Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde resim sanatının öne kazanması hangi yüzyılda olmuştur?

  A) XVI. yüzyıl     B) XVII. yüzyıl   
  C) XIX. yüzyıl     D) XX. yüzyıl     
  E) XXI. yüzyıl                       

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metin, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nde resim sanatının önem kazandığını belirtmektedir. 3. Osmanlı Devleti'nde Batı müziğinin etkisinin artmasına neden olan bir olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  B) Mehterhane'nin kaldırılması
  C) II. Mahmut'un kendi resmini çizdirmesi
  D) Fransız Edebiyatı'nın etkisinin artması
  E) Mızıka-i Hümâyun'un kurulması

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metin, Mehterhane'nin kaldırılmasıyla birlikte Batı müziğinin Osmanlı toplumunu resmen etkisi altına aldığını belirtmektedir. 5. Cumhuriyet Dönemi Türk mimarisini etkileyen iki önemli faktör hangileridir?

  A) İslam mimarisi ve Türk gelenekleri
  B) Batı mimarisi ve İslam mimarisi
  C) Batı mimarisi ve Türk gelenekleri
  D) Doğu mimarisi ve Batı mimarisi
  E) Halk mimarisi ve Saray mimarisi

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarisi hem İslam mimarisinin hem de Batı mimarisinin etkisi altında gelişmiştir. 7. Atatürk'ün sanat anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sanat toplum için olmalı ve millî değerleri yansıtmalıdır.
  B) Sanat sadece seçkinlere hitap etmelidir.
  C) Sanat tamamen bireysel bir ifade biçimidir.
  D) Sanat siyasi amaçlar için kullanılmamalıdır.
  E) Sanat, dini inançları yansıtmalıdır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk, sanatın toplum üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşünmüş ve sanatın millî değerleri yansıtması gerektiğini vurgulamıştır. 9. Tanzimat sonrası eğitim sistemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Modern bilimin ve teknolojinin müfredata dahil edilmesi
  B) Medreselerin tamamen kapatılması
  C) Eğitimin sadece devlet tarafından üstlenilmesi
  D) Kızların eğitime erişiminin kısıtlanması
  E) Yabancı öğretmenlerin görevlendirilmesinin yasaklanması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile modern bilimlerin ve teknolojilerin eğitime dahil edilmesi öngörülmüştür. 11. Cumhuriyet Dönemi'nde müzik alanında yapılan yeniliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Klasik Türk müziğinin yasaklanması
  B) Çok sesli Batı müziğinin benimsenmesi
  C) Geleneksel halk ezgilerinin unutturulması
  D) Mızıka-yı Hümâyun'un kapatılması
  E) Opera ve balenin desteklenmemesinin

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde klasik Türk müziğinden uzaklaşılıp Batı müziğinin etkisiyle çok sesli müzik benimsenmiştir. 13. Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde eğitim sisteminde yapılan en önemli reform hangisidir?

  A) Ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi
  B) Yükseköğretim alanında yapılan reform
  C) Kız okullarının açılması
  D) Meslek okullarına ayrı bir önem verilmesi
  E) Engelliler için ilk kez eğitim başlatılması

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu dönemde yapılan en önemli eğitim reformu, yükseköğretim alanında gerçekleştirilmiş ve Mülkiye ve Harbiye mektepleri genişletilmiştir. 15. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen eğitim ve bilim alanındaki çalışmaların temel amacı neydi?

  A) Geleneksel eğitimi korumak
  B) Çağdaş bir eğitim sistemi kurmak
  C) Yabancı öğretmenlerin sayısını artırmak
  D) Din eğitimine ağırlık vermek
  E) Eğitimi sadece erkek çocuklarına vermek

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim ve bilim alanındaki çalışmaların öncelikli amacı, ülkenin ihtiyaçlarına cevap veren, çağdaş ve bilimsel bir eğitim sistemi kurmaktı. 17. Mustafa Kemal Atatürk'e göre eğitimin temel hedeflerinden biri aşağıdakilerden hangisiydi?

  A) Tebeşirle tahtaya yazı yazmak
  B) Milletvekili olmak
  C) Kendine güvenen nesiller yetiştirmek
  D) İnsanları dini metinlere yönlendirmek
  E) Eğitim seviyesini düşürmek

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin temel hedeflerinden birinin, ülkenin bağımsızlığını koruyacak ve kalkınmasına katkı sağlayacak, kendine güvenen nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulamıştır. 19. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan en önemli değişikliklerden biri hangisidir?

  A) Eğitimin laikleştirilmesi
  B) Dinî eğitimin kaldırılması
  C) Okuma yazma oranının artırılması
  D) Karma eğitimin yasaklanması
  E) İmam-hatip okullarının açılması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde Eğitim alanında yapılan en önemli değişiklik, eğitimin laikleştirilmesidir. 21. Atatürk'ün eğitim anlayışında en çok vurguladığı temel ilkelerden biri hangisidir?

  A) Eğitimin herkes için zorunlu olması
  B) Eğitimin bilimsel olması
  C) Eğitimin millî olması
  D) Eğitimin parasız olması
  E) Hepsi

 22. Cevap: E Açıklama:

  Atatürk'ün eğitim anlayışında vurguladığı temel ilkeler arasında eğitimin herkes için zorunlu, bilimsel, millî ve parasız olması yer alır. 23. Osmanlı ekonomik sisteminde yaşanan olumsuzlukları çözmek için kullanılan yöntemlerden biri hangisidir?

  A) Tağşiş                     B) Kaime basımı              
  C) İthalatı artırma           D) Vergi indirimleri         
  E) Para değerini yükseltme                                 

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tağşiş, akçe içindeki gümüş miktarını azaltarak para değerini düşürme işlemiydi. 25. Osmanlı Devleti'nin ekonomik çözülme sürecinde ortaya çıkan sorunlardan biri hangisidir?

  A) Yabancı paraların piyasalarda dolaşması
  B) Sarraflardan borç alınması
  C) Kaimelerin değeri düşmesi
  D) Madenî para düzenlemesinin yapılmaması
  E) Kâğıt para basılmasının durdurulması

 26. Cevap: A Açıklama:

  Yabancı paraların dolaşması, devletin ekonomi üzerindeki denetiminin azalmasına neden oldu. 27. Türkiye İktisat Kongresi'nin gerçekleşme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yabancı sermayeyi ülkeye çekmek
  B) Millî bir ekonomi modeli oluşturmak
  C) Kapitülasyonları kaldırmak
  D) Dış borçları yeniden yapılandırmak
  E) Nüfus mübadelesini gerçekleştirmek

 28. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye İktisat Kongresi, millî bir ekonomi modeli oluşturmak ve ekonomik bağımsızlığı sağlamak amacıyla toplanmıştır. 29. Lozan Antlaşması'nın ekonomik boyutlarından biri aşağıdakilerden hangisi DEĞİLDİR?

  A) Kapitülasyonların kaldırılması
  B) Dış borçların paylaşılması
  C) Gümrük düzenlemeleri yapılması
  D) Türkiye'nin dünya ticaretine açılması
  E) Nüfus mübadelesinin gerçekleştirilmesi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Lozan Antlaşması, Türkiye'nin dünya ticaretine açılmasını sağlayan bir madde içermemektedir. 31. Fatih'in Bosna Ahidnâmesi'nde verilen ayrıcalıklar kimlere tanınmıştır?

  A) Yahudilere                B) Boşnaklara               
  C) Osmanlı vatandaşlarına    D) Bizanslılara             
  E) Avrupalılara                                          

 32. Cevap: B Açıklama:

  Ahidnâme, Bosna ruhbanlarına ve kiliselerine imtiyazlar tanımaktadır. 33. Ahidnâme'ye göre, Osmanlı topraklarına kaçanlar:

  A) Cezalandırılacaktı
  B) Korunacaktı
  C) Kiliselerinde ibadet edemeyecekti
  D) Hâssa topraklarına yerleşemediler
  E) Yalnız İstanbul'a yerleşebilirlerdi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Ahidnâme, Osmanlı topraklarına kaçıp gidenlerin emniyet ve huzur içinde yaşamalarını garanti eder. 35. Tanzimat Dönemi'nde çıkarılan ilk kanun hangisidir?

  A) Ceza Kanunu                B) Medeni Kanun              
  C) Ticaret Kanunu             D) İdare Kanunu              
  E) Usûl Mahkemeleri Kanunu                                 

 36. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Dönemi'nde ilk kanunlaşma hareketi 1840 yılında çıkarılan Ceza Kanunu ile olmuştur. 37. Tanzimat Fermanı'nda aşağıdakilerden hangisine yer verilmiştir?

  A) Polis teşkilatının kurulması
  B) Kanunların eşit uygulanması
  C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi
  D) Kapitülasyonların kaldırılacağı
  E) Meclis-i Vâlâ'nın kurulması

 38. Cevap: B Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nda bütün vatandaşların can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanacağı, vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunacağı belirtilmiş ve kanunların Müslümanlarla gayrimüslimlere eşit şekilde uygulanacağı ifade edilmiştir. 39. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde kabul edilen hukuk anlayışı hangisidir?

  A) Kanun üstünlüğü     B) Kadı hukuku        
  C) Mevzuat hukuku      D) Geleneksel hukuk   
  E) Şeriat hukuku                             

 40. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde kanun üstünlüğü kabul edilmiştir. 41. 1921 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlere neden yer verilmemiştir?

  A) Savaş dönemi olması nedeniyle
  B) Mustafa Kemal Paşa'nın karşı çıkması nedeniyle
  C) Meclis'in yetersizliği nedeniyle
  D) Dini kurallara aykırı olması nedeniyle
  E) Gayrimüslim azınlıkların istememesi nedeniyle

 42. Cevap: A Açıklama:

  1921 Anayasası savaş döneminde hazırlandığı için temel hak ve hürriyetlere yer verilmemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Osmanlı sanatında dönemler ve önemli sanatçılar

Osmanlı kültürü ve Batı etkisi

Türk mimarisinin Cumhuriyet Dönemi'ndeki özelliklerini kavramak

Atatürk'ün sanat anlayışını yorumlamak

Tanzimat sonrası eğitim sisteminin temel özelliklerini açıklamak

Cumhuriyet Dönemi'nde müzik alanındaki yenilikleri açıklamak

Eğitimde Tanzimat ve II. Abdülhamid Dönemi reformlarını kavrar.

Cumhuriyet Dönemi'nde uygulanan eğitim politikalarının amaçlarını anlama.

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hakkındaki görüşlerini kavrama.

Osmanlı Devleti'nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapılarını açıklama

Atatürk'ün eğitim politikalarını ve ilkelerini açıklar.

Ekonomik politikaların sonuçlarını anlama

Ekonomik politikaların olumsuz sonuçlarını belirleme

Cumhuriyet dönemi ekonomik anlayışının temel ilkelerini kavramak

Lozan Antlaşması'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirmek

Fatih Sultan Mehmet'in fetihlerinde uyguladığı din politikasını anlama.

Osmanlı İmparatorluğu'nun hoşgörülü yönetim anlayışını kavrama.

Hukukun temel ilkeleri ve tarihsel gelişimi

Tanzimat Dönemi'nin hukuki düzenlemeleri

Osmanlı Devleti'nde hukuk anlayışının gelişimini anlamak.

Cumhuriyet döneminde hukuk düzeninin oluşumunu kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri