Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. XVIII. yüzyılda Osmanlı madenciliğinin gerilemesinin başlıca nedeni hangisidir?

  A) Avrupa teknolojisindeki ilerlemelere ayak uydurulamaması
  B) Maden yataklarının tükenmesi
  C) İşçi eksikliği
  D) Madencilerin grev yapması
  E) Askerî harcamaların artması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, Osmanlı madenciliği XVIII. yüzyılda Batı teknolojisinin gerisinde kalmış ve bu gerileme madenciliğin gelişmesini engellemiştir. 3. 1734 yılında Osmanlı Devleti'nde ilk kez kurulan yeni askerî eğitim sınıfı hangisidir?

  A) Hendesehane         B) Mekteb-i Harbiye   
  C) Humbaracı Ocağı     D) Darülfünun         
  E) Mekteb-i Tıbbiye                          

 4. Cevap: C Açıklama:

  1734'te Topçu Ocağı'ndan ayrılarak kurulan Humbaracı Ocağı, Avrupa usulünde yeni bir askerî eğitim sınıfı oluşturmuştur. 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da açılan ilk yüksekokuldur?

  A) Mühendishane-i Bahri Hümayun
  B) Mekteb-i Hukuk-ı Şahane
  C) Darülfünun
  D) Mekteb-i Sanayi
  E) Eczacı Mektebi

 6. Cevap: C Açıklama:

  Darülfünun, 13 Ocak 1863 tarihinde kurulan ve Osmanlı'daki ilk yüksekokuldur. 7. XVIII. yüzyılda Osmanlı'ya modern bilimsel bilgi ve yöntemleri getiren uzmanlar hangi ülkeden gelmiştir?

  A) İngiltere    B) Fransa    C) Hollanda    D) İspanya    E) İtalya    

 8. Cevap: B Açıklama:

  XVIII. yüzyılda, özellikle istihkâmcılık ve gemi yapımı alanlarında uzmanlar Fransa'dan Osmanlı'ya getirilmiştir. 9. Aşağıdakilerden hangisi Kırımlı Aziz Bey'in eserlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Kimya-yı Tıbbi
  B) Usûl-i Cebir
  C) Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye
  D) Zeyl-i Usul-i Cebir
  E) Tıbbiyelerde eğitim dilinin Türkçe olması

 10. Cevap: D Açıklama:

  Zeyl-i Usul-i Cebir, Vidinli Tevfik Paşa'nın eseridir, Kırımlı Aziz Bey'in değildir. 11. XV. yüzyılda Osmanlı Devleti hangi bilim dalında nitelikli atılımlar yapmıştır?

  A) Astronomi    B) Felsefe    C) Edebiyat    D) Sanat    E) Tarih    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde astronomi, matematik gibi aklî bilimlerde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 13. Ali Kuşçu'nun matematik ekolüne göre, sayılar aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Sadece nicelik ifade eden birimler
  B) Hem nicelik hem de kavramsal anlamlar taşıyan ifadeler
  C) Evrensel bir dilin sembolleri
  D) Matematiksel sürekliliği gösteren araçlar
  E) Var olan nesnelerin sayısal karşılıkları

 14. Cevap: A Açıklama:

  Ali Kuşçu'nun ekolüne göre sayılar sadece nicelik ifade eden birimlerdir ve başka anlamlar yüklenmemelidir. 15. Semerkant Gözlemevi'nde yer alan, 40,4 m yarıçapında meridyen yayına ne ad verilir?

  A) Rub-ı Daire       B) Sudüs-i Fahrî    
  C) Tahtalı Kadran    D) Kirişli Araç     
  E) Halkalı Küre                          

 16. Cevap: B Açıklama:

  Sudüs-i Fahrî, Semerkant Gözlemevi'ndeki büyük boyutlu meridyen yayının adıdır. 17. Uluğ Bey'in yazdığı astronomi eseri hangisidir?

  A) Mecma'u'l-Tekmil         B) Zîc-i Uluğ Bey          
  C) Er-Risalet-i fethiyye    D) Şerhu Usturlab          
  E) Risaletü'l-Hey'e                                    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Zîc-i Uluğ Bey, Uluğ Bey'in astronomik gözlemlerini ve hesaplamalarını içeren önemli bir eserdir. 19. Müslüman denizciler tarafından geliştirilen ve Avrupa'ya aktarılan önemli bir astronomi aleti hangisidir?

  A) Kadran    B) Usturlap    C) Gnomon    D) Ekliptik    E) Sundial    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Usturlap, Güneş'in ya da bir yıldızın yükseklik açılarının ölçülmesinde ve enlemlerin belirlenmesinde kullanılan bir araçtır. 21. İslam dünyasında "rubu tahtası" olarak bilinen ve açısal yükseklik ölçümünde kullanılan alet hangisidir?

  A) Yakup sopası        B) Quadrant           
  C) Armillary Sphere    D) Diptych            
  E) Ptolemaic sphere                          

 22. Cevap: B Açıklama:

  Rubu tahtası veya quadrant, yıldızların ufka göre bulundukları açıyı ölçmeye yarayan bir araçtır. 23. Merâga Rasathanesi'nin Batı dışındaki hangi gözlemevlerine örnek olduğu bilinmektedir?

  A) Kahire ve Bağdat         B) Semerkant ve İstanbul   
  C) Cordoba ve Gürgan        D) Granada ve Sevilla      
  E) Toledo ve Bologna                                   

 24. Cevap: B Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'nin gözlem aletleri ve çalışmaları, Pekin, Semerkant ve İstanbul'daki gözlemevlere örnek olmuştur. 25. Meraga Rasathanesi'nde bulunan ve "Mükemmel Alet" olarak adlandırılan alet hangisidir?

  A) Hareketli Nişangahlı Alet
  B) Çift Quadranlı Alet
  C) Çift Bacaklı Alet
  D) Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti
  E) Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti

 26. Cevap: A Açıklama:

  "Mükemmel Alet" olarak da bilinen "Hareketli Nişangahlı Alet", gök cisimlerinin konumlarını yüksek hassasiyetle saptamak için kullanılan bir astrolab türüdür. 27. Abbasi Dönemi'nde kurulan ilk modern anlamdaki hastanenin yanında hangi kurum yer almaktaydı?

  A) Kütüphane    B) Camii    C) Saray    D) Medrese    E) Pazar    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan modern anlamdaki ilk hastanenin yanında büyük bir kütüphane de yer almaktaydı. 29. El-Cezerî'nin mühendislik ve teknoloji ile ilgili görüşlerine göre doğru olan hangisidir?

  A) Teorik bilgi pratikten daha önemlidir.
  B) Önceki bilim insanlarının çalışmalarına güvenmek yeterlidir.
  C) Uygulamaya geçmemiş bilgi doğru ile yanlış arasında bir yerdedir.
  D) Teknoloji yalnızca eğlence amaçlı olmalıdır.
  E) Deney ve gözlem bilimsel çalışmada göz ardı edilebilir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  El-Cezerî, teorik bilgi ve yöntemlerin pratiğe dönüştürülerek test edilmesi gerektiğine inanıyordu. 31. İbn Rüşd'ün felsefi düşüncesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Aristo'nun görüşlerini sorgularken aklın üstünlüğünü savundu.
  B) Felsefe ile dini uzlaştırmaya çalıştı.
  C) Kelamcıların düşüncelerini destekledi.
  D) Gazzali'yi eleştirdi çünkü felsefeyi reddediyordu.
  E) İslam bilginlerinin Yunan felsefesine karşı çıkmaları gerektiğine inanıyordu.

 32. Cevap: B Açıklama:

  İbn Rüşd, akıl ve vahyin uyumlu olduğuna inanıyordu ve felsefe ile dini uzlaştırmaya çalıştı. 33. İslam bilim insanlarından hangisi astronomi alanında yaptığı katkılarla tanınır?

  A) Câbir b. Eflah    B) İbn Tufeyl       
  C) İbn Sina          D) El-Kindî         
  E) Er-Razi                               

 34. Cevap: A Açıklama:

  Câbir b. Eflah, halkalı bir astronomi aleti icat etmesi ve Batlamyus'un eserlerini eleştirmesiyle ünlü bir astronomdu. 35. Endülüs'te hangi Müslüman âlimin felsefesi XIII. yüzyılda Avrupa üniversitelerinde okutulmaya başlanmıştır?

  A) İbn Sînâ    B) İdrîsî    C) İbn Rüşd    D) Zahravî    E) Battânî    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, İbn Rüşd'ün felsefesinin XIII. yüzyılda Avrupa üniversitelerinde okutulmaya başlandığı açıkça belirtilmektedir. 37. İdrîsî'nin dünya haritasını oluştururken faydalandığı önceki dönem haritası hangisidir?

  A) Halife Me'mun Dönemi Dünya Haritası
  B) Ptolemy Dünya Haritası
  C) Eratosthenes Dünya Haritası
  D) Страбон Dünya Haritası
  E) Claudius Ptolemaeus Dünya Haritası

 38. Cevap: A Açıklama:

  Metin, İdrîsî'nin Halife Me'mun Dönemi'nde hazırlanan dünya haritasından faydalandığını belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 9.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı tarihinde bilim ve teknolojinin etkisini anlar.

Osmanlı'da askerî eğitim alanındaki yenilikleri bilmek.

Osmanlı'da yükseköğretim kurumlarının gelişimini bilmek.

Osmanlı'nın bilimsel gelişime verdiği önemi ve bu amaçla alınan tedbirleri değerlendirme

Osmanlı bilginlerinin eserlerini ve bilim alanındaki katkılarını değerlendirme

İslam bilim ve kültürünün gelişim sürecini inceler.

XV. yüzyıl Osmanlı matematikçisi Ali Kuşçu'nun matematik ekolünü anlamak.

Astronomik ölçüm araçlarını tanımlama

İslam astronomlarının eserlerini tanıma

Müslümanların astronomi ve denizcilik alanındaki katkılarını açıklar.

Müslümanların astronomik aletler alanındaki çalışmalarını açıklar.

İslam astronomisinin Doğu ve Batı üzerindeki etkisini tartışmak

Öğrenciler, Meraga Rasathanesi'nde bulunan aletlerin özelliklerini ve kullanımlarını kavrar.

İslam dünyasında 10. yüzyılın sonundaki tıp eğitimi yöntemlerini anlama.

İslam dünyasında 13. yüzyıl mühendislik çalışmalarının önemini değerlendirme.

İbn Rüşd'ün felsefi düşüncesinin temel ilkelerini anlamak

İslam bilim insanlarının astronomi alanındaki başarılarını değerlendirmek

Endülüs'teki önemli bilim insanlarının felsefi düşüncelerini kavramak.

İslam bilim tarihinin seyrini kavrama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri