Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kültürün hangi boyutu, insan davranışlarına ve inançlarına en doğrudan etkiye sahiptir?

  A) Maddi    B) Davranışsal    C) Bilişsel    D) Kökleşmiş    E) Değerler    

 2. Cevap: D Açıklama:

  Örfler, âdetler, görenekler ve gelenekler gibi kökleşmiş kültür ögeleri, insanların duygularını, inançlarını ve davranışlarını doğrudan doğruya etkiler. 3. Kültürel gecikmenin nedeni nedir?

  A) Teknolojik gelişmelerin manevi kültürdeki değişikliklerden daha hızlı olması
  B) Manevi kültürdeki değişikliklerin teknolojik gelişmelerden daha hızlı olması
  C) Farklı kültürler arasında iletişim eksikliği
  D) Kültürün değişmez olması
  E) Kişilerin kültürel değerlere bağlı olmaması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel gecikme, teknoloji gibi maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişikliklerin, değerler ve inançlar gibi manevi kültür öğelerindeki değişikliklerden daha hızlı olmasından kaynaklanır. 5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün işlevlerinden biri değildir?

  A) İletişimin sağlanması
  B) Toplumsal normları belirleme
  C) Yeni teknolojilerin geliştirilmesi
  D) Toplumsal aidiyet duygusu kazandırma
  E) Kişisel değerlerin oluşmasını destekleme

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kültürün işlevleri arasında yeni teknolojilerin geliştirilmesi yer almaz. 7. Kültürel emperyalizmle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Sömürgecilikle gerçekleşebilir.
  B) Her zaman açık bir işgalle sonuçlanır.
  C) Yerel kültürleri köklerinden koparabilir.
  D) Propaganda yoluyla da yapılabilir.
  E) Başka kültürlerin özelliklerini benimsemeyi teşvik eder.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Kültürel emperyalizm, açık bir işgal yoluyla gerçekleştirilebileceği gibi, kitle iletişim araçları gibi başka yollarla da yapılabilir. 9. Popüler kültür aşağıdaki kavramlardan hangisine denk düşer?

  A) Yüksek kültür    B) Kitle kültürü   
  C) Alt kültür       D) Etnik kültür    
  E) Maddi kültür                        

 10. Cevap: B Açıklama:

  Popüler kültür, kitlelere pazarlanan ve yeni imajlar, düşünceler ve davranış biçimleri yaratan kültürel formları içerir. 11. Dukha Türkleri, geçimlerini nasıl sağlarlar?

  A) Tarım
  B) Ticaret
  C) Avlanma ve yabani meyve toplama
  D) Madencilik
  E) El sanatları

 12. Cevap: C Açıklama:

  Dukha Türkleri, avlarını paylaşarak ve ormanlardan yemiş toplayarak geçimlerini sağlarlar. 13. Dukhaların yaşam düzenlerindeki en belirleyici unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Avcılık ve toplayıcılık       B) Tarım ve yerleşik hayat      
  C) Ren geyiği yetiştiriciliği    D) Ticaret ve zanaat            
  E) Madencilik                                                    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Dukhalar, Moğolistan'ın Tayga Bölgesi'nde göçebe olarak yaşayan ve geçimlerini Ren geyiği yetiştiriciliğiyle sağlayan bir topluluktur. 15. Weber'in "değerlerden arınmış bilim anlayışı" ifadesi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Bilim, toplumsal değerlerden etkilenmemelidir.
  B) Bilim, yalnızca teknik ilerlemeye odaklanmalıdır.
  C) Bilim, dini inançlarla örtüşmelidir.
  D) Bilim, toplumsal düzenin devamlılığını sağlamalıdır.
  E) Bilim, her zaman tarafsızdır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Weber, bilimin değer yargılarından arınmış olması gerektiğine inanıyordu. 17. Hangisi, doğal çevre faktörünün toplumsal değişime etkisine örnek olarak verilebilir?

  A) Avustralya Aborjinlerinin avcı-toplayıcı olarak yaşaması
  B) Türkiye'nin coğrafi yapısının yerleşim biçimlerine etkisi
  C) Japonya'nın yüksek katlı binalar inşa etmesi
  D) Nüfusun artış hızının yüksek olması
  E) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler

 18. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Avustralya Aborjinlerinin çevre faktörünün toplumsal değişime etkisine örnek olarak verildiği belirtilmektedir. 19. Teknolojinin sanayi toplumlarına etkisi nedir?

  A) İşçi sınıfının ortadan kalkması
  B) Sürekli eğitime olan ihtiyacın artması
  C) Tarım sektörünün öneminin azalması
  D) Geleneksel yaşam tarzlarının korunması
  E) Sanayi üretimine bağımlılığın azalması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sanayi toplumlarında, bilgi ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle sürekli eğitime olan ihtiyaç artar. 21. Modernleşmenin Avrupa ile sınırlı kaldığı dönemi hangisidir?

  A) 1456-18. yüzyıl arası
  B) 18. yüzyıl-günümüz arası
  C) 19. yüzyıl-20. yüzyıl arası
  D) 20. yüzyıl-günümüz arası
  E) Günümüz

 22. Cevap: A Açıklama:

  Modernleşme, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa merkezli olarak başlamıştır. 23. Küreselleşme, aşağıdakilerden hangisini etkilemiştir?

  A) Sadece ekonomi
  B) Sadece siyaset
  C) Sadece kültür
  D) Hem ekonomi, siyaset hem de kültür
  E) Ne ekonomi, ne siyaset ne de kültür

 24. Cevap: D Açıklama:

  Küreselleşme, ulusal sınırları aşan ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimleri içeren küresel bir süreçtir. 25. Kütle iletişim araçlarının yaygınlaşmasının küreselleşme sürecini nasıl etkilediğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Küresel bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştur.
  B) Ulusal sınırların aşılmasına neden olmamıştır.
  C) Kültürel çeşitliliği azaltmıştır.
  D) Yerel gelenek ve değerlerin güçlenmesine yol açmıştır.
  E) Medya endüstrisinin tekelleşmesine neden olmuştur.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kütle iletişim araçları, farklı kültürlerden insanları birbirine bağlayarak küresel bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştur. 27. Tarımsal kalkınmada çiftçilerin durumunu güçleştiren önemli bir vergi türü hangisiydi?

  A) Gelir vergisi           B) Varlık vergisi         
  C) Lüks tüketim vergisi    D) Aşar vergisi           
  E) ÖTV                                               

 28. Cevap: D Açıklama:

  Aşar vergisi, çiftçilerin ürünlerinin onda birini devlete vermesini gerektiren ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kaldırılan bir vergidir. 29. Toplumsal çözülmeyi tetikleyen faktörlerden biri hangisidir?

  A) Toplumsal değerlerin ve normların güçlenmesi
  B) Toplum üyeleri arasındaki dayanışmanın artması
  C) Hukukun üstünlüğü ve adaletin sağlanması
  D) Toplumu bir arada tutan bağların zayıflaması
  E) Ekonomik kalkınma ve refah düzeyinin yükselmesi

 30. Cevap: D Açıklama:

  Toplumsal çözülme, toplumu bir arada tutan bağların zayıflamasıyla meydana gelir. 31. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların işlevlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Neslin sürdürülmesini sağlama
  B) Bireylerin sosyalleşmesini destekleme
  C) İktidarı düzenleme
  D) Ekonomik faaliyetleri yönetme
  E) Ahlaki değerleri belirleme

 32. Cevap: E Açıklama:

  Ahlaki değerler genellikle kurumlar tarafından belirlenir, ancak bu onların temel işlevlerinden biri değildir. 33. Toplumsal etkileşim biçimlerinden hangisi, gruplar arasındaki ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi için çaba göstermeyi içerir?

  A) İş birliği    B) Rekabet    C) Çatışma    D) Baskı    E) Uyum    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Rekabet, bireylerin veya grupların bir hedefe ulaşmak için birbirleriyle yarışmalarını ifade eder. 35. Kast sistemi, toplumsal farklılaşmanın en katı biçimlerinden biridir. Aşağıdaki özelliklerinden hangisi kast sisteminin en belirgin özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Tabakalar arası geçiş mümkün değildir.
  B) Statüler doğuştan belirlenir.
  C) Dinsel inançlarla desteklenir.
  D) Bireyler yeteneklerine göre sınıflandırılır.
  E) Bulunduğu kastın kurallarına uymayanlar cezalandırılır.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Kast sisteminde bireyler yeteneklerine göre değil, doğdukları kasta göre sınıflandırılır. 37. Hangisi yatay bir toplumsal hareketlilik türüdür?

  A) İnşaat işçisinden mimara yükselmek
  B) İşsiz birinden işçiye geçmek
  C) Köyden kente göç etmek
  D) Üniversite mezunu birinden lise mezununa düşmek
  E) Fabrikada işçilikten müdürlüğe terfi etmek

 38. Cevap: C Açıklama:

  Yatay hareketlilik, bireyin gelir düzeyinde, saygınlığında ve yaşam biçiminde önemli bir farklılığa yol açmayan aynı tabaka içindeki hareketi ifade eder. Köyden kente göç, bireyin yerleşim yerini değiştirmesine rağmen, toplumsal statüsünde önemli bir değişiklik yaratmadığı için yatay hareketliliktir. 39. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketliliğin sağlanmasında önemli bir faktör DEĞİLDİR?

  A) Fırsat eşitliği
  B) Rekabet engellerinin kaldırılması
  C) Eğitim imkanları
  D) Sosyal adaletin sağlanması
  E) Geleneksel değerlerin güçlü olması

 40. Cevap: E Açıklama:

  Toplumsal hareketlilik, bireylerin toplumsal konumlarını değiştirebilme yetenekleriyle ilgilidir. Geleneksel değerlerin güçlü olması, bireylerin üst tabakalara geçme imkanlarını sınırlayarak toplumsal hareketliliği engelleyebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf sosyoloji 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kültür kavramını anlamak ve kültürün farklı boyutlarını tanımlayabilmek.

Kültürel gecikmeyi anlayabilme

Kültür kavramını ve işlevlerini anlamak

Kültürel emperyalizmin etkilerini anlamak

Kültürel kavramlar arasındaki ilişkileri anlama

Farklı kültürlerin geçim yollarının özelliklerini tanımlamak

Toplumların geçim kaynaklarının yaşam tarzlarını nasıl etkilediğini anlama.

Öğrenciler değerlerden arınmış sosyoloji anlayışını kavrayabilir.

Toplumsal değişimin doğal çevre faktöründen etkilenebileceğini anlama

Teknolojinin sanayi toplumları üzerindeki etkilerini anlama.

Modernleşmenin tarihsel gelişimini kavramak.

Küreselleşmenin kapsamını anlama

Küreselleşmenin kültürel ve toplumsal etkilerini anlamak

Cumhuriyet Dönemi'ndeki tarım politikalarını anlamak

Toplumsal çözülmenin nedenlerini anlamak

Toplumsal kurumların işlevlerini anlama

Toplumsal etkileşim biçimlerini tanımlayabilme

Kast sisteminin özelliklerini tanımlama

Toplumsal hareketlilik kavramını ve türlerini anlamak.

Toplumsal hareketliliği etkileyen faktörleri anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 0 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri