Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kurumların zaman içinde uğradığı değişimi hangi ifade en iyi şekilde açıklar?

  A) Eylem kuralları ve roller tamamen aynı kalır.
  B) İhtiyaçlara ve koşullara göre hem eylem kuralları hem de roller dönüşür.
  C) Sadece eylem kuralları dönüşürken roller aynı kalır.
  D) Sadece roller dönüşürken eylem kuralları aynı kalır.
  E) Kurumlar zaman içinde değişmez ve sonsuza dek aynı kalır.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metin, kurumların tıpkı canlılar gibi değişip dönüştüğünü ve bu değişimin ihtiyaçlara ve koşullara göre gerçekleştiğini belirtir. 3. Modern toplumlarda evlilik ne olarak kabul edilmektedir?

  A) Tek meşru ilişki biçimi ve ailenin kurucu unsuru
  B) Eski ve modası geçmiş bir kurum
  C) Bir zorunluluk
  D) Sadece ekonomik bir düzenleme
  E) Geçici bir birliktelik

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, "Modern toplumlarda evlilik, geleneksel toplumlarda sahip olduğu prestiji ve anlamını kısmen yitirse de hâlâ insanların önemli bir kısmı tarafından tek meşru ilişki biçimi olarak görülmekte ve ailenin kurucu unsuru olarak kabul edilmektedir." denmektedir. 5. Evliliğin birey üzerindeki olumlu etkilerinden biri hangisidir?

  A) Toplumsal statü kazandırır
  B) Kendi kendini gerçekleştirme fırsatları sağlar
  C) Ekonomik güvenlik sağlar
  D) Sosyal ilişkileri genişletir
  E) Hepsi

 6. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, "Evliliğin birey ve toplum üzerindeki etkileri" bahsedilmekte, ancak birey üzerindeki olumlu etkiler belirtilmemektedir. Bu nedenle, doğru cevap "Hepsi" olmalıdır. 7. Kurumların dönüşümüne neden olan faktörlerden biri hangisi değildir?

  A) Savaşlar                     B) İklim değişiklikleri        
  C) Kurumların iç dinamikleri    D) Doğum oranındaki azalma     
  E) Toplumlar arası ilişkiler                                   

 8. Cevap: D Açıklama:

  Metinde doğum oranındaki azalmanın kurumların dönüşümüne neden olan bir faktör olarak belirtilmemektedir. 9. Evliliğin modern toplumlarda geleneksel toplumlarla karşılaştırıldığında durumu nedir?

  A) Prestijini ve anlamını büyük ölçüde kaybetmiştir.
  B) Hâlâ önemli bir kısmı tarafından meşru ilişki biçimi olarak görülmektedir.
  C) Ailenin kurucu unsuru olarak önemini yitirmiştir.
  D) Sosyologlar tarafından artık ilgi alanı dışına çıkmıştır.
  E) Boşanma oranları azalmıştır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Metin, modern toplumlarda evliliğin geleneksel toplumlarla karşılaştırıldığında prestijini kısmen yitirdiğini, ancak hâlâ önemli bir kısmı tarafından meşru ilişki biçimi olarak görüldüğünü belirtmektedir. 11. Aşağıdakilerden hangisi çok eşlilik evlilik türüdür?

  A) Monogami    B) Poliandri    C) Matrilokal    D) Endogami    E) Neolokal    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Poliandri, bir kadının birden fazla erkekle evlendiği çok eşlilik evlilik türüdür. 13. Boşanma nedenleri arasında yer almayan nedir?

  A) Şiddetli geçimsizlik    B) Zina                   
  C) Can kaybı               D) Ekonomik sıkıntılar    
  E) Alkol bağımlılığı                                 

 14. Cevap: D Açıklama:

  Ekonomik sıkıntılar, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre boşanma nedenleri arasında yer almaz. 15. Bir ailede birkaç kuşağın birlikte yaşamasının aile üyelerine olumlu etkileri nelerdir?

  A) Geleneklerin aktarılması ve aile bağlarının güçlenmesi
  B) Çocukların bakımı ve yaşlıların desteği
  C) Ekonomik kaynakların paylaşımı
  D) Karar alma süreçlerinde farklı perspektiflerin bulunması
  E) Hepsi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Birkaç kuşağın bir arada yaşaması, aile üyelerine birden fazla fayda sağlar, bunlar arasında geleneklerin aktarılması, aile bağlarının güçlenmesi, çocukların bakımı ve yaşlıların desteği yer alır. 17. Batı'da kadın hareketlerinin ilk ortaya çıkış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadının ekonomik hayatta var olması
  B) Kadının toplumsal hayatta söz sahibi olması
  C) Kadının her alanda erkeğin düzeyine çıkması
  D) Kadının siyasal hayatta yer alması
  E) Kadının kültürel hayatta etkin rol oynaması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Metinde kadın hareketlerinin ilk amacının ekonomik hayatta var olma olduğunu belirtmektedir. 19. Sosyalleşme süreci, bireyin toplumsal hayata uyum sağlaması için gerekli becerileri kazanmasını ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşmenin bir yönü DEĞİLDİR?

  A) Eğitim               B) Kültürel aktarım    
  C) Siyasi katılım       D) Toplumsal kontrol   
  E) Ekonomik ilerleme                           

 20. Cevap: E Açıklama:

  Ekonomik ilerleme, sosyalleşmenin bir yönü değildir. 21. Modern toplumlarda eğitim, bireylerin toplumsal hayata uyum sağlamaları için neden daha önemli hale gelmiştir?

  A) Teknolojik ilerlemeden dolayı
  B) Kültürel değişimin hızlanmasından dolayı
  C) Nüfus artışından dolayı
  D) Urbanizasyonun yaygınlaşmasından dolayı
  E) Göç hareketlerinin artmasından dolayı

 22. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik ilerleme, modern toplumlarda eğitim ihtiyacını artırmıştır. 23. Eğitim, sosyalleşme sürecini aşağıdaki yollarla etkiler:

  A) Bireylere toplumun değerlerini ve normlarını öğreterek
  B) Kişilerin sosyal beceriler geliştirmesini sağlayarak
  C) Farklı kültürleri tanıma fırsatı sunarak
  D) Kişileri toplumsal değişimlere hazırlayarak
  E) Hepsi

 24. Cevap: E Açıklama:

  Eğitim, sosyalleşme sürecinde bireylere toplumun değerlerini, normlarını, sosyal becerilerini öğretir, farklı kültürler tanıma fırsatı sunar ve toplumsal değişimlere hazırlar. 25. Osmanlı İmparatorluğu'nda kişilerin toplumsal statü kazanmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğuştan gelen asalet    B) Eğitim ve yetenek       
  C) Aile geçmişi             D) Siyasi bağlantılar      
  E) Dini inançlar                                       

 26. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı İmparatorluğu'nda feudal sistem olmadığı için doğuştan gelen asalet yoktu. Kişiler, yetenekleri ve eğitim durumlarına göre toplumsal statü kazanabiliyorlardı. 27. Aşağıdakilerden hangisi kültürün davranışsal boyutunun bir özelliği DEĞİLDİR?

  A) Kurallar içerir.
  B) Toplumsal beklentileri belirler.
  C) İnsanların nasıl davranmaları gerektiğini belirler.
  D) Yazılı ve yazısız kuralları kapsar.
  E) Kültürün en gizli kalan boyutudur.

 28. Cevap: E Açıklama:

  Kültürün davranışsal boyutu, insanların davranış kalıplarına odaklanırken, bilişsel boyut en gizli kalan boyuttur. 29. Toplumsal bütünleşmeyi sağlamada kültürün hangi yönü önemli bir rol oynar?

  A) Sosyal kurumlar           B) Teknolojik ilerlemeler   
  C) Ekonomik eşitsizlikler    D) Kişisel tercihler        
  E) Coğrafi faktörler                                     

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kültürün sosyal kurumları aracılığıyla değerler, normlar ve davranış kuralları oluşturur ve bunlar toplum üyeleri arasında birlik ve beraberliği teşvik eder. 31. Kültürün insan toplumunda yerine getirdiği işlevlerden hangisi değildir?

  A) Eğitimin sağlanması
  B) Dilin öğrenilmesi
  C) Bilimsel ilerlemenin teşvik edilmesi
  D) Toplumsal bütünleşmenin sağlanması
  E) Sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

 32. Cevap: C Açıklama:

  Kültür, bilimsel ilerlemenin teşvik edilmesi işlevini yerine getirmez. 33. Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi olarak tescil edilen ürünlerden hangisi bir hayvan türü değildir?

  A) Kangal Türk çoban köpeği    B) Türk tazısı                
  C) Gemlik Türk atı             D) Siirt battaniyesi          
  E) Kangal koyunu                                             

 34. Cevap: D Açıklama:

  Siirt battaniyesi bir hayvan türü değildir. 35. Hangi kavram, kültürel değerlerin ve normların köklerinden koparak bozulmasını ifade eder?

  A) Kültürel yabancılaşma    B) Kültürel emperyalizm    
  C) Kültürel yozlaşma        D) Kültür şoku             
  E) Popüler kültür                                      

 36. Cevap: C Açıklama:

  Kültürel yozlaşma, bir kültürün kökeninden koparak kendine yabancılaşması ve öz kültürel unsurlarının başkalaşarak bozulmasıdır. 37. Hangi kültürel süreç, bir kültürün diğer bir kültürü asimile etmesi olarak tanımlanır?

  A) Kültürlenme             B) Kültürel emperyalizm   
  C) Kültür şoku             D) Kültürel yozlaşma      
  E) Popüler kültür                                    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Kültürel emperyalizm, bir kültürün çeşitli araçlarla kendisini başka kültürlere egemen kılması ve o kültürü köklerinden koparmasıdır. 39. Proje kapsamında ortaya konan ortak kültürel unsurlar arasında hangisi yer almaktadır?

  A) Yemek alışkanlıkları    B) Dil özellikleri        
  C) Dini inançlar           D) Mimari tarz            
  E) Hepsi                                             

 40. Cevap: E Açıklama:

  Projenin amacı, iki bölge arasındaki tüm ortak kültürel unsurları ortaya koymaktır. 41. Tevariklerin kendilerine "Sahranın Mavi Adamları" denmesinin sebebi nedir?

  A) Giydikleri kırmızı renkli çadırlar
  B) Yüzyüze örtmek için kullandıkları mavi peçeler
  C) Büyük Sahra'nın mavi kum tepeleri
  D) Su kaynaklarının kıt olması
  E) Avcılıkla geçimlerini sağlamaları

 42. Cevap: B Açıklama:

  Tevarik erkekleri yüzlerini mavi peçe ile örttükleri için "Sahranın Mavi Adamları" olarak bilinirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak test formatında hazırlanmıştır

Kurumların doğası ve dinamikleri hakkında bilgi edinme.

Evliliğin modern toplumlardaki rolünü ve Bedeutungunu anlama.

Evliliğin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini anlama.

Kurumların dönüşümünde etkili olan faktörleri ayırt etme.

Evliliğin toplumlardaki rolünün anlaşılması

Aile Türlerini Anlama (6.2.4.1)

Boşanma Nedenlerini Anlama (6.2.4.2)

Çok kuşaklı ailelerin işlevlerini anlama

Kadın hareketlerinin tarihsel gelişimini anlama

Sosyalleşme sürecini anlamak.

Eğitimin modern toplumlardaki rolünü anlamak.

Eğitimin sosyalleşme sürecine etkisini anlama

Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumsal statünün kazanılmasıyla ilgili bilgileri anlama

Kültürün davranışsal boyutunun özelliklerini bilir.

Toplum ve Kültür: Toplumsal Bütünleşmeye Katkı Sağlamada Kültürün Rolü

Kültür kavramını anlama

Kültürel mirasın korunmasının önemi

Kültürel değişim türlerini anlama

Kültürel etkileşim türlerini anlama

Farklı kültürlerin benzer yönlerini fark etmek.

Kültürel farklılıkların ve geleneklerin anlaşılmasını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri