Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devletinde düğünlerde oynanan yaya yarışlarının özelliği nedir?

  A) Kısa mesafeli ve eğlence amaçlıdırlar
  B) Yarışmacılar at üzerinde koşarlar
  C) Yarışmacılar uzun bir mesafeyi koşarlar
  D) Yarışın sonunda her katılımcı ödül alır
  E) Yarışmalar resmi törenlerde yapılır

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, düğünlerdeki yaya yarışlarının maratona benzediği ve yarışmacıların uzun bir mesafeyi koştukları belirtilmektedir. 3. Osmanlı Sultanı Timurtaş Ovası'ndaki yarışları hangi amaçla seyretmiştir?

  A) Sporcuların hünerlerini görmek
  B) Askerlerinin savaş yeteneklerini değerlendirmek
  C) Halkın eğlenmesini sağlamak
  D) Yeni spor dalları keşfetmek
  E) Yarışmalara ödüller dağıtmak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Timurtaş Ovası'ndaki yarışları seyretmek için 20.000 kişinin toplandığı ve padişahın yarıştan hoşlandığı belirtilmektedir. 5. Osmanlı Devleti'nde spor faaliyetleri genellikle hangi amaçla gerçekleştiriliyordu?

  A) Eğlence ve boş zaman değerlendirme
  B) Savaş hazırlığı
  C) Dini ibadet
  D) Ekonomik kazanç
  E) Sanatsal ifade

 6. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı yöneticileri, sporu savaş öncesi eğitim olarak görüyordu. 7. Osmanlı şehzadeleri hangi spor dallarıyla uğraşıyordu?

  A) Yalnızca ok atma              B) Güreş, ok atma ve cirit      
  C) Yalnızca güreş                D) Ok atma, yüzme ve bisiklet   
  E) Atletizm ve cimnastik                                         

 8. Cevap: B Açıklama:

  Şehzadeler, ata binme, gürz kaldırma ve avcılık gibi sporlarla da ilgileniyorlardı. 9. Osmanlı Devleti'nde spor faaliyetlerinin son dönemlerde kazanması gereken önemin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uluslararası alanda başarı kazanma arzusu
  B) Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleme ihtiyacı
  C) Turizm sektörünün gelişmesi
  D) Sanayi devriminin getirdiği hareketsiz yaşam tarzı
  E) Batı ülkelerinin spor alanındaki baskısı

 10. Cevap: B Açıklama:

  Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı gençliğinin spor ve askerî eğitim yoluyla güçlendirilmesi gerekliliğini ortaya koydu. 11. XIX. yüzyılda resim sanatının önemli temsilcisi Şeker Ahmet Paşa'nın hangi türde eserler verdiği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğayı gözlemleyen resimler
  B) Tarihi olayları konu alan tablolar
  C) Portre ve manzara resimleri
  D) Doğulu insan figürlerini işleyen resimler
  E) Modern sanat eserleri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Şeker Ahmet Paşa'nın doğayı gözlemleyerek resimler yaptığı belirtilmektedir. 13. İbrahim Çallı'nın eserleri arasında "Mor Salkımlar" hangi türde bir resimdir?

  A) Portre    B) Manzara    C) Tarihi olay    D) Tezhip    E) Halı    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, İbrahim Çallı'nın "Mor Salkımlar" adlı eserinin bir manzara resmi olduğu belirtilmektedir. 15. Nakkaşlık ve tezhip gibi geleneksel sanatlar XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hangi sanat dalıyla birlikte önem kazanmıştır?

  A) Resim    B) Tiyatro    C) Edebiyat    D) Müzik    E) Heykel    

 16. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde resim sanatının önem kazandığı ve bu dönemde nakkaşlık ve tezhip gibi geleneksel sanatların da bir canlanma yaşadığı vurgulanmaktadır. 17. Batılılar, Osmanlı kültüründen en çok hangi sanat dalında etkilenmiştir?

  A) Dokuma    B) Mimarlık    C) Seramik    D) Müzik    E) Edebiyat    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Batılılar, özellikle İznik seramiklerini örnek alarak majolika çinileri üretmişlerdir. 19. XVIII. yüzyılda Türk mimarisine hakim olan üslup hangisidir?

  A) Barok    B) Gotik    C) Rokoko    D) Ampir    E) Neo-klasik    

 20. Cevap: A Açıklama:

  XVIII. yüzyılda Osmanlı mimarisinde, aşırı süslemeyle karakterize edilen Türk-Barok üslubu hâkim olmuştur. 21. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk resim sanatçılarının eserlerinde en sık işlenen temalardan biri hangisidir?

  A) Millî Mücadele    B) Manzara          
  C) Portre            D) Natürmort        
  E) Soyut sanat                           

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ressamlar, Millî Mücadele'nin etkisiyle bu dönemin olaylarını ve kahramanlarını konu aldı. 23. II. Ulusal Mimarlık Üslubu'nun temelini hangi mimari anlayış oluşturmuştur?

  A) Geleneksel Türk sivil mimarisi
  B) Batı klasik mimarisi
  C) Modern mimarinin ilkeleri
  D) Osmanlı barok mimarisi
  E) Bizans mimarisi

 24. Cevap: A Açıklama:

  II. Ulusal Mimarlık Üslubu, Türk mirası ve geleneksel değerleri öne çıkardı. 25. Tanzimat Fermanı'nın ardından Osmanlı eğitim sisteminde en belirgin değişiklik hangisidir?

  A) Medreselerden Batılı okullara geçiş
  B) Eğitim sisteminin İslamiyet'ten uzaklaşması
  C) Eğitimin zorunlu hale getirilmesi
  D) Yüksek öğrenimin kaldırılması
  E) İlköğretimin ücretli olması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nın ardından, Avrupa'da eğitim gören gençlerin etkisiyle, Batılı anlamda eğitim veren okullar açılmaya başlanmıştır. 27. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi ile eğitim sistemi kaç kısma ayrılmıştır?

  A) İki    B) Üç    C) Dört    D) Beş    E) Altı    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Nizamnâme ile eğitim sistemi İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. 29. Küreselleşmenin Osmanlı kültürü üzerindeki etkisi nedir?

  A) Osmanlı kültürünün daha da güçlenmesine neden olmuştur.
  B) Osmanlı kültürünü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.
  C) Osmanlı kültürünün Batı kültürüyle sentezlenmesine yol açmıştır.
  D) Osmanlı kültürünün tamamen Batı kültürü tarafından ele geçirilmesine sebep olmuştur.
  E) Osmanlı kültürünü hiç etkilememiştir.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Küreselleşme, Osmanlı kültürünün diğer kültürler tarafından etkilenmesine, bazı kültürel değerlerin kaybolmasına neden olmuştur. 31. Devleti'nin eğitim alanında Batı'yı örnek almaya başlamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batı'nın bilim ve teknolojideki üstünlüğü
  B) Batı'nın askeri gücü
  C) Batı'nın ekonomik refahı
  D) Batı'nın kültürel çekiciliği
  E) Batı'nın Osmanlı Devleti'ne baskısı

 32. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti, kendi eğitim sistemini modernize etmek ve Batı ülkelerinin bilimsel ve teknolojik ilerlemelerinden faydalanmak istiyordu. 33. Osmanlı Devleti'nde azınlıkların kendi okullarını açmasına izin veren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hatt-ı Şerif-i Gülhane       B) Tanzimat Fermanı            
  C) Islahat Fermanı              D) Lozan Antlaşması            
  E) Milli Eğitim Temel Kanunu                                   

 34. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, gayrimüslimlere kendi okullarını açma hakkını tanımıştır. 35. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde modern bir üniversite olarak kabul edilen kurum hangisidir?

  A) Dârülfünûn                 B) Mülkiye Mektebi           
  C) Harbiye Mektebi            D) Sanayi-i Nefise Mektebi   
  E) Polis Mektebi                                           

 36. Cevap: A Açıklama:

  Dârülfünûn, 1846 yılında açılmış ve Osmanlı Devleti'nin ilk modern üniversitesi olarak kabul edilmektedir. 37. Atatürk'ün eğitim anlayışının temel ilkelerinden biri hangisidir?

  A) Dinsel          B) Laik           
  C) Geleneksel      D) Militarist     
  E) Yabancılaşma                      

 38. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde, Atatürk'ün eğitim anlayışının temel ilkelerinden biri laikliktir. 39. Hangi tarihte ortaokullar üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere dönüştürülmüştür?

  A) 1924    B) 1926    C) 1928    D) 1930    E) 1932    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Soruda belirtildiği gibi, ortaokulların üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere dönüştürülmesi 1924 yılında gerçekleştirilmiştir. 41. "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Medreseleri kaldırmıştır.
  B) Eğitim-öğretim birliğini sağlamıştır.
  C) Kadınların eğitimine önem vermiştir.
  D) Dershanelerin açılmasını yasaklamıştır.
  E) Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurmuştur.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Tevhid-i Tedrisat Kanunu, tüm okulları Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak eğitim-öğretim birliğini sağlamıştır. 43. Cumhuriyet Dönemi'nde astronomi alanında dikkat çeken bilim insanı kimdir?

  A) Behram Kurşunoğlu    B) Feza Gürsey         
  C) Fatin Gökmen         D) Cahit Arf           
  E) Orhan Asım Barut                            

 44. Cevap: C Açıklama:

  Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu olan Fatin Gökmen, Cumhuriyet Dönemi'nde astronomi alanındaki önde gelen bilim insanlarından biridir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı toplumunda sporun sosyal etkinliklerde oynadığı rolü anlamak

Osmanlı Devleti'nde sporun halk arasındaki popülaritesini anlamak

Türklerde sporun tarihsel gelişimini anlama

Osmanlı döneminde sporun sosyal hayata etkilerini kavrama

Osmanlı döneminde sporun modernleşme sürecindeki rolünü anlama

Cumhuriyet Dönemi'nde kültür-sanat faaliyetlerine ilişkin bilgi sahibi olma.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki sanatçıların eserlerini analiz etme.

Cumhuriyet Dönemi'nde kültür-sanat alanındaki etkileşimleri anlama.

Osmanlı ve Batı sanatı arasındaki etkileşimi anlar.

Osmanlı mimarisindeki üslup değişimlerini kavrar.

Cumhuriyet Dönemi resim sanatının özelliklerini bilir.

Farklı mimari üsluplar arasındaki ilişkileri kavrar.

Tanzimat sonrası Osmanlı eğitim sistemindeki değişimleri anlama

Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi'nin eğitim sistemine etkilerini kavrama

Küreselleşmenin Osmanlı kültürü üzerindeki etkilerini yorumlama Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı

Osmanlı Devleti'nin eğitim alanındaki modernleşme çabalarını anlamak.

Osmanlı Devleti'nde azınlıkların eğitim durumunu öğrenmek.

Osmanlı Devleti'nde yükseköğretimin gelişimi hakkında fikir sahibi olmak.

* Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun amacını ve sonuçlarını değerlendirme.

* Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel çalışmalara katkıda bulunan bilim insanlarını tanıma.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri