Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Maddenin hâl değişimlerinin canlılar için önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Maddenin hâl değişimleri, canlıların aşırı sıcaklık koşullarına uyum sağlamalarını ve hayatta kalmalarını sağlar. Örneğin, suyun donması, balıkların ve suda yaşayan diğer canlıların sert kış koşullarında yaşamlarını sürdürmelerine olanak tanır. Açıklama:

  Suyun donarak yüzeyde yalıtım tabakası oluşturması, su altı canlılarını soğuktan korur. 3. LPG'nin özellikleri ve kullanım alanlarını belirtiniz.


 4. Cevap: LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), basınç altında sıvılaştırılmış propan ve bütan karışımıdır. Yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir ve araç yakıtı, ısıtma ve pişirme gibi alanlarda kullanılır. Açıklama:

  LPG düşük karbon sayılı bir yakıttır ve diğer yakıtlara göre daha az sera gazı salınımı sağlar. 5. Suyun buharlaşmasını etkileyen faktörleri açıklayınız.


 6. Cevap: * Sıvının cinsi * Yüzey alanı * Sıcaklık * Nem * Rüzgâr Açıklama:

  Bu faktörler, suyun buharlaşma hızını ve dolayısıyla buharlaşma miktarını etkiler. 7. Kaynama noktası ve dış basınç arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 8. Cevap: Dış basınç azaldığında kaynama noktası düşer. Dış basınç arttığında kaynama noktası artar. Açıklama:

  Suyun kaynama noktası, suyun buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklıktır. 9. Maddenin dört halinden biri olan plazma nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Maddenin dört halinden biri olan plazma nedir? Açıklayınız.nin dört halinden biri olan plazma nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Maddenin dört halinden biri olan plazma nedir? Açıklayınız. Cevap: Plazma, Maddenin katı, sıvı, gaz hali dışında bulunan 4. halidir. Maddenin gaz halindeki atomlarına enerji verilerek iyonlaşma ile oluşur. Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşit olması sebebiyle elektriksel olarak nötr bir haldir.dört halinden biri olan plazma nedir? Açıklayınız. Cevap: Plazma, Maddenin katı, sıvı, gaz hali dışında bulunan 4. halidir. Maddenin gaz halindeki atomlarına enerji verilerek iyonlaşma ile oluşur. Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşit olması sebebiyle elektriksel olarak nötr bir haldir. 11. Plazmanın oluşumu nasıl gerçekleşir?


 12. Cevap: Plazmanın oluşumu nasıl gerçekleşir?anın oluşumu nasıl gerçekleşir? Açıklama:

  Plazmanın oluşumu nasıl gerçekleşir? Cevap: Plazmanın oluşması için Maddenin gaz halindeki atomlarına enerji verilmesi gerekir. Böylece elektronlar çekirdekten ayrılır ve iyonlaşma gerçekleşerek plazma oluşur. oluşumu nasıl gerçekleşir? Cevap: Plazmanın oluşması için Maddenin gaz halindeki atomlarına enerji verilmesi gerekir. Böylece elektronlar çekirdekten ayrılır ve iyonlaşma gerçekleşerek plazma oluşur. 13. Aşağıdaki maddelerin iyonik bağ içerip içermediğini belirtiniz:


 14. Cevap: * Sodyum klorür: İyonik bağ içerir * Karbondioksit: İyonik bağ içermez * Amonyak: İyonik bağ içermez Açıklama:

  Sodyum klorür, bir metal (sodyum) ve bir ametal (klor) arasında oluşan bir iyonik bileşiktir. Karbondioksit ve amonyak ise kovalent bağlı bileşiklerdir. 15. Kovalent bağ çeşitlerini yazınız ve her birini kısaca açıklayınız.


 16. Cevap: * Apolar kovalent bağ: Aynı ametal atomları arasındaki elektron çiftlerinin eşit olarak paylaşılması. * Polar kovalent bağ: Farklı ametal atomları arasındaki elektron çiftlerinin eşit olmayan paylaşılması. Açıklama:

  Apolar kovalent bağda, elektron yük yoğunluğu dengeli dağılırken, polar kovalent bağda elektron yük yoğunluğu bir atomda daha fazla yoğunlaşır. 17. Periyodik sistemin 6A grubunda bulunan elementlerin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktası üzerinde hidrojen bağının etkisini açıklayınız.


 18. Cevap: Hidrojen bağının varlığı, moleküller arası çekim kuvvetlerini arttırarak kaynama noktasını yükseltir. Bu nedenle, aynı gruba ait hidrojenli bileşikler arasında hidrojen bağı bulunan H2O'nun kaynama noktası, hidrojen bağı bulunmayan H2S'den daha yüksektir. Açıklama:

  Hidrojen bağı, su molekülleri arasında güçlü bir çekim kuvveti oluşturur ve bu kuvvet kaynama noktasını arttırmak için gereken enerjiyi arttırır. 19. Kimyasal ve fiziksel değişim arasındaki üç temel farkı belirtiniz.


 20. Cevap: * Kimyasal değişimde madde farklı maddelere ayrışır veya oluşur, fiziksel değişimde madde kimliğini korur. * Kimyasal değişimde madde yapısal olarak değişir, fiziksel değişimde yapısal değişiklik olmaz. * Kimyasal değişim genellikle enerji açığa çıkması veya emilmesiyle gerçekleşir, fiziksel değişimde genellikle enerji açığa çıkması veya emilmesi olmaz. Açıklama:

  Kimyasal değişimler yeni maddelerin oluşmasıyla sonuçlanırken, fiziksel değişimler madde kimliğini korur. Kimyasal değişimler genellikle enerji değişimini içerirken, fiziksel değişimler genellikle enerji değişimini içermez. 21. Izoton atomların özelliklerini açıklayın.


 22. Cevap: Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı atomlardır. Kimyasal özellikleri farklı, fiziksel özellikleri aynıdır. Açıklama:

  İzotonlar farklı atomlardır, ancak nötron sayılarının aynı olması nedeniyle kimyasal özellikleri benzerdir. 23. Atom numarası ve kütle numarası arasındaki ilişkiyi açıklayın.


 24. Cevap: Atom numarası proton sayısına, kütle numarası ise proton ve nötron sayılarının toplamına eşittir. Açıklama:

  Atom numarası çekirdek yükünü, kütle numarası ise atomun kütlesini belirler. 25. İyonlaşma enerjisi nedir, açıklayınız.


 26. Cevap: Gaz hâlindeki nötr bir atomdan elektron kopararak pozitif yüklü iyon oluşturmak için verilmesi gereken enerjidir. Açıklama:

  İyonlaşma enerjisi endotermik bir olaydır, yani enerji alınır. 27. Periyodik sistemde iyonlaşma enerjisinin değişim eğilimini açıklayınız.


 28. Cevap: * Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi azalır. * Aynı periyotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi genellikle artar. Açıklama:

  * İyonlaşma enerjisi, atomun çekirdeğinin değerlik elektronları başına düşen çekim kuvvetine bağlıdır. * Gruptaki atom numaraları arttıkça çekirdekten değerlik elektronlarına uzaklık artar, bu da iyonlaşma enerjisini düşürür. * Periyotta atom numaraları arttıkça çekirdek yükü artar, bu da iyonlaşma enerjisini artırır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom yarıçapı artar mı?
  2. (.....) Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı artar mı?
  3. (.....) İyonlaşma enerjisi, atomun elektron sayısı kadar bulunur mu?
  4. (.....) İyonlaşma enerjileri arasında İ.E1 < İ.E2 < İ.E3 < ... < İ.En ilişkisi var mıdır?
  5. (.....) Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi artar mı?
  6. (.....) Aynı periyotta soldan sağa doğru iyonlaşma enerjisi azalır mı?
  7. (.....) İyonlaşma enerjisi değerlik elektron sayısı hakkında bilgi verir mi?
  8. (.....) Periyodik cetvelde aynı periyotta iyonlaşma enerjisi düzenli bir şekilde artar mı?
  9. (.....) 3A-2A ve 6A-5A gruplarında iyonlaşma enerjisi sıralamasında sapmalar var mıdır?
  10. (.....) İyonlaşma enerjisi endotermik bir olay mıdır?

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı arttığı için atom yarıçapı da artar. 2. Aynı periyotta katman sayısı sabit kaldığı için atom yarıçapı genellikle soldan sağa doğru azalır. 3. Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. 4. Bir atomun elektronları sırayla koparıldıkça, kalan elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için iyonlaşma enerjileri de artar. 5. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı arttığı için iyonlaşma enerjisi azalır. 6. Aynı periyotta soldan sağa doğru çekirdek yükü arttığı için iyonlaşma enerjisi genellikle artar. 7. Bir atomun iyonlaşma enerjisi, değerlik elektronlarının koparılma kolaylığı hakkında bilgi verir. 8. Periyodik cetvelde aynı periyotta iyonlaşma enerjisi, değeri artan düzenli bir sırayla değil, periyodik olarak değişir. 9. Periyodik cetvelde aynı periyotta 3A-2A ve 6A-5A gruplarında, bir alt katmana geçildiği için iyonlaşma enerjisinde ani artışlar gözlenir. 10. İyonlaşma enerjisi, bir atomun elektron kaybetmesi için gerekli enerji olduğundan endotermik bir olaydır. 31. Aşağıda verilen özellikleri madde gruplarına göre eşleştirin.

  a. Sağlam yapılıdır.
  b. Elektriği iletir.
  c. Atom yarıçapları küçüktür.
  d. Ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluşturur.
  e. Erime noktaları yüksektir.
  f. Katı hâllerinde kırılgandırlar.
  g. Elektron alarak negatif iyon hâline geçerler.
  h. İyonlaşma enerjileri yüksektir.
  ı. Kendi aralarında metalik bağlı bileşikler oluşturmazlar.
  i. Isıyı iyi iletirler.
  Madde Grupları:
  1. Metaller
  2. Ametaller
  3. Yarı Metaller
  4. Soy Gazlar

 32. Cevap: 1. (a, e, f, h) 2. (b, c, d, g, ı) 3. (i, j) 4. (Yok) Açıklama:

  Metallerin özellikleri (a, e, f, h) iken ametal- lerin özellikleri (b, c, d, g, ı)'dır. Yarı metaller hem metal hem de ametal özelliklerine sahipken soy gazlar periyodik sistemin en sağında bulunur ve herhangi bir madde grubuna ait değildir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
  1. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
  2. Güçlü Etkileşimler
  3. Kimyasal Türler
  4. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
  5. Zayıf Etkileşimler

Ayrıca Lise 9.sınıflar kimya dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazrılanmıştır

Maddenin hâl değişimlerinin canlıların çevrelerine uyum sağlamalarındaki önemini anlar.

LPG'nin özelliklerini ve endüstriyel kullanımlarını öğrenir.

Maddenin hâl değişimlerini ve faktörlerini anlama.

Maddenin hâl değişimlerini ve kaynama olayını anlama.

Plazma hali tanımı ve özellikleri hakkında bilgi edinmek.

Plazma oluşum mekanizmasını anlamak.

İyonik bileşikleri tanımlayabilir ve farklı türdeki kimyasal bağları ayırt edebilir.

* Apolar ve polar kovalent bağlar arasındaki farkı anlar. * Kovalent bağın türlerine örnekler verebilir.

Zayıf etkileşimlerin ve özellikle hidrojen bağının kaynama noktası üzerindeki etkisini anlama.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki temel farkları ayırt etme.

Öğrenciler izoton atomların özelliklerini anlayabilir ve örneklerini verebilir.

Öğrenciler atom numarası ve kütle numarası arasındaki ilişkiyi kavrayabilir.

İyonlaşma enerjisinin tanımını ve doğasını anlayabilmek.

Periyodik sistemde iyonlaşma enerjisinin değişim eğilimini anlayabilmek.

* Atom yarıçapı ve iyonlaşma enerjisinin periyodik eğilimlerini anlama * Elementlerin değerlik elektron sayısını ve grup numarasını iyonlaşma enerjilerinden belirleme * Endotermik ve ekzotermik olayların tanımını kavrama * Periyodik sistemin özelliklere dair tahminler yapmak için kullanımı

Periyodik sistemdeki element gruplarının özelliklerini ayırt edebilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.