Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ailenin bireylerin sosyalleşmesinde oynadığı rolü açıklayınız.


 2. Cevap: Aile, bireylerin değerleri, normları, davranış kalıplarını ve toplumsal rolleri öğrendiği ilk ve en önemli sosyalleşme ortamıdır. Ailede kazanılan deneyimler, bireylerin kişiliklerinin ve sosyal kimliklerinin oluşumunda belirleyici bir etkiye sahiptir. Açıklama:

  Aile, çocuklara toplumsal hayata katılmak için gerekli olan sosyal becerileri, bilgiyi ve kültürel değerleri aktarır. 3. Evliliğin toplum üzerindeki etkilerini belirtiniz.


 4. Cevap: Evlilik, toplum için şu etkileri yaratarak toplumsal istikrarı ve düzenli bir aile yapısını sağlar: * Ailevi sorumlulukların paylaşılması * Çocukların bakımı ve yetiştirilmesi * Toplumsal normların korunması * Kişisel ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi Açıklama:

  Evlilik, insanların ilişkilerinde güvenlik ve istikrar sağlar ve toplumsal yapının devamlılığını destekler. 5. Eğitimin önemi gün geçtikçe neden artmaktadır?


 6. Cevap: Teknolojik gelişmeler, işgücü piyasasının değişen ihtiyaçları ve küreselleşme gibi faktörler, bireylerin sürekli öğrenme ve becerilerini geliştirmelerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Açıklama:

  Eğitim, bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayarak ekonomik ve sosyal değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur. 7. Sosyalleşme sürecinde eğitim hangi rolü oynar?


 8. Cevap: Eğitim, bireyleri toplumun değerleri, normları ve beklentileriyle tanıştırır ve onlara içinde bulundukları sosyal gruplarda nasıl davranacaklarını öğretir. Açıklama:

  Eğitim kurumları, sosyalleşme sürecinde bireylere sosyal beceriler kazandırır ve onları toplumsal yaşamın bir parçası haline getirir. 9. Türkiye'de coğrafi olarak tescil edilen ürünlerden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: - Hereke ipek halısı - Kangal Türk çoban köpeği - Eskişehir lüle taşı Açıklama:

  Coğrafi tescil, belirli bir bölgenin veya ülkenin kültürel kimliğiyle ilişkili bir ürünü korumak için verilen bir belgedir. Türkiye'de, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen ürünler, köklü bir geçmişe ve o bölgeyle özdeşleşmiş özelliklere sahiptir. 11. Kültürün heterojen bir yapıya sahip olmasının nedenlerinden biri nedir?


 12. Cevap: Nesilden nesile aktarılma sürecinde değişmesi Açıklama:

  Kültürün sürekli değişim göstermesi, farklılaşmasına ve heterojen bir yapıya sahip olmasına neden olur. 13. Dukha Türklerinin Dukhacaya olan bağlılıklarının önemini vurgulayan üç neden belirtiniz.


 14. Cevap: * Benzerliklerini keşfettikleri Türkçe konuşan bir yabancıyla karşılaşma heyecanı * Kaybolmak üzere olan dil ve kültürlerini korumanın önemi * Ortak kültürel kökenlere duyulan aidiyet hissi Toplumsal değişimi açıklayınız. Cevap: Toplumsal değişim, toplumsal yapıda meydana gelen ve toplum içinde çoğunluk tarafından paylaşılan örüntülerdeki zaman içindeki değişimdir. Açıklama:

  Toplumsal değişim, feodal Avrupa ile modern Avrupa arasındaki farklılaşma gibi, toplumsal yapıda meydana gelen kalıcı değişiklikleri ifade eder. 15. Klasik dönem sosyologlarının toplumsal değişime bakış açılarını açıklayınız.


 16. Cevap: Klasik dönem sosyologları, kendilerinden önce gelen feodal dönemi, kapitalist bir toplum düzeniyle değişen bir toplum olarak görmüşlerdir. Açıklama:

  Sosyologlar, toplumsal değişimi feodalizmin çöküşü ve kapitalizmin yükselişi gibi daha önceki toplumsal yapıların yerini yeni yapıların alması olarak görmüşlerdir. 17. Modernleşmenin toplumsal değişime olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız.


 18. Cevap: Olumlu Etkiler: 1. Ekonomik büyüme ve refahın artması 2. Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileşmesi 3. Demografik yapıda iyileşme (sağlıkta ilerleme ve yaşam süresinin uzaması) Olumsuz Etkiler: 1. Çevre kirliliği ve kaynakların tükenmesi 2. Toplumsal eşitsizliğin artması 3. Geleneksel kültürlerin ve değerlerin kaybı Açıklama:

  Modernleşme, toplumu çeşitli şekillerde hem olumlu hem de olumsuz yönde etkiler. 19. Kültürel, siyasal ve ekonomik etkenlerin modernleşmede oynadığı roller hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Kültürel Etkenler: - Akılcılığın ve eleştirel düşüncenin yükselişi - İlerleme, özgürlük ve eşitlik ideallerinin benimsenmesi Siyasal Etkenler: - Demokratik katılımın ve bireysel hakların genişlemesi - Ulus devletlerin ve modern bürokrasilerin ortaya çıkışı Ekonomik Etkenler: - Sanayi kapitalizminin ve teknolojik yeniliğin yayılması - Üretimde artış ve zenginlikte biriken Açıklama: 21. Toplumsal çözülmeye neden olan sosyolojik faktörleri açıklayınız.


 22. Cevap: * Sanayileşme ve kentleşme kaynaklı yeni toplumsal sınıfların ortaya çıkması * Göç ve buna bağlı nüfus yığılmaları * Aile yapılarında yaşanan çözülme * Eğitim sisteminde geleneksel değerlerin zayıflaması * Hızlı ve dengesiz sosyokültürel değişim Açıklama:

  Sanayileşme ve kentleşme, toplumda yeni sosyal grupların doğmasına ve geleneksel değerlerin sarsılmasına yol açmıştır. Bu durum, aile yapılarının ve eğitim sisteminin işlevlerinde değişimlere neden olmuştur. Ayrıca, hızlı ve dengesiz sosyokültürel değişimler, toplumsal uyumun bozulmasına ve çözülme eğilimlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 23. Kültürel emperyalizmin toplumsal çözülme üzerindeki etkilerini tartışınız.


 24. Cevap: * Millî birliğin zayıflamasına yol açabilir. * Toplumsal değerleri ve normları aşındırabilir. * Kültürel yozlaşmaya ve kimlik kaybına neden olabilir. Açıklama:

  Kültürel emperyalizm, güçlü ülkelerin kendi kültürlerini diğer toplumlara aktarması sürecidir. Bu aktarım, kitle iletişim araçları ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleşebilir ve bir toplumun kendi kültürel değerlerini ve kimliğini reddetmesine veya zayıflatmasına neden olabilir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Toplumsal bütünleşme, bir toplum üyelerinin tüm farklılıklarına rağmen bir arada yaşabilme becerisidir.
  2. (.....) Ekonomik gelişme, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasında etkilidir.
  3. (.....) Dinî değerler, toplumsal birliği güçlendirir.
  4. (.....) Kargaşa ve yağmalama, toplumsal bütünlüğü zayıflatabilir.
  5. (.....) Toplumsal bütünleşme, toplumların sorunlarla başa çıkmasında yardımcı olur.
  6. (.....) Katrina Kasırgası'nda New Orleans'taki toplumsal çözülme, yardımın yetersizliğinden kaynaklandı.
  7. (.....) Sanayileşme, toplumsal çözülmeye yol açabilir.
  8. (.....) Göç ve kentleşme, toplumsal yapı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
  9. (.....) Hızlı kültürel değişim, toplumsal çözülmeye neden olabilir.
  10. (.....) Kültürel emperyalizm, bir toplumun kültürel değerlerini yok edebilir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Ailenin toplumsal hayatta üstlendiği en önemli rol, bireyleri __________'na hazırlamaktır.
  2. Ailenin biyolojik işlevlerinden biri __________'nı sağlamaktır.
  3. Aile kurumu, bireylerin temel __________'larını karşılar.
  4. Aile, bireylerin __________'sını oluşturmalarını sağlar.
  5. Ailenin en önemli ekonomik işlevi __________'dür.
  6. Aile, bireylerin__________'sini güçlendirir.
  7. Ailenin sosyolojik işlevleri, bireylerin __________'ne yardımcı olur.
  8. Aile, bireyler için bir __________ kaynağıdır.
  9. Ailenin kültürel işlevi, __________'nı nesiller arasında aktarır.
  10. Aile kurumunda bireyler, karşılıklı __________ ve __________'larla birbirlerine bağlıdır.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise 12.Sınıf Sosyoloji dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Ailenin sosyalleşmedeki önemini anlama.

Evliliğin toplumsal etkilerini kavrama.

Öğrenciler, eğitimin önemini ve toplum için faydalarını anlarlar.

Öğrenciler, eğitimin sosyalleşme sürecine katkılarını öğrenirler. Kültürün maddi boyutunu açıklayınız.

Türkiye'deki kültürel mirasın korunması hakkında bilgi edinme.

Kültürün dinamik doğasını ve değişim geçirdiğini anlama

Toplumsal değişimin doğasını ve toplumlarda nasıl gerçekleştiğini anlamak.

Klasik sosyolojinin toplumsal değişime ilişkin perspektifini kavramak.

Öğrenciler, modernleşmenin karmaşık bir süreç olduğunu ve hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, toplumsal çözülmenin sosyolojik nedenlerini anlayabilir.

Öğrenciler, kültürel emperyalizmin toplumsal çözülme üzerindeki olumsuz etkilerini kavrayabilir.

* Toplumsal bütünleşmenin tanımını öğrenmek. * Toplumsal bütünleşmeyi sağlayan faktörleri anlamak. * Toplumsal bütünlüğü zayıflatan unsurları incelemek. * Toplumsal çözülmenin nedenlerini ve etkilerini kavramak. * Sanayileşmenin toplumsal yapı üzerindeki olumsuz sonuçlarını öğrenmek. * Göç ve kentleşmenin toplumsal çözülmeye yol açabileceğini anlamak. * Kültürel değişimin toplumsal bütünlük üzerindeki etkisini incelemek. * Kültürel emperyalizmin bir toplumun kültürel değerlerini yok edebileceğini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri