Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Gazneli Mahmut'un İslamiyet'in yayılmasına yaptığı katkıları nelerdir?


 2. Cevap: Gazneli Mahmut, Hindistan üzerine yaptığı 17 seferle İslamiyet'in bölgede yayılmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Gazneliler, Hindistan'daki Müslüman devletlerin en güçlülerinden biriydi. 3. Anadolu'da gerçekleştirilen önemli olay açıklayınız.


 4. Cevap: Selçuklular, Pasinler Savaşı ve Anadolu'nun fethi için yapılan seferler gibi önemli olaylar gerçekleştirmiştir. Açıklama:

  Pasinler Savaşı, Selçukluların Bizans karşısında kazandığı ilk büyük zaferdi ve Anadolu'nun fethinin yolunu açtı. Anadolu'nun fethi için yapılan seferler ise Sultan Tuğrul Bey döneminde başladı ve Alp Arslan döneminde tamamlandı. 5. Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet işlerinden sorumlu mahkemeye ne ad verilirdi?


 6. Cevap: Divan-ı Mezalim Açıklama:

  Divan-ı Mezalim, siyasi suçların hükme bağlandığı, sultanın başkanlığındaki mahkemeydi. 7. Büyük Selçuklu Devleti'nde kurulan medreselerin amacını açıklayınız.


 8. Cevap: Yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele etmek ve Sünni düşünceyi yaymak. Açıklama:

  Nizamiye Medreseleri, Sünni düşünceyi yaymak ve Bâtıniler gibi yıkıcı gruplara karşı mücadele etmek için kurulmuştur. 9. Hz. Muhammed'in Veda Hutbesi'nin insan hakları açısından önemini açıklayınız.


 10. Cevap: Veda Hutbesi, insan haklarının önemini vurgular. Cinsiyet, ırk veya sosyal statüye bakılmaksızın tüm insanlara saygı ve adalet çağrısı yapar. Ayrıca kanun devleti, mülkiyet hakkı ve düşünce özgürlüğünün önemini vurgular. Açıklama:

  Veda Hutbesi, eşitlik, adalet ve insan onurunun önemini vurgulayan temel bir insan hakları belgesidir. 11. Dört Halife Dönemi'nde yapılan fetihlerin amaçlarını ve yöntemlerini açıklayınız.


 12. Cevap: Dört Halife Dönemi fetihlerinin amaçları şunlardı: * İslam Devleti'ni genişletmek * İslam'ın yayılışını kolaylaştırmak * Müslüman toplum için tehditleri ortadan kaldırmak Yöntemleri ise şunlardı: * Savaş * Barışçıl anlaşmalar Açıklama:

  Fetihler, İslam toplumunun siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminde önemli bir rol oynadı. 13. Abbasi Devleti'nde Türklerin hangi alanlarda güç kazandıklarını açıklayınız.


 14. Cevap: Türkler, Abbasi Devleti'nde ordu, siyasi ve idari sahalarda güç kazandılar. Halifelerin muhafız birliklerinde görev aldılar, idari kadrolarda söz sahibi oldular ve hatta halifelerin belirlenmesinde rol oynadılar. Açıklama:

  Türkler, askeri yetenekleri ve siyasi tecrübeleri ile Abbasi Devleti'nde önemli bir konuma geldiler. 15. Bağdat'ın Orta Çağ'da Doğu'nun en önemli ekonomik merkezi olmasının nedenlerini yazınız.


 16. Cevap: Bağdat'ın önemli bir ekonomik merkez olmasının nedenleri: - Coğrafi konumu: Bağdat, Dicle ve Fırat nehirlerinin birleştiği stratejik bir konumdaydı. - Ticari yolların kesişme noktası: Bağdat, Doğu ve Batı arasındaki ticaret yollarının kesişme noktasında bulunuyordu. - Tarım arazileri: Şehir, verimli Mezopotamya arazileriyle çevriliydi ve çok sayıda ürün yetiştiriliyordu. Açıklama:

  Bağdat'ın konumu ve kaynakları, onu ticaret, tarım ve üretim için önemli bir merkez haline getirdi. 17. İslam âlimleri hangi alanlarda çok yönlü araştırmalar yapmışlardır?


 18. Cevap: Matematik, fizik, astronomi, kimya, biyoloji, tıp ve felsefe. Açıklama:

  İslam âlimleri, Eski Yunan ve Hintli düşünürlerin eserlerini incelemiş ve bilimde farklı yaklaşım ve metotlar geliştirmişlerdir. 19. İbn Sina'nın üç önemli eserini belirtin.


 20. Cevap: 1. El-Kanun fi't-Tıb (Tıbbın Kanunları) 2. Kitâbü'l-Şi'fâ (Şifa Kitabı) 3. Risâle fi'l-'Aşk (Aşk Risalesi) Açıklama:

  İbn Sina'nın eserleri, tıp, felsefe ve aşk gibi çeşitli alanlarda önemli katkılar içerir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. ( ) İbn Sina, "el-Kanûn fî't–Tıbb" adlı eserinde idrar incelemesiyle şeker hastalığını teşhis etmiştir.
  2. ( ) Gazali, Nizamiye Medresesinde baş müderrislik yapmıştır.
  3. ( ) İbn Rüşd, "Latin İbn Rüşdçülük" adlı felsefe ekolünün kurucusudur.
  4. ( ) İslam sanatı, estetik ile eş değer kullanılmıştır.
  5. ( ) İslam sanatının temel niteliklerinden biri özgün üslubudur.
  6. ( ) İslam medeniyeti, bilimin yanı sıra sanat alanında da önemli çalışmalar yapmıştır.
  7. ( ) İbn Sina, ruh ve beden olmak üzere iki cevher olduğuna inanıyordu.
  8. ( ) Gazali, körü körüne kabul edilen mezhepçiliğe karşıydı.
  9. ( ) İbn Rüşd, güneş lekelerini gözlemleyen ilk bilgindir.
  10. ( ) İslam sanatı, resimleme ve süslemede diğer kültürlerde rastlanmayan bir anlayışa sahiptir.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Ani Kalesi
  2. Selçuklu Sultanı
  3. Malazgirt Savaşı'nın tarihi
  4. Sultan Alp Arslan'ın ölüm nedeni
  5. Sultan Melikşah Dönemi'nde fethedilen devletler
  6. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış nedeni
  7. Sultan Sencer'in yenildiği savaş
  8. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun son hükümdarı
  9. Haçlı Seferlerinin başlangıç nedeni
  10. Bâtınî faaliyetlerin merkezi
  Önermeler:
  a. Sultan Sencer
  b. Sultan Melikşah
  c. Barzam Kalesi
  d. Katvan Savaşı
  e. Kudüs
  f. Türkleri Anadolu'dan atmak
  g. Alamut Kalesi
  h. 26 Ağustos 1071
  i. İç taht kavgaları
  j. Yusuf el-Harezmî

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. h 4. c 5. e 6. i 7. d 8. a 9. f 10. g Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Türklerin İslam medeniyetine yaptıkları katkıyı kavramak Tuğrul Bey Dönemi'nde Selçuklular tarafından

Selçukluların Anadolu'daki fetih hareketlerinin önemini anlamak.

Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet teşkilatını anlamak.

Büyük Selçuklu Devleti'nin eğitim politikaları ve medreselerin rolünü anlama.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in insan haklarına ilişkin öğretilerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Dört Halife Dönemi'nde yapılan fetihlerin nedenlerini ve etkilerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Abbasi Devleti'nde Türklerin siyasi ve askeri etkisini anlayabilecekler.

Öğrenciler, Orta Çağ'da Bağdat'ın ekonomik önemini kavrayabilecekler.

Öğrenciler, İslam âlimlerinin bilim alanlarındaki kapsamlı çalışmalarını kavrarlar.

Öğrenciler, İbn Sina'nın eserlerinin kapsamı ve önemliliğini anlarlar. İslam medeniyetinde sanatın temel niteliklerini açıklayınız.

* İbn Sina'nın tıp alanındaki katkılarını öğrenmek. * Gazali'nin ilmî ve felsefi görüşlerini anlamak. * İbn Rüşd'ün Batı felsefesine etkisini kavramak. * İslam sanatının temel niteliklerini öğrenmek. * İslam medeniyetinin sanat alanındaki önemini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.