İslam'ın getirdiği siyasi, kültürel, dini ve ekonomik değişimler sonucunda, tüm bu alanlarda gelişmeler yaşandı. 27. İlk olarak hangi Türk devleti İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmiştir?

  A) Göktürkler    B) Uygurlar    C) Karahanlılar    D) Gazneliler    E) Selçuklular

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Karahanlılar.İslamiyet'in Türk devletleri arasında yayılması farklı dönemlerde gerçekleşmiştir. Ancak İslamiyet'in resmi olarak kabul edildiği ilk Türk devleti Karahanlılar'dır. Karahanlılar, Müslüman olmadan önce Maniheizm, Budizm ve Şamanizm gibi farklı dinleri benimsemişlerdi. İslamiyet, Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han döneminde (934-940) resmi din olarak kabul edilmiştir. 29. İslam medeniyetinde sanatın gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Müslümanların savaşçı ruhu
  B) Batı sanatının etkisi
  C) Arap toplumunun sanata verdiği önem
  D) İslam inancının etkisi
  E) Hiçbiri

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) İslam inancının etkisi. İslam medeniyetinde sanatın gelişmesinde, İslam inancının etkisi oldukça büyüktür. İslam dinindeki yasaklar ve belli bir sanat anlayışı, farklı bir sanat üslubu ve tarzının oluşmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra, İslam medeniyetindeki ilim ve bilimin gelişmesi de, sanatın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Sanat eserleri, İslam dininin ve kültürünün bir yansıması olarak önemli bir yere sahip olmuştur. 31. İslam medeniyetinde hangi bilim dalları gelişmiştir?

  A) Matematik, fizik ve kimya
  B) Tarih, edebiyat ve dilbilim
  C) Mühendislik, mimarlık ve şehir planlama
  D) Astronomi, tıp ve coğrafya
  E) Hiçbiri

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir yani İslam medeniyetinde astronomi, tıp ve coğrafya gibi bilim dalları gelişmiştir. İslam medeniyeti, bilimsel araştırmalar ve keşifler için önemli bir zemin oluşturmuş, bilim insanlarına ilham kaynağı olmuştur. Bu dönemde özellikle matematik, astronomi, tıp, kimya, felsefe gibi birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 33. İslam sanatında hat sanatı hangi amaçla kullanılmıştır?

  A) Süsleme
  B) Kitap yazma
  C) Ebru sanatında kullanılmıştır
  D) Heykel yapımında kullanılmıştır
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Süsleme"dir. İslam sanatında hat sanatı, yazıların güzelleştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Hattatlar, Kur'an, hadis, şiir ve diğer dini ve edebi metinleri el yazması olarak yazmak için kullanılmıştır. Bu sanat dalı, İslam kültüründe yazı ve kelamın önemli bir yeri olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. 35. Mısır’da kurulan Türk devletleri hangileridir? Bu devletlerin özellikleri nelerdir?

  A) Tolunoğulları, İhşidîler, Fatımîler
  B) Gazneliler, Büyük Selçuklu, Harzemşahlar
  C) İslam Devleti, Abbasiler, Emeviler
  D) Akkoyunlular, Karakoyunlular, Timur Devleti
  E) Selçuklu, Osmanlı, Selahaddin Eyyubi

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Mısır'da kurulan Türk devletleri Tolunoğulları, İhşidîler ve Fatımîlerdir. Tolunoğulları ve İhşidîler, Abbasi halifelerinin hizmetinde bulunan Türk kökenli askerler tarafından kurulmuşlardır. Fatımîler ise Şii İslam'ın etkisi altında bağımsız bir halifelik kurmuşlardır. 37. İslam sanatı hangi kültürlerden etkilendi?

  A) Sadece Arap kültüründen
  B) Sadece Pers kültüründen
  C) Sadece Türk kültüründen
  D) Birden fazla kültürden etkilendi
  E) Hiçbir kültürden etkilenmedi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Birden fazla kültürden etkilendi" dir. İslam sanatı, İslam'ın yayılmasıyla birlikte birçok kültürden etkilenmiştir. Bu kültürler arasında Pers, Türk, Hint, Mısır ve Bizans gibi medeniyetler yer almaktadır. İslam sanatında kullanılan motifler, dekorasyonlar ve yapısal özelliklerde bu kültürlerin etkisi görülebilir. 39. İslam medeniyetindeki ilim ve sanat hayatı neden gelişmişti?

  A) Yalnızca dine odaklanıldığı için
  B) Sadece Arapların çalışması sayesinde
  C) Zengin bir ticaret ağı sayesinde
  D) Sadece savaşlar sonucunda
  E) Hiçbir nedeni yoktu, rastlantısal gelişti

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Zengin bir ticaret ağı sayesinde. İslam medeniyetindeki ilim ve sanat hayatının gelişmesindeki en önemli faktörlerden biri zengin bir ticaret ağına sahip olmalarıdır. Bu ticaret ağı sayesinde Araplar, farklı kültürlerden insanlarla tanışarak, farklı bilgi ve tecrübeler edinmişlerdir. Ayrıca İslam'ın teşvik ettiği bilimsel düşünce ve araştırma da bu gelişmeye katkıda bulunmuştur. İslam medeniyeti, bu sayede astronomiden matematiğe, tıptan sanata kadar birçok alanda önemli başarılara imza atmıştır. 41. Mısır’da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

  A) Tolunoğulları Devleti    B) Memluk Sultanlığı       
  C) İhşid Devleti            D) Abbasi Devleti          
  E) Eyyubiler Devleti       

 42. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Tolunoğulları Devleti. Mısır'da ilk Türk devleti Tolunoğulları Devleti'dir. 9. yüzyılda kurulan devlet, Mısır'da Bağdat merkezli Abbasi halifeliğinin egemenliğinden bağımsızlığını ilan etmiştir. Devlet, önemli ticaret yollarını kontrol etmesi nedeniyle ekonomik açıdan da güçlü bir konumda bulunuyordu. 43. Tolunoğulları Devleti’nin kurucusu kimdir?

  A) Tolunoğlu Abbas       B) Tolunoğlu Ahmed      
  C) Tolunoğlu Harun       D) Tolunoğlu Ebu Said   
  E) Tolunoğlu Müslim     

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Tolunoğlu Ahmed" dir. Tolunoğulları Devleti, Mısır ve Suriye'de 868-905 yılları arasında hüküm sürmüş bir Türk-İslam devletidir. Devletin kurucusu Tolunoğlu Ahmed, Abbasi Halifesi Memun'un görevlendirdiği bir Türk generaliydi ve Mısır valisi olarak atandı. Tolunoğulları Devleti'nin kuruluşu, İslam dünyasında siyasi ve askeri bir güç oluşturmasına ve bölgede kültürel ve ekonomik gelişmelerin yaşanmasına yol açtı. BYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) Detayları

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca Lise 9.Sınıf Tarih dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Tarihi olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olma.

Tarihte Orta Asya'da ortaya çıkan Müslüman Türk devletlerinin isimlerini ve ortaya çıkış nedenlerini bilmek.

Tarihte kullanılan farklı yönetim biçimlerini tanımlayabilme ve anlayabilme.

Büyük Selçuklu Devleti'nin sosyal yapısı hakkında temel bir bilgiye sahip olmalarını ve devlet yönetiminde memurların önemini anlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Tarih dersleri kapsamında, Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim yapısını ve kurumlarını anlamak.

Tarihsel olayları, devletleri ve bu devletlerin kuruluşunu anlamak.

Türklerin İslamiyet'i benimsemesinden sonra geliştirdikleri sanat ve kültürün özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Tarih bilgisini hatırlama ve dönemlere ilişkin zaman çizelgesi oluşturma becerisini ölçmektedir.

İlk Müslüman Türk Devletleri döneminde İslam'ın yayılmasında ticaret ve ekonomik etkileşim gibi faktörlerin etkisi vardır.

Türk İslam kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Türk-İslam kültürünün Anadolu'ya yayılması ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.

Tarihsel olayların sonuçlarını anlama ve değerlendirme.

Tarihte Türk devletlerinin İslam'ı kabulü ve İslamiyet'in Türk kültürüne etkisi hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam medeniyetindeki sanatın gelişmesi ile ilgili faktörleri anlayabilme.

İslam medeniyetinde gelişen bilim dallarını ve bu dönemin bilimsel yeniliklerini tanımlayabilme.

"İslam sanatındaki hat sanatının kullanım amacını anlamak" olarak ifade edilebilir.

Orta Doğu tarihindeki Türk devletlerinin kuruluşları ve özellikleri hakkındaki bilgisini ölçmektedir.

İslam sanatının çok kültürlü yapısını ve diğer medeniyetlerin İslam sanatı üzerindeki etkisini anlamaları amaçlanmaktadır.

İslam medeniyetinin ilim ve sanat hayatındaki gelişmesindeki faktörleri anlayabilme.

Tarihte Türk devletleri ve kültürünün çeşitli yerlerde yayılma sürecini öğrenmek.

Tarihi olayları ve Türk-İslam devletlerini bilme ve anlama becerisi ile ilgilidir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 54 kere doğru, 85 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem Yazılı(TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.